dnes je 18.7.2024

Input:

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.10 Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

341

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2008

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb. (dále jen „zákon“):

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen „bioodpady“).

§ 2

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů

Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využitelných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písmeno a) zákona, požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 3

Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných bioodpadů a technologické požadavky na úpravu bioodpadů

(1) Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání bioodpadů jsou stanoveny v závislosti na množství a druhu v něm zpracovávaných bioodpadů pro

 1. malá zařízení podle § 33b odst. 1 písmeno a) zákona, v příloze č. 2 a příloze č. 3,

 2. zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, v závislosti na technologii zpracování bioodpadů, v příloze č. 2 a jiném právním předpisu 1) .

(2) Zařízení k biologickému zpracování bioodpadů se podle používané technologie dělí na:

 1. kompostárny a další zařízení s aerobním procesem zpracování bioopadů,

 2. bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem zpracování bioodpadů.

(3) Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4

Obsah provozního řádu zařízení

Obsah provozního řádu zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového využívání

(1) Hodnocení výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů se provádí podle kritérií stanovených v příloze č. 5 .

(2) Na základě výsledků hodnocení se výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů zařazují do skupin odpovídajících jednotlivým způsobům materiálového využití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6.

(3) Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v tabulce č. 5.1. přílohy č. 5.

(4) Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce č. 5. 4 a četnost kontrol v tabulce č. 5.6. přílohy č. 5. V případě zpracování vedlejších živočišných produktů se kritéria a četnost kontrol pro výstupy posuzují podle jiného právního předpisu 2) .

(5) Znaky jakosti rekultivačního kompostu a rekultivačního digestátu jsou stanoveny v tabulkách č. 5.2 a č. 5.3 přílohy č. 5

§ 6

Četnost a metody vzorkování

Vzorkování se uskutečňuje na základě plánu vzorkování, zpracovaného podle zásad stanovených v příloze č. 7 a v souladu s provozním řádem zařízení. O vzorkování se zpracovává protokol o vzorkování podle přílohy č. 8.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 294/2005 sb.,

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

V § 12 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

„(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a kritéria hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití stanoveny jiným právním předpisem 10a) .

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

ČÁST TŘETÍ

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr

RNDr. Bursík v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů

A. Seznam využitelných bioodpadů
Zvláštní způsoby
nakládání
 
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 3)  
  02  Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin 
  02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 
  02 01 01  Kaly z praní a z čištění 
  02 01 03  Odpad rostlinných pletiv 
02 01 06  Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku 
  02 01 07  Odpady z lesnictví 
02 02  Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu 
02 02 01  Kaly z praní a z čištění 
02 02 03  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
02 02 04  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  02 03  Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy 
  02 03 01  Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace 
02 03 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
  02 03 99  Odpady jinak blíže neurčené 
  02 03 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  02 04  Odpady z výroby cukru 
  02 04 01  Zemina z čištění a praní řepy 
  02 04 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  02 05  Odpady z mlékárenského průmyslu 
02 05 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
  02 05 02  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  02 06  Odpady z pekáren a výroby cukrovinek 
02 06 01  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
  02 06 03  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  02 07  Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) 
  02 07 01  Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin 
  02 07 02  Odpad z destilace lihovin 
02 07 04  Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
  02 07 05  Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  03  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 
  03 01  Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 
  03 01 01  Odpadní kůra a korek 
  03 01 05  Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
  03 03  Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky 
  03 03 01  Odpadní kůra a dřevo 
  03 03 07  Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 
  03 03 08  Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci 
  03 03 09  Odpadní kaustifikační kal 
  03 03 10  Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění 
  03 03 11  Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10 
  04  Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu 
  04 01  Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu 
04 01 01  Odpadní klihovka a štípenka 
  04 01 07  Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku 
  04 02  Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken 
  04 02 10  Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) 
  04 02 20  Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19 
  04 02 21  Odpady z nezpracovaných textilních vláken 
  04 02 22  Odpady ze zpracovaných textilních vláken 
  15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 
  15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
  15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
  15 01 03  Dřevěné obaly 
  16  Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 
  16 03  Vadné šarže a nepoužité výrobky 
  16 03 06  Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 
  17  Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
  17 02  Dřevo, sklo a plasty 
  17 02 01  Dřevo 
  19  Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely 
  19 05  Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů 
  19 05 03  Kompost nevyhovující jakosti 
  19 06  Odpady z anaerobního zpracování odpadu 
  19 06 03  Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu 
  19 06 04  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu 
  19 06 05  Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu 
  19 06 06  Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu 
  19 08  Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 
19 08 05  Kaly z čištění komunálních odpadních vod 
19 08 09  Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
  19 08 12  Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 
  19 08 14  Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 
  19 09  Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely 
19 09 01  Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) 
  19 09 02  Kaly z čiření vody 
  19 09 03  Kaly z dekarbonizace 
  19 12  Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) 
  19 12 01  Papír a lepenka 
  19 12 07  Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 
  20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 
  20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 
  20 01 01  Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet 
20 01 08  Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
  20 01 10  Oděvy 
  20 01 11  Textilní materiály 
20 01 25  Jedlý olej a tuk 
  20 01 38  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
  20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
  20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 
  20 03  Ostatní komunální odpady 
  20 03 02  Odpad z tržišť 
20 03 04  Kal ze septiků a žump 
  20 03 07  Objemný odpad 

Poznámka
Poznámky k A. Seznamu využitelných odpadů:

 1. - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního předpisu 2)

 2. - podléhají kontrole podle tabulky č. 5. 4 přílohy č. 5 k této vyhlášce.

 3. - určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení Komise (ES) ze dne 3. února 2006 č. 197/2006 Sb., neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy ani její kontrole.

B. Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení
  Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 3)  
02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 
02 01 03  Odpad z rostlinných pletiv 
20 01  Komunální odpady - složky z odděleného sběru 
20 01 38  Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 
20 02  Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 02  Odpad z tržišť 
C. Požadavky na kvalitu bioodpadů vstupujících do zařízení

Využitelné druhy bioodpadů uvedené v seznamech A a B musí splňovat požadavky:

 1. stanovené v podmínkách přejímky odpadů do konkrétního zařízení, stanovené jeho provozním řádem,

 2. stanovené pro některé druhy bioodpadů v seznamu A.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů a technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů

A. Způsoby biologického zpracování bioodpadů

Způsoby biologického zpracování bioodpadů, které jsou považovány za jejich využívání ve smyslu této vyhlášky, jsou řízené a kontrolované procesy aerobní nebo anaerobní mikrobiální biochemické přeměny těchto bioodpadů probíhající v zařízeních k jejich pracování , případně další způsoby využívání nebo i zcela nové biologické postupy a technologie vyvinuté na základě postupujícího rozvoje vědy a techniky s výstupy, které odpovídají požadavkům této vyhlášky.

B. Základní požadavky na zařízení

(1) Malá zařízení - požadavky na malá zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3.

(2) Kompostárny a další zařízení s procesem kompostování

 1. v případě, že budou v zařízení zpracovávány zemědělské odpady živočišného původu nebo vedlejší živočišné produkty, s výjimkou vytříděných kuchyňských odpadů z kuchyní, jídelen a stravoven a určitých zmetkových potravin, postupuje se v souladu s jiným právním předpisem 2) ,

 2. nezbytným vybavením je:

  1. zařízení ke sledování teploty,

  2. zařízení pro zvlhčování,

  3. zařízení pro provzdušňování, překopávání.

 3. další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem 1) .

(3) Bioplynové stanice a další zařízení s procesem anaerobní digesce

 1. požadavky na zařízení, ve kterých jsou zpracovávány vedlejší živočišné produkty, s výjimkou vytříděných kuchyňských odpadů z kuchyní, jídelen a stravoven + a určitých zmetkových potravin, jsou stanoveny jiným právním předpisem 2) ,

 2. další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem 1) .

C. Technologické požadavky na úpravu bioodpadů

(1) Kompostování - proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup - kompost. Technologické požadavky na tento proces jsou:

 1. pro kompostování bioodpadů s očekávaným hygienizovaným výstupem podle technologie používané v zařízení musí být dodrženy teploty uvedené v tabulce č. 2.1., přičemž hygienizací se rozumí způsob úpravy bioodpadu, kterým se snižuje počet patogenních organismů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod stanovenou hodnotu.

  Tabulka č. 2.1. Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním

  Technologie  Vstupy  Teplota, doba 
  Malé zařízení  Odpady ze zahrad a zeleně  ≥ 45 °C, 5 dní 
  Kompostování  Odpady ze zahrad a zeleně, zbytková biomasa ze zemědělství  ≥ 45 °C, 10 dní 
  Kompostování  Biologicky rozložitelné odpady (dle přílohy č. 1 seznam A)  ≥ 55 °C, 21 dní
  ≥ 65 °C, 5 dní 
  Kompostování
  v uzavřených
  prostorách 
  Biologicky rozložitelné odpady (dle přílohy č. 1, seznam A)  ≥ 65 °C, 5 dní 
 2. v malých zařízeních je v průběhu kompostování nutné dosáhnout teploty nejméně 45 °C po dobu 5 dní a uskutečnit nejméně 2 překopávky,
 3. teplota kompostových zakládek vyšších než 2 m se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky. Teplota nižších kompostových zakládek se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0,5 m od povrchu zakládky,

 4. minimální doba procesu po provedené homogenizaci je 60 dnů. Při kompostování v uzavřených prostorách je možná i doba kratší v případě zpracování pouze rostlinných tkání nebo je-li výrobcem zařízení stanovena minimální doba zpracování jinak.

 5. při kompostování vstupů do zařízení vyžadujících zvláštní způsoby nakládání podle přílohy č. 1, seznam A, je účinnost hygienizace v zařízení v tomto případě potvrzena ověřením vnesenými organismy podle bodu uvedeného v části D odst. 1 písm. c) a odst. 2 této přílohy,

 6. při procesu kompostování je pro expedici kompostu přípustná teplota nižší než 40 °C,

 7. v průběhu celého procesu kompostování je nutné důsledně dodržovat opatření stanovená k dodržení požadavků jiných právních předpisů 4) , zejména ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod, ochraně zdraví a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem (nesmí dojít k překročení přípustné míry obtěžování zápachem).

(2) Anaerobní digesce

 1. Při anaerobní digesci bioodpadů, kterou se rozumí řízený a kontrolovatelný mikrobiální mezofilní nebo termofilní rozklad organických látek bez přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice jako samostatné technologie za vzniku bioplynu, digestátu nebo rekultivačního digestátu, je nutné dosáhnout teploty zpracovávaného bioodpadu nejméně 55 °C a udržet ji nejméně po dobu 24 hodin bez přerušení, přičemž nezbytná celková doba procesu anaerobní digesce je více než 30 dnů.

  Celková doba zdržení může být kratší než 30 dnů, nejméně však 20 dnů, pokud provozovatel zajistí, že produkovaný digestát trvale splňuje hodnoty stability dle jiného předpisu 5) .

  Dosažení a udržení minimální teploty se nevyžaduje, jsou-li zpracovávaným bioodpadem rostlinné tkáně.

 2. Dosažení nižší provozní teploty v reaktoru než 55 °C nebo kratší doby expozice náplně reaktoru touto teplotou je možné v případě, že
  1. bioodpad byl předupraven při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo

  2. rekultivační digestát byl následně udržován při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo

  3. rekultivační digestát byl kompostován.

 3. V průběhu celého procesu zpracování bioodpadů při anaerobní digesci je nutné důsledně dodržovat opatření stanovená k dodržení požadavků jiných právních předpisů 4) , zejména ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod (např. zkoušky těsnosti u všech nádrží a jímek), pro ochranu zdraví a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem).

 4. Podrobný popis opatření pro omezení rizika zápachu je vždy součástí provozního řádu zařízení a náležitosti tohoto popisu jsou uvedeny v příloze č. 4.

 5. Při anaerobní digesci vstupů do zařízení, vyžadujících zvláštní způsoby nakládání dle přílohy č. 1, seznam A, se účinnost hygienizace v zařízení ověřuje podle bodu uvedeného v části D odst. 1 písm. c) a odst. 2 této přílohy.

C. Kontrola způsobů biologického zpracování bioodpadů z hlediska účinnosti hygienizace

(1) Ke kontrole účinnosti hygienizace technologií - způsobů biologického zpracování v zařízeních k využití bioodpadu se používá:

 1. monitoring technologických parametrů použité technologie (například teplota, vlhkost, doba zpracování) podle tabulky č. 2.1 této přílohy,

 2. kritéria pro hodnocení výstupů ze zařízení stanovená v tabulce č. 5.4 při četnosti kontrol podle tabulky č. 5.6 přílohy č. 5,

 3. v případech zpracování vedlejších živočišných produktů podle § 5 odst. 4 ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů.

(2) Ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů se provádí v zařízeních při zpracovávání kalů z čistíren odpadních vod nebo jiných bioodpadů, u kterých se předpokládá kontaminace patogenními činiteli, a to

 1. kontrolou dodržování stanovených technologických parametrů a kontrolou dodržování limitních hodnot vybraných kritérií pro hodnocení výstupů,

 2. testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové mikroorganismy; vneseným indikátorovým organismem je Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativní) nebo Escherichia coli.

(3) Proces je možno považovat za ověřený, jestliže:

 1. výstup ze zařízení odpovídá stanoveným kritériím uvedeným v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5,

 2. byly dodrženy všechny technologické parametry stanovené provozním řádem,

 3. počet kolonií tvořících jednotku u vneseného organismu se během procesu sníží minimálně o 6 řádů.

(4) V případě, že jsou zpracovávány odpady vedlejších živočišných produktů, jsou požadavky na nakládání s nimi stanoveny jiným právním předpisem 6) .

Poznámka:
Indikátorové mikroorganismy jsou stanovené mikroorganismy, které signalizují mikrobiologickou kontaminaci biologicky rozložitelných odpadů a výstupů ze zařízení k využívání odpadů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Základní požadavky na zřízení malého zařízení k využívání bioodpadů (kompostování) a jeho provoz

(1) Malé zařízení musí být zřízeno v souladu s jiným právním předpisem 7) .

(2) Dále se požaduje:

 1. zvolit místo se sklonem svahu maximálně do 3°; zakládku je možno v případě potřeby pokrýt vodonepropustnou textilií nebo kompostovat ve vacích nebo zakládku zastřešit,

 2. dodržet minimální vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero apod.) 50 m (je nutné zohlednit místní hydrologickou situaci),

 3. dodržet minimální vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních minerálních vod 100 m (je nutné zohlednit místní hydrogeologickou situaci),

 4. zvolit místo mimo aktivní zónu záplavového území v souladu s jiným právním předpisem 8) ,

 5. zabezpečit místo proti vstupu nepovolaných osob a označit (s uvedením informací o kontaktu na provozovatele a provozní době zařízení),

 6. vést provozní deník.

  1. Provozní deník malého zařízení obsahuje:

   i) název malého zařízení a adresu včetně pozemkového parcelního čísla a názvu katastrálního území a identifikační údaje vlastníka pozemku,

   ii) identifikační údaje provozovatele malého zařízení,

   iii) jméno osoby odpovědné za provoz malého zařízení a údaje o její dosažitelnosti,

   iv) jména osob odpovědných za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.

  2. Záznamy do provozního deníku malého zařízení musí být vedeny (číslovány) v nepřerušované číselné řadě, datovány a podepsány osobou, která záznam provedla, zápis musí být proveden bezprostředně po vzniku situace, kterou popisuje (tentýž den), a to minimálně v následujícím rozsahu:

   i) všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení - například jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - druhy a množství (hmotnost) přijatých bioodpadů, datum zřízení zakládky, druhy bioodpadů a surovin použitých k vytvoření zakládky, datum překopávek, expedice rekultivačního kompostu a způsob jeho využití,

   ii) měření teplot v rámci použitého technologického způsobu,

   iii) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,

   iv) havarijní situace a způsob jejich řešení.

  3. Údaje o hmotnosti bioodpadů uváděné v provozním deníku je možné stanovit na základě odborného odhadu (hmotnost nákladu na automobilu, přepočet u objemu apod.).
   Přílohou deníku jsou protokoly nebo jejich kopie o prováděné kontrole výstupů 1 × za rok a záznamy o kontrolách provedenými kontrolními orgány.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Obsah provozního řádu zařízení

(1) Provozní

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...