dnes je 21.4.2024

Input:

Stanovisko odboru legislativního a odboru odpadů MŽP k § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a k § 21 až 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

6.7.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.13
Stanovisko odboru legislativního a odboru odpadů MŽP k § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a k § 21 až 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ a MOBILNÍ ČINNOSTI (SVOZ ODPADŮ A STAVEBNÍ FIRMY) - VEDENÍ PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE, OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ A ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ S NIMI A OHLAŠOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Relevantní ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon“) a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen "vyhláška“):

§ 39 zákona:

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Původci a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 50 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 50 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen "ORP“) příslušnému podle místa provozovny. Hlášení o produkci a nakládání s odpady vznikajícími v rámci činnosti Ministerstva obrany předává Ministerstvo obrany přímo ministerstvu. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě ORP příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy nebo u zařízení ke dni účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22 vyhlášky:

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20.

Provozovatelé čistíren odpadních vod podle § 32 zákona k tomuto hlášení o produkci a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20. Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formulářích, jejichž vzor je uveden v příloze č. 20A a 20B.

(2) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. V případě mobilních zařízení se ohlašování provádí ORP příslušnému podle místa nakládání s odpadem.

§ 23 vyhlášky:

(1) Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému ORP údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.

(4) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu zasílají příslušnému ORP údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.

Samostatná provozovna ve vysvětlivkách přílohy č. 20 vyhlášky (Hlášení o produkci a nakládání s odpady) je vymezena definicí provozovny podle zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání. Podle § 17 odst. 1 tohoto zákona se samostatnou provozovnou rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb. V souladu s § 79 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví místní příslušnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností k rozhodování v oblasti nakládání s odpady - místně příslušný je ten orgán, v jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká - přesto, že v tomto případě nejde o vydání rozhodnutí - místní příslušnost lze brát jako vymezenou obecně pro nakládání s odpady. Takto vymezená místní příslušnost odpovídá definici pojmu "provozovna“ podle živnostenského zákona.

 1. Mobilní zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů

  Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je provozovatelem mobilního zařízení - tj. má souhlas podle § 14 odst. 1 pro provozování mobilního zařízení a jeho provoznímu řádu, je tedy osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví, aniž by provozoval stacionární zařízení (sebrané odpady může k využití nebo odstranění předávat jiné oprávněné osobě).

  Jedná se o dva typy těchto zařízení:

  1. mobilní zařízení pro úpravu a zpracování odpadů (např. mobilní zařízení na úpravu stavebních a demoličních odpadů)

  2. zařízení pro mobilní sběr nebo svoz odpadů

  ad a. mobilní zařízení pro úpravu a zpracování odpadů

  Průběžnou evidenci vede a hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílá provozovatel tohoto zařízení samostatně každému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kde s odpady nakládá činností, na kterou má jeho mobilní zařízení souhlas k provozování.

  Ohlašování údajů o mobilním zařízení

  Podle § 39 odst. 3 zákona o odpadech a § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - provozovatelé mobilních zařízení zasílají údaje o tomto zařízení ORP místně příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení.

  ad b. zařízení pro mobilní sběr odpadů

  Průběžnou evidenci vede a hlášení o produkci a nakládání s odpady zasílá provozovatel tohoto mobilního zařízení ORP místně příslušnému podle sídla firmy, která mobilní sběr zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a mobilní sběr zajišťuje tato provozovna, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna ORP místně příslušnému podle sídla provozovny.

  Ohlašování údajů o zařízení pro mobilní sběr

  Podle § 39 odst. 3 zákona o odpadech a § 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - provozovatelé těchto zařízení zasílají údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 24 vyhlášky ORP místně příslušnému podle sídla nebo bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu tohoto zařízení.

 2. Svoz odpadů - přeprava odpadů z různých míst dopravním prostředkem, který není mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů

  Dopravce není provozovatelem mobilního zařízení, nemá souhlas

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...