dnes je 21.6.2024

Input:

25/2009 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném k 1.1.2016

25/2009 F.z., České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném k 1.1.2016
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
35/2010 F.z.
(k 1.1.2011)
ruší ČÚS č. 703, vydává ČÚS č. 703, 705, 706 a 707
9/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
vydává ČÚS č. 708
12/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 708 a přílohu č. 1
18/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 706
19/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 701
20/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 703
21/2011 F.z.
(k 31.12.2011)
mění ČÚS č. 707
24/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
vydává ČÚS č. 709 a 710
25/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
znění ČÚS č. 709
26/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
znění ČÚS č. 710
30/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 706
31/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 707
35/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 704
37/2012 F.z.
(k 1.1.2013)
mění ČÚS č. 701
1/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 701
2/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 704
3/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 705
4/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 706
5/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 707
6/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 708
7/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 709
8/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 710
96/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 702
97/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 703
98/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 705
99/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 706
100/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 707
101/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 708
102/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 709
103/2014 F.z.
(k 1.1.2015)
mění ČÚS č. 710
20/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 701
21/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 703
22/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 704
23/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 706
24/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 707
25/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 708 a přílohu č. 1, ruší přílohy č. 2 a 3
26/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 709
27/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 710
České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180
Č.j.: 282/102 406/2009
Ing. Markéta Grünerová, tel.: 257 044 053
ze dne 31. 12. 2009
Ing. Michal Svoboda, tel.: 257 043 129
 
Jaroslava Svobodová, tel.: 257 044 163
 
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. České účetní standardy použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2010.
 
ČÚS číslo
Název
701
Účty a zásady účtování na účtech
702
Otevírání a uzavírání účetních knih
703
Transfery
704
Fondy účetní jednotky
705
Rezervy
706
Opravné položky a vyřazení pohledávek
707
Zásoby
708
Odpisování dlouhodobého majetku
709
Vlastní zdroje
710
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701
Účty a zásady účtování na účtech
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky (dále jen „vyhláška”), základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod některými vybranými účetními jednotkami.

  
2. Předmět standardu
Standard upravuje
 
Bod 3.
Účtový rozvrh
Bod 4.
Syntetické účty a analytické účty
Bod 5.
Podrozvahové účty
Bod 6.
Účetní zápisy
Bod 7.
Vnitroorganizační účetnictví
Bod 8.
Utajované informace
3. Účtový rozvrh
Účetní jednotka sestavuje účtový rozvrh v souladu s § 14 odst. 2 a 3 zákona a s § 78 vyhlášky.

  
4. Syntetické účty a analytické účty
4.1.  Syntetické účty zřizuje účetní jednotka v souladu se směrnou účtovou osnovou podle § 14 zákona a § 76 až 78 vyhlášky.
4.2.  V rámci syntetických účtů vytváří účetní jednotka analytické účty. Při vytváření analytických účtů bere účetní jednotka v úvahu zejména následující hlediska, pokud tato nejsou již zohledněna přímo syntetickými účty směrné účtové osnovy nebo zajištěna jinými nástroji pro členění syntetických účtů:
a)  členění podle jednotlivých druhů majetku, hmotně odpovědných osob, případně podle míst uložení či umístění majetku,
b)  zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem, popřípadě převedené nebo poskytnuté zajištění,
c)  změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji podle § 64 odstavce 1 vyhlášky,
d)  další významné skutečnosti, například u pohledávek členění podle jednotlivých dlužníků nebo u cenných papírů cenné papíry v umořovacím řízení,
e)  členění dluhů podle jednotlivých věřitelů,
f)  členění na českou a

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...