dnes je 27.2.2024

Input:

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.10
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

341

VYHLÁŠKA

ze dne 26. srpna 2008

o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33b odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 314/2006 Sb. (dále jen "zákon“):

ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen "bioodpady“).

§ 2

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů

Seznam bioodpadů využitelných v zařízení k využívání bioodpadů včetně seznamu bioodpadů využitelných v malém zařízení podle § 33b odst. 1 písmeno a) zákona, požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie jejich materiálového využívání jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 3

Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů v závislosti na množství a druhu v něm upravovaných bioodpadů a technologické požadavky na úpravu bioodpadů

(1) Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení k využívání bioodpadů jsou stanoveny v závislosti na množství a druhu v něm zpracovávaných bioodpadů pro

 1. malá zařízení podle § 33b odst. 1 písmeno a) zákona, v příloze č. 2 a příloze č. 3,

 2. zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, v závislosti na technologii zpracování bioodpadů, v příloze č. 2 a jiném právním předpisu 1).

(2) Zařízení k biologickému zpracování bioodpadů se podle používané technologie dělí na:

 1. kompostárny a další zařízení s aerobním procesem zpracování bioopadů,

 2. bioplynové stanice a další zařízení s anaerobním procesem zpracování bioodpadů.

(3) Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů podle odstavce 2 jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 4

Obsah provozního řádu zařízení

Obsah provozního řádu zařízení s vyšší kapacitou, než je stanoveno v § 33b odst. 1 písm. a) zákona pro malá zařízení, je uveden v příloze č. 4.

§ 5

Způsob a kritéria hodnocení a zařazování upravených bioodpadů do skupin podle způsobů jejich materiálového využívání

(1) Hodnocení výstupů ze zařízení k využívání bioodpadů se provádí podle kritérií stanovených v příloze č. 5 .

(2) Na základě výsledků hodnocení se výstupy ze zařízení k využívání bioodpadů zařazují do skupin odpovídajících jednotlivým způsobům materiálového využití upravených bioodpadů, uvedených v příloze č. 6.

(3) Limitní hodnoty koncentrací cizorodých (rizikových) látek a prvků ve výstupech ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů jsou stanoveny v tabulce č. 5.1. přílohy č. 5.

(4) Kritéria pro kontrolu účinnosti hygienizace jsou uvedena v tabulce č. 5. 4 a četnost kontrol v tabulce č. 5.6. přílohy č. 5. V případě zpracování vedlejších živočišných produktů se kritéria a četnost kontrol pro výstupy posuzují podle jiného právního předpisu 2).

(5) Znaky jakosti rekultivačního kompostu a rekultivačního digestátu jsou stanoveny v tabulkách č. 5.2 a č. 5.3 přílohy č. 5

§ 6

Četnost a metody vzorkování

Vzorkování se uskutečňuje na základě plánu vzorkování, zpracovaného podle zásad stanovených v příloze č. 7 a v souladu s provozním řádem zařízení. O vzorkování se zpracovává protokol o vzorkování podle přílohy č. 8.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky č. 294/2005 sb.,

o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, se mění takto:

V § 12 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na výstupy ze zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů, pro které jsou způsob a kritéria hodnocení a zařazování do skupin podle způsobů jejich využití stanoveny jiným právním předpisem 10a).

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

ČÁST TŘETÍ

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr

RNDr. Bursík v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Seznam bioodpadů a požadavky na kvalitu odpadů vstupujících do technologie materiálového využívání bioodpadů

A. Seznam využitelných bioodpadů

                                                                                                                                                         
Zvláštní způsoby
nakládání
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 3)
02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 01 Kaly z praní a z čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
1 02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
1 02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
1 02 02 01 Kaly z praní a z čištění
1 02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
1 02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
3 02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 Odpady z výroby cukru
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu
1 02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
3 02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin
3 02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 Odpad z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01 Odpadní kůra a dřevo
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09 Odpadní kaustifikační kal
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11 Kaly z čistění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
1 04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02 Odpady z textilního průmyslu s výjimkou textilií ze syntetických vláken
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 02 01 Dřevo
19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
2 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
1 19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovačů tuků obsahujících pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
2 19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02 Kaly z čiření vody
19 09 03 Kaly z dekarbonizace
19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 12 01 Papír a lepenka
19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru
20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01 Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
1 20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
1 20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť
2 20 03 04 Kal ze septiků a žump
20 03 07 Objemný odpad

Poznámky k A. Seznamu využitelných odpadů:

 1. - podléhají souhlasu a kontrole Krajské veterinární správy podle jiného právního předpisu 2)

 2. - podléhají kontrole podle tabulky č. 5. 4 přílohy č. 5 k této vyhlášce.

 3. - určité zmetkové potraviny - výběr zmetkových potravin podle Nařízení Komise (ES) ze dne 3. února 2006 č. 197/2006 Sb., neživočišného původu nebo neobsahující produkty živočišného původu jako například pečivo, těstoviny, cukrářské výrobky a podobné výrobky, které z obchodních důvodů, z důvodu závady při výrobě, balení nebo jiné závady nepředstavují nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat a nejsou již určeny k lidské spotřebě a zbavené obalů mohou být zpracovány v zařízeních na výrobu bioplynu nebo kompostování, která nepodléhají schválení Krajské veterinární správy ani její kontrole.

B. Seznam bioodpadů využitelných v malém zařízení

 
Druhy odpadů podle Katalogu odpadů 3)
02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv
20 01 Komunální odpady - složky z odděleného sběru
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 Ostatní komunální odpady
20 03 02 Odpad z tržišť

C. Požadavky na kvalitu bioodpadů vstupujících do zařízení

Využitelné druhy bioodpadů uvedené v seznamech A a B musí splňovat požadavky:

 1. stanovené v podmínkách přejímky odpadů do konkrétního zařízení, stanovené jeho provozním řádem,

 2. stanovené pro některé druhy bioodpadů v seznamu A.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Technologické požadavky na jednotlivé způsoby biologického zpracování bioodpadů a technické požadavky na vybavení a provoz zařízení biologického zpracování bioodpadů

A. Způsoby biologického zpracování bioodpadů

Způsoby biologického zpracování bioodpadů, které jsou považovány za jejich využívání ve smyslu této vyhlášky, jsou řízené a kontrolované procesy aerobní nebo anaerobní mikrobiální biochemické přeměny těchto bioodpadů probíhající v zařízeních k jejich pracování , případně další způsoby využívání nebo i zcela nové biologické postupy a technologie vyvinuté na základě postupujícího rozvoje vědy a techniky s výstupy, které odpovídají požadavkům této vyhlášky.

B. Základní požadavky na zařízení

(1) Malá zařízení - požadavky na malá zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3.

(2) Kompostárny a další zařízení s procesem kompostování

 1. v případě, že budou v zařízení zpracovávány zemědělské odpady živočišného původu nebo vedlejší živočišné produkty, s výjimkou vytříděných kuchyňských odpadů z kuchyní, jídelen a stravoven a určitých zmetkových potravin, postupuje se v souladu s jiným právním předpisem 2),

 2. nezbytným vybavením je:

  1. zařízení ke sledování teploty,

  2. zařízení pro zvlhčování,

  3. zařízení pro provzdušňování, překopávání.

 3. další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem 1).

(3) Bioplynové stanice a další zařízení s procesem anaerobní digesce

 1. požadavky na zařízení, ve kterých jsou zpracovávány vedlejší živočišné produkty, s výjimkou vytříděných kuchyňských odpadů z kuchyní, jídelen a stravoven + a určitých zmetkových potravin, jsou stanoveny jiným právním předpisem 2),

 2. další požadavky jsou stanoveny jiným právním předpisem 1).

C. Technologické požadavky na úpravu bioodpadů

(1) Kompostování - proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na stabilizovaný výstup - kompost. Technologické požadavky na tento proces jsou:

 1. pro kompostování bioodpadů s očekávaným hygienizovaným výstupem podle technologie používané v zařízení musí být dodrženy teploty uvedené v tabulce č. 2.1., přičemž hygienizací se rozumí způsob úpravy bioodpadu, kterým se snižuje počet patogenních organismů, které mohou způsobit onemocnění člověka nebo zvířat, pod stanovenou hodnotu.

  Tabulka č. 2.1. Teplotní režimy při hygienizaci kompostováním

  Technologie Vstupy Teplota, doba
  Malé zařízení Odpady ze zahrad a zeleně ≥ 45 °C, 5 dní
  Kompostování Odpady ze zahrad a zeleně, zbytková biomasa ze zemědělství ≥ 45 °C, 10 dní
  Kompostování Biologicky rozložitelné odpady (dle přílohy č. 1 seznam A) ≥ 55 °C, 21 dní
  ≥ 65 °C, 5 dní
  Kompostování
  v uzavřených
  prostorách
  Biologicky rozložitelné odpady (dle přílohy č. 1, seznam A) ≥ 65 °C, 5 dní
 2. v malých zařízeních je v průběhu kompostování nutné dosáhnout teploty nejméně 45 °C po dobu 5 dní a uskutečnit nejméně 2 překopávky,
 3. teplota kompostových zakládek vyšších než 2 m se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 1 m od povrchu zakládky. Teplota nižších kompostových zakládek se měří ve středu zakládky v minimální hloubce 0,5 m od povrchu zakládky,

 4. minimální doba procesu po provedené homogenizaci je 60 dnů. Při kompostování v uzavřených prostorách je možná i doba kratší v případě zpracování pouze rostlinných tkání nebo je-li výrobcem zařízení stanovena minimální doba zpracování jinak.

 5. při kompostování vstupů do zařízení vyžadujících zvláštní způsoby nakládání podle přílohy č. 1, seznam A, je účinnost hygienizace v zařízení v tomto případě potvrzena ověřením vnesenými organismy podle bodu uvedeného v části D odst. 1 písm. c) a odst. 2 této přílohy,

 6. při procesu kompostování je pro expedici kompostu přípustná teplota nižší než 40 °C,

 7. v průběhu celého procesu kompostování je nutné důsledně dodržovat opatření stanovená k dodržení požadavků jiných právních předpisů 4), zejména ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod, ochraně zdraví a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem (nesmí dojít k překročení přípustné míry obtěžování zápachem).

(2) Anaerobní digesce

 1. Při anaerobní digesci bioodpadů, kterou se rozumí řízený a kontrolovatelný mikrobiální mezofilní nebo termofilní rozklad organických látek bez přístupu vzduchu v zařízení bioplynové stanice jako samostatné technologie za vzniku bioplynu, digestátu nebo rekultivačního digestátu, je nutné dosáhnout teploty zpracovávaného bioodpadu nejméně 55 °C a udržet ji nejméně po dobu 24 hodin bez přerušení, přičemž nezbytná celková doba procesu anaerobní digesce je více než 30 dnů.

  Celková doba zdržení může být kratší než 30 dnů, nejméně však 20 dnů, pokud provozovatel zajistí, že produkovaný digestát trvale splňuje hodnoty stability dle jiného předpisu 5).

  Dosažení a udržení minimální teploty se nevyžaduje, jsou-li zpracovávaným bioodpadem rostlinné tkáně.

 2. Dosažení nižší provozní teploty v reaktoru než 55 °C nebo kratší doby expozice náplně reaktoru touto teplotou je možné v případě, že
  1. bioodpad byl předupraven při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo

  2. rekultivační digestát byl následně udržován při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny, nebo

  3. rekultivační digestát byl kompostován.

 3. V průběhu celého procesu zpracování bioodpadů při anaerobní digesci je nutné důsledně dodržovat opatření stanovená k dodržení požadavků jiných právních předpisů 4), zejména ve vztahu k ochraně podzemních a povrchových vod (např. zkoušky těsnosti u všech nádrží a jímek), pro ochranu zdraví a pro omezení znečišťování okolního prostředí zápachem (přípustná míra obtěžování zápachem).

 4. Podrobný popis opatření pro omezení rizika zápachu je vždy součástí provozního řádu zařízení a náležitosti tohoto popisu jsou uvedeny v příloze č. 4.

 5. Při anaerobní digesci vstupů do zařízení, vyžadujících zvláštní způsoby nakládání dle přílohy č. 1, seznam A, se účinnost hygienizace v zařízení ověřuje podle bodu uvedeného v části D odst. 1 písm. c) a odst. 2 této přílohy.

C. Kontrola způsobů biologického zpracování bioodpadů z hlediska účinnosti hygienizace

(1) Ke kontrole účinnosti hygienizace technologií - způsobů biologického zpracování v zařízeních k využití bioodpadu se používá:

 1. monitoring technologických parametrů použité technologie (například teplota, vlhkost, doba zpracování) podle tabulky č. 2.1 této přílohy,

 2. kritéria pro hodnocení výstupů ze zařízení stanovená v tabulce č. 5.4 při četnosti kontrol podle tabulky č. 5.6 přílohy č. 5,

 3. v případech zpracování vedlejších živočišných produktů podle § 5 odst. 4 ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů.

(2) Ověření procesu biologického zpracování bioodpadů pomocí vnesených organismů se provádí v zařízeních při zpracovávání kalů z čistíren odpadních vod nebo jiných bioodpadů, u kterých se předpokládá kontaminace patogenními činiteli, a to

 1. kontrolou dodržování stanovených technologických parametrů a kontrolou dodržování limitních hodnot vybraných kritérií pro hodnocení výstupů,

 2. testem přímého hodnocení procesu, při kterém se využívají vnesené indikátorové mikroorganismy; vneseným indikátorovým organismem je Salmonella senftenberg W 775 (H2S negativní) nebo Escherichia coli.

(3) Proces je možno považovat za ověřený, jestliže:

 1. výstup ze zařízení odpovídá stanoveným kritériím uvedeným v tabulce č. 5.4 přílohy č. 5,

 2. byly dodrženy všechny technologické parametry stanovené provozním řádem,

 3. počet kolonií tvořících jednotku u vneseného organismu se během procesu sníží minimálně o 6 řádů.

(4) V případě, že jsou zpracovávány odpady vedlejších živočišných produktů, jsou požadavky na nakládání s nimi stanoveny jiným právním předpisem 6).

Poznámka:
Indikátorové mikroorganismy jsou stanovené mikroorganismy, které signalizují mikrobiologickou kontaminaci biologicky rozložitelných odpadů a výstupů ze zařízení k využívání odpadů.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Základní požadavky na zřízení malého zařízení k využívání bioodpadů (kompostování) a jeho provoz

(1) Malé zařízení musí být zřízeno v souladu s jiným právním předpisem 7).

(2) Dále se požaduje:

 1. zvolit místo se sklonem svahu maximálně do 3°; zakládku je možno v případě potřeby pokrýt vodonepropustnou textilií nebo kompostovat ve vacích nebo zakládku zastřešit,

 2. dodržet minimální vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero apod.) 50 m (je nutné zohlednit místní hydrologickou situaci),

 3. dodržet minimální vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních minerálních vod 100 m (je nutné zohlednit místní hydrogeologickou situaci),

 4. zvolit místo mimo aktivní zónu záplavového území v souladu s jiným právním předpisem 8) ,

 5. zabezpečit místo proti vstupu nepovolaných osob a označit (s uvedením informací o kontaktu na provozovatele a provozní době zařízení),

 6. vést provozní deník.

  1. Provozní deník malého zařízení obsahuje:

   i) název malého zařízení a adresu včetně pozemkového parcelního čísla a názvu katastrálního území a identifikační údaje vlastníka pozemku,

   ii) identifikační údaje provozovatele malého zařízení,

   iii) jméno osoby odpovědné za provoz malého zařízení a údaje o její dosažitelnosti,

   iv) jména osob odpovědných za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány.

  2. Záznamy do provozního deníku malého zařízení musí být vedeny (číslovány) v nepřerušované číselné řadě, datovány a podepsány osobou, která záznam provedla, zápis musí být proveden bezprostředně po vzniku situace, kterou popisuje (tentýž den), a to minimálně v následujícím rozsahu:

   i) všechny skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení - například jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - druhy a množství (hmotnost) přijatých bioodpadů, datum zřízení zakládky, druhy bioodpadů a surovin použitých k vytvoření zakládky, datum překopávek, expedice rekultivačního kompostu a způsob jeho využití,

   ii) měření teplot v rámci použitého technologického způsobu,

   iii) záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,

   iv) havarijní situace a způsob jejich řešení.

  3. Údaje o hmotnosti bioodpadů uváděné v provozním deníku je možné stanovit na základě odborného odhadu (hmotnost nákladu na automobilu, přepočet u objemu apod.).
   Přílohou deníku jsou protokoly nebo jejich kopie o prováděné kontrole výstupů 1 × za rok a záznamy o kontrolách provedenými kontrolními orgány.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.

Obsah provozního řádu zařízení

(1) Provozní řád zařízení k využívání bioodpadů obsahuje údaje stanovené pro provozní řád skupiny zařízení B a C v příloze č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a tyto další údaje:

 1. návrh provozního

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...