dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.

11.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.9 Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

č. 168/2007 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2007,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 a § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 314/2006 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb., se mění takto:

  1. V § 2 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

    „f) odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v písmenech a), b) a d),“.

    Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

  2. V § 2 odst. 3 se číslovka „5“ nahrazuje číslovkou „6“.

  3. V § 2 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

    „(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*. Zpracovatel

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...