dnes je 18.7.2024

Input:

167/1998 Sb., Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 167/1998 Sb., Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 11. června 1998
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
354/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění přílohu č. 1 a poznámku k příloze č. 4
117/2000 Sb.
(k 30.6.2000)
mění, doplňuje (též přílohy 1, 2, 5 a 6, nové znění příloh č. 8 a č. 10, doplněná příloha č. 11)
117/2000 Sb.
(k 30.6.2001)
mění § 13 odst. 2
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 29
57/2001 Sb.
(k 19.2.2001)
mění, přílohu č. 9 (doplňuje novou položku)
185/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
ruší část šestou
407/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (28 novelizačních bodů)
ÚZ 55/2002 Sb.
 
 
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 13, § 14, § 27, § 34, § 37, § 39, § 43 a vkládá § 44a
223/2003 Sb.
(k 30.8.2003)
v § 13 doplňuje odst. 11, doplňuje přílohy č. 4 a 5, ruší položky v příloze č. 6
362/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění k oběma datům 64 novelizačních bodů
362/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, viz čl. I body 48, 54, pokud jde o § 34 odst. 1 písm. d), 55, 56, pokud jde o § 40 odst. 6, a 59 novely
ÚZ 466/2004 Sb.
 
 
228/2005 Sb.
(k 16.6.2005)
v § 20 a v § 21 mění odst.
74/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 73 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 8 mění odst. 5f
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část druhou
141/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění; celkem 58 novelizačních bodů
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 40
291/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění § 29
106/2011 Sb.
(k 22.4.2011)
mění přílohy č. 1, 4 a 7
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 5 odst. 6
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 5, § 9 odst. 4; ruší část čtvrtou
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 29, § 34, § 40, § 43 a § 43a
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, § 28 odst. 3, § 29, § 30 a v § 31 odst. 1
50/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 5 odst. 5, § 13 odst. 1, § 15 písm. f), § 20 odst. 2 písm. e), § 21 odst. 2 písm. d), § 43a odst. 2 a přílohu č. 1
50/2013 Sb.
(k 1.3.2014)
mění § 10 odst. 3, § 26, § 43 a § 43a; vkládá nové § 24a a 24b
273/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 119 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 24a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 15, § 22, § 23 a § 36
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 26 odst. 1, § 27 odst. 1, § 29, § 30, § 31 odst. 1 a § 43a odst. 4 písm. f)
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 5 odst. 2 písm. h)
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 36, § 37, § 39, § 40, § 43a; ruší § 38 a § 38a
366/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění, celkem k datu 96 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá v § 39 odst. 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje
a)  zacházení s návykovými látkami, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi,
b)  zacházení s přípravky obsahujícími návykovou látku, s přípravky obsahujícími návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího prekursory drog1) (dále jen „uvedená látka kategorie 1”) a léčivými přípravky obsahujícími uvedenou látku kategorie 1, jejich vývoz, dovoz a tranzitní operace s nimi a
c)  pěstování máku, konopí a koky a vývoz, dovoz a zneškodňování makoviny.
(2)  Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§ 2
Pojmy
(1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky přírodního nebo syntetického původu, které mají psychoaktivní účinky a současně jsou uvedeny v některé z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou látky konopí extrakt a tinktura, která obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a splňuje podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků,
b)  přípravkem roztok nebo směs v jakémkoli fyzikálním stavu obsahující návykovou látku nebo návykovou látku a uvedenou látku kategorie 1 nebo léčivý přípravek obsahující uvedenou látku kategorie 1, s výjimkou roztoku nebo směsi s obsahem látky konopí extrakt a tinktura, který obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů; látku konopí extrakt a tinktura musí roztok nebo směs obsahovat v takovém množství, že tuto látku nelze z roztoku nebo směsi zneužít nebo snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky extrahovat. Takovýto roztok nebo směs musí splňovat podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků,
c)  makovinou všechny nadzemní části (kromě semen) máku setého (Papaver somniferum L.), jakož i jejich drť po sklizni, s výjimkou celých rostlin máku včetně tobolek určených pro okrasné účely,
d)  konopím kvetoucí nebo plodonosný vrcholík rostliny z rodu konopí (Cannabis) nebo nadzemní část rostliny z rodu konopí, jejíž součástí je vrcholík,
e)  konopím pro léčebné použití konopí, které je výrobcem určeno k terapeutickému účelu u lidí nebo ke zpracování za tímto účelem,
f)  rostlinou konopí pro léčebné použití rostlina z rodu konopí, která je pěstována za účelem produkce konopí pro léčebné použití,
g)  rostlinou technického konopí rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí s obsahem nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nebo pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin2f) , a technickým konopím konopí z rostliny technického konopí,
h)  produkcí konopí proces, který spočívá v získávání konopí z rostliny konopí,
i)  keřem koka všechny druhy keře rodu Erythroxylon a listem koka listy z keře koka, s výjimkou listů, z nichž

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...