dnes je 6.6.2023

Input:

25/2009 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném k 1.1.2016

25/2009 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném k 1.1.2016
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
35/2010 F.z.
(k 1.1.2011)
ruší ČÚS č. 703, vydává ČÚS č. 703, 705, 706 a 707
9/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
vydává ČÚS č. 708
12/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 708 a přílohu č. 1
18/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 706
19/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 701
20/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 703
21/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 707
24/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
vydává ČÚS č. 709 a 710
25/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
znění ČÚS č. 709
26/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
znění ČÚS č. 710
30/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 706
31/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 707
35/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 704
37/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 701
1/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 701
2/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 704
3/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 705
4/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 706
5/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 707
6/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 708
7/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 709
8/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 710
96/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 702
97/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 703
98/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 705
99/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 706
100/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 707
101/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 708
102/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 709
103/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 710
20/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 701
21/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 703
22/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 704
23/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 706
24/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 707
25/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 708 a přílohu č. 1, ruší přílohy č. 2 a 3
26/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 709
27/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 710
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180
Č.j.: 282/102 406/2009
Ing. Markéta Grünerová, tel.: 257 044 053
ze dne 31. 12. 2009
Ing. Michal Svoboda, tel.: 257 043 129
 
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163
 
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. České účetní standardy použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010.
 
ČÚS číslo
Název
701
Účty a zásady účtování na účtech
702
Otevírání a uzavírání účetních knih
703
Transfery
704
Fondy účetní jednotky
705
Rezervy
706
Opravné položky a vyřazení pohledávek
707
Zásoby
708
Odpisování dlouhodobého majetku
709
Vlastní zdroje
710
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701
Účty a zásady účtování na účtech
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška”), základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami.

  
2. Předmět standardu
Standard upravuje
 
Bod 3.
Účtový rozvrh
Bod 4.
Syntetické účty a analytické účty
Bod 5.
Podrozvahové účty
Bod 6.
Účetní zápisy
Bod 7.
Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8.
Utajované informace
3. Účtový rozvrh
Účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh v souladu s § 14 odst. 2 a 3 zákona a s § 78 vyhlášky.

  
4. Syntetické účty a analytické účty
4.1. Syntetické účty zřizuje účetní jednotka v souladu se směrnou účtovou osnovou podle § 14 zákona a § 76 až 78 vyhlášky.
4.2. V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere účetní jednotka v úvahu zejména následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty směrné účtové osnovy nebo zajištěna jinými nástroji pro členění syntetických účtů:
a) členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob, případně podle míst uložení či umístění majetku,
b) zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění,
c) změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 64 odstavce 1 vyhlášky,
d) další významné skutečnosti, například u pohledávek členění podle jednotlivých dlužníků nebo u cenných papírů cenné papíry v umořovacím řízení,
e) členění dluhů podle jednotlivých věřitelů,
f) členění na českou a cizí měnu v případech stanovených v § 4 odst. 12 zákona,
g) členění pro účely přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech1a podle jiných právních předpisů2,
h) členění pro účely sestavení přílohy podle § 45 vyhlášky a podle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 5 k vyhlášce,
i) členění rozpočtových příjmů a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
j) oddělené sledování nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za hlavní a hospodářskou činnost,
k) členění pro daňové účely, tzn. pro transformaci účetního výsledku hospodaření před zdaněním na daňový základ vymezený zákonem o daních z příjmů, zejména pokud jde o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů a zdaňované příjmy, pro potřeby daně z přidané hodnoty, spotřebních daní, apod.,
l) členění pro potřeby zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
m) členění z hlediska potřeb finančního řízení účetní jednotky,
n) členění podle požadavků externích uživatelů údajů z účetnictví, na základě jiného právního předpisu.

  
5. Podrozvahové účty
5.1. V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne.
5.2. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 54 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek.
5.3. Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak.
5.4. Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).

  
6. Účetní zápisy
6.1. Účetní zápisy na jednotlivých účtech v účetních knihách se provádějí způsobem stanoveným v § 12, 13 a 16 zákona.
6.2. Při určení okamžiku uskutečnění účetního případu účetní jednotka posoudí, zda:
a) nastala určitá právní skutečnost, například došlo k právnímu úkonu učiněnému buď účetní jednotkou, nebo jinou osobou,
b) byla s touto právní skutečností účetní jednotka seznámena nebo je možné oprávněně požadovat po účetní jednotce, aby se s touto skutečností seznámila,
c) je informace o této skutečnosti významná a
d) náklady na získání informace nepřevyšují přínos plynoucí z této informace.
6.3. Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, vzniku závazku nebo dluhu, platbě závazku nebo dluhu, vzniku pohledávky, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky, poskytnutí či přijetí zálohy nebo závdavku, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem vyplývajícím z jiných právních předpisů nebo z vnitřních poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, popř. existují odpovídající listiny (účetní záznamy) týkající se účetních případů (např. bankovní výpisy).
6.4. Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení zápisu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li zápis povolen, provede účetní jednotka odpovídající opravu účetním zápisem. Podmíněnost okamžiku uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku zápisu vyjádří účetní jednotka na účetním záznamu, který obsahuje i označení příslušného analytického účtu, uvede o tomto informaci v příloze účetní závěrky a v inventurních soupisech. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí, se za okamžik uskutečnění účetního případu považuje den uvedený v zápisu nebo v písemné smlouvě podle jiného právního předpisu4.
6.5. Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je obecně posuzována ve vztahu k jejímu uživateli a možnosti ovlivnění jeho úsudku nebo rozhodování (§ 19 odst. 7 zákona). Uživatelem se v tomto smyslu rozumí nejen uživatel účetní závěrky sestavované účetní jednotkou, ale též uživatel účetních výkazů sestavených za Českou republiku, příp. za dílčí konsolidační celek státu. Účetní jednotka v tomto případě postupuje buď v souladu s jiným právním předpisem, nebo podle vnitřního předpisu, který stanoví pravidla významnosti, a to například způsobem stanovení procentní hranice, určením jednotlivých druhů účetních případů, stanovením jiných limitů, případně kombinací těchto způsobů.
6.6. Ve vztahu k mezitímní účetní závěrce se považují za významné informace související s použitím účetních metod a s účetními operacemi k rozvahovému dni pouze ve vztahu k dalším informacím, které jsou účetní jednotkou předávány do centrálního systému účetních informací státu, příp. vyžadovány podle jiných právních předpisů, například u položek účetní závěrky vztahujících se k operativním účetním záznamům.
6.7. Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.
6.8. V případě změny právního předpisu, ze které vyplývá změna uspořádání položek rozvahy nebo změna obsahového vymezení některé z položek rozvahy, které zakládá povinnost vykazovat určitou skutečnost v jiné položce rozvahy, postupuje účetní jednotka v souladu s tímto právním předpisem. Nestanoví-li tento právní předpis nebo Český účetní standard konkrétní postup, je v odpovědnosti účetní jednotky, aby vykázáním v jiné položce rozvahy též zajistila rovnost položek „Aktiva celkem” a „Pasiva celkem” k rozvahovému dni účetního období před touto změnou a položek „Aktiva celkem” a „Pasiva celkem” na počátku následujícího účetního období.

  
7. Vnitroorganizační účetnictví
7.1. Vnitroorganizační účetnictví lze organizovat nejen pro účely účetní jednotky, ale i pro jiné účely, včetně zajištění informací pro monitorování a řízení veřejných financí, například
a) členěním syntetických účtů na analytické účty,
b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 7 a 8. Obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama,
c) jiným způsobem členění informací zachycených na syntetických účtech, případně analytických účtech,
d) kombinací přístupů podle písmene a) až c).
7.2. Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitroorganizačním účetnictvím při jeho organizaci v samostatném účetním okruhu si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 7 a 8, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat.
7.3. Účty vnitroorganizačního účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.

  
8. Utajované informace
Ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory a zpravodajské služby podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona použijí tento standard přiměřeně na činnosti, které jsou předmětem utajení.3
 
1)
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
4)
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 702
Otevírání a uzavírání účetních knih
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) a vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška”) stanovit základní postupy účtování při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami.

  
2. Postup při otevírání a uzavírání účetních knih
Při otevírání a uzavírání účetních knih postupují účetní jednotky v souladu s ustanoveními § 17 zákona.
2.1. Otevírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) účty hlavní knihy otevírají účetními zápisy,
b) stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 - Počáteční účet rozvažný navazují na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 492 - Konečný účet rozvažný,
c) účetními zápisy na stranu MÁ DÁTI účtu 491 - Počáteční účet rozvažný a na stranu DAL příslušných nově otevíraných účtů pasiv a účetními zápisy na stranu DAL účtu 491 -Počáteční účet rozvažný a na stranu MÁ DÁTI příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky,
d) zisk, popř. ztráta plynoucí z činností některých vybraných účetních jednotek (hlavní a hospodářské činnosti), zaúčtovaný na stranu DAL, popř. na stranu MÁ DÁTI účtu 492 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu DAL, příp. na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI, příp. na stranu DAL účtu 491 - Počáteční účet rozvažný,
e) rozdíl příjmů a výdajů (499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů) zaúčtovaný na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 492 - Konečný účet rozvažný se při otevírání účtů hlavní knihy zaúčtuje na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL účtu 404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období.
2.2. Uzavírání účetních knih je činnost, při níž se v souladu s ustanoveními zákona:
a) zjišťují obraty stran MÁ DÁTI a DAL jednotlivých syntetických účtů, analytických účtů a podrozvahových účtů,
b) zjišťují konečné zůstatky aktivních a pasivních účtů a konečné stavy účtů nákladů a výnosů,
c) u hlavní i hospodářské činnosti se převádí nákladové a výnosové účty na účet 493 -Výsledek hospodaření běžného účetního období,
d) provede se převod konečného zůstatku účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu a konečného zůstatku účtu 223 - Zvláštní výdajový účet na účet 499 Zúčtování na základě zvláštních předpisů,
e) konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv se převedou na účet 492 - Konečný účet rozvažný
f) konečné zůstatky účtů 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období a 499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů se převedou na účet 492 - Konečný účet rozvažný.

  
3. Postup účetní jednotky k 1. lednu 2010
3.1. Účetní jednotka uzavírá účetní knihy k 31. prosinci 2009 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Českého účetního standardu č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih1.
3.2. Účetní jednotka k 1. lednu 2010
a) sestaví účtový rozvrh podle § 78 vyhlášky,
b) stanoví převodový můstek v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto standardu a
c) otevře účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a Českými účetními standardy účinnými k 1. lednu 2010.
3.3. Při otevření účetních knih k 1. lednu 2010 musí navazovat stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 - Počáteční účet rozvažný na stav účtu 962 - Konečný účet rozvažný, a to v souladu s převodovým můstkem, zajišťujícím též bilanční kontinuitu.
 
1)
Český účetní standard č. 502 - Otevírání a uzavírání účetních knih, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejněný pod č. 50 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2/2003 ze dne 31. 12. 2003, ve znění změn a oprav.
Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010
 
Převodový můstek

Seznam použitých zkratek:
ÚT ... účtová třída
ÚS ... účtová skupina
SÚ ... syntetický účet
ÚJ ... účetní jednotka
SÚO ... směrná účtová osnova
 
Směrná účtová osnova 2009
Směrná účtová osnova 2010
Komentář - doporučené upřesnění
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
ÚT 0 rozšířena o SÚ 015, 044, 045, 053, 068, zrušen SÚ 026, 064, 065, úprava názvů SÚ.
 
 
 
Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
ÚS 01 byla rozšířena o SÚ 015 - Povolenky na emise a preferenční limity.
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
013 - Software
013 - Software
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
014 - Ocenitelná práva
014 - Ocenitelná práva
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
015 - Povolenky na emise a preferenční limity
SÚ 015 byl zřízen pro druh nehmotného majetku, který je významně charakterově odlišný od ostatních druhů nehmotného majetku.
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, 015 - Povolenky na emise a preferenční limity
Převod k 1. 1. 2010 povolenek na emise a preferenčních limitů na SÚ 015 Povolenky na emise a preferenční limity.
 
 
 
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
V ÚS 02 byl zrušen syntetický účet 026 - Základní stádo a tažná zvířata, tento majetek bude převeden na SÚ 029.
021 - Stavby
021 - Stavby
Obsahové vymezení zůstává nezměněno (rozšíření přílohy č. 5 o podrobnější informace viz písm. G.).
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
026 - Základní stádo a tažná zvířata
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Převod SÚ 026 - Základní stádo a tažná zvířata na SÚ 029.
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Zvířata nebudou v rozvaze zachycována samostatně, nýbrž v rámci příslušných skupin majetku „ostatní”.
 
 
 
Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
Účtová skupina 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
V ÚS 03 byl zpřesněn název SÚ 032 - Kulturní předměty.
031 - Pozemky
031 - Pozemky
Obsahové vymezení zůstává nezměněno (rozšíření přílohy č. 5 o podrobnější informace viz písm. H.)
032 - Umělecká díla a předměty
032 - Kulturní předměty
Zpřesnění názvu SÚ, Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
V ÚS 04 nově stanoveny SÚ 044 a 045.
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
SÚ 044 byl stanoven pro účtování případů technického zhodnocení jehož ocenění je nižší než 60 tis Kč.
 
045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
SÚ 045 byl stanoven pro účtování případů technického zhodnocení jehož ocenění je nižší než 40 tis Kč.
 
 
 
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
V ÚS 05 byl nově stanoven SÚ 053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek.
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
SÚ 053 stanoven pro účtování případů poskytnutých záloh na dlouhodobý finanční majetek.
 
 
 
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek
Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek
V ÚS 06 byl nově stanoven SÚ 068 - Termínované vklady dlouhodobé a dále zpřesněny názvy některých SÚ.
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
063 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Obsahové vymezení zůstává nezměněno, upřesnění názvu SÚ.
066 - Půjčky osobám ve skupině
066 - Půjčky osobám ve skupině
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
067 - Ostatní dlouhodobé půjčky
067 - Jiné dlouhodobé půjčky
Obsahové vymezení zůstává nezměněno., upřesnění názvu SÚ viz § 10 návrhu vyhlášky.
 
068 - Termínované vklady dlouhodobé
SÚ 068 stanoven pro účtování případů dlouhodobých termínovaných vkladů.
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
064 - Majetek převzatý k privatizaci
Příslušné majetkové účty
Majetek Fondu národního majetku převzatého MF bude převeden k 1. 1. 2010 na příslušné majetkové účty.
065 - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
Příslušné majetkové účty
Majetek Fondu národního majetku převzatého MF bude převeden k 1. 1. 2010 na příslušné majetkové účty.
 
 
 
Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
V ÚS 07 SÚ včetně obsahového vymezení zůstává nezměněno.
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky jsou finančním vyjádřením využívání dlouhodobého majetku účetní jednotkou v průběhu doby jeho používání. Tato účetní metoda je podmínkou naplnění věrného zobrazení předmětu účetnictví.
073 - Oprávky k softwaru
073 - Oprávky k software
 
074 - Oprávky k ocenitelným právům
074 - Oprávky k ocenitelným právům
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
V ÚS 08 byl v návaznosti na zrušení SÚ 026 zrušen SÚ 086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům.
081 - Oprávky ke stavbám
081 - Oprávky ke stavbám
Oprávky jsou finančním vyjádřením využívání dlouhodobého majetku účetní jednotkou v průběhu doby jeho používání. Tato účetní metoda je podmínkou naplnění věrného zobrazení předmětu účetnictví.
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
082 - Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
 
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
086 - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Zůstatek SÚ 086 bude k 1. 1. 2010 převeden na SÚ 089, v návaznosti na členění SÚ ÚS 02.
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno., k 1. 1. 2010 bude převeden na tento SÚ zůstatek zrušeného SÚ 086.
 
 
 
Účtová třída 1 - Zásoby
Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky
ÚT 1 rozšířena o ÚS 15,16,17,18,19, o SÚ opravných položek včetně úpravy názvu ÚS 1.
 
 
 
Účtová skupina 11 - Materiál
Účtová skupina 11 - Materiál
ÚS 11 včetně obsahového vymezení zůstává nezměněna.
111 - Pořízení materiálu
111 - Pořízení materiálu
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
112 - Materiál na skladě
112 - Materiál na skladě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
119 - Materiál na cestě
119 - Materiál na cestě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby
Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby (zrušen SÚ 124 Zvířata -převod na SÚ 139 - Ostatní zásoby)
V ÚS 12 zrušen SÚ 124 - Zvířata, zůstatek tohoto SÚ bude k 1. 1. 2010 převeden na SÚ 139 - Ostatní zásoby.
121 - Nedokončená výroba
121 - Nedokončená výroba
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
122 - Polotovary vlastní výroby
122 - Polotovary vlastní výroby
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
123 - Výrobky
123-Výrobky
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
124 - Zvířata
139 - Ostatní zásoby
Převod zůstatku účtu 124 - Zvířata k 1.1. 2010 na SÚ 139 - Ostatní zásoby.
 
 
 
Účtová skupina 13 - Zboží
Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby
V ÚS 13 byl nově zřízen v SÚ 139 - Ostatní zásoby.
131 - Pořízení zboží
131 - Pořízení zboží
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
132 - Zboží na skladě
132 - Zboží na skladě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
139 - Zboží na cestě
138 - Zboží na cestě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
139 - Ostatní zásoby
V návaznosti na § 10 nové vyhlášky byl SÚ stanoven, k 1. 1. 2010 bude na tento SÚ převeden zůstatek zrušeného SÚ 124 - Zvířata.
 
 
 
 
Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého nehmotného majetku.
 
151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.
 
152 - Opravné položky k software
 
 
153 - Opravné položky k ocenitelným právům
 
 
154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
 
 
155 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
 
 
156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
 
 
157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
 
 
 
 
 
Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku
Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého hmotného majetku.
 
161 - Opravné položky k pozemkům
Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.
 
162 - Opravné položky ke kulturním předmětům
 
 
163 - Opravné položky ke stavbám
 
 
164 - Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
 
 
165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
 
 
166 - Opravné položky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
 
 
167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
 
 
168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku
 
 
 
 
 
Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku
Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek dlouhodobého finančního majetku.
 
171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.
 
172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
 
 
173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
 
 
174 - Opravné položky k půjčkám osobám ve skupině
 
 
175 - Opravné položky k jiným dlouhodobým půjčkám
 
 
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
 
 
177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku
 
 
 
 
 
Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám
Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek k zásobám.
 
181 - Opravné položky k materiálu
Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.
 
182 - Opravné položky k nedokončené výrobě
 
 
183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby
 
 
184 - Opravné položky k výrobkům
 
 
185 - Opravné položky ke zboží
 
 
186 - Opravné položky k ostatním zásobám
 
 
 
 
 
Účtová skupina 19 - Opravné položky k pohledávkám
Stanovena nová ÚS včetně příslušných SÚ pro zachycení opravných položek k pohledávkám.
 
191 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
Prostřednictvím opravných položek ÚJ zachycuje významné snížení budoucího ekonomického prospěchu, který bude moci ÚJ získat z daného majetku. Účtování o opravných položkách je jednou ze základních podmínek pro věrné zobrazení finanční pozice. Tato ÚS včetně SÚ byla stanovena v návaznosti na rozšíření používání této účetní metody.
 
192 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
 
 
193 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
 
 
194 - Opravné položky k odběratelům
 
 
195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
 
 
196 - Opravné položky k pohledávkám z výběru daní
 
 
197 - Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení
 
 
198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
 
 
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
 
 
 
 
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty
Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky
Významné zjednodušení a zpřehlednění této ÚS včetně přetřídění majetku resp. závazků z hlediska obsahu na jiné SÚ.
 
 
 
Účtová skupina 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu organizačních složek státu
nepřevádí se, syntetické účty zrušeny
Pro zjednodušení a zpřehlednění bylo třeba tuto ÚS zrušit a majetek, resp. závazky na něm zachycované přetřídit z hlediska obsahu.
201 - Financování výdajů organizačních složek státu
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
202 - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
203 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
Obsahové vymezení jednotlivých SÚ této skupiny by bylo
204 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ. Nové postupy účtování.
205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti organizačních složek státu
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku organizačních složek státu
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
 
 
 
Účtová skupina 21 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu územních samosprávných celků
nepřevádí se, syntetické účty zrušeny
Pro zjednodušení a zpřehlednění bylo třeba tuto ÚS zrušit a majetek, resp. závazky na něm zachycované přetřídit z hlediska obsahu.
211 - Financování výdajů územních samosprávných celků
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
Obsahové vymezení jednotlivých SÚ této skupiny by bylo duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ. Nové postupy účtování.
212 - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
213 - Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
214 - Poskytnuté dotace ostatním subjektům
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
215 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti územních samosprávných celků
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku územních samosprávných celků
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
217 - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
218 - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků
nepřevádí se, zrušen (ke konci účetního období nemá zůstatek)
 
 
 
 
Účtová skupina 22 - Limity, běžné a bankovní účty organizačních složek státu
Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů
V ÚS 22 byl praven název ÚS v návaznosti na zrušení SÚ 221 a zpřesnění názvů SÚ.
221 - Limity výdajů
nepřevádí se, zrušen (na konci účetního období nemá zůstatek)
Nové postupy účtování si nevyžadují samostatný SÚ pro limity výdajů, o limitech nebudou ÚJ účtovat.
 
222 - Příjmový účet organizačních složek státu
Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.
223 - Bankovní účty k limitům organizačních složek státu
223 - Zvláštní výdajový účet
Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.
224 - Běžné účty státních fondů
224 - Běžné účty státních fondů
 
225 - Běžné účty finančních fondů
225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu
Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.
 
 
 
Účtová skupina 23 - Bankovní účty organizačních složek státu a územních samosprávných celků
Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků
V ÚS 23 byl upraven název této ÚS, v návaznosti na požadavky ÚSC byly zrušeny SÚ 232, 235 včetně zpřesnění názvu SÚ.
231 - Základní běžný účet
231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků, 244 - Termínované vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady dlouhodobé
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
232 - Vkladový výdajový účet
nepřevádí se, na konci účetního období nemá zůstatek (zrušen)
V návaznosti na požadavek ÚSC SÚ zrušen.
235 - Příjmový účet
nepřevádí se 222 - Příjmový účet organizačních složek státu, u územních samosprávných celků zrušen (na konci účetního období nemá zůstatek)
Pro ÚSC v návaznosti na jejich požadavek zrušen SÚ 235.
236 - Běžné účty peněžních fondů
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků, 231 -Základní běžný účet, 244 -Termínované vklady krátkodobé, 068 - Termínované vklady dlouhodobé
Na SÚ 236 budou účtovány pouze peněžní prostředky peněžních fondů ÚSC viz ÚS 41, ostatní peněžní prostředky je nutno převést na SÚ 231, 244 či 068.
 
 
 
Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty
Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty
V ÚS 24 stanoven SÚ 244 - Termínované vklady krátkodobé, zrušen SÚ 246. Zpřesnění názvů SÚ.
241 - Běžný účet
241 - Běžný účet
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
243 - Běžný účet FKSP
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
244 - Termínované vklady krátkodobé
Nově stanovený SÚ potřebný pro sledování finanční pozice ÚJ.
245 - Ostatní běžné účty
245 - Jiné běžné účty
Upřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
246 - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
převod na příslušné bankovní účty
Obsahové vymezení tohoto účtu bylo duplicitní s obsahovým vymezením jiných SÚ.
247 - Účty spravovaných prostředků
247 - Účty spravovaných prostředků
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
248 - Souhrnné účty
248 - Souhrnné účty
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
249 - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy
249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu
Upřesnění názvu SÚ.
 
 
 
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek
V ÚS 25 zrušen SÚ 259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku. Zpřesnění postupů účtování (nákladů) k 1. 1. 2010. Zpřesnění názvu SÚ.
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
253 - Dlužné cenné papíry k obchodování
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
Upřesnění názvu SÚ.
256 - Ostatní cenné papíry
256 - Jiné cenné papíry
Upřesnění názvu SÚ (viz § 10 návrhu vyhlášky).
259 - Pořízení krátkodobého finančního majetku
zrušen převod na 256 - Jiné cenné papíry
Zrušení SÚ 259 vyplynulo z zpřesnění postupů účtování (nákladů) k 1. 1. 2010.
 
 
 
Účtová skupina 26 - Peníze
Účtová skupina 26 - Peníze
ÚS 26 včetně obsahového vymezení zůstává nezměněna.
261 - Pokladna
261 - Pokladna
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
262 - Peníze na cestě
262 - Peníze na cestě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
263 - Ceniny
263 - Ceniny
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 27 - Návratné finanční výpomoci
Účtová skupina zrušena
ÚS 27 včetně SÚ zrušeny. Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 326 a účtových skupin 57 a 67.
271 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.
272 - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 326 a 452.
273 - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.
274 - Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům
066 - Půjčky osobám ve skupině
Převod na jednotlivé SÚ v souvislosti s charakterem zůstatku
 
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
původního SÚ 274 a obsahovým vymezením nových SÚ 066, 316,462.
 
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
 
275 - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé, 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nové postupy účtování pomocí SÚ 316 a 462.
277 - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky, 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
Upřesnění vzhledem k § 19 odst. 7 zákona (dlouhodobé -krátkodobé). Nov postupy účtování pomocí SÚ 377 a 469.
 
 
 
Účtová skupina 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky
Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky
Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy včetně návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
281 - Krátkodobé bankovní úvěry
281 - Krátkodobé úvěry
Upřesnění názvu SÚ z důvodu zpřehlednění osnovy.
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
283 - Vydané krátkodobé dluhopisy
283 - Vydané krátkodobé dluhopisy
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
289 - Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)
289 - Jiné krátkodobé půjčky
Upřesnění názvu SÚ v návaznosti na ustanovení § 10 návrhu vyhlášky.
 
 
 
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
SÚ zúčtovacích vztahů je nutné posuzovat z hlediska § 19 odst. 7 zákona (dlouhodobé - krátkodobé).
 
 
 
Účtová skupina 31 - Pohledávky
Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky
Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky
311 - Odběratelé
311 - Odběratelé
Na SÚ budou převedeny a účtovány pohledávky za odběrateli v oblasti soukromoprávních vztahů, vč. pohledávek z titulu pronájmu.
312 - Směnky k inkasu
312 - Směnky k inkasu
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
314 - Poskytnuté provozní zálohy
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
Úprava názvu viz § 19 odst. 7 zákona.
315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy
311 - Odběratelé
Převod na jednotlivé SÚ v souvislosti s charakterem zůstatku původního SÚ 315 a obsahovým vymezením nových SÚ 311, 315, 316.
 
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
 
 
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
 
316 - Ostatní pohledávky
311 - Odběratelé, 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky.
Převod zůstatku SÚ 316 v souladu s obsahovým vymezením SÚ 311,315 a 377.
317 - Pohledávky zaniklé ČKA
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti a další pohledávkové účty (podle titulu)
Rozdělení pohledávek podle příslušných titulů. Důvodem je zpřehlednění SÚO.
 
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
Nově stanovený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.
318 - Pohledávky z výběru daní a cel
318 - Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek
Upraven název.
 
319 - Pohledávky ze sdílených daní
Nově stanovený SÚ pro zobrazení specifických pohledávek.
 
 
 
Účtová skupina 32 - Závazky
Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky
Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky
321 - Dodavatelé
321 - Dodavatelé
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
322-Směnky k úhradě
322-Směnky k úhradě
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
323 - Závazky z dávek sociálního zabezpečení
Na základě požadavku MPSV nově zřízen SÚ pro specifický druh závazků této ÚJ.
324 - Přijaté zálohy
324 - Krátkodobé přijaté zálohy
Zpřesnění názvu SÚ.
 
325 - Závazky z dělené správy a kaucí
Na základě požadavku vnitřních připomínkových míst nově zřízen SÚ pro specifický druh závazků.
 
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
Nově zřízený SÚ v návaznosti na SÚO a postupy účtování (viz ÚS 57 a 67).
325 - Ostatní závazky
321 - Dodavatelé, 378 - Ostatní krátkodobé závazky
Nově zřízený účet zpřesnění v návaznosti na SÚO. Převod zůstatku SÚ 325 v souladu s obsahovým vymezením SÚ 321 a 378.
326 - Závazky zaniklé ČKA
Jednotlivé syntetické účty účtové třídy 3, 378 - Ostatní krátkodobé závazky
Rozdělení závazků podle příslušných titulů, zpřesnění SÚO.
327 - Přijaté zálohy daní
327 - Přijaté zálohy daní
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
328 - Závazky z výběru daní a cel
328 - Závazky z výběru daní
Zpřesnění názvu SÚ.
329 - Závazky ze sdílených daní a cel
329 - Závazky ze sdílených daní
Zpřesnění názvu SÚ.
 
 
 
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
331 - Zaměstnanci
331 - Zaměstnanci
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
333 - Ostatní závazky vůči zaměstnancům
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům
Úprava názvu viz § 10 návrhu vyhlášky.
335 - Pohledávky za zaměstnanci
335 - Pohledávky za zaměstnanci
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování
341 - Daň z příjmů
341 - Daň z příjmů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
342 - Ostatní přímé daně
342 - Jiné přímé daně
Úprava názvu viz § 10 návrhu vyhlášky.
343 - Daň z přidané hodnoty
343 - Daň z přidané hodnoty
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
345 - Ostatní daně a poplatky
345 - Jiné daně a poplatky
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
346 - Pohledávky za státním rozpočtem
Zpřesnění názvu SÚ.
347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem
347 - Závazky ke státnímu rozpočtu
Zpřesnění názvu SÚ.
348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
348 - Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
Zpřesnění názvu SÚ.
349 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků
349 - Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků
Zpřesnění názvu SÚ.
 
 
 
Účtová skupina 35 - Pohledávky za účastníky sdružení
Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení
Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky k účastníkům sdružení
358 - Pohledávky za účastníky sdružení
351 - Pohledávky za účastníky sdružení
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
352 - Závazky k účastníkům sdružení
Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.
 
 
 
Účtová skupina 36 - Závazky k účastníkům sdružení a závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací
Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací
367 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
368 - Závazky k účastníkům sdružení
352 - Závazky k účastníkům sdružení
Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.
 
361 - Krátkodobé pohledávky z ručení
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.
 
362 - Krátkodobé závazky z ručení
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.
 
363 - Pevné termínové operace a opce
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
 
364 - Závazky z neukončených finančních operací
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.
 
365 - Pohledávky z finančního zajištění
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.
 
366 - Závazky z finančního zajištění
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.
 
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
Upřesnění struktury a uspořádání SÚO.
 
 
 
Účtová skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky
Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky
 
371 - Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.
 
372 - Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.
 
373 - Poskytnuté zálohy na dotace
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu pohledávek.
 
374 - Přijaté zálohy na dotace
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifického druhu závazků.
371 - Pohledávky v zahraničí
Jednotlivé účty účtové třídy 3
Rozdělení podle titulu pohledávky.
372 - Pohledávky tuzemské
Jednotlivé účty účtové třídy 3
Rozdělení podle titulu pohledávky.
373 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací a opcí
363 - Pevné termínové operace a opce
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
375 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
378 - Jiné pohledávky
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Upřesnění názvu (viz § 10 návrhu vyhlášky) včetně číselného označení v souladu s SÚO.
379 - Jiné závazky
378 - Ostatní krátkodobé závazky
Upřesnění názvu (viz § 10 návrhu vyhlášky) včetně číselného označení v souladu s SÚO.
 
 
 
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
Účtová skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
381 - Náklady příštích období
381 - Náklady příštích období
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
383 - Výdaje příštích období
383 - Výdaje příštích období
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
384 - Výnosy příštích období
384 - Výnosy příštích období
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
385 - Příjmy příštích období
385 - Příjmy příštích období
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
386 - Kursové rozdíly aktivní
405 - Kurzové rozdíly
Převod na SÚ 405 a úprava příslušných majetkových SÚ.
387 - Kursové rozdíly pasivní
405 - Kurzové rozdíly
Převod na SÚ 405 a úprava příslušných majetkových SÚ.
388 - Dohadné účty aktivní
388 - Dohadné účty aktivní
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
389 - Dohadné účty pasivní
389 - Dohadné účty pasivní
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování a vyrovnávací účty
391 - Opravná položka k pohledávkám
syntetické účty účtové skupiny 19
V návaznosti na obsahové vymezení příslušné opravné položky v ÚS 19.
395 - Vnitřní zúčtování
nepřevádí se 395 - Vnitřní zúčtování
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
396 - Spojovací účet při sdružení
nepřevádí se 396 - Spojovací účet při sdružení
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová třída 4 - Náklady organizačních složek státu a územních samosprávných celků
účtová třída zrušena (nahrazena syntetickými účty účtové třídy 5) na konci účetního období se nepřevádí, nemá zůstatek
ÚT zrušena (nahrazena SÚ ÚT 5) na konci účetního období se nepřevádí, nemá zůstatek.
 
 
 
Účtová skupina 41 - Materiální náklady
 
 
410 - Materiální náklady
 
 
 
 
 
Účtová skupina 42 - Služby a náklady nevýrobní povahy
 
 
420 - Služby a náklady nevýrobní povahy
 
 
Účtová skupina 43 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
 
 
430 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
 
 
 
 
 
Účtová skupina 44 - Mzdové a ostatní osobní náklady
 
 
440 - Mzdové a ostatní osobní náklady
 
 
 
 
 
Účtová skupina 45 - Dávky sociálního zabezpečení
 
 
450 - Dávky sociálního zabezpečení
 
 
 
 
 
Účtová skupina 46 - Manka a škody
 
 
460 - Manka a škody
 
 
 
 
 
Účtová skupina 47 - Ostatní náklady
 
 
471 - Úroky
 
 
472 - Penále a poplatky
 
 
473 - Kursové zisky
 
 
474 - Finanční náklady
 
 
 
 
 
 
Účtová třída 4 - Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování
 
 
 
 
 
Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky
 
 
401 - Jmění účetní jednotky
 
 
402 - Fond privatizace
 
 
403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Na SÚ budou účtovány a převáděny přijaté „investiční” dotace (na dlouhodobý majetek). Postupy účtování v ČÚS.
 
404 - Agregované příjmy a výdaje minulých let
 
 
405 - Kurzové rozdíly
 
 
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody
Na SÚ budou účtovány oceňovací rozdíly ze změn účetních metod a jejich prvního použití, např. opravných položek.
 
407 - Jiné oceňovací rozdíly
 
 
408 - Opravy chyb minulých období
 
 
 
 
 
Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky
 
 
411 -Fond odměn
 
 
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
 
 
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
 
 
414 - Rezervní fond z ostatních titulů
 
 
416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond
 
 
419 - Ostatní fondy
 
 
 
 
 
Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření
 
 
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
 
 
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
 
 
 
 
 
Účtová skupina 44 - Rezervy
 
 
441 - Rezervy
 
 
 
 
 
Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky
 
 
451 - Dlouhodobé úvěry
 
 
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
 
 
453 - Vydané dluhopisy
 
 
454 - Závazky z pronájmu
 
 
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy
 
 
456 - Dlouhodobé závazky z ručení
 
 
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
 
 
458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
 
 
459 - Ostatní dlouhodobé závazky
 
 
 
 
 
Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky
 
 
462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
 
 
464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
 
 
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy
 
 
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení
 
 
468 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
 
 
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky
 
 
 
 
 
Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování
 
 
491 - Počáteční účet rozvažný
 
 
492 - Konečný účet rozvažný
 
 
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období
 
 
499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů
 
 
 
 
Účtová třída 7 a 8 -Vnitroorganizační účetnictví
Účtová třída 7 a 8 -Vnitroorganizační účetnictví
ÚT zůstávají nezměněny.
 
 
 
Účtová třída 9 - Fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
zrušena převod na syntetické účty účtové třídy 4
V souladu s uspořádáním SÚO.
 
 
 
Účtová skupina 90 - Majetkové fondy a zvláštní fondy
Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky
Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky
901 - Fond dlouhodobého majetku
401 - Jmění účetní jednotky
Část zdrojů krytí dlouhodobých aktiv, která odpovídá majetku pořízenému z investičních dotací, bude převedena na SÚ 403 (jedná-li se o identifikovatelné dotace a účetní jednotka má k tomuto dostatečně průkazné podklady). Zbylá část na SÚ 401. U OSS bude zůstatek SÚ 901 převeden na SÚ 403 v plné výši.
 
403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
902 - Fond oběžných aktiv
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky budou v návaznosti na zrušení SÚ 901, 902 a 903 převedeny jejich zůstatky.
903 - Fond hospodářské činnosti
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky budou v návaznosti na zrušení SÚ 901, 902 a 903 převedeny jejich zůstatky.
909 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
407 - Jiné oceňovací rozdíly
Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky.
904 - Fond privatizace
402 - Fond privatizace
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
905 - Ostatní fondy
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky v návaznosti na zrušení SÚ 905 bude převeden zůstatek tohoto fondu.
 
 
 
Účtová skupina 91 - Finanční a peněžní fondy
Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky
Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky
911 -Fond odměn
411 -Fond odměn
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
914 - Fond rezervní
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, 414 - Rezervní fond z ostatních titulů
Z důvodů rozlišení titulů tvorby a použití rezervního fondu podle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. byly stanoveny dva SÚ pro účtování a vykazování rezervního fondu, včetně úpravy názvu a číselného označení.
916 - Fond reprodukce majetku
416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
917 - Peněžní fondy
419 - Ostatní fondy
Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky.
918 - Jiné finanční fondy
419 - Ostatní fondy
Zpřesnění názvu a číselného označení v souladu s SÚO a § 10 návrhu vyhlášky.
 
 
 
Účtová skupina 92 - Zvláštní fondy organizačních složek státu
 
 
921 - Státní fondy
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 921 převeden zůstatek tohoto fondu.
922 - Ostatní zvláštní fondy
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 922 převeden zůstatek tohoto fondu.
924 - Fondy EU
401 - Jmění účetní jednotky
Na nově zřízený SÚ 401 - Jmění účetní jednotky bude v návaznosti na zrušení SÚ 924 převeden zůstatek tohoto fondu.
 
 
 
Účtová skupina 93 - Výsledek hospodaření org. složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a převod zúčtování příjmů a výdajů územních samosprávných celků
Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření
Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření
931 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
932 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let
401 - Jmění účetní jednotky
Viz převod SÚ 964 a 965.
 
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
 
 
 
 
Účtová skupina 94 - Rezervy spojené s hospodářskou činností územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Účtová skupina 44 - Rezervy
Účtová skupina 44 - Rezervy
941 - Rezervy zákonné
441 - Rezervy
Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s účetní metodou.
 
 
 
Účtová skupina 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky
Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky
Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky
951 - Dlouhodobé bankovní úvěry
451 - Dlouhodobé úvěry
Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s SÚO.
 
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
Nově zřízený SÚ pro zachycení přijatých dlouhodobých návratných finančních výpomocí.
953 - Vydané dluhopisy
453 - Vydané dluhopisy
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
954 - Závazky z pronájmu
454 - Závazky z pronájmu
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
955 - Dlouhodobé přijaté zálohy
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
 
456 - Dlouhodobé závazky z ručení
Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických závazků.
958 - Dlouhodobé směnky k úhradě
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
 
458 - Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických závazků.
959 - Ostatní dlouhodobé závazky
459 - Ostatní dlouhodobé závazky
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
 
 
 
Účtová skupina 96 - Závěrkové účty
Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování
Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování
961 - Počáteční účet rozvažný
491 - Počáteční účet rozvažný
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
962 - Konečný účet rozvažný
492 - Konečný účet rozvažný
Úprava číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
963 - Účet výsledku hospodaření
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období
Úprava číselného označení a názvu SÚ v souladu s SÚO.
964 - Saldo výdajů a nákladů
401 - Jmění účetní jednotky
 
 
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Základním postupem je převod zůstatků SÚ 933, 964, 965 na SÚ 401. Účetní jednotka však může zvolit alternativní postup a část zůstatků SÚ 933, 964, 965 převést na SÚ 432, pokud k tomu má dostatečně průkazné podklady. Tento alternativní postup pak musí vysvětlit v Příloze účetní závěrky.
965 - Saldo příjmů a výnosů
401 - Jmění účetní jednotky
 
 
432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
 
 
 
 
Účtové skupiny 97 - 99 - Podrozvahové účty
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
 
 
 
 
Účtová skupina 90 - Majetek účetní jednotky
 
971-998 - Podrozvahové účty
901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
 
 
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
 
 
903 - Ostatní majetek
 
 
 
 
 
Účtová skupina 91 - Odepsané pohledávky a závazky
 
 
911 - Odepsané pohledávky
 
 
912 - Odepsané závazky
 
 
 
 
 
Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
 
 
921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
 
 
922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
 
 
923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
 
 
924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
 
 
925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
 
 
926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
 
 
 
 
 
Účtová skupina 93, 94 a 95 - Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
 
 
931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
 
 
932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
 
 
933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
 
 
934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
 
 
939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
 
 
941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
 
 
942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
 
 
943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
 
 
944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
 
 
945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
 
 
947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
 
 
948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
 
 
949 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
 
 
951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
 
 
 
 
 
Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
 
 
961 - Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
 
 
962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
 
 
963 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
 
 
964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
 
 
965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
 
 
966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
 
 
967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
 
 
968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
 
 
 
 
 
Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
 
 
971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
 
 
972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
 
 
973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
 
 
974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
 
 
975 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
 
 
976 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
 
 
978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
 
 
979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
 
 
981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
 
 
982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
 
 
983 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
 
 
984 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
 
 
985 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
 
 
986 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
 
 
 
 
 
Účtová skupina 99 - Vyrovnávací účet
 
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
 
 
Následující ÚT včetně SÚ (náklady a výnosy) nejsou předmětem převodového můstku, níže uvedené informace jsou potřebné pro rychlejší orientaci ÚJ v členění předmětné ÚS.
 
Účtová třída 5 - Náklady územních samosprávných celků na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)
Účtová třída 5 - Náklady (syntetické účty se nepřevádí)
 
 
 
Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy
501 - Spotřeba materiálu
501 - Spotřeba materiálu
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
502 - Spotřeba energie
502 - Spotřeba energie
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
503 - Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
504 - Prodané zboží
504 - Prodané zboží
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 51 - Služby
Účtová skupina 51 - Služby
Účtová skupina 51 - Služby
511 - Opravy a udržování
511 - Opravy a udržování
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
512 - Cestovné
512 - Cestovné
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
513 - Náklady na reprezentaci
513 - Náklady na reprezentaci
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
518-Ostatní služby
518-Ostatní služby
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
Účtová skupina 52 - Osobní náklady
Účtová skupina 52 - Osobní náklady
Účtová skupina 52 - Osobní náklady
521 - Mzdové náklady
521 - Mzdové náklady
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
523 - Náklady z dávek sociálního zabezpečení
Na základě požadavku vnějších připomínkových míst nově zřízený SÚ pro zachycení specifických nákladů.
524 - Zákonné sociální pojištění
524 - Zákonné sociální pojištění
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
525 - Ostatní sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
527 - Zákonné sociální náklady
527 - Zákonné sociální náklady
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
528 - Ostatní sociální náklady
528 - Jiné sociální náklady
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
 
 
 
Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
Účtová skupina 53 - Daně a poplatky
531-Daň silniční
531 - Daň silniční
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
532 - Daň z nemovitostí
532 - Daň z nemovitostí
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
538 - Ostatní daně a poplatky
538 - Jiné daně a poplatky
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
 
539 - Vratky daní z nadměrných odpočtů
Nově zřízený SÚ pro specifický druh nákladů.
 
 
 
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
Účtová skupina 54 - Ostatní náklady
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
542 - Ostatní pokuty a penále
542 - Jiné pokuty a penále
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
543 - Odpis pohledávky
557 - Náklady z odepsaných pohledávek
Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
544 - Úroky
562-Úroky
Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.
545 - Kursové ztráty
563 - Kurzové ztráty
Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
546-Dary
543-Dary
Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.
 
544 - Prodaný materiál
Změna číselného označení v souladu s SÚO.
548 - Manka a škody
547 - Manka a škody
Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.
 
548-Tvorba fondů
Nově zřízený SÚ pro zachycení specifických nákladů.
549 - Jiné ostatní náklady
549 - Ostatní náklady z činnosti
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
 
 
 
Účtová skupina 55 - Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky
Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky
Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky
551 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
551 - Odpisy dlouhodobého majetku
Zpřesnění názvu.
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM.
 
553 - Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování zůstatkové ceny DNM a DHM.
 
554 - Prodané pozemky
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
557 - Náklady z odepsaných pohledávek
Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
553 - Prodané cenné papíry a podíly
561 - Prodané cenné papíry a podíly
Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
554 - Prodaný materiál
544 - Prodaný materiál
Zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
556 - Tvorba zákonných rezerv
555 - Tvorba a zúčtování rezerv
Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s účetní metodou.
559 - Tvorba zákonných opravných položek
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
Upraven název SÚ včetně číselného označení z důvodu souladu s účetní metodou.
 
 
 
 
Účtová skupina 56 - Finanční náklady
Účtová skupina 56 - Finanční náklady
 
561 - Prodané cenné papíry a podíly
Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.
 
562-Úroky
Zpřesnění číselného označení v souladu s SÚO.
 
563 - Kurzové ztráty
zpřesnění názvu SÚ včetně číselného označení v souladu s SÚO.
 
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
569 - Ostatní finanční náklady
Nově zřízený SÚ pro zobrazení ostatních finančních nákladů.
 
 
 
 
Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
Účtová skupina 57 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
 
571 - Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
572 - Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
573 - Náklady na nároky na prostředky státních fondů
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
574 - Náklady na ostatní nároky
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
 
 
 
Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní
Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní
 
581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
586 - Náklady ze sdílených majetkových daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
588 - Náklady ze sdílené silniční daně
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
589 - Ostatní náklady ze sdílených daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických nákladů.
 
 
 
Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
Účtová skupina 59 - Daň z příjmů
591-Daň z příjmů
591-Daň z příjmů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a z činnosti příspěvkových organizací
Účtová třída 6 - Výnosy (syntetické účty se nepřevádějí)
Účtová třída 6 - Výnosy (syntetické účty se nepřevádějí)
 
 
 
Účtová skupina 60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží
Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží
601 - Tržby za vlastní výrobky
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Zpřesnění názvu SÚ.
602 - Tržby z prodeje služeb
602 - Výnosy z prodeje služeb
Zpřesnění názvu SÚ.
 
603 - Výnosy z pronájmu
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
604 - Tržby za prodané zboží
604 - Výnosy z prodaného zboží
Zpřesnění názvu SÚ.
 
605 - Výnosy ze správních poplatků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
606 - Výnosy z místních poplatků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
607 - Výnosy ze soudních poplatků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
 
 
Účtová skupina 61 - Změny stavu vnitroorganizačních zásob
Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob
Účtová skupina 61 - Změny stavu zásob
611 - Změna stavu zásob nedokončené výroby
611 - Změna stavu nedokončené výroby
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
612 - Změna stavu zásob polotovarů
612 - Změna stavu polotovarů
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
613 - Změna stavu zásob výrobků
613 - Změna stavu výrobků
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
614 - Změna stavu zvířat
614 - Změna stavu ostatních zásob
Nově zřízený SÚ v návaznosti na SÚO (zrušené SÚ 026 a 124).
 
 
 
Účtová skupina 62 - Aktivace
Účtová skupina 62 - Aktivace
Účtová skupina 62 - Aktivace
621 - Aktivace materiálu a zboží
621 - Aktivace materiálu a zboží
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
622 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
 
 
 
 
Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků
Nově zřízená ús pro příjemce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.
 
631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
633 - Výnosy ze sociálního pojištění
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
635 - Výnosy ze spotřebních daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
636 - Výnosy z majetkových daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
637 - Výnosy z energetických daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
638 - Výnosy ze silniční daně
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
 
 
Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Obsahové vymezení zůstává nezměněno.
642 - Ostatní pokuty a penále
642 - Jiné pokuty a penále
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
643 - Platby za odepsané pohledávky
643 - Výnosy z odepsaných pohledávek
Zpřesnění názvu SÚ.
 
644 - Výnosy z prodeje materiálu
Zpřesnění názvu a číselného označení SÚ v souladu s SÚO.
 
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.
 
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.
 
647 - Výnosy z prodeje pozemků
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje pozemků.
644 - Úroky
662-Úroky
Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.
645 - Kursové zisky
663 - Kurzové zisky
Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.
648 - Zúčtování fondů
648 - Čerpání fondů
Zpřesnění názvu SÚ.
649 - Jiné ostatní výnosy
649 - Ostatní výnosy z činnosti
Zpřesnění názvu SÚ v návaznosti na § 10 návrhu vyhlášky.
 
 
 
Účtová skupina 65 - Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky
 
 
651 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku, 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
Z důvodu zvýšení vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo přistoupeno k oddělenému vykazování výnosů z prodeje DNM a DHM.
652 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.
653 - Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
661- Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.
654 - Tržby z prodeje materiálu
644 - Výnosy z prodeje materiálu
Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.
655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku
669 - Ostatní finanční výnosy
Zpřesnění uspořádání SÚO.
656 - Zúčtování zákonných rezerv
zrušen
Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně vykazování, v návaznosti na účetní metodu.
659 - Zúčtování zákonných opravných položek
zrušen
Důvodem zrušení je přizpůsobení postupů účtování, včetně vykazování, v návaznosti na účetní metodu.
 
 
 
 
Účtová skupina 66 - Finanční výnosy
Účtová skupina 66 - Finanční výnosy
 
661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.
 
662-Úroky
Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.
 
663 - Kurzové zisky
Zpřesnění názvu a číselného označení v návaznosti na SÚO.
 
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zpřesnění číselného označení v návaznosti na SÚO.
 
669 - Ostatní finanční výnosy
Zpřesnění uspořádání SÚO.
 
 
 
 
Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů
 
671 - Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
672 - Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
673 - Výnosy z nároků na prostředky státních fondů
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
674 - Výnosy z ostatních nároků
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů. ÚJ může zvážit zavedení analytických účtů pro své potřeby.
 
 
 
 
Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní
Nově zřízená ÚS pro správce daně podle zákona č. 243/2000 Sb.
 
681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
688 - Výnosy ze sdílené silniční daně
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
689 - Ostatní výnosy ze sdílených daní
Nově zřízený SÚ pro zobrazení specifických výnosů.
 
 
 
Účtová skupina 69 - Příspěvky a dotace na provoz
ÚS zrušena nahrazena účtovou skupinou 67
ÚS byla zrušena v souladu s uspořádáním SÚO.
691 - Příspěvky a dotace na provoz
zrušen
SÚ zrušen v souladu s uspořádáním SÚO.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 703
Transfery
1.Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování transferů za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
C.IV.1.
Příjmový účet organizačních složek státu
222
C.IV.2.
Zvláštní výdajový účet
223
B.III.13.
Běžné účty státních fondů
224
B.III.11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
B.III.9.
Běžný účet
241
B.II.16.
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
D.III.18.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
B.II.17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
D.III.19.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
B.II.18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
D.III.20.
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
B.II.28.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
D.III.32.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
B.II.29.
Krátkodobé zprostředkování transferů
375
D.III.33.
Krátkodobé zprostředkování transferů
375
D.III.36.
Výnosy příštích období
384
B.II.32.
Dohadné účty aktivní
388
D.III.37.
Dohadné účty pasivní
389
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
401
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
A.IV.6.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
D.II.8.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
A.IV.7.
Dlouhodobé zprostředkování transferů
475
D.II.9.
Dlouhodobé zprostředkování transferů
475
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.III.1.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
571
A.III.2.
Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
A.III.3.
Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů
575
B.IV.1.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
B.IV.2.
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
B.IV.3.
Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů
675

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
  
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
 
Bod 3.
Vymezení pojmů
Bod 4.
Obecné postupy účtování o transferech
Bod 5.
Některé postupy účtování
Bod 5.1.
Účtování u zprostředkovatele
Bod 5.2.
Účtování transferů s povinností vypořádání - poskytovatel
Bod 5.3.
Účtování transferů s povinností vypořádání - příjemce
Bod 5.4.
Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - poskytovatel
Bod 5.5.
Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - příjemce

  
3. Vymezení pojmů
3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary; za transfer se nepovažuje poskytnutí či přijetí peněžních prostředků v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů, informace o otevření limitu výdajů v případě organizačních složek státu, daně, obdobné poplatky a dávky, pokuty, penále, odvody sankčního charakteru a obdobné platby; za transfer se také nepovažují peněžní prostředky poskytnuté zřizovatelem a určené na pořízení dlouhodobého majetku s výjimkou drobného dlouhodobého majetku jím zřizované příspěvkové organizaci, pokud nebyly poskytnuty z peněžních prostředků z transferu přijatého zřizovatelem za tímto účelem,
b) poskytovatelem subjekt, který poskytuje transfer jeho příjemci na základě svého rozhodnutí nebo dohody s příjemcem, včetně organizační složky státu poskytující předfinancování transferu zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, nebo na základě jiného právního předpisu2,
c) příjemcem subjekt, který přijímá transfer s cílem zejména úhrady závazku nebo pořízení aktiva,
d) průtokovým transferem transfer, u kterého jeho poskytovatel určil příjemce a výši transferu, a účetní jednotka nemá možnost ovlivnit jeho výši ani příjemce a je povinna jej poskytnout příjemci1;
e) zprostředkovatelem vybraná účetní jednotka, která přijímá a poskytuje průtokový transfer,
f) investičním transferem transfer, který je určen k financování dlouhodobého majetku příjemce, který tento dlouhodobý majetek pořizuje, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku.
3.2. Na poskytnutí peněžních prostředků jinému subjektu k přímému čerpání na určené bankovní účty, kdy z titulu smluvního ujednání s bankou nebo z titulu podmínek poskytnutí prostředků dochází k uvolnění peněžních prostředků bankou, a to na základě doložení účelu čerpání, se hledí jako na transfer.
3.3. Stanoví-li Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky odlišný postup účtování o některém transferu, postupuje účetní jednotka podle příslušného ustanovení Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky. V případě účtování podle bodu 7. Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky o skutečnostech, které jsou transferem, účetní jednotka zároveň postupuje podle tohoto standardu.
3.4. V případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání (dále jen „vypořádání”), se o takových peněžních částkách účtuje jako o zálohách.
3.5. V případech, kdy bude od okamžiku poskytnutí nebo přijetí zálohy podle bodu 3.4. tato záloha vypořádána za období delší než jeden rok, považuje se tato záloha za dlouhodobou. Ostatní zálohy se považují za krátkodobé.
3.6. Informace o otevření limitu výdajů nebo o blokovaných prostředcích v případě organizačních složek státu se nepovažuje za významnou.

  
4. Obecné postupy účtování o transferech
4.1. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3, že zakládá možnost poskytnutí transferu, jehož příjemcem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtů 912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů, 914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů, 952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů nebo 954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů a účtu 999 -Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.2. Zjistí-li poskytovatel, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná3, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.1., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů nebo 956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.3. Zjistí-li poskytovatel transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku daného závazku prostřednictvím příslušného závazkového účtu se souvztažným zápisem na příslušném nákladovém účtu, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
4.4. Pokud k rozvahovému dni běžného účetního období nebudou známy skutečnosti dokládající oprávněnost výše transferu ve věcné a časové souvislosti s běžným účetním obdobím, a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel transferu například na základě informace vyžádané od příjemce.
4.5. Příjemce transferu, jehož poskytovatelem je subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje o podmíněné pohledávce na podrozvahových účtech v okamžiku, kdy podal žádost o tento transfer nebo došlo k jiné skutečnosti, která je natolik určitá, že zakládá možnost poskytnutí nebo zprostředkování určitého transferu příjemci, a to prostřednictvím účtu 913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů nebo 953 -Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.6. Zjistí-li příjemce, že došlo ke skutečnosti, která je natolik určitá a významná2, že zakládá možnost poskytnutí transferu neuvedeného v bodu 4.5., účtuje o této skutečnosti prostřednictvím účtu 915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů nebo 955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
4.7. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, a není známa výše transferu nebo je tato výše zpochybnitelná, účtuje prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.8. Zjistí-li příjemce transferu, že nastaly skutečnosti, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí transferu, a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta poskytnutí transferu, účtuje o vzniku dané pohledávky k tomuto okamžiku se souvztažným zápisem na příslušném syntetickém účtu účtové skupiny 67 nebo 40, pokud již neúčtoval prostřednictvím účtu 388 - Dohadný účet aktivní.
4.9. Organizační složka státu, která poskytuje předfinancování transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie z příslušné kapitoly státního rozpočtu, účtuje v souladu s bodem 3.1. písm. b) o poskytnutí příslušného transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů a o přijetí příslušného transferu zejména z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím účtu 675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů.
4.10. K okamžiku účtování o záloze podle bodu 3.4. a k okamžiku účtování o skutečnostech, ze kterých vyplývá nezpochybnitelnost důvodu poskytnutí nebo přijetí transferu a je známa jeho výše a okamžik nebo lhůta jeho poskytnutí, se provádí příslušný související zápis v knize podrozvahových účtů.
4.11. V případě použití účetní metody časového rozlišení podle § 69 vyhlášky lze při účtování o transferech použít tuto metodu též pro kratší období v průběhu účetního období.
4.12. Příjemce transferu určeného na pořízení zásob, které v účetním období přijetí transferu nejsou spotřebovány nebo nedochází k jejich jinému úbytku, účtuje o příslušné výši tohoto transferu prostřednictvím účtu 384 - Výnosy příštích období.
4.13. V případě transferu, jenž je poskytován nebo přijímán v cizí měně, se případné oceňovací rozdíly plynoucí z přepočtu částky transferu z cizí měny na peněžní jednotky české měny považují za kursový rozdíl.
4.14. Pokud u organizační složky státu dochází v případě transferu k vyúčtování a inkasu přeplatku či úhradě doplatku jiné organizační složce státu nežli poskytovateli
a) poskytovatel použije v případě inkasa přeplatku nebo úhrady doplatku jiné organizační složce státu místo účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu nebo 223 - Zvláštní výdajový účet syntetický účet 401 - Jmění účetní jednotky a
b) jiná organizační složka státu v případě inkasa přeplatku od příjemce transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky a v případě úhrady doplatku příjemci transferu účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 223 - Zvláštní výdajový účet.
4.15. Organizační složka státu účtuje o podmíněné pohledávce prostřednictvím účtu 911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů nebo 951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů, a to
a) v případech podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí zálohy na transfer v případě transferů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie předfinancovaných z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
b) v ostatních případech než podle bodu 3.4. k okamžiku účtování o poskytnutí transferu prostřednictvím účtu 575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů, a to ve výši, která odpovídá celkové výši příslušného transferu poskytovaného zejména z rozpočtu Evropské unie.
4.16. Zprostředkovatel transferu podle bodu 3.1. písm. e) účtuje o zprostředkování průtokového transferu prostřednictvím účtů 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů nebo 475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů.
4.17. Pokud příjemce transferu účtoval prostřednictvím účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku o transferu, který nebyl použit na financování dlouhodobého majetku, účtuje v této výši na stranu MÁ DÁTI účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67. Tento postup použije zejména příspěvková organizace k okamžiku účtování podle bodů 7.2. písm. a) v případě drobného dlouhodobého majetku, 7.2. písm. b) věty první, 7.4. písm. b) a 7.4. písm. c) věty první Českého účetního standardu č. 704 - Fondy účetní jednotky.

  
5. Některé postupy účtování
5.1. Účtování u zprostředkovatele
5.1.1. O přijetí průtokového transferu na bankovní účet účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 375 - Krátkodobé zprostředkování transferů nebo 475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů. O poskytnutí tohoto průtokového transferu dalšímu zprostředkovateli nebo příjemci z bankovního účtu účtuje zprostředkovatel na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. Stejným způsobem účtuje zprostředkovatel též o přeplatcích či doplatcích transferů.
5.2. Účtování transferů s povinností vypořádání - poskytovatel
5.2.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje poskytovatel o poskytnutí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.2.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, účtuje poskytovatel o skutečné výši transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24. O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.3. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.2.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel v souladu s bodem 4.3. nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 -Dohadné účty pasivní. K okamžiku vypořádání účtuje poskytovatel o zúčtování dohadného účtu na stranu MÁ DÁTI účtu 389 - Dohadné účty pasivní se souvztažným zápisem o skutečné výši transferu podle vyúčtování na stranu DAL příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57. O zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 -Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. O úhradě doplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného závazkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.O inkasu přeplatku účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery nebo 471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery.
5.2.4. V případě, že poskytovatel před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.2.2. zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
5.2.5. K okamžiku provedení úhrady doplatku ze svého účtu cizích prostředků na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje příslušná organizační složka státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 245 - Jiné běžné účty. K okamžiku přijetí úhrady doplatku od organizační složky státu, která byla poskytovatelem příslušného transferu, na příjmový účet státního rozpočtu pro vypořádání vztahů se státním rozpočtem účtuje Ministerstvo financí o této úhradě na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky. V případech podle věty první i věty druhé může organizační složka státu účtovat také prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.3. Účtování transferů s povinností vypořádání - příjemce
5.3.1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání, účtuje příjemce o přijetí zálohy podle bodu 3.4. na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery.
5.3.2. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
5.3.3. V případě vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut, o zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 -Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.4. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky, a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu MÁ DÁTI účtu 388 - Dohadné účty aktivní se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to k datu zařazení tohoto dlouhodobého majetku do užívání, nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání.
5.3.5. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.2., a proto může být zpochybněna jeho výše, tak
a) nejedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní,
b) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem je organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 401 - Jmění účetní jednotky a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní nebo
c) jedná-li se o investiční transfer, jehož příjemcem není organizační složka státu, účtuje příjemce k okamžiku vypořádání na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na příslušnou stranu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku a o zúčtování dohadného účtu účtuje příjemce na stranu DAL účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.3.6. V případě, že dochází k vypořádání transferu realizovaného formou zálohy podle bodu 3.4. v ostatních případech, než je uvedeno v bodu 5.3.3., a proto může být zpochybněna jeho výše, o zúčtování zálohy podle bodu 3.4. účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 a
a) o inkasu doplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 nebo
b) o úhradě přeplatku účtuje příjemce na stranu MÁ DÁTI účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery nebo 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.3.7. V případě, že příjemce před okamžikem vypořádání transferu podle bodu 5.3.2. nebo 5.3.4. a 5.3.5 zobrazuje věcnou a časovou souvislost nákladů a výnosů, účtuje o odhadované výši transferu prostřednictvím účtu 388 - Dohadné účty aktivní.
5.4. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - poskytovatel
5.4.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje poskytovatel o vzniku závazku z titulu poskytnutí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 57 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
5.4.2. O poskytnutí transferu účtuje poskytovatel na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24.
5.5. Účtování transferů bez povinnosti vypořádání - příjemce
5.5.1. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o předpisu pohledávky z titulu poskytnutého transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového syntetického účtu účtové skupiny 34 se souvztažným zápisem ve výši částky transferu, která věcně a časově nesouvisí s běžným účetním obdobím na stranu DAL účtu 384 - Výnosy příštích období a ve výši částky transferu, která věcně a časově souvisí s běžným účetním obdobím,
a) nejedná-li se o investiční transfer, na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který je organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
c) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu, na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku.
5.5.2. V případě transferu nerealizovaného formou zálohy podle bodu 3.4., a proto nemůže být zpochybněna jeho výše, účtuje příjemce o přijetí transferu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22, 23 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 34.
 
1)
Včetně případů poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem podle § 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančních prostředků krajským úřadem z titulu účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích, do zastupitelstev v krajích, do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu a s prezidentskými volbami a finančních prostředků vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí krajským úřadem podle Přílohy č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok.
2)
Např. zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3)
Např. ustanovení bodu 6.2. písm. c) a d) a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704
Fondy účetní jednotky
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o fondech účetní jednotky podle § 27 vyhlášky za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách:
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
C.II.1.
Fond odměn
411
C.II.2.
Fond kulturních a sociálních potřeb
412
C.II.3.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
C.II.4.
Rezervní fond z ostatních titulů
414
C.II.5.
Fond reprodukce majetku, fond investic
416
C.II.6.
Ostatní fondy
419
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.27.
Tvorba fondů
548
B.I.16.
Čerpání fondů
648

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
  
2. Předmět standardu

Standard upravuje:
 
Bod 3.
Obecná pravidla
Bod 4.
Fond odměn
Bod 5.
Fond kulturních a sociálních potřeb
Bod 6.
Rezervní fond
Bod 7.
Fond reprodukce majetku, fond investic
Bod 8.
Ostatní fondy
3. Obecná pravidla
3.1. Na syntetických účtech uvedených v bodu 1 účtují některé vybrané účetní jednotky o tvorbě a použití fondů podle jiných právních předpisů, a to o fondu odměn, o fondu kulturních a sociálních potřeb, o rezervním fondu, o fondu reprodukce majetku, o fondu investic a o ostatních fondech.
3.2. Postupy účtování o tvorbě a použití fondů podle bodu 3.1 se vztahují vždy na ty účetní jednotky, kterým zvláštní právní předpis stanovuje povinnost či možnost příslušný fond tvořit a používat.

  
4. Fond odměn
4.1. O tvorbě fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 411 - Fond odměn.
4.2. O čerpání fondu odměn účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 411 - Fond odměn se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
4.3. Pro účtování o převodu peněžních prostředků použijí některé vybrané účetní jednotky účet 262 - Peníze na cestě.

  
5. Fond kulturních a sociálních potřeb
5.1.1. O tvorbě fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši stanoveného procenta z objemu mzdových prostředků (základní příděl) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 527 - Zákonné sociální náklady se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zároveň účetní jednotka účtuje také o převodu peněžních prostředků tohoto fondu, a to na stranu MÁ DÁTI účtu 243 - Běžný účet FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 22 nebo 24. Pro účtování o tomto převodu může organizační složka státu použít účet 262 - Peníze na cestě.
5.1.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím jiné osoby účtuje účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci a případně o nákladech za nakoupené stravování zaměstnanců nad rámec příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 528 - Jiné sociální náklady, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 - Dodavatelé.
5.1.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu závodního stravování zajišťovaného účetní jednotkou prostřednictvím vlastních zařízení účtuje tato účetní jednotka v příslušné výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a v příslušné výši o pohledávce vůči zaměstnancům (strávníkům podle jiného právního předpisu) na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb a případně, je-li toto závodní stravování zdanitelným plněním pro účely daně z přidané hodnoty, účtuje účetní jednotka v příslušné výši této daně na stranu DAL účtu 343 -Daň z přidané hodnoty. Účetní jednotka může k účtování o tomto závodním stravování také použít účet 395 - Vnitřní zúčtování.
5.1.4. V případě závodního stravování podle bodu 5.1.3. může účetní jednotka účtovat též o výrobě obědů na stranu MÁ DÁTI účtu 123 - Výrobky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 613 -Změna stavu výrobků. O úbytku obědů může v tomto případě účtovat na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 123 - Výrobky. V tomto případě účetní jednotka účtuje o výnosu z prodeje obědů prostřednictvím účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.1.5. V případech uvedených v bodech 5.1.2 až 5.1.4 účtuje účetní jednotka o převodu prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu skupiny 22 nebo 24 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP.
5.2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu návratné sociální výpomoci nebo zápůjčky, včetně půjčky na bytové účely, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 335 - Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. O splátkách těchto půjček účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 243 - Běžný účet FKSP, nebo účtu 261 - Pokladna se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 335 -Pohledávky za zaměstnanci.
5.3. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu rekreačního a jiného obdobného pobytu pořízeného od jiné osoby účtuje účetní jednotka ve výši příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb a o pohledávce vůči zaměstnanci na stranu MÁ DÁTI účtu 335 -Pohledávky za zaměstnanci se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 321 - Dodavatelé.
5.4. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu daru, nenávratné sociální výpomoci a ostatní konečné výdaje poskytované z fondu kulturních a sociálních potřeb (penzijní připojištění, příspěvky odborové organizaci) účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP.
5.5. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb z titulu nákupu hmotného majetku účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 412 - FKSP se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů. Účetní jednotky také účtují o převodu peněžních prostředků na stranu MÁ DÁTI účtu 222 - Příjmový účet OSS se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 243 - Běžný účet FKSP. Pro účtování o tomto převodu lze také použít účet 262 - Peníze na cestě.

  
6. Rezervní fond
6.1.1. Organizační složka státu účtuje o tvorbě rezervního fondu
a) z prostředků ze zahraničí a peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
b) z odvodů neoprávněně použitých či zadržených peněžních prostředků a z prodeje majetku v případech stanovených jiným právním předpisem účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 548 - Tvorba fondů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů.
6.1.2. Organizační složka státu účtuje o použití rezervního fondu na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů. Účetní jednotka vždy účtuje také o převodu peněžních prostředků. Pro účtování o tomto převodu může také použít účet 262 - Peníze na cestě.
6.2.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67,
d) prostředků poskytnutých ze zahraničí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů.
6.2.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k úhradě zhoršeného hospodářského výsledku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení,
b) určené k úhradě sankcí na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
c) určené k úhradě zhoršených hospodářských výsledků před účinností zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
d) určené k doplnění fondu reprodukce majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
e) určené k překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
6.3.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši
a) zlepšeného výsledku hospodaření na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
b) peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 - Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů,
c) prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67.
6.3.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši
a) určené k dalšímu rozvoji činnosti na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
b) určené k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
c) určené k úhradě sankcí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů,
d) určené k úhradě ztráty za předchozí léta na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nebo účtu 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
e) určené k posílení fondu investic na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.

  
7. Fond reprodukce majetku, fond investic
7.1. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku ve výši z
a) odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
b) přídělu ze zlepšeného hospodářského výsledku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
c) výnosů z prodeje dlouhodobého movitého hmotného a nehmotného majetku, včetně nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním, na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 -Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 - Tvorba fondů,
d) darů a výnosů z povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a prostředků poskytnutých ze zahraničí určených účelově na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 401 -Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.
7.2. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, účtuje o použití (čerpání) fondu reprodukce majetku ve výši určené
a) na financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a k úhradě úvěrů poskytnutých na tyto účely na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
b) na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a na pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 -Transfery, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku a v případě pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku z jiných peněžních prostředků účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.
7.3. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě fondu investic ve výši z
a) peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele a investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů na stranu MÁ DÁTI účtu 401 - Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
b) příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, a z příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 -Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 - Tvorba fondů,
c) peněžních darů a příspěvků od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 401 -Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic,
d) převodu z rezervního fondu účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.
7.4. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) fondu investic ve výši určené
a) na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, a k úhradě investičních úvěrů a půjček na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky,
b) k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 -Jmění účetní jednotky,
c) k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 - Jmění účetní jednotky; v případě navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z jiných peněžních prostředků, účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 - Čerpání fondů.

  
8. Ostatní fondy
Účetní jednotky, kterým jiný právní předpis stanoví povinnost či možnost tvořit a používat i jiné fondy, než vyjmenované v bodech 4. až 7., použijí pro účtování o tvorbě a použití (čerpání) těchto fondů přiměřeně postupy účtování uvedené v příslušných bodech 4. až 7.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 705
Rezervy
1.Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o tvorbě, zvýšení, snížení, použití a zrušení rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
B.III.5.
Jiné běžné účty
245
B.III.9.
Běžný účet
241
B.III.11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
D.I.1.
Rezervy
441
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555

vykazovaných za podmínek stanovených v § 30 a § 67 vyhlášky.
  
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
 
Bod 3.
Obecná pravidla k postupům účtování o rezervách
Bod 4.
Postup účtování
Bod 5.
Přechodná ustanovení
3. Obecná pravidla k postupům účtování o rezervách
3.1. Rezerva se vytváří v případě, že v běžném účetním období nastane skutečnost, jejímž pravděpodobným následkem je významné zvýšení nákladů účetní jednotky v budoucích účetních obdobích (dále jen „riziko”), a to k okamžiku zjištění této skutečnosti účetní jednotkou.
3.2. Tvorbou rezervy dochází ke snížení výsledku hospodaření běžného účetního období při předpokládaném snížení dopadu do výsledku hospodaření budoucích účetních období, ve kterých dochází k následku rizika, v jehož souvislosti byla rezerva tvořena, a proto je rezerva k danému účelu použita. O použití rezervy se účtuje v okamžiku vzniku dluhu vyplývajícího ze skutečného následku rizika.
3.3. Pokud k předpokládanému následku rizika nedojde, rezerva je zrušena pro nepotřebnost. O zrušení rezervy se účtuje v okamžiku, kdy pominuly důvody, pro které byla vytvořena.
3.4. V případě, že účetní jednotka zjistí nezbytnost zvýšení rezervy, postupuje přiměřeně podle bodu 3.1. V případě, že účetní jednotka zjistí nezbytnost snížení rezervy, postupuje přiměřeně podle bodu 3.3.
3.5. Nestanoví-li jiný právní předpis jinak, výši rezervy stanoví účetní jednotka vnitřním předpisem, a to
a) odhadem výše předpokládaného následku rizika,
b) procentem z odhadované výše předpokládaného následku rizika, nebo
c) jiným vhodným způsobem.
3.6. Pokud jiný právní předpis stanoví způsob tvorby1, zvýšení, snížení, použití či zrušení rezervy, použije účetní jednotka ustanovení tohoto standardu přiměřeně.
3.7. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) hranici významnosti pro účtování o rezervách2,
b) tituly pro tvorbu rezerv, zejména soudní spory, prováděné a neuzavřené kontroly v účetní jednotce nebo sanace ekologických zátěží,
c) způsob jejich tvorby, zvýšení, snížení, použití a zrušení, včetně inventarizace a
d) způsob tvorby, zvýšení, snížení, použití či zrušení rezervy podle bodu 3.6.
3.8. O riziku, u kterého není splněna podmínka významnosti v souladu s bodem 3.7. písm. a) nebo následek je pouze spíše pravděpodobný než nepravděpodobný, účtuje účetní jednotka prostřednictvím příslušných podrozvahových účtů s přihlédnutím k ustanovením bodů 5. a 6.7. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech.
3.9. V případě, že dojde ke splnění podmínky významnosti v souladu s bodem 3.7. písm. a) u rizika zachyceného na podrozvahových účtech podle bodu 3.8., účtuje účetní jednotka k tomuto okamžiku o tvorbě příslušné rezervy.
3.10. Členění syntetického účtu 441 - Rezervy na analytické účty vytváří účetní jednotka zpravidla podle titulu rezervy nebo podle hlediska vztahu k základu daně z příjmů, není-li pro ni efektivnější zajistit identifikaci jednotlivých rezerv jiným způsobem.
3.11. Při inventarizaci rezerv se posuzuje alespoň jejich výše a odůvodněnost.

  
4. Postup účtování
4.1. O tvorbě či zvýšení rezervy účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 555 - Tvorba a zúčtování rezerv se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 441 - Rezervy. O použití, snížení či zrušení rezervy účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 441 - Rezervy se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 555 - Tvorba a zúčtování rezerv.
4.2. V případě, že účetní jednotka z vlastního rozhodnutí nebo podle jiného právního předpisu3převádí peněžní prostředky odpovídající tvořené rezervě na zvláštní bankovní účet, účtuje o těchto prostředcích na příslušnou stranu účtu 231 - Základní běžný účet, nebo 241 - Běžný účet v případě příspěvkových organizací, nebo rezerv tvořených v rámci hospodářské činnosti územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad regionů soudržnosti a organizačních složek státu, s výjimkou rezerv vytvářených podle § 49 a 50 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy se o prostředcích na zvláštním účtu účtuje na příslušné straně účtu 245 - Jiné běžné účty.

  
5. Přechodná ustanovení
5.1. Účetní jednotka, která k 31. prosinci 2010 postupovala odlišně od bodu 4.2., postupuje podle bodu 4.2. v případě realizovaných převodů peněžních prostředků odpovídajících tvorbě rezervy od 1. ledna 2011. Zůstatek na bankovním účtu k 31. prosinci 2010 je povinna vykázat v souladu s postupem uvedeným v bodu 4.2. nejpozději k 31. prosinci 2011.
5.2. Účetní jednotka, která k 31. prosinci 2010 postupovala odlišně od bodu 4.2., a provádí čerpání peněžních prostředků ze zvláštního bankovního účtu v průběhu roku 2011, účtuje o tomto čerpání na stranu DAL účtu, na kterém má k okamžiku provedení čerpání zachyceny prostředky odpovídající zůstatku k 31. prosinci 2010 v souladu s bodem 5.1. Po vyčerpání těchto peněžních prostředků účtuje účetní jednotka na stranu DAL účtu, na kterém bylo účtováno o převáděných prostředcích souvisejících s tvorbou rezervy v roce 2011.
 
1)
Například tvorba rezervy v průběhu více účetních období.
2)
Například stanovením procentní hranice z aktiv celkem nebo nákladů celkem účetní jednotky za účetní období.
3)
Například § 7 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č.706
Opravné položky a vyřazení pohledávek
1.Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o opravných položkách a vyřazení pohledávek za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými účetními jednotkami v položkách zejména
 
Číslo položky rozvahy
Název syntetického účtu
Syntetický účet
A.IV.1, sl. korekce
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým
142
A.IV.2., sl. korekce
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
144
A.IV.4., sl. korekce
Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
146
A.IV.5., sl. korekce
Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám
149
A.I.1., sl. korekce
Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
151
A.I.2., sl. korekce
Opravné položky k software
152
A.I.3., sl. korekce
Opravné položky k ocenitelným právům
153
A.I.4., sl. korekce
Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
154
A.I.6., sl. korekce
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
156
A.I.7., sl. korekce
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku
157
A.II.1., sl. korekce
Opravné položky k pozemkům
161
A.II.2., sl. korekce
Opravné položky ke kulturním předmětům
162
A.II.3., sl. korekce
Opravné položky ke stavbám
163
A.II.4., sl. korekce
Opravné položky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
164
A.II.5., sl. korekce
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
165
A.II.7., sl. korekce
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
167
A.II.8., sl. korekce
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku
168
A.III.1., sl. korekce
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
171
A.III.2., sl. korekce
Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
172
A.III.3., sl. korekce
Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
173
A.III.4., sl. korekce
Opravné položky k dlouhodobým půjčkám
175
A.III.7., sl. korekce
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
176
A.III.8., sl. korekce
Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku
177
B.I.2., sl. korekce
Opravné položky k materiálu
181
B.I.4., sl. korekce
Opravné položky k nedokončené výrobě
182
B.I.5., sl. korekce
Opravné položky k polotovarům vlastní výroby
183
B.I.6., sl. korekce
Opravné položky k výrobkům
184
B.I.8., sl. korekce
Opravné položky ke zboží
185
B.I.10., sl. korekce
Opravné položky k ostatním zásobám
186
B.II.2., sl. korekce
Opravné položky k směnkám k inkasu
191
B.II.5., sl. korekce
Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
192
B.II.6., sl. korekce
Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým
193
B.II.1., sl. korekce
Opravné položky k odběratelům
194
B.II.7., sl. korekce
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
195
B.II.19., sl. korekce
Opravné položky k pohledávkám ze správy daní
196
B.II.23., sl. korekce
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
198
B.II.33., sl. korekce
Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám
199
C.I.3., sl. korekce
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
A.I.34.
Náklady z vyřazených pohledávek
557
B.I.11.
Výnosy z vyřazených pohledávek
643

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
  
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
 
Bod 3.
Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
Bod 4.
Postup účtování o opravných položkách
Bod 5.
Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
Bod 6.
Postup účtování o vyřazení pohledávek.
Bod 7.
Přechodná ustanovení
3. Obecná pravidla k postupům účtování o opravných položkách
3.1. Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky v rozvaze ve sloupci „Korekce”.
3.2. Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku podle § 26 odst. 3 zákona za podmínek uvedených v § 13, 16, 18, 21, 23 a 65 vyhlášky.
3.3. Přechodné snížení hodnoty majetku se zobrazuje v účetnictví účetní jednotky průběžně k okamžiku zjištění, nejpozději však k rozvahovému dni s vazbou na inventarizaci majetku.
3.4. Opravné položky k odpisovanému dlouhodobému majetku se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.5. Opravné položky k neodpisovanému dlouhodobému majetku a k zásobám se tvoří v případech zjištění, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru.
3.6. V případě, že účetní jednotka zjistí, že dočasné snížení hodnoty majetku je vyšší nebo nižší, než již dříve vytvořená opravná položka, upraví výši opravné položky. Zvyšuje-li se tímto výše ocenění majetku v účetnictví, včetně případných oprávek, může účetní jednotka provést pouze snížení opravné položky tohoto majetku; opravná položka nemůže mít aktivní zůstatek.
3.7. Opodstatněnost tvorby opravných položek a jejich výše účetní jednotka zjišťuje nejpozději k rozvahovému dni.
3.8. Při účtování o tvorbě, zvýšení, snížení či zrušení opravné položky k dlouhodobému majetku se nepřipouští kompenzace s oprávkami k tomuto majetku. Skutečnosti týkající se opravných položek k dlouhodobému majetku účtované podle bodů 4.1. a 4.2. jsou zohledňovány v odpisovém plánu.
3.9. V případě dlouhodobého majetku, jehož pořízení je zcela nebo částečně financováno z investičního transferu podle Českého účetního standardu č. 703 - Transfery, účetní jednotka, s výjimkou organizační složky státu, účtuje současně s okamžikem účtování o
a) tvorbě nebo zvýšení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 403 -Transfery na pořízení dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů, a to ve výši tvorby či zvýšení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku a
b) snížení nebo zrušení opravné položky k tomuto majetku na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 - Výnosy z transferů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku, a to ve výši snížení či zrušení opravné položky násobené transferovým podílem podle Českého účetního standardu č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku.
3.10. K okamžiku vyřazení majetku, ke kterému je vytvořena opravná položka, s výjimkou úbytku pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí, účtuje účetní jednotka o zrušení této opravné položky podle bodu 4.2.
3.11. Postupem podle bodu 4.1. účtuje účetní jednotka také k okamžiku, ke kterému se stane osobou povinnou z věcného břemene k pozemku a stavbě, s výjimkou užívacího práva, kterým byly pozemek nebo stavba zatíženy, a to v souladu s § 65 odst. 2 vyhlášky a body 3.4. a 3.5.

  
4. Postup účtování o opravných položkách
4.1. O tvorbě a zvýšení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 556 -Tvorba a zúčtování opravných položek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19.
4.2. O snížení a zrušení opravných položek účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 14 až 19 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek.

  
5. Obecná pravidla k postupům účtování o vyřazení pohledávek
5.1. Ustanovení bodů 5. a 6. tohoto standardu se nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohledávky, splynutí osoby dlužníka a věřitele a na vyřazení pohledávek z titulu bezúplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona.
5.2. V případě zániku pohledávky z jiných důvodů než uvedených v bodě 5.1., např. z důvodu prekluze pohledávky nebo postoupení pohledávky v jiných případech než podle § 25 odst. 6 zákona, účtuje účetní jednotka postupem uvedeným v bodě 6.1.
5.3. Postupem uvedeným v bodě 6.1. účtuje účetní jednotka také o částkách pohledávek
a) na základě příkazu správce daně k odpisu dané pohledávky podle jiného právního předpisu1,
b) u nichž účetní jednotka upustila od vymáhání podle jiného právního předpisu2,
c) u nichž náklady na jejich vymáhání by pravděpodobně přesáhly výtěžek z dané pohledávky,
d) u nichž došlo k jejich promlčení,
e) které jsou účetní jednotkou považovány za nedobytné v souladu s jejími vnitřními předpisy.
5.4. V případě účtování o vyřazení pohledávek podle bodu 5.2. nebo 5.3. účetní jednotka současně zaúčtuje zrušení, případně snížení opravné položky k této pohledávce podle bodu 4.2., a to nejpozději do konce příslušného čtvrtletí kalendářního roku.
5.5. V případě vyřazení pohledávky z dělené správy z titulu nedobytnosti této pohledávky účtuje organizační složka státu k tomuto okamžiku o vyřazení příslušného souvisejícího dluhu z dělené správy na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického závazkového účtu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti. Současně tato organizační složka státu účtuje o tomto vyřazeném dluhu na stranu MÁ DÁTI účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 906 - Vyřazené závazky.

  
6. Postup účtování o vyřazení pohledávek
6.1. O vyřazení pohledávek v případech uvedených v bodech 5.2. a 5.3. účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 557 - Náklady z vyřazených pohledávek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu pohledávek.
6.2. O pohledávkách2, o kterých bylo účtováno podle bodu 5.3., účtuje účetní jednotka v souladu s § 48 a § 49 písm. c) vyhlášky zároveň na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 905 - Vyřazené pohledávky se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům.
6.3. O přijaté úhradě vyřazené pohledávky účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtových skupin 22, 23, 24 nebo 26 se souvztažným zápisem na stranu DAL syntetického účtu 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek. O částku provedené úhrady se sníží hodnota pohledávky na podrozvahových účtech.
6.4. V případě pohledávky, o které bylo účtováno podle bodu 6.2., a poté došlo k jejímu zániku nebo odpadly důvody pro její vykazování v souladu s § 49 písm. c) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 905 - Vyřazené pohledávky.

  
7. Přechodná ustanovení
7.1. Postup podle bodu 3.11. účetní jednotka uplatní v případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek 1. ledna 2014 a později. V případě věcných břemen, kterými byl zatížen příslušný majetek před 1. lednem 2014 účetní jednotka uplatní postup podle bodu 3.11., pokud je tato informace významná pro uživatele účetní závěrky podle § 19 odst. 6 zákona; ustanovení bodu 6.2. Českého účetního standardu č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech tímto nejsou dotčena.
 
1)
§ 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
2)
Např. § 35 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707
Zásoby
1.Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování o zásobách za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami zejména v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
B.I.1.
Pořízení materiálu
111
B.I.2.
Materiál na skladě
112
B.I.3.
Materiál na cestě
119
B.I.4.
Nedokončená výroba
121
B.I.5.
Polotovary vlastní výroby
122
B.I.6.
Výrobky
123
B.I.7.
Pořízení zboží
131
B.I.8.
Zboží na skladě
132
B.I.9.
Zboží na cestě
138
B.I.10.
Ostatní zásoby
139
B.III.17.
Pokladna
261
D.III.37.
Dohadné účty pasivní
389
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.1.
Spotřeba materiálu
501
A.I.4.
Prodané zboží
504
A.I.6.
Aktivace oběžného majetku
507
A.I.7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
A.I.10.
Náklady na reprezentaci
513
A.I.11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
A.I.25.
Prodaný materiál
544
A.I.26.
Manka a škody
547
B.I.1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
B.I.4.
Výnosy z prodaného zboží
604
B.I.8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
B.I.12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
B.I.17.
Ostatní výnosy z činnosti
649

vykazovaných za podmínek stanovených v § 20 a § 57 vyhlášky.
  
2. Předmět standardu
Standard upravuje:
 
Bod 3.
Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
Bod 4.
Oceňování
Bod 5.
Postup účtování
Bod 5.1.
Způsob A
Bod 5.2.
Způsob B
3. Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách
3.1. O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen „způsob A”), nebo periodickým způsobem (dále jen „způsob B”). Při obou způsobech musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce odpovídat skutečnému úbytku zásob.
3.2. V případě účtování o zásobách způsobem A používá účetní jednotka účty 111 - Pořízení materiálu a 131 - Pořízení zboží. K rozvahovému dni se vykazují tyto účty s nulovým zůstatkem; postup účtování k rozvahovému dni stanoví bod 5.1.18.
3.3. Při účtování o zásobách způsobem B účtuje účetní jednotka na účty zásob k rozvahovému dni; účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem účtování i k jinému okamžiku.
3.4. V případě, že účetní jednotka zajišťuje náklady, které souvisejí s pořízením zásob, renovací náhradních dílů nebo úpravou zásob, ve vlastní režii (vnitroorganizační služby), účtuje o jejich aktivaci.
3.5. O zjištěném manku do výše normy přirozených úbytků zásob účtuje účetní jednotka jako o spotřebě těchto zásob.
3.6. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 zákona zejména vnitřním předpisem upravujícím především
a) normu přirozených úbytků zásob,
b) druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu,
c) pravidla pro členění syntetických účtů zásob na analytické účty v oblasti oceňování pro vnitroorganizační potřeby včetně cen stanovených pro tyto účely a pro sledování cenových odchylek a způsob jejich zúčtování.
3.7. Pokud účetní jednotka vede analytické účty k syntetickým účtům zásob, například podle míst uskladnění nebo odpovědných osob, uplatňuje pro příslušný analytický účet zásob pouze jeden ze způsobů účtování o zásobách uvedených v bodu 3.1.
3.8. V případě účtování o opravných položkách k zásobám postupuje účetní jednotka podle příslušných ustanovení Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek.

  
4. Oceňování
4.1. Zásoby se oceňují podle zákona, a to
a) zásoby nakoupené pořizovacími cenami,
b) zásoby vytvořené vlastní činností včetně příchovků zvířat vlastními náklady,
c) zásoby v případech nabytí zásob v případech uvedených v § 25 odst. 6 zákona účetní jednotka navazuje na výši jejich ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala.
4.2. Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. i část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů, nebo výše podle operativních (plánových) kalkulací. Náklady podle operativních (plánových) kalkulací jsou náklady stanovené v konkrétních technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených účetní jednotkou.
4.3. Úbytek zásob lze též ocenit
a) cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z ocenění při pořízení,
b) způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, nebo
c) předem stanovenou cenou účetní jednotkou (pevnou cenou).
4.4. Vážený aritmetický průměr podle bodu 4.3. písm. a) účetní jednotka stanoví nejméně jednou měsíčně.
4.5. V případě jednoho analytického účtu zásob nelze kombinovat použití ocenění podle bodu 4.3.

  
5. Postup účtování
5.1. Účtování o zásobách způsobem A
5.1.1. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušných syntetických účtů účtové třídy 3, 4 nebo účtu 261 - Pokladna.
5.1.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 11 až 13 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.1.3. O převzetí materiálu na sklad účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 112 - Materiál na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 111 - Pořízení materiálu.
5.1.4. O převzetí zboží na sklad účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 132 - Zboží na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 131 - Pořízení zboží.
5.1.5. O spotřebě materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě.
5.1.6. O úbytku materiálu z důvodu jeho prodeje účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 544 -Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě.
5.1.7. O úbytku zboží z důvodu jeho prodeje účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 504 -Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 132 - Zboží na skladě.
5.1.8. O zvýšení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. O snížení stavu zásob vlastní výroby účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12.
5.1.9. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.1.8. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností, včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky, na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.
5.1.10. O použití zásob vlastní výroby pro účely reprezentace účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 513 - Náklady na reprezentaci se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.11. O manku nad normu přirozených úbytků vyplývajícího z inventarizace v případě zásob účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 547 -Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob. O přebytcích zásob vyplývajících z inventarizace účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.1.12. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob.
5.1.13. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob..
5.1.14. O výnosu z prodeje materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu.
5.1.15. O výnosu z prodeje polotovarů účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů.
5.1.16. O výnosu z prodeje výrobků účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků.
5.1.17. O výnosu z prodeje zboží účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 -Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 604 - Výnosy z prodaného zboží.
5.1.18. K rozvahovému dni v souvislosti s vyúčtováním zůstatku účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží účtuje účetní jednotka o zásobách na cestě, které dosud nepřevzala, na stranu MÁ DÁTI účtu 119 - Materiál na cestě nebo 138 - Zboží na cestě, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží. O nevyfakturovaných dodávkách účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu 111 - Pořízení materiálu nebo 131 - Pořízení zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 389 - Dohadné účty pasivní.
5.2. Účtování o zásobách způsobem B
5.2.1. V průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 261 - Pokladna nebo příslušných syntetických účtů účtové třídy 3 nebo 4.
5.2.2. O zásobách nabytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.2.3. K okamžiku podle bodu 3.3. účtuje účetní jednotka o stavu materiálu na skladě nebo ostatních zásob k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období podle bodu 3.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 112 - Materiál na skladě nebo 139 - Ostatní zásoby a o zjištěném stavu materiálu nebo ostatních zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 112 - Materiál na skladě nebo 139 - Ostatní zásoby se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu.
5.2.4. K okamžiku podle bodu 3.3. účtuje účetní jednotka o stavu zboží na skladě k prvnímu dni daného účetního období nebo jiného období podle bodu 3.3. na stranu MÁ DÁTI účtu 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 132 - Zboží na skladě a o zjištěném stavu zboží na stranu MÁ DÁTI účtu 132 - Zboží na skladě se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 504 - Prodané zboží.
5.2.5. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni vyšší, než byl jejich stav k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby. Je-li zjištěný stav zásob vlastní výroby k rozvahovému dni nižší, než byl k prvnímu dni daného účetního období, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu na stranu MÁ DÁTI účtu 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 12. Obdobně postupuje účetní jednotka též v případě, že stanoví účtování k jinému okamžiku než k rozvahovému dni.
5.2.6. S výjimkou případů uvedených v bodě 5.2.5. účtuje účetní jednotka o vytvoření zásob vlastní činností včetně příchovků zvířat podle § 20 odst. 3 písm. h) vyhlášky na stranu MÁ DÁTI účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 507 - Aktivace oběžného majetku.
5.2.7. O manku nad normu přirozených úbytků vyplývajícího z inventarizace účtuje účetní jednotka v případě zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 547 -Manka a škody se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu zásob. O přebytcích zásob vyplývajících z inventarizace účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu zásob se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 649 - Ostatní výnosy z činnosti.
5.2.8. K okamžiku úbytku materiálu z titulu prodeje účtuje účetní jednotka o nákladech na prodaný materiál na stranu MÁ DÁTI účtu 544 - Prodaný materiál se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu, a to ve výši ocenění podle bodu 4.3.
5.2.9. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch jiné vybrané účetní jednotky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 549 - Ostatní náklady z činnosti se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.
5.2.10. O zásobách pozbytých z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních samosprávných celků nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetku, a to ve prospěch subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI účtu 543 - Dary se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 501 - Spotřeba materiálu nebo 504 - Prodané zboží.
5.2.11. O výnosu z prodeje materiálu účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 644 - Výnosy z prodeje materiálu.
5.2.12. O výnosu z prodeje polotovarů účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného pohledávkového účtu účtové třídy 3, účtové skupiny 46 nebo účtu 261 - Pokladna, a to se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů.
5.2.13. O výnosu z prodeje výrobků účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...