dnes je 22.5.2024

Input:

273/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

č. 273/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2011,
kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb. a vyhlášky č. 54/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se za slova „maturitní zkoušky po” vkládá slovo „úspěšném”.
2. V § 2 odstavce 2 až 5 včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 znějí:
„(2) V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září.
(3) V jarním zkušebním období se zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu (dále jen „didaktický test”) a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce (dále jen „písemná práce”) konají v období od 2. května do 15. května. Dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí (dále jen „ústní zkouška společné části”) se konají od 16. května do 10. června. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období určí ministerstvo4nejpozději do 1. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (dále jen „jednotné zkušební schéma”) určí ministerstvo do 31. prosince školního roku, v němž se maturitní zkouška koná; údaje ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) Zkoušky profilové části maturitní zkoušky5se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května do 10. června. Zkoušky konané formou písemné zkoušky (dále jen „písemná zkouška”) a formou praktické zkoušky (dále jen „praktická zkouška”) se konají nejdříve 1. dubna. V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.
(5) V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 1. září do 10. září, ústní zkoušky společné části v období od 11. září do 20. září. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo4nejpozději do 1. února před konáním maturitní zkoušky v následujícím školním roce. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna před konáním maturitní zkoušky a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.


4§ 80 odst. 1 školského zákona.
5§ 79 odst. 4 a 5 školského zákona.”.
3. V § 2 odst. 6 se slova „31. října” nahrazují slovy „20. září”.
4. V § 2 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktickou zkoušku konat i v dřívějším termínu.”.
5. V § 2 odstavec 7 zní:
„(7) Konkrétní termíny ústních zkoušek

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...