dnes je 10.6.2023

Input:

242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 242/2000 Sb., Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.10.2022
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 19 odst. 9 písm. c), § 29 odst. 4 písm. c)
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 33 odst. 14 nahrazuje slova, ruší poznámku č. 41)
553/2005 Sb.
(k 30.12.2005)
mění, 35 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 30/2006 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 4 písm. a) a b)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 33 odst. 13
344/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 45 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2 odst. 2 - změnu nelze uskutečnit
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 8, § 33, § 33a a § 33b
247/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění, celkem 87 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství a k němu se vztahující certifikaci a označování bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.
§ 2
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo”) je příslušným orgánem a vykonává úkoly svěřené členskému státu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ekologickou produkci a označování ekologických produktů1) .
§ 3
Vymezení pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu, hospodářské zvíře podle veterinárního zákona2) nebo osivo a další rozmnožovací materiál rostlin získané v ekologickém zemědělství podle přímo použitelných předpisů Evropské unie3) ,
b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto zákoně a přímo použitelných předpisech Evropské unie4) , splňující požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy5) ,
c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo6) ,
d) ekologickým zemědělcem fyzická nebo právnická osoba, která je evidována podle zvláštního právního předpisu8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na ekofarmě,
e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický zemědělec, výrobce biopotravin9) , osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty na trh9) , výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin,
 
f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým zemědělcem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v souladu s tímto zákonem,
g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky včetně vodních ploch, hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata uvedená v § 4 odst. 1, sloužící ekologickému zemědělství.
(2) Kde se v přímo použitelném předpisu Evropské unie1) používá pojmu hospodářský subjekt, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v ekologickém zemědělství.
§ 4
(1) V ekologickém zemědělství je možné chovat pouze ty druhy hospodářských zvířat2) které stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 1 lze na ekofarmě chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v ekologickém zemědělství. Pokud je chov takových zvířat předmětem podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.
(3) Ustanovení tohoto zákona o ekologickém zemědělci se přiměřeně použijí i na ekologického chovatele včel.
HLAVA II
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
§ 5
(zrušen zák. č. 344/2011 Sb. K 1.1.2012)
§ 6
Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství
(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství (dále jen „žadatel”), podá v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie10) ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná období přechodu na ekologickou produkci60) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena ministerstvu.
(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na
a) osoby podle čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 a
b) osoby, které poskytují v ekologickém zemědělství své služby přeshraničně61) .
(3) Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat certifikát podle čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, vybranou ministerstvem podle § 29 (dále jen „pověřená osoba”) smlouvu o kontrolní činnosti podle zvláštního právního předpisu11) .
(4) V žádosti o registraci žadatel uvádí
a) je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62) , a cizinec rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,
b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název obce, její části, název ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i číslo orientační, poštovní směrovací číslo a název obchodní firmy nebo uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, a údaje týkající se odpovědného zástupce uvedené v písmenu a), registrační číslo hospodářství, bylo-li přiděleno62) , a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno; u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky,
c) další údaje uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie12) .
(5) Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o vstupní kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo zjištěno porušení podmínek tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie1) , a v případě osoby hodlající hospodařit na ekofarmě také osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle zvláštního právního předpisu8) . Pověřená osoba je povinna vstupní kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o kontrolní činnosti.
(6) Žadatel je povinen pověřené osobě poskytnout o každé ekofarmě, na které bude hospodařit
a) údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru nemovitostí13) ,
b) označení pozemků, včetně vodních ploch a přehledně vyznačené mapy pozemků, včetně vodních ploch, na nichž bude ekologicky hospodařit, podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem14) a jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu k opatřením podle § 10, pak podle údajů v katastru nemovitostí13) a
c) další údaje uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie12) .
(7) Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě součinnost za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.
(8) Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5, ministerstvo žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a certifikát o činnosti v ekologickém zemědělství a zapíše osobu podnikající v ekologickém zemědělství na seznam osob podnikajících v ekologickém zemědělství (dále jen „seznam”). Seznam, v případě ekologických zemědělců i s informací o výměře obhospodařovaných pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní, ministerstvo žádost o registraci zamítne.
(10) Vzor žádosti o registraci ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách.
§ 7
Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy
(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy včetně vodních ploch, je ekologický zemědělec povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit tuto skutečnost pověřené osobě. Pověřená osoba provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů, v souladu se zvláštním právním předpisem14) , a v seznamu.
(2) V případě převodu či přechodu vlastnictví ekofarmy na jinou právnickou či fyzickou osobu, která zemědělsky podniká8) , je tato osoba povinna, pokud hodlá nadále na ekofarmě hospodařit v ekologickém zemědělství, podat bez zbytečného odkladu žádost o registraci. Pro náležitosti žádosti, jakož i pro řízení o ní platí § 6 obdobně. Doba trvání přechodného období není změnou vlastnictví ekofarmy dotčena.
§ 8
Zrušení a zánik registrace
(1) Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství, jestliže
a) o to písemně sama požádá, nebo
b) porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie1) ; za opakované porušení se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí o přestupku podle tohoto zákona, jímž byla uložena pokuta.
(2) Ministerstvo též zruší registraci, jestliže
a) ekologický zemědělec nezíská do 12 měsíců od ukončení období přechodu na ekologickou produkci60) alespoň jeden certifikát na bioprodukt a v průběhu dalších kalendářních let vždy alespoň jeden certifikát na bioprodukt za 24 měsíců; tuto dobu může ministerstvo na žádost ekologického zemědělce v odůvodněných případech prodloužit, a to i opakovaně,
 
b) výrobce biopotravin9) , výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv6) nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin nezíská do 24 měsíců od registrace alespoň jeden certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt a v průběhu dalších kalendářních let vždy alespoň jeden certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt za 24 měsíců, nebo
c) smlouva o kontrolní činnosti podle § 6 odst. 3 pozbude platnosti a osoba podnikající v ekologickém zemědělství do 30 dnů ode dne pozbytí platnosti smlouvy neuzavře smlouvu s pověřenou osobou.
(3) Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká, jestliže
a) zemřela,
b) zanikla, nebo
c) došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba podnikající v ekologickém zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.
(4) Ministerstvo zruší registraci na základě žádosti ke dni, který mu žadatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení žadatelem uvedeno, je registrace zrušena ke dni nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.
(5) Pokud je registrace zrušena na základě odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2, ministerstvo zároveň se zrušením registrace odejme certifikát o činnosti v ekologickém zemědělství a certifikát na biopotravinu, bioprodukt nebo ostatní bioprodukt.
(6)  Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě zániku registrace ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.
§ 9
Výjimky z pravidel ekologického hospodaření
(1) Výjimky z pravidel ekologického hospodaření týkající se původu hospodářských zvířat a podmínek jejich chovu, katastrofických situací a povolování zemědělských složek pocházejících z konvenční produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie63) povoluje ministerstvo na základě žádosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství.
(2) Ministerstvo si může před rozhodnutím o žádosti vyžádat odborné stanovisko pověřené osoby.
(3) Žádost o povolení výjimky podle odstavce 1 musí kromě obecných náležitostí obsahovat odůvodnění nemožnosti plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie1) , popis opatření, která žadatel přijme, aby splnil tyto požadavky, a termín, do kterého tato opatření přijme.
(4) Povolení pro používání rozmnožovacího materiálu rostlin nezískaného v ekologickém zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie64) vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě žádosti.
(5) Žádost o vydání povolení podle odstavce 4 musí kromě obecných náležitostí obsahovat
a) botanický název druhu osiva anebo dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin, popřípadě název odrůdy, na které má být žadateli vydáno povolení,
b) odůvodnění nemožnosti použít osivo nebo další rozmnožovací materiál rostlin pocházející z ekologického zemědělství podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) ,
c) množství osiva anebo dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin, na které má být žadateli vydáno povolení.
(6) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je správcem elektronické databáze obsahující seznam odrůd a dalšího rozmnožovacího materiálu rostlin, k nimž jsou na území České republiky k dispozici osiva, další rozmnožovací materiál rostlin nebo sadbové brambory získané ekologickým způsobem produkce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů65) .
(7) Ministerstvo je správcem elektronické databáze zvířat, ve které jsou zveřejňovány údaje podle čl. 26 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848.
§ 10
Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky
Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, musí ekologický zemědělec učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru; takovými opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.
§ 11 až 13
(zrušeny zák. č. 553/2005 Sb.)
§ 14
Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství
(1) Omezenou dobou používání ekologické pastviny hospodářskými zvířaty mimo ekologický chov podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů16) se rozumí doba nejvýše 90 dnů během kalendářního roku.
(2) Podmínky chovu hmyzu v ekologickém zemědělství stanoví v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie1) prováděcí právní předpis.
§ 15 až 18
(zrušeny zák. č. 553/2005 Sb.)
HLAVA III
(zrušena zák. č. 553/2005 Sb.)
HLAVA IV
CERTIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ BIOPRODUKTU, BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO BIOPRODUKTU
§ 20 a § 21
(zrušeny zák. č. 553/2005 Sb.)
§ 22
Certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
(1) Certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu vydá pověřená osoba na žádost do 30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na 26 měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila požadavky tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie1) . Tento certifikát je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna uchovávat po dobu 5 let.
(2) Odepření vydání certifikátu musí být písemné a odůvodněné a musí být vydáno do 30 dnů ode dne provedené kontroly, u rostlinných produktů nejpozději do sklizně dané plodiny; v případě odepření vydání certifikátu je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna bez zbytečného odkladu předat pověřené osobě originál původního certifikátu.
(3) Vydání certifikátu nebo odepření vydání certifikátu vyznačí pověřená osoba bez zbytečného odkladu v seznamu.
§ 23
Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu
Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s předpisy Evropské unie18) . Balená biopotravina, certifikovaná na území České republiky a neurčená pro zahraniční trh, se na obalu označí také grafickým znakem podle věty třetí. Balenou biopotravinu určenou pouze pro zahraniční trh, jinou než balenou biopotravinu, bioprodukt a ostatní bioprodukt, certifikované na území České republiky, lze také označit grafickým znakem, jehož podobu stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický znak smí být užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie1) a v souladu s nimi.
§ 24 až 27
(zrušeny zák. č. 553/2005 Sb.)
HLAVA V
KONTROLNÍ SYSTÉM
§ 28
(1) Dozor nad dodržováním tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropských společenství1) vykonává ministerstvo.
(2) Příslušnými orgány provádějícími kontrolu dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v souladu s jejich věcnou příslušností podle zvláštních právních předpisů80) .
(3) Osoba, která dováží produkt ekologického zemědělství ze třetí země, je povinna uhradit náklady, které vznikly v souvislosti s kontrolou dovozu těchto produktů. Tyto náklady zahrnují zejména náklady provedených laboratorních rozborů a paušální náklady. V případě, že laboratorní rozbor provedl orgán dozoru, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle právního předpisu upravujícího sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce81) nebo podle právního předpisu upravujícího sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského82) . Náklady, které vznikly v souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí, hradí kontrolovaná osoba podle vyhlášky o paušálních nákladech83) . O náhradě nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji orgán, který ji uložil. V případě kontroly dovozu spočívající výhradně v kontrole dokladů, která trvá nejvýše 1 hodinu, se náklady nehradí.
(4) Náhradu nákladů kontroly dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí provedené Státní veterinární správou v rámci pohraniční veterinární kontroly upravuje veterinární zákon84) .
§ 29
(1) Ministerstvo může s organizační složkou státu19) uzavřít dohodu20) nebo může na základě výsledků řízení provedeného formou výběru žádosti21) uzavřít s právnickou osobou veřejnoprávní smlouvu, na základě níž je pověřená osoba oprávněna vydávat certifikát bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu a provádět kontroly a další odborné úkony. Pověřená osoba, která je organizační složkou státu, se považuje za kontrolní orgán a pověřená osoba, která je právnickou osobou, se považuje za kontrolní subjekt podle přímo použitelného předpisu Evropské unie66) .
(2) Zaměstnanci pověřené osoby a další osoby, které jsou jí pověřeny prováděním kontroly (dále jen „osoba provádějící kontrolu”) žadatele, ekologického zemědělce, výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv6) nebo dodavatele ekologického rozmnožovacího materiálu rostlin, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou22) a nejméně 5 let odborné praxe v oboru zemědělství nebo potravinářství nebo veterinářství a veterinární prevence nebo vysokoškolské vzdělání24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.
(3) Osoba provádějící kontrolu žadatele výrobce biopotravin nebo osoby, která uvádí biopotraviny nebo bioprodukty na trh, musí mít alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou22) a nejméně 5 let odborné praxe v oboru zemědělství a lesnictví nebo potravinářství a potravinářská chemie nebo vysokoškolské vzdělání příslušného směru a nejméně 1 rok odborné praxe.
(4) Osoba provádějící kontrolu podle tohoto zákona je povinna zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během výkonu kontroly.
(5) Postup ministerstva při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich rodinnými příslušníky, upravuje zvláštní právní předpis26) .
§ 30
(1) Smlouvu podle § 29 odst. 1 uzavře ministerstvo na dobu neurčitou. Tato smlouva musí obsahovat výpovědní lhůtu a důvody, za kterých může ministerstvo smlouvu vypovědět, k nimž zejména patří porušení povinnosti pověřené osoby stanovené tímto zákonem. Tím nejsou dotčeny další způsoby ukončení smluvního vztahu s pověřenou osobou podle čl. 33 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
(2) Osoba provádějící kontrolu prokáže svoji totožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.
§ 31
(zrušen zák. č. 553/2005 Sb.)
§ 32
(zrušen zák. č. 344/2011 Sb. K 1.1.2012)
§ 33
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) použije v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů výrazy odkazující na ekologickou produkci29) ,
b) doveze ze třetí země a uvede na trh jako ekologický takový produkt, který nevyhovuje požadavkům přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů30) ,
c) poruší povinnost uloženou zvláštním opatřením podle § 34 odst. 1,
d) použije produkty a látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů31) ,
e) nevede záznamy o ekologické produkci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů32) ,
f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ekologickou produkci a označování ekologických produktů

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...