dnes je 4.6.2023

Input:

275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.2
275/2008 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 31. července 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

275/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu
ze dne 31. července 2008
o zavedení Klasifikace produkce
(CZ-CPA)

Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zavádí Klasifikaci produkce (dále jen "CZ-CPA“).

Sdělení navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93. Tento přímo použitelný předpis Evropských společenství zrušil zpětně s účinností od 1. ledna 2008 nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, na základě kterého byla zavedena dosavadní Standardní klasifikace produkce (SKP), a stanovil použitelnost nové statistické klasifikace od 1. ledna 2008.

Klasifikace produkce (CZ-CPA), která zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny v hospodářství, nahrazuje Standardní klasifikaci produkce (SKP), vydanou sdělením Českého statistického úřadu č. 589/2002 Sb. ze dne 5. prosince 2002.

Klasifikace produkce (CZ-CPA) je uvedena v příloze tohoto sdělení. Klasifikace včetně vysvětlivek a převodníku bude v tištěné podobě k dispozici v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, v elektronické podobě bude k dispozici rovněž na internetových stránkách úřadu na adrese www.czso.cz .

Předseda:
Ing. Fischer, CSc. v. r.


Příloha

Z přílohy jsme vzhledem k rozsahu vybrali pouze část, která se týká odpadového hospodářství.

E ZÁSOBOVANÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38 Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití
38.1 Odpad; sběr a přeprava odpadu
38.11 Odpad; sběr a přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.1 Sběr recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.11 Sběr recyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.19 Sběr ostatního recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.2 Sběr nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.21 Sběr nerecyklovatelného komunálního odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.29 Sběr ostatního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.3 Shromážděný nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.31 Nerecyklovatelný komunální odpad, jiný než nebezpečný
38.11.39 Ostatní nerecyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.4 Vraky určené do šrotu nebo k demontáži
38.11.41 Plavidla a jiné plovoucí konstrukce určené do šrotu
38.11.49 Ostatní vraky určené do šrotu nebo k demontáži
38.11.5 Ostatní shromážděný recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný
38.11.51 Skleněný odpad
38.11.52 Odpad papíru a lepenky
38.11.53 Použité pryžové pneumatiky
38.11.54 Ostatní pryžový odpad
38.11.55 Plastový odpad
38.11.56 Textilní odpad
38.11.57 Odřezky a jiné odpady kůží (usní)
38.11.58 Kovový odpad, jiný než nebezpečný
38.11.59 Ostatní recyklovatelný odpad, jiný než nebezpečný, j. n.
38.11.6 Přeprava odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.61 Přeprava recyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného
38.11.69 Přeprava ostatního odpadu, jiného než nebezpečného
38.12 Nebezpečný odpad; sběr a přeprava nebezpečného odpadu
38.12.1 Sběr nebezpečného odpadu
38.12.11 Sběr nebezpečného zdravotnického a jiného biologicky nebezpečného odpadu
38.12.12 Sběr nebezpečného průmyslového odpadu
38.12.13 Sběr nebezpečného komunálního odpadu

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...