dnes je 17.7.2024

Input:

500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 24. června 2004
správní řád
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
nahrazuje slova v § 17 odst. 3, § 38 odst. 6, § 49 odst. 2 a § 55 odst. 2
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 16 odst. 5
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 19 odst. 1, 2 a 6, § 23 odst. 4 a 5, § 24 odst. 2, § 178 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 24.7.2009)
mění § 20 odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 37 odst. 2
167/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 19 odst. 8, § 37 odst. 4 a 7 a § 69 odst. 3
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1 odst. 3, § 29, § 32 odst. 4, § 36, § 38, § 49, § 94 odst. 2, § 113 odst. 1, § 122, § 159 odst. 1, § 170
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 14 odst. 6 a § 152 odst. 1
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 126
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 19 odst. 8, § 37 a § 69 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 24 novelizačních bodů
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 149 a § 174 odst. 2; nová přechodná ustanovení
176/2018 Sb.
(k 1.11.2018)
mění § 14 a § 134 odst. 4; nová přechodná ustanovení
12/2020 Sb.
(k 1.2.2020)
mění § 6, § 71 a § 79
403/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 149
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1)  Tento zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků1) a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy (dále jen „správní orgán”).
(2)  Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.
(3)  Tento zákon se nevztahuje na právní jednání prováděná správními orgány a na vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při výkonu samostatné působnosti.
HLAVA II
ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
§ 2
(1)  Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen „právní předpisy”). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.
(2)  Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.
(3)  Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen „dotčené osoby”), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
(4)  Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
§ 3
Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2.
§ 4
(1)  Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.
(2)  Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.
(3)  Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.
(4)  Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.
§ 5
Pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusí se správní orgán o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci.
§ 6
(1)  Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).
(2)  Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.
§

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...