dnes je 18.7.2024

Input:

157/2009 Sb., Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 157/2009 Sb., Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 7. května 2009
o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
168/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 18 odst. 3 až 6
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 18, § 19, § 20, § 21
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 6, § 8, § 17, § 20 a § 22
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část čtvrtou
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 21 odst. 2
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb.
mění § 2, § 6, § 8, § 14, § 17, § 20 a § 24; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a)  pravidla pro nakládání s těžebními odpady,
b)  pravidla pro předcházení nepříznivým vlivům na životní prostředí, způsobeným nakládáním s těžebním odpadem, a z toho plynoucím rizikům ohrožení životů a lidského zdraví,
c)  pravidla pro omezení vlivů na vodu, ovzduší, půdu, rostliny, živočichy a krajinu, vyvolaných nakládáním s těžebními odpady,
d)  působnost orgánů veřejné správy v oblasti nakládání s těžebními odpady.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na
a)  těžební odpady vznikající při ložiskovém průzkumu, těžbě a úpravě nerostů v moři,
b)  vtlačování vody obsahující látky, které vznikají při činnostech spojených s ložiskovým průzkumem a těžbou ropných látek nebo s těžbou nerostů nebo rašeliny, na vtlačování vody pro technické účely do horninových struktur, ze kterých byly vytěženy ropné nebo jiné látky, nebo do horninových struktur, které jsou s ohledem na přírodní poměry trvale nevhodné pro jiné účely, jakož i na zpětné vtlačování podzemní vody čerpané z dolů a lomů nebo čerpané v souvislosti s výstavbou nebo údržbou stavebních děl,
c)  odpad vznikající v souvislosti s ložiskovým průzkumem, těžbou, úpravou nebo skladováním nerostů nebo v souvislosti s těžbou, úpravou nebo skladováním rašeliny, který však nevzniká přímo při těchto činnostech,
d)  hmoty získané při těžbě a úpravě nerostů podle zvláštního zákona, při vyhledávání nebo skladování nerostů nebo při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny, které jsou podle plánu otvírky, přípravy a dobývání nebo plánu využití ložiska určeny pro sanační a rekultivační práce nebo jsou jejich součástí anebo jsou určeny pro zajištění nebo likvidaci důlních děl.
§ 2
Vymezení pojmů
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí těžebním odpadem jakýkoliv odpad, kterého se provozovatel zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit, včetně těžebních odpadů vzniklých při těžbě, úpravě a zpracování radioaktivních nerostů, které nelze považovat za radioaktivní odpady4) , a které vznikají
a)  při ložiskovém průzkumu, těžbě, úpravě nebo při skladování nerostů a které podle zákona o odpadech5) náleží mezi odpady z těžby nebo úpravy nerostů, nebo
b)  při těžbě, úpravě nebo skladování rašeliny.

V případě pochybností, zda se jedná o těžební odpad podle tohoto zákona, rozhodne Český báňský úřad po projednání s dotčeným ústředním orgánem státní správy na návrh původce odpadu nebo z vlastního podnětu.
(2)  Dále se pro účely tohoto zákona rozumí
a)  provozovatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je odpovědná za nakládání s těžebním odpadem, včetně jeho dopravy a dočasného skladování, za provoz úložného místa a za jeho stav po ukončení provozu; provozovatelem je i právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má těžební odpady v držení,
b)  hlušinou odpadní látky zbylé po

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...