dnes je 10.6.2023

Input:

695/2004 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2013

č. 695/2004 Sb., Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2013
ZÁKON
ze dne 9. prosince 2004
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
mění 37 novelizačních bodů
315/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění celkem 32 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 3 písm. a) a vkládá nový § 15a
292/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
vkládá nový § 10a
164/2010 Sb.
(k 31.5.2010)
mění, celkem 55 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
85/2012 Sb.
(k 19.4.2012)
mění § 7, § 12, § 17, § 18 odst. 1 písm. d), § 24 písm. d) a e) a v příloze č. 1 bod D
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část třetí
383/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 383/2012 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o integrované prevenci
§ 25
V § 14 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vztahují-li se na zařízení ustanovení zvláštního právního předpisu,14aúřad stanoví emisní limity pro tyto skleníkové plyny jen tehdy, je-li to nezbytné k zabránění závažného znečišťování v místě provozu.”.
Poznámka pod čarou č. 14a) zní:


14aZákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.”.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 201/2012 Sb. k 1.9.2012)
ČÁST ČTVRTÁ
Změna živnostenského zákona
§ 27
V části SKUPINA 214: Ostatní přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 167/2004 Sb. a zákona č. 326/2004 Sb., se na konci textu ve sloupci 1 doplňují slova „Ověřování množství emisí skleníkových plynů”, ve sloupci 2 se doplňují slova „a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v příslušném akreditovaném studijním programu nebo b) ukončené střední nebo vyšší odborné vzdělání příslušného oboru a 3 roky odborná praxe vykonaná v posledních 10 letech před podáním žádosti” a ve sloupci 3 se doplňují slova „§ 15 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)”.
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
* * *
Článek II zákona č. 315/2008 Sb. zní:
Čl. II
Žádost o povolení podle § 4 zákona č. 695/2004 Sb., je provozovatel zařízení na tavení minerálních materiálů, včetně výroby minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně (příloha č. 1 část C bod 2 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona), které je provozováno v den nabytí účinnosti tohoto zákona a které hodlá provozovatel zařízení provozovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, povinen předložit Ministerstvu životního prostředí nejpozději 6 týdnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení je možné zařízení provozovat bez povolení.
* * *
Článek II zákona č. 164/2010 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů stanovujícího opatření pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2010.
3. Prvním rokem pro přidělení povolenek provozovateli letadla podle § 10 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2012.
4. Provozovatel zařízení vykáže řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů z činností zahrnutých do systému obchodování až od roku 2013 podle § 7 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Příloha č. 1 k zákonu č. 695/2004 Sb.
Činnosti, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Prahové hodnoty uvedené v této příloze jsou obecně udávány ve vztahu k projektovaným výrobním kapacitám nebo jinému parametru činnosti.
Činnosti
A. Energetika
1. Spalovací zařízení (s výjimkou zařízení pro spalování nebezpečných nebo komunálních odpadů) se jmenovitým tepelným příkonem větším než 20 MW
2. Rafinerie minerálních olejů
3. Koksovací pece
B. Výroba a zpracování kovů
1. Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy (včetně sirníkové rudy)
2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin), včetně kontinuálního lití, o kapacitě větší než 2,5 tuny za hodinu
C. Zpracování nerostů
1. Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně
2. Zařízení na výrobu skla, popřípadě skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně nebo zařízení na výrobu minerálních vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně
3. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu, o výrobní kapacitě větší než 75 tun denně anebo o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3
D. Ostatní aktivity
1. Průmyslové závody na výrobu
a) buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů
b) papíru nebo lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně
2. Zachytávání oxidu uhličitého ze zařízení spadajících do působnosti tohoto zákona pro účely přepravy a ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách
3. Přeprava oxidu uhličitého potrubím za účelem jeho uložení v přírodních horninových strukturách
4. Ukládání oxidu uhličitého v přírodních horninových strukturách.
E. Letectví
Lety letadel, která odlétají z letiště umístěného na území Evropských společenství, na které se vztahuje Smlouva nebo která na takové letiště přilétají.
Tato činnost nezahrnuje
a) lety vykonávané výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů jiné země, než je členský stát, během jejich služebních cest, pokud je tato skutečnost doložena příslušným označením statusu na letovém plánu,
b) vojenské lety vykonávané vojenskými letadly a lety celních a policejních orgánů;
c) pátrací a záchranné lety, protipožární lety, humanitární lety a lety letecké záchranné služby schválené příslušným orgánem,
d) veškeré lety vykonávané výlučně podle pravidel letu za viditelnosti podle přílohy 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví12) ,
e) lety končící na letišti, ze kterého letadlo vzlétlo, během nichž nedošlo k mezipřistání,
f) cvičné lety vykonávané výlučně za účelem získání licence nebo získání kvalifikace v případě letové posádky v kabině pilota, pokud je tato skutečnost doložena příslušnou poznámkou v letovém plánu a za předpokladu, že let neslouží k přepravě cestujících nebo nákladu či k přemístění nebo dopravení letadla,
g) lety vykonávané výlučně za účelem vědeckého výzkumu nebo kontroly, testování či udělování osvědčení pro letadla nebo vybavení, a to leteckého i pozemního,
h) lety vykonávané letadly o certifikované maximální vzletové hmotnosti méně než 5 700 kg,
i) lety vykonávané v rámci závazků veřejné služby nařízené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství1d) na trasách v nejvzdálenějších regionech uvedených v čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo na trasách, na nichž nabízená kapacita nepřesahuje 30 000 míst ročně, nebo
j) lety, jež by jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané provozovatelem obchodní letecké dopravy, jenž
1. po 3 po sobě jdoucí čtyřměsíční období uskuteční méně než 243 letů za čtyřměsíční období, nebo
2. uskuteční lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než 10 000 tun za rok;
to se týká i letů uskutečňovaných výhradně za účelem přepravy vládnoucího panovníka a jeho nejbližší rodiny, hlav států, předsedů vlád a vládních ministrů členských států při výkonu jejich funkce.
Příloha č. 2 k zákonu č. 695/2004 Sb.
Zásady ověřování vykázaného množství emisí
I. OBECNÉ PRINCIPY
1. Podkladem pro ověření je množství emisí vykázané provozovatelem zařízení nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázané provozovatelem letadla podle § 7 odst. 2 a podle potřeby údaje ze sledování kvality ovzduší ministerstvem. Předmětem ověření je spolehlivost, věrohodnost a přesnost použitého způsobu zjišťování, vykázaného množství emisí a dalších souvisejících údajů. Předmětem jsou zejména:
a) vykázané údaje o činnosti zařízení nebo letadel používaných pro výkon činností v oblasti letectví, s tím související měření a výpočty,
b) výběr a použití emisních faktorů,
c) způsob výpočtu celkového množství emisí,
d) výběr a použití metod měření, pokud provozovatel zařízení zjišťuje emise měřením.
2. Vykázané množství emisí se ověří pouze v případě, že emise byly zjištěny s vysokým stupněm jistoty na základě spolehlivých a věrohodných údajů. Vysokého stupně jistoty je dosaženo za těchto podmínek:
a) vykázané množství emisí není vnitřně rozporné,
b) sběr údajů byl prováděn v souladu s příslušnými vědeckými standardy,
c) relevantní údaje o zařízení nebo provozovateli letadla jsou úplné a vnitřně si neodporující.
3. Autorizované osobě umožní provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla přístup na všechna místa a ke všem údajům, které mají vztah k předmětu ověření.
4. Při ověření se bere ohled na to, zda je v předmětném zařízení nebo u provozovatele letadla zaveden systém řízení podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí.
II. METODY OVĚŘOVÁNÍ
Strategická analýza
5. Součástí ověření je strategická analýza všech činností provozovaných v zařízení nebo činností v oblasti letectví, na které se vztahuje správa a které vykonává provozovatel letadla. Autorizovaná osoba proto musí mít celkový přehled o všech takových činnostech a o jejich vlivu na emise.
Procesní analýza
6. Ověření vykázaného množství emisí a údajů, které byly jeho podkladem, se provede pokud možno v místě zařízení nebo na místě používaném provozovatelem letadla pro vykonávání činností v oblasti letectví, na něž se správa vztahuje.
Riziková analýza
7. Ověření se podrobí každý zdroj emisí v zařízení, nebo každé letadlo, za které je provozovatel letadla odpovědný; přitom se vyhodnotí spolehlivost údajů o tom, jak každý
tento zdroj nebo letadlo přispěl k celkovému množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví.
8. Při provádění této analýzy autorizovaná osoba určí zdroje emisí nebo letadlo, za které je provozovatel letadla odpovědný, s vysokým rizikem potenciálního pochybení. Obdobně určí další prvky zjišťování a vykazování množství emisí ze zařízení nebo z činnosti v oblasti letectví, které mohou způsobit pochybení při stanovení celkového množství emisí; tím se rozumí zejména výběr

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...