dnes je 6.6.2023

Input:

264/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 264/2006 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
585/2006 Sb.
(k 31.12.2006)
v čl. LI v bodě 7 v § 299 odst.1 písm. c) vládá slova
218/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
282/2009 Sb.
(k 31.8.2009)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část čtyřicátou třetí
463/2012 Sb.
(k 21.12.2012)
v čl. LXX mění počátek účinnosti
182/2014 Sb.
(k 29.8.2014)
ruší slova v čl. LXX
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část padesátou první
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část padesátou čtvrtou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší v čl. LII bod 2
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část sedmnáctou
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část dvacátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
Čl. I
V zákoně č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, se v § 138 odst. 2 bod 3 zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 20/1975 Sb.
Čl. II
V zákoně č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, se čl. I a II zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům
Čl. III
V zákoně č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se § 18 zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona č. 188/1988 Sb.
Čl. IV
V zákoně č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se čl. I, čl. II a čl. IV zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
Čl. V
V zákoně č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se § 4 zrušuje.
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona č. 264/1992 Sb.
Čl. VI
V zákoně č. 264/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., se čl. VIII zrušuje.
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 590/1992 Sb.
Čl. VII
V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb., se čl. III a IV zrušují.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 37/1993 Sb.
Čl. VIII
V zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 155/1995 Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 118/1995 Sb.
Čl. IX
V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 587/2004 Sb., se čl. V a XIV zrušují.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona č. 287/1995 Sb.
Čl. X
V zákoně č. 287/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, se čl. II zrušuje.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 138/1996 Sb.
Čl. XI
V čl. III zákona č. 138/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, se bod 1 zrušuje.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona č. 167/1999 Sb.
Čl. XII
V zákoně č. 167/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se čl. IV zrušuje.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona č. 225/1999 Sb.
Čl. XIII
V zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, se čl. III zrušuje.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. XIV
V zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se část patnáctá zrušuje.
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona č. 155/2000 Sb.
Čl. XV
V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, ve znění zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se část první zrušuje.
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona č. 220/2000 Sb.
Čl. XVI
V zákoně č. 220/2000 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 364/2000 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb., se část jedenáctá a část třináctá zrušují.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
(zrušena zák. č. 320/2015 Sb. k 1.1.2016)
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XVIII
V zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), se část třetí zrušuje.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XIX
V zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb., se část osmá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ
(zrušena zák. č. 110/2019 Sb. k 24.4.2019)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. XXI
V zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 349/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb. a zákona č. 79/2006 Sb., se část čtvrtá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 136/2002 Sb.
Čl. XXII
V zákoně č. 136/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se část druhá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 202/2002 Sb.
Čl. XXIII
V zákoně č. 202/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, se část šestá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 309/2002 Sb.
Čl. XXIV
V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se část dvacátá sedmá, část třicátá a část čtyřicátá šestá zrušují.
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 311/2002 Sb.
Čl. XXV
V zákoně č. 311/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., se část šestá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. XXVI
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) U vedoucích úředníků se zakládá pracovní poměr jmenováním. Jmenování provede vedoucí úřadu.”.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.
2. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 7a zní:
„(3) Ustanovení podle odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv7a.


7aNapříklad § 37 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.”.
3. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu se může této funkce též vzdát.”.
4. V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odvolání nebo vzdání se funkce musí být písemné a doručené druhému účastníku, jinak je neplatné. Odvolání z funkce musí navíc obsahovat důvody podle odstavce 1, jinak je neplatné. Výkon funkce končí dnem následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se funkce, nebyl-li v odvolání nebo vzdání se funkce uveden den pozdější.”.
5. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Odvoláním nebo vzdáním se funkce vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu pracovní poměr nekončí; to neplatí, jestliže byl pracovní poměr založen jmenováním na dobu určitou. Územní samosprávný celek je povinen podat vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu návrh na změnu jeho dalšího pracovního zařazení u územního samosprávného celku na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže územní samosprávný celek nemá pro vedoucího úředníka nebo vedoucího úřadu takovou práci nebo ji vedoucí úředník či vedoucí úřadu odmítne, jde o překážku v práci na straně územního samosprávného celku a současně je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce; odstupné poskytované vedoucímu úředníku nebo vedoucímu úřadu při organizačních změnách nenáleží v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání nebo vzdání se funkce vedoucího úředníka či vedoucího úřadu.”.
6. V § 13 odst. 1 se slova „§ 46 odst. 1” nahrazují slovy „§ 52” a slova „§ 60a až 60c” se nahrazují slovy „§ 67 a 68”.
7. V § 13 odst. 3 písm. b) se slova „(§ 70 zákoníku práce)” zrušují.
8. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.
9. V § 16 odst. 6 se slova „§ 73” nahrazují slovy „§ 301 a 303”.
10. V § 27 odst. 3 se slova „§ 143 odst. 7 a 8” nahrazují slovy „§ 235 odst. 3”.
11. § 38 se zrušuje.
12. § 40 zní:
㤠40
S úředníkem nelze uzavřít konkurenční doložku (§ 310 zákoníku práce).”.
13. V § 41 odstavec 1 věta první zní: „Účast členů výběrové komise na jejím jednání, členů akreditační komise na jejím jednání a členů zkušební komise při zkouškách podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu17, při němž náleží členům těchto komisí pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy (platu).”.
Poznámka pod čarou č. 17 zní:


17§ 203 zákoníku práce.”.
14. Část druhá se zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 274/2003 Sb.
Čl. XXVII
V zákoně č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se část čtvrtá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 362/2003 Sb.
Čl. XXVIII
V zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část třicátá šestá zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 46/2004 Sb.
Čl. XXIX
V zákoně č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, se část první zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 436/2004 Sb.
Čl. XXX
V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třetí a část čtrnáctá zrušují.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Čl. XXXI
V zákoně č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 172/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 117/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se část patnáctá zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 217/2000 Sb.
Čl. XXXII
V zákoně č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se část první zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 257/2004 Sb.
Čl. XXXIII
V zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., se část dvacátá třetí zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 132/2000 Sb.
Čl. XXXIV
V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 217/2000 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 379/2005 Sb., se část osmá zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 320/2002 Sb.
Čl. XXXV
V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění zákona č. 426/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb. a zákona č. 59/2006 Sb., se část desátá zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 628/2004 Sb.
Čl. XXXVI
V zákoně č. 628/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti, se část třetí zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 562/2004 Sb.
Čl. XXXVII
V zákoně č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, se část druhá zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. XXXVIII
V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se část druhá zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 169/2005 Sb.
Čl. XXXIX
V zákoně č. 169/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona č. 253/2005 Sb.
Čl. XL
V zákoně č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část třetí zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 3/1991 Sb.
Čl. XLI
Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, se mění takto:
1. Čl. I a II se zrušují.
2. V čl. III se body 1, 3 až 12 zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XLII
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 7 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„a) náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené nebo umožněné zvláštním právním předpisem5pro zaměstnance zaměstnavatele, který je státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona (dále jen „do výše stanovené zvláštním předpisem”), jakož i hodnota bezplatného stravování poskytovaná zaměstnavatelem na pracovních cestách; jiné a vyšší náhrady, než stanoví tento zvláštní právní předpis, jsou zdanitelným příjmem podle odstavce 1,


5Například část sedmá hlava třetí zákoníku práce.”.
2. V § 6 odst. 7 písm. b) se za slova „pracovních prostředků,” vkládají slova „pracovních oděvů a obuvi,” a za slova „dezinfekčních prostředků” se vkládají slova „a ochranných nápojů”.
3. V § 6 odst. 8 se slovo „popř.” zrušuje a za slovo „zaměstnavatele” se vkládají slova „ , v pracovní nebo jiné smlouvě”.
4. V § 6 odst. 9 písm. c) se za slovo „plnění” vkládají slova „ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů”.
5. V § 24 odst. 2 písm. j) se na konci textu bodu 1 čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy122,”.
Poznámka pod čarou č. 122 zní:


122Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.”.
6. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 včetně poznámek pod čarou č. 110, 110a a 23b zní:
„4. provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu110, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu110a, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle zvláštního právního předpisu23b. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů,


23b§ 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.
110§ 78 odst. 1 písm. c) zákoníku práce.
110a§ 88 odst. 4 zákoníku práce.”.
7. V § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zní:
„5. práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak,”.
8. V § 24 odst. 2 písm. k) bodě 2 se slovo „stravné” nahrazuje slovy „zvýšené stravovací výdaje (stravné)5b” a slova „§ 7; pravidelným” nahrazují slovy „§ 7, a to maximálně do výše stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a). Pravidelným”.
Poznámka pod čarou č. 5b zní:


5bZákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.”.
9. V § 24 odst. 2 písmeno zh) zní:
„zh) náhrady cestovních výdajů do výše stanovené zvláštním právním předpisem5,”.
10. V § 25 odst. 1 písm. d) se slova „a dále peněžní plnění poskytované zaměstnanci vedle mzdy, pokud nárok na toto plnění nestanoví zvláštní předpis, nebo část tohoto plnění, která překračuje nárok stanovený zvláštním předpisem,” zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o evropské společnosti
Čl. XLV
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, se mění takto:
1. V § 48 odst. 2 se slova „§ 25e odst. 4” nahrazují slovy „§ 290 odst. 4”.
2. V § 50 odst. 4 se slova „§ 25c” nahrazují slovy „§ 276 odst. 2”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLVI
V § 38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se slova „§ 127” nahrazují slovy „§ 191”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli
Čl. XLVII
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slovo „dále” zrušuje a za slovo „uvedených” se vkládají slova „v zákoníku práce”.
2. § 2, 3 a 5 se včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. XLVIII
V § 12 odst. 8 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se slova „§ 73 odst. 2” nahrazují textem „§ 303”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XLIX
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. e) bodech 1 a 2 se slova „osobu uvedenou v § 13 odst. 3 písm. a)” nahrazují slovy „manžela nebo dítě této fyzické osoby”.
2. § 13 se zrušuje.
3. V § 41 odst. 3 písm. f) se za slovo „jde-li” vkládá slovo „o”.
4. V § 69 odst. 6 se slova „§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce” nahrazují slovy „§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce”.
5. V § 89 se slova „běžných úkolů (§ 13 odst. 2)” nahrazují slovy „úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby”.
6. V § 113 odst. 5 se za slova „na sociální zabezpečení a” vkládají slova „příspěvku na”.
7. V § 121 odst. 5 se slova „§ 132, 166 a 167 zákoníku práce; ustanovení § 133 až 135 zákoníku práce” nahrazují slovy „§ 101, 245 a 246 zákoníku práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce”.
8. V § 132 odst. 1 se slova „osoby uvedené v § 13 odst. 3 písm. a)” nahrazují slovy „manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby”.
9. V § 139 odst. 2 písm. a) se slova „tyto osoby” nahrazují slovy „osoby se zdravotním postižením”.
10. V § 139 odst. 2 písm. b) a v § 140 odst. 2 písm. b) se slovo „nebo” zrušuje.
11. V § 139 odst. 2 písm. c) a v § 140 odst. 2 písm. c) se za slovo „zákonů,” doplňuje slovo „nebo”.
12. V § 139 odst. 5 písm. a) se za slovo „pokutu” vkládá slovo „do”.
13. V § 140 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).
14. V § 140 odst. 4 písm. b) se text „b), c) a d)” nahrazuje textem „b) a c)”.
Čl. L
Přechodné ustanovení
Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění zákona č. 220/2005 Sb., zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. LI
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 309/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb. zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 135/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 279 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:
„h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory.”.
2. V § 279 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Takto zjištěná plně zabavitelná část zbytku čisté mzdy se připočte ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek; zbývající část se připočte k první třetině.”.
3. V § 285 se odstavec 3 zrušuje.
4. V § 286 se za slovo „výplatě” vkládá slovo „dlužné”.
5. V § 293 se odstavec 3 zrušuje.
6. V § 294 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „to obdobně platí pro plátce jiných příjmů (§ 299), z nichž byly prováděny srážky, jestliže bylo jejich provádění ukončeno, ačkoliv pohledávka není uspokojena.”.
7. V § 299 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 80a a 80b zní:
„(1) Ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy se použijí i na výkon rozhodnutí srážkami z platu, z odměny z dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a z dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově. Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou
a) náhrada mzdy nebo platu,
b) nemocenské80a,
c) ošetřovné80anebo podpora při ošetřování člena rodiny,
d) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství80a,
e) peněžitá pomoc v mateřství80a,
f) důchody, s výjimkou jejich zvýšení pro bezmocnost,
g) stipendia,
h) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
i) odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
j) peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
k) úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta80b.


80aZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
80bZákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců.”.
8. V § 299 se na konci textu odstavce 2 doplňuje věta „Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.”.
9. V § 299 se odstavce 3 až 5 zrušují.
10. § 300 se zrušuje.
Čl. LII
Přechodné ustanovení
1. Plátci mzdy provedou srážky ze mzdy podle zákona č. 99/1963 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. (Zrušen zák. č. 205/2015 Sb. k 1.10.2015).
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o konkursu a vyrovnání
Čl. LIII
V § 67a odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 370/2000 Sb., se slova „vedoucích zaměstnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá jmenováním, uvedených v § 27 odst. 5 písm. a) a b) zákoníku práce (dále jen „vedoucí pracovníci”)” nahrazují slovy „vedoucích zaměstnanců6a”.
Poznámka pod čarou č. 6a zní:


6a§ 11 odst. 4 zákoníku práce.”.
Čl. LIV
Přechodné ustanovení
U konkursů, které byly pravomocně prohlášené do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se při uspokojování pracovních nároků vedoucích zaměstnanců (§ 67a) postupuje podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
(zrušena zák. č. 234/2014 Sb. k 6.11.2014)
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o kolektivním vyjednávání
Čl. LVIII
Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., zákona č. 255/2005 Sb. a zákona č. 112/2006 Sb., se mění takto:
1. § 1 zní:
㤠1
Úvodní ustanovení
Zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy.”.
2. § 2 až 6 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1, 2, 3, 4, 17 a 18 zrušují.
3. V § 8 odstavec 2 zní:
„(2) Smluvní strana je povinna na návrh písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 pracovních dnů, není-li dohodnuta jiná doba, a vyjádřit se k těm návrhům, které nepřijala.”.
4. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Byla-li kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou, nebo byla-li uzavřena na dobu neurčitou a účastníci si dohodli možnost její změny k určitému datu, nebo došlo-li k její výpovědi, jsou účastníci kolektivní smlouvy povinni nejméně 60 dnů

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...