dnes je 2.6.2023

Input:

84/2005 Sb., Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění účinném k 21.4.2021

č. 84/2005 Sb., Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění účinném k 21.4.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 14. února 2005
o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
94/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 5 odst. 5 nahrazuje druhou větu, vkládá § 6a
17/2008 Sb.
(k 1.2.2008)
mění § 3, § 5, § 6 a § 6a
165/2021 Sb.
(k 21.4.2021)
mění; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náklady na stravování a jejich úhradu v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky1) (dále jen „organizace”).
Stravování zabezpečované v organizacích ve vlastním zařízení
§ 2
V organizaci, která sama zajišťuje stravování ve vlastním stravovacím zařízení, tvoří náklady na stravování:
a) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro stravování (dále jen „pořizovací cena surovin”),
b) náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen „doplňkové jídlo”),
c) ostatní provozní náklady na stravování (věcné, osobní a další režijní náklady) včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen „náklady na provoz”).
§ 3
(1) Náklady podle § 2 písm. a) a b) jsou v plné výši hrazeny strávníky a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb2) stanoveným kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem (dále jen „příspěvek z fondu”).
(2) Náklady na provoz podle § 2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to z nákladů na svou hlavní činnost.
(3) Zaměstnanci v pracovním poměru a žáci středních škol a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním3) nebo praktickou přípravou3) , pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí
a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být zaměstnancům v pracovním poměru snížena o poskytnutý příspěvek z fondu (dále jen „snížená úhrada”),
b) u doplňkového jídla pořizovací cenu surovin.
(4) Organizace poskytuje zaměstnancům uvedeným v odstavci 3 za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5) .
(5) Organizace může zaměstnancům uvedeným v odstavci 3 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud zaměstnanec vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce3b) , v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě3a) nebo v místě výkonu práce stanoveném ve jmenování5) .
(6) Organizace může bývalým zaměstnancům, kteří u ní pracovali při odchodu do starobního důchodu, nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo denně v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.
(7) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpise, poskytnout jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.
(8)  Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o stravování organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle § 2.
Stravování zabezpečované prostřednictvím organizační složky státu, právnické nebo fyzické osoby
§ 4
V organizaci zajišťující stravování na základě smlouvy s organizační složkou státu, právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.
§ 5
(1) Organizace uhradí z nákladů podle § 4 z ceny hlavních jídel až 55 %, z nákladů na svou hlavní činnost. Nejvyšší úhrada nesmí přesáhnout 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu4) . Zbývající část sjednané ceny hradí zaměstnanci

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...