dnes je 25.5.2024

Input:

100/2011 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %

č. 100/2011 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 18. února 2011,
jímž se určují emisní podmínky
Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu s § 25 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”) a určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %:
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 2011-2023, VAR %
Zkrácený název: ČR, VAR %, 23
Pořadové číslo emise: 63.
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 18. dubna 2011
Datum splatnosti: 18. dubna 2023
Úrokový výnos: kupon s pohyblivou úrokovou sazbou
Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
ISIN: CZ0001003123
2. Dluhopisy jsou ve smyslu § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů, které vydání státních dluhopisů umožňují.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci vlastníků vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s., (dále jen „Centrální depozitář”).
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Emitent předloží návrh na přijetí dluhopisů k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a. s., a na RM-SYSTÉM, české burze cenných papírů a. s.
6. Dluhopisy jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Úrokovou sazbou pro jedno výnosové období je 12M PRIBOR zvýšený o rozpětí (spread) ve výši 65 bazických bodů. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 18. dubnu příslušného roku. Připadne-li den výplaty výnosu na den, který není pracovním dnem, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.
7. Pro první výnosové období bude úroková sazba stanovena v den aukce. Pro následující výnosová období bude úroková sazba stanovena 2 pracovní dny před začátkem nového výnosového období a v den stanovení bude zveřejněna.
8. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kuponu je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 19. března. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je vlastníkem dluhopisu 18. března každého roku.
9. Převoditelnost dluhopisů v Centrálním depozitáři začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních vlastníků. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům dluhopisů na účtech v Centrálním depozitáři, je 18. březen 2023.
10. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a skutečného počtu dnů v období (BCK - standard act/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
11. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...