dnes je 30.5.2024

Input:

291/2003 Sb., Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění účinném k 11.2.2020

č. 291/2003 Sb., Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění účinném k 11.2.2020
VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2003
o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
232/2005 Sb.
(k 15.6.2005)
mění, 21 novelizačních bodů
375/2006 Sb.
(k 25.7.2006)
mění § 17 odst. 2 písm. a) a b) a § 24 odst. 1
129/2009 Sb.
(k 15.5.2009)
mění § 1, § 2 písm. g), § 3 písm. a), § 4 odst. 2, § 5 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1, § 8 odst. 1, § 9 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 a 3; ruší § 6a se zrušuje.
51/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 2 písm. b) a § 6 odst. 3
22/2020 Sb.
(k 11.2.2020)
mění § 1, § 14, § 16, § 17 a přílohu č. 3; ruší § 18 až 24
Účinnost vyhlášky byla stanovena k 14.12.2019, ale k jejímu vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 27.1.2020. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává její účinnost patnáctým dnem po vyhlášení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 18 odst. 5 písm. a), § 19 odst. 3 a 5, § 22 odst. 2 písm. d), § 51a odst. 3 a § 75 odst. 3 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) které látky nesmí být podávány
1. zvířatům všech druhů,
2. hospodářským zvířatům, nebo
3. živočichům vodního hospodářství,

a které z těchto látek, za jakých podmínek a jakým způsobem lze výjimečně podávat některým zvířatům ke stanovenému léčebnému nebo zootechnickému ošetření,
b) jak se zachází s hospodářskými zvířaty, jimž byly podány látky uvedené pod písmenem a), a s jejich produkty,
c) způsob sledování přítomnosti nepovolených látek, jejich reziduí a látek kontaminujících, které by mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat, v živočišných produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen „sledování”),
d) součinnost chovatelů a osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, s orgány provádějícími sledování.
 
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) hospodářskými zvířaty - domácí skot, prasata, ovce, kozy, lichokopytníci, drůbež a králíci, jakož i volně žijící zvířata jmenovaných druhů a volně žijící přežvýkavci, kteří byli odchováni v hospodářství,
b) nepovolenými látkami nebo přípravky - látky nebo přípravky, jejichž podávání zvířatům je zakázáno zákonem nebo zákonem o léčivech2) ,
c) rezidui - rezidua látek s farmakologickým účinkem, jejich metabolitů a jiných látek, které se dostaly do živočišných produktů a které by mohly být škodlivé pro zdraví lidí,
d) látkami kontaminujícími - látky, které se dostaly do živočišných produktů neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě nebo skladování, mimo mechanické znečištěniny, mikroby, živé nebo mrtvé živočišné škůdce a části jejich těl,
e) látkami s farmakologickým účinkem - látky, které jsou farmakodynamicky aktivní v dávce, ve které jsou podávány zvířatům prostřednictvím veterinárních léčivých přípravků, v nichž jsou obsaženy,
f) beta agonisty - agonisté adrenergních receptorů typu

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...