dnes je 18.7.2024

Input:

128/2009 Sb., Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 128/2009 Sb., Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2009
o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
191/2013 Sb.
(k 1.9.2013)
mění; vkládá nové § 14a a 14b
445/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 10 a ruší § 11
334/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 7, § 14a a § 14b
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., k provedení § 21 odst. 14, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie”)
a)  veterinární podmínky uvolňování živočišných produktů do oběhu,
b)  veterinární a hygienické požadavky na některé podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s potravinami2) (dále jen „potravinářský podnik”), a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,
c)  jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky předpisů Evropské unie pro potravinářské podniky,
d)  které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost,
e)  veterinární a hygienické požadavky na potraviny vyráběné a zpracovávané v potravinářských podnicích, na něž se vztahují ustanovení této vyhlášky3) , a na zacházení s nimi,
f)  obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků (dále jen „přizpůsobení požadavků”) pro potravinářské podniky.
(2)  Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
(3)  Tato vyhláška se nevztahuje na prodej malých množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli a na jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele4) .
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  strukturálními požadavky technické požadavky na konstrukci a provedení stavby potravinářského podniku, její uspořádání a účelové určení jejích provozních prostorů, jejich vnitřní úpravu a vybavení,
b)  pokrmem potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci poskytování stravovací služby.
§ 3
Postup při přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky
(1)  Postupem a za podmínek stanovených veterinárním zákonem, předpisy Evropské unie a touto vyhláškou mohou být pro potravinářský podnik přizpůsobeny některé veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...