dnes je 24.7.2024

Input:

Velká novela zákona o ochraně ovzduší 2024

29.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 Velká novela zákona o ochraně ovzduší 2024

JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Dne 22. května 2024 schválila vláda návrh velké komplexní novely zákona o ochraně ovzduší, kterou Ministerstvo životního prostředí již několik let připravovalo. Jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh novely nyní putuje do Poslanecké sněmovny k projednání, může se tedy ještě změnit na základě pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně (nebo případně i v Senátu).

Účinnost novely se zatím předpokládá k 1. lednu 2025 (s výjimkou některých vybraných ustanovení, která mají nabýt účinnosti až od 1. ledna 2026, respektive od 1. ledna 2028.

Shrnujeme, jaké zásadní změny má novela přinést:

Digitalizace ohlašování výstupů měření emisí

 • Ohlašování jednorázového měření emisí má nově probíhat prostřednictvím ISPOP. Povinnost ohlašovat výsledky jednorázového měření se převádí z provozovatele zdroje na autorizovanou osobu, která měření provádí.

 • Nově se navrhuje také povinnost provozovatelů ohlašovat výsledky kontinuálního měření emisí, a to elektronicky v téměř reálném čase prostřednictvím ISKO (Informační systém kvality ovzduší).

Nový institut nepřetržitého sledování provozního parametru

 • Provozovatel, který zjišťuje emise pravidelným jednorázovým měřením, bude muset současně zajistit nepřetržité sledování a zaznamenávání provozního parametru, aby bylo kontrolovatelné, zda technologie ke snižování emisí nebo opatření ke snížení emisí stanovené v povolení provozu skutečně správně fungují, a to po celou dobu provozu. Sledování a zaznamenávání provozního parametru se bude týkat pouze zdrojů v příloze č. 2 zákona, které měří emise jednorázovým měřením a u kterých bude stanovena povinnost sledování provozního parametru ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Ve vyhlášce bude stanoven rozsah, způsob a podmínky stanovení provozního parametru.

 • Provozní parametr pak konkrétně uloží krajský úřad v povolení provozu zdroje. Pokud není možné provozní parametr stanovit, krajský úřad namísto toho stanoví technickou podmínku provozu v povolení provozu zdroje podle § 12 odst. 4 písm. d), která zajistí obdobnou kontrolu správné funkce technologie ke snižování emisí nebo opatření ke snížení emisí jako provozní parametr.

Kontinuální měření emisí

 • Rozšiřuje se povinnost kontinuálního měření emisí na další stacionární zdroje. Dochází tedy k rozšíření přílohy č. 4 v části B bodu 1 o další typy zdrojů. Rozšíření kategorií zdrojů, na které se bude vztahovat povinnost kontinuálního měření, vychází primárně ze Závěrů o nejlepších dostupných technikách, zohledňuje se však i emisní významnost stacionárních zdrojů a jejich význam pro kvalitu ovzduší, přičemž se vychází z údajů z REZZO a z programů zlepšování kvality ovzduší.

 • Současně bude moci krajský úřad uložit provádění kontinuálního měření emisí individuálně v povolení provozu zdroje i u dalších zdrojů neuvedených v příloze č. 4, a to na základě posouzení konkrétních okolností provozu konkrétního zdroje.

Kategorizace zdrojů a sčítací pravidla

Navrhují se změny v úpravě zařazování stacionárních zdrojů a sčítacích pravidel. Postup při kategorizaci zdroje a podmínky sčítání jsou komplexně upraveny v novém § 4a a § 4b. Fakticky se v zásadě jedná o zákonné zakotvení dosavadní aplikační praxe a praxe doporučované metodickým pokynem MŽP.

Změny v povolování zdrojů

 • Jedná se o změny ve vedení správních řízení a jiných postupů týkajících se povolování stacionárních zdrojů. Cílem těchto změn je zejména zefektivnit povolovací procesy. Nově má být v § 13a upraveno rozhodování v pochybnostech, zda se jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2, a rozhodování v pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj sloužící výhradně k výzkumu a vývoji. Kompetence k rozhodování je navržena krajskému úřadu. V rámci tohoto řízení může vydat své vyjádření také Česká inspekce životního prostředí.

 • Dále se např. navyšují správní poplatky za správní rozhodnutí podle zákona o ochraně ovzduší, upravuje se institut tzv. vyhodnocení zkušebního provozu (§ 12a), upravuje se vydávání úplného znění výrokové části povolení provozu (s ohledem na větší přehlednost povinností vyplývajících z povolení provozu) a další.

Změny u Programů zlepšování kvality ovzduší

 • Cílem změn je zlepšení účinnosti programů. Programy budou mimo jiné opět vydávány formou opatření obecné povahy, aby byla opatření v nich uložená vynutitelná. Programy bude vydávat Ministerstvo životního prostředí, přičemž na jejich zpracování bude spolupracovat s příslušnými ústředními správními úřady, jinými příslušnými správními orgány, příslušným krajem a příslušnými obcemi.

 • Opatření stanovená v programech budou závazná pro orgány ochrany ovzduší při výkonu působnosti podle zákona o ochraně ovzduší, pro ústřední správní úřady a jiné správní orgány při výkonu jakékoli působnosti s dopadem na úroveň znečištění nebo znečišťování a pro obce a kraje při výkonu samostatné působnosti s dopadem na úroveň znečištění a znečišťování.

Smogové situace

 • Nové nastavení postupů při smogových situacích, zejména se upravují možná krátkodobá opatření, která může v případě vyhlášení smogové situace obec formou nařízení stanovit. Opatření mohou být přitom zaměřena nejen na dopravu jako dosud, ale na všechny hlavní typy zdrojů znečišťování, u kterých lze uvažovat o realizaci opatření v rámci smogových situací na úrovni obcí.

 • Může se jednat např. o zvýhodnění užívání hromadné dopravy oproti individuální automobilové dopravě, omezení nebo zákaz provozu spalovacích zdrojů do 300 kW včetně, omezení nebo zákaz spalování v otevřeném ohništi, omezení nebo zákaz některých činností s negativním vlivem na úroveň znečištění při provádění a odstraňování staveb, popřípadě stanovení mimořádných opatření proti

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...