dnes je 13.6.2024

Input:

281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném k 1.2.2022

č. 281/2002 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 30. května 2002
o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 2, § 6, § 10, § 13, § 14, § 17, § 19, § 21; vkládá nový § 13a a ruší § 15
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 18 odst. 8 nahrazuje slovo
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 10 odst. 2 písm. e) a § 13 písm. f)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 8 vkládá odst. 3 a mění § 10 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 2 písm. l), § 7 odst. 1 písm. b) a d), § 11 odst. 2 a 3, § 12 odst. 4; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 10 odst. 1 písm. a)
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 18, § 19 odst. 2, § 20 a § 21 odst. 6
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 14 odst. 4 a 5
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 21
253/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 61 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 21e
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ SE ZÁKAZEM BAKTERIOLOGICKÝCH (BIOLOGICKÝCH) A TOXINOVÝCH ZBRANÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a) práva a povinnosti fyzických a právnických osob související se zákazem vývoje, výroby, hromadění a použití bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a jejich zničením, s nakládáním se stanovenými vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, které mohou být zneužity k porušení zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, a
b) výkon státní správy v této oblasti.
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) biologickým agens mikroorganismus, a to bakterie, virus nebo houba, v přírodním nebo modifikovaném stavu, ve formě izolované živé kultury nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen touto kulturou,
b) toxinem toxická chemická látka vzniklá metabolickými pochody organismů, přírodní nebo modifikovaná, nebo taková látka chemicky syntetizovaná, která může způsobit smrt, nemoc nebo jinak ublížit lidem, zvířatům nebo rostlinám; toxinem není tato chemická látka, je-li přítomna v diagnostickém vzorku nebo jako přirozený kontaminant v jiném materiálu,
c) bakteriologickou (biologickou) zbraní
1. zbraň, jejíž ničivý účinek je založen na vlastnostech biologických agens, které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo způsobují jejich smrt nebo poškozují rostliny anebo způsobují hospodářské škody,
2. jakékoliv zařízení, vybavení, přístroj, prostředek navržený nebo upravený k šíření nebo použití biologických agens k nepřátelskému účelu nebo v ozbrojeném konfliktu nebo přenašeč biologických agens záměrně nakažený k nepřátelskému účelu nebo k použití v ozbrojeném konfliktu,
d) toxinovou zbraní
1. zbraň, jejíž ničivý účinek je založen na vlastnostech toxinů, které poškozují zdraví lidí nebo zvířat nebo způsobují jejich smrt nebo poškozují rostliny anebo způsobují hospodářské škody,
2. jakékoliv zařízení, vybavení, přístroj nebo prostředek navržený nebo upravený k šíření nebo použití toxinů k nepřátelskému účelu nebo v ozbrojeném konfliktu,
e) výrobou kultivace biologického agens reprodukovatelného jakýmkoliv prostředkem, syntéza, biosyntéza nebo extrakce nereprodukovatelného biologického agens nebo toxinu,
f) nakládáním s vysoce rizikovým biologickým agens nebo toxinem vývoj, výroba, použití, nabývání, držení, dovoz, vývoz, přeprava nebo zničení vysoce rizikového biologického agens nebo toxinu; nakládání s vysoce rizikovým biologickým agens nebo toxinem není službou podle zákona o volném pohybu služeb,
g) nakládáním s rizikovým biologickým agens nebo toxinem vývoj, výroba, použití, nabývání, držení,

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...