dnes je 18.7.2024

Input:

456/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

č. 456/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 119/2000 Sb., zákonem č. 306/2000 Sb., zákonem č. 146/2002 Sb., zákonem č. 131/2003 Sb., zákonem č. 274/2003 Sb., zákonem č. 94/2004 Sb. a zákonem č. 316/2004 Sb.
ZÁKON
o potravinách a tabákových výrobcích
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Účelem zákona je stanovit v souladu s právem Evropských společenství1) a na základě bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství1a) povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky,1b) a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.1a)
(2)  Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele1b) ohlásit zásoby1c) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1d) (dále jen „zásoby”) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis.1e)
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva2) a omamné nebo psychotropní látky;2a) za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,
b)  potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny živočišného původu,
c)  potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „potraviny nového typu”) potraviny nebo složky vyrobené a uvedené do oběhu v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství,2b)
d)  surovinami zemědělské, lesní, mořské a jiné produkty určené pro výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,
e)  surovinami živočišného původu všechny části těl zvířat, ptáků, zvěře, mořských a sladkovodních živočichů, mléko, vejce a včelí produkty,2c)
f)  zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, vyhláškou nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b),
g)  jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškou,
h)  druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,
i)  potravními doplňky nutriční faktory (vitaminy, minerální

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...