dnes je 2.6.2023

Input:

163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 163/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění účinném k 1.1.2017
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. března 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 79/2002 Sb.
 
 
312/2005 Sb.
(k 1.9.2005)
mění 41 novelizačních bodů; vkládá přílohu č. 3; nová přechodná ustanovení
215/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění; nová přechodná ustanovení
215/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění přílohy č. 1 a 2
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11a, 12 a 13 zákona:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) stavebním výrobkem každý výrobek nebo sestava určené pro trvalé zabudování do staveb, pokud jejich vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen „výrobek”), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací,
b) určeným použitím výrobku použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby,
d) systémem řízení výroby stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí; dokumentace musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení výroby v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován,
e) kontrolou výrobků při dovozu dovozcem dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů,
f) kusovou výrobou způsob výroby, při kterém je vyráběn výrobek na základě smluvního vztahu pro konkrétního zákazníka, jednorázově určený pro použití vymezené individuálním požadavkem tohoto zákazníka; jedná se zejména o řemeslnou výrobu výrobků, u které se nepředpokládá opakování výroby typově stejného výrobku založené na průmyslových výrobních metodách.
g) počáteční zkouškou typu úplný soubor zkoušek nebo jiných technických zjištění prováděných při posouzení shody vzorků výrobků reprezentativních pro typ výrobku podle českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených k tomuto nařízení podle § 4a odst. 1 zákona (dále jen „určené normy”) nebo stavebního technického osvědčení,
h) sestavou výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.
(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení jsou zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu1) , včetně výrobků určených jako část těchto výrobků.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující stavební výrobky1a) .
(4) Požadavky na systém řízení výroby jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(5) Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s výjimkou úkolů při provozování systému řízení výroby může plnit zplnomocněný zástupce [§ 2 písm. f) zákona].
§ 2
(1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen „posuzování shody”) z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.
(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.
§ 3
Stavební technické osvědčení
(1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, prováděná v případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.
(2) Autorizovaná osoba provede
a) posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci výrobku a pro určení těch vlastností, které mají být předmětem posuzování shody,
b) vymezení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, a to z hlediska jiných technických předpisů,2) českých technických norem, technických dokumentů (§ 3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo zahraničních organizací, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a poznatků z praxe,
c) ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.
(3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit.
(4) Stavební technické osvědčení obsahuje
a) identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikaci a popis výrobku,
c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,
d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,
e) přehled použitých technických předpisů a technických norem a technických dokumentů, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity,
f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění,
g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby,
h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.
(5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posouzení shody.
§ 4
Technická dokumentace
(1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou dokumentaci.
(2) Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním technickém osvědčení; technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut.
(3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje
a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,
b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,
c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh,
d) projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,
e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,
f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených zkoušek,
g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním shody podle § 5 až 9.
Postupy posuzování shody
§ 5
Certifikace
(1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku
a) své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,
b) technickou dokumentaci podle § 4,
c) vzorky výrobku,
d) popis systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis provozovaného způsobu kontroly výrobků dovozcem

a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců.
(2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že
a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,
b) provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,
c) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovážených výrobků dovozce nezajistí posouzení systému řízení výroby u zahraničního výrobce autorizovanou osobou, je předmětem posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.
(3) Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Tento certifikát, popřípadě protokol, pokud je nedílnou součástí certifikátu, obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek, základní popis a popřípadě zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
(4) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
(5) U dovozce provádí autorizovaná osoba nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků, provádí zkoušky vzorků výrobku a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení kontroly dodržení stanovených požadavků vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
§ 5a
Certifikace bez zkoušek při dohledu
(1) Při certifikaci bez zkoušek při dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 obdobně.
(2) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky fungování požadovaného systému řízení výroby u výrobce nebo nedostatky požadovaných vlastností výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
(3) Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.
§ 6
Posouzení systému řízení výroby
(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby
a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, a vystaví o tom doklad,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,
d) zajistí u autorizované osoby posouzení výrobcem provozovaného systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby,
e) zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.
(2) Autorizovaná osoba
a) provede počáteční prověrku v místě výroby a posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle odstavce 1 písm. a),
b) pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají požadavkům podle písmene a), vydá o tom certifikát,
c) provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát,
(3) V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost provedení počáteční prověrky v místě výroby nebo posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle § 5.
§ 7
Ověření shody
(1) Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
a) zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
(2) Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.
§ 8
Posouzení shody výrobcem
(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků
a) provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad,
b) zajistí technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.
(2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se ověření shody podle § 7.
§ 9
Posouzení shody při kusové výrobě
Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:
a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,
b) u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební technické osvědčení podle § 3 upravené pro kusovou výrobu tak, aby posouzení shody podle tohoto stavebního technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití výrobku. Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení.
§ 10
Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení shody podle § 5a až 8.
§ 11
Použití harmonizovaných českých technických norem
Není-li dále stanoveno jinak, lze pro účely tohoto nařízení při posuzování shody použít též harmonizované české technické normy (§ 4a zákona), jestliže byly oznámeny Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako harmonizované k tomuto nařízení ve Věstníku Úřadu; pokud však ustanovení harmonizované české technické normy stanoví konkrétní postup posuzování shody, takové ustanovení se nepoužije a postupuje se podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.
§ 12
Doklady o použitém způsobu posouzení shody podle § 13 odst. 7 zákona jsou technická dokumentace a dokumenty vypracované při posuzování shody včetně prohlášení o shodě.
§ 13
Prohlášení o shodě
(1) Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 13 odst. 2 zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a poskytuje jej uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na internetových stránkách. Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným nezaměnitelným identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby,
c) popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě),
d) údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody,
e) odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody,
f) údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení, zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby,
g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,
h) datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.
(2) Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.
§ 13a
(1) Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.
(2) Tohoto nařízení vlády lze využít pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou stanoveny pro použití ve stavbě zvláštním právním předpisem4) ; v takovém případě smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit též distributor anebo zplnomocněný zástupce.
(3) Postupují-li distributor nebo zplnomocněný zástupce podle odstavce 2, vztahují se na ně povinnosti dovozce.
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) U výrobků uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není dále stanoveno jinak, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení použít namísto postupů posouzení shody vyznačených u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení postupy stanovené dosavadními předpisy.
(2) Výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení nepodléhaly postupům posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., mohou namísto požadavků stanovených tímto nařízením splňovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požadavky na jejich vlastnosti stanovené dosavadními předpisy.
(3) Posouzení shody provedené podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považuje za posouzení shody podle tohoto nařízení, pokud nedošlo ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno, zejména ke změně vlastností výrobku nebo pro něj stanovených technických požadavků nebo postupu posuzování shody.
(4) Dokumenty vydané podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., lze využít jako podklady pro posouzení shody podle tohoto nařízení. Pokud jsou tyto dokumenty časově omezeny, platí po dobu v nich uvedenou, jestliže v té době nedošlo ke změně skutečností, za kterých byly vydány.
(5) Osoby pověřené k činnostem při posuzování shody podle nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 81/1999 Sb., se považují za autorizované osoby podle tohoto nařízení, pokud požádají o novou autorizaci do 45 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
(6) Dnem vyhlášení sektorové přílohy „Stavební výrobky” k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv se nepoužije § 11 v případě výrobků majících původ v České republice nebo ve státech Evropské unie.
§ 15
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
2. Nařízení vlády č. 81/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
§ 16
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost pozbývá § 11 platnosti.
* * *
Článek II nař. vlády č. 312/2005 zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení lze namísto postupů posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení, použít postupy stanovené dosavadními právními předpisy.
2. Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.
3. Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.
4. Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
* * *
Článek II nař. vlády č. 215/2016 zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily základní požadavky na stavby stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1) upravujícím podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tyto základní požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.
 
POZNÁMKA:
 
 
1)
Příloha I k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody
 
 
1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb
 
Poř.
číslo
Název skupiny výrobků
Postup posuz. shody
1
Cement ( pro zvláštní použití a pro zdění)
§ 5
2
Betonářská a předpínací výztuž
a) výrobky z betonářské/předpínací oceli/ocelí (například hladká anebo žebírková ocel v tyčích a svitcích, 7 a 3 drátové pramence, předpínací dráty, svařované výztužné sítě, příhradové nosníky, profilované pásy a jejich stykování; na trh nesmí být uvedena nebo do stavby nesmí být zabudována žebírková ocel pro výztuž do betonu, která není označena identifikační značkou udávající výrobce - výrobní závod a zemi původu),

b) výztužná vlákna (například ocelová, kompozitní, skleněná),

c) nekovová tyčová výztuž pro použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části,

d) výrobky z betonářské výztuže (například ručně svařované plošné a prostorové prvky), spoje betonářské výztuže (např. svařováním, lisováním, apod.)
§ 5
3
Popílek do betonu pórobetonu a malt
§ 5
4
Přísady a příměsi do stříkaného betonu a vibrolisovaného betonu
§ 6
5
Beton pevnostních tříd C 12/15 (B 15) a vyšší
§ 6
6
Lehký beton pro nosné konstrukce
§ 6
7
Stříkaný beton
§ 6
8
Malty k injektáži
§ 6
9
Výrobky pro ochranu a opravy betonu pro použití v pozemních a inženýrských stavbách
§ 6
10
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)
§ 8
11
Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro konstrukční použití, (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové/tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy) , prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní prefabrikáty, pražce)
§ 6
12
Sestavy nenosného ztraceného bednění, které má být plněno obyčejným betonem a popřípadě železobetonem, tvořené buď z dutých tvárnic vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů)

a) pro konstrukce vnějších a vnitřních stěn a stropů v budovách , na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 
 
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
§ 5a
§ 6
 
b) nebo z panelů vyrobených z izolačního materiálu (nebo z kombinace izolačního materiálu a jiných materiálů) , sestávající z bednicích desek spojených distančními rozpěrami
§ 6
 
 
2. Stavební výrobky pro zděné stavby
 
Poř.
číslo
Název skupiny výrobků
Postup posuz. shody
1
Průmyslově vyráběné malty navrhované
 
 
a) pro zdění: vyrobené pro dosažení specifických požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách, sloupech a příčkách
§ 6
 
b) pro zdění: vyrobené na základě specifického podílu složek, o nichž lze předpokládat, že dosáhnou odpovídajících požadavků na ukazatele vlastností ve stěnách sloupech a příčkách
§ 8
 
c) pro omítky (základní/štukové)
§ 8
 
nepatří-li pod skupinu 1/9 Výrobky pro ochranu a opravy betonu
 
2
Zdicí prvky
 
 
a) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je menší než 5%,
§ 6
 
b) zdicí prvky, u nichž pravděpodobnost, že se nedosáhne deklarovaná pevnost v tlaku, je rovna nebo větší než 5%,
§ 8
 
c) zdicí prvky ostatní, např. zdicí prvky hliněné apod.
§ 5a
3
Žárovzdomé výrobky tvarové, netvářové a tepelně izolační
§ 5
4
Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrchu a uvnitř, které mohou být vystaveny ohni ve stěnách a příčkách, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 
 
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
§ 5a
§ 6
§ 8
5
Výrobky pálené stropní
§ 5a
6
Spony, táhla, stropní závěsy, konzoly, opěrné úhelníky, výztuž ložných spár a překladů
§ 7
7
Přísady a vlákna pro malty a injektážní malty
 
 
a) pro konstrukční použití v maltách a injektážích maltách
§ 6
 
b) pro ostatní použití v maltách a injektážích maltách
§ 7
 
 
3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce
 
Poř.
číslo
Název skupiny výrobků
Postup posuz. shody
1
Konstrukční výrobky z rostlého dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice) , podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 

 
Al1, A21, B1, C1
§ 5a
 
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
§ 6
 
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
 
2
Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy
§ 5a
3
Dřevěné sloupy venkovního vedení
§ 6
4
Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva
Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
§ 5a
5
Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky ze dřeva
Hmoždíky do dřeva, prstencové hmoždíky, válečkové ocelové a dřevěné kolíky, vruty do dřeva, svorníky se závity, hřebíky do dřeva.
Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení.
§ 7
6
Smykové desky a hmoždíky, ozubené hmoždíky, desky s prolisovanými trny, hřebíkové desky pro konstrukční dřevěné výrobky
§ 6
7
Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)
§ 5a
8
Prvky pro spřažené dřevobetonové konstrukce
§ 6
 
 
4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce
 
Poř.
číslo
Název skupiny výrobků
Postup posuz. shody
1
Konstrukční kovové průřezy/profily
Za tepla válcované, za studena tvarované nebo jinak vyráběné průřezy/profily různých tvarů (T, L, H, U, Z, I, žlábkové profily, úhelníky, uzavřené profily, trubky) , ploché výrobky (plechy, tenké plechy, pásy) , tyče, odlitky, výkovky vyrobené z různých kovových materiálů, nechráněné nebo chráněné proti korozi povrchovou úpravou. Pro použití v kovových konstrukcích nebo ve spřažených kovových a betonových konstrukcích
§ 6
2
Konstrukční kovové stavební díly
 
 
a) hotové kovové výrobky, jako jsou například nosníky, sloupy, schodiště, piloty a štětovnice, kolejnice a pražce, výrobky o průřezech řezané na míru pro určité aplikace
Tyto výrobky mohou být použité v nosných konstrukcích včetně konstrukcí základů pozemních a inženýrských staveb
§ 6
 
b) hotové kovové rámové konstrukce pro zavěšené podhledy (velká zatížení) pro použití v rámových konstrukcích staveb na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 
 
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E, (A1 až E)3, F
§ 5a
§ 6
 
Mohou být nechráněné nebo chráněné povrchovou úpravou proti korozi, svařované nebo nesvařované
 
3
Svařovací materiály pro použití v kovových konstrukcích staveb
§ 6
4
Konstrukční spojovací prostředky
Kovové nýty, šrouby (matice a podložky) a H.R. svorníky (vysokopevnostní předepnuté šrouby) , čepy, šrouby, kolejnicová upevňovadla pro použití v kovových konstrukcí staveb
§ 6
 
 
5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály,
střešní krytiny a lepidla

 
Poř.
číslo
Název skupiny výrobků
Postup posuz. shody
1
Tepelněizolační výrobky (hotové výrobky a výrobky určené pro vytváření na místě)
 

 
a) pro všechna použití kromě těch, na která se vztahují požadavky o reakci na oheň
§ 7
 
b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 
 
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
§ 5a
§ 7
§ 8
2
Hydroizolace
 
 
a) hydroizolační vrstvy , střešní pojistné hydroizolační vrstvy, parotěsné vrstvy v budovách, střešní lité hydroizolační sestavy
§ 7
 
b) hydroizolační pásy a fólie, střešní hydroizolační pásy a fólie v budovách
§ 6
 
c) hydroizolační pásy a fólie, hydroizolační vrstvy střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, parotěsné vrstvy, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
 
 
A11, A21, B1, C1
A12, A22, B2, C2, D, E
(A1 až E)3, F
§ 5a
§ 7
§ 8
 
d) střešní pojistné hydroizolační vrstvy, střešní hydroizolační pásy a fólie, střešní lité hydroizolační sestavy pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
 
 
- výrobky vyžadující zkoušení
§ 7
 
- výrobky „považované za vyhovující” bez zkoušení
§ 8

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...