dnes je 22.5.2024

Input:

Bezpečnostní desatera

7.2.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.5
Bezpečnostní desatera

Desatero základů BP

 • pracuj s nebezpečnými látkami pouze na základě dokonalých znalostí o jejich rizicích, bezpečnostních a ochranných opatřeních a dané technologie,

 • pracuj s nebezpečnými látkami pouze po důkladném studiu příslušných provozních předpisů a informačních náležitostí,

 • pracuj s nebezpečnými látkami pouze na základě odpovídající kvalifikační a zdravotní způsobilosti,

 • používej odpovídající osobní ochranné pracovní pomůcky a prostředky,

 • při určitých manipulacích s nebezpečnými látkami zajisti přítomnost další osoby, příp. dalších osob,

 • dodržuj všechny zásady bezpečné manipulace podle typu konkrétní nebezpečné látky,

 • zabraň možné záměně různých nebezpečných látek,

 • zajisti správné označení a balení nebezpečných látek,

 • zamez kontaktu nepovolaných osob s nebezpečnými látkami,

 • zajisti opatření pro případ vzniku mimořádné události,

 • nebezpečné látky a přípravky nepatří nikdy do nádob zaměnitelných s obaly na potraviny.

Bezpečně v chemickém průmyslu

 • seznam se s vlastnostmi všech chemických látek, se kterými pracuješ a jejich působením na lidský organismus!

 • seznam se s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásadami poskytování první pomoci!

 • používej předepsané osobní ochranné pracovní prostředky

 • dodržuj provozně bezpečnostní předpisy, nezasahuj do zařízení, ke kterému nemáš oprávnění!

 • neodstraňuj ochranná zařízení!

 • Nevykonávej práce:

  • spojené s opravou a údržbou technologického zařízení během provozu

  • v zařízeních a pod úrovní terénu

  • s otevřeným ohněm, a svářečské práce bez písemného povolení k práci!

 • zúčastňuj se preventivních lékařských prohlídek, školení a ověření znalostí ze zásad bezpečnosti práce a požární ochrany!

 • přicházej do práce střízlivý a odpočatý!

 • dodržuj zásady osobní hygieny!

 • upozorňuj nadřízeného na všechny nedostatky, které na pracovišti zjistíš!

 • Zákaz kouření

 • Zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek

 • Ohlašovací povinnost: neopomeňte se po příchodu na cizí pracoviště ihned hlásit i u příslušného vedoucího zaměstnance mistra

 • Povolení k práci na zařízení (bez povolenky k práci na zařízení a k práci s otevřeným ohněm se nesmí práce zahájit)

 • Místa se zvýšeným nebezpečím úrazu (udušení – otrava plynem; nevstupujte bez zajištění spoluzaměstnanci do skladových nádrží, jímek, šachet a prostorů pod úrovní terénu, do zásobníků sypkých hmotnebo do nádob výrobního zařízení!)

 • Ochrana zraku (na pracovištích se žíravinami a při každé práci, kde je předepsána ochrana zraku – používejte ochranné brýle nebo obličejový štít)

 • Zvedání a přemisťování břemen – nepřeceňujte své síly, buďte opatrní. Nejčastější zdroj úrazů – ruční manipulace s břemeny

 • První pomoc – buďte připraveni poskytnout první pomoc postiženému! Zapamatujte si telefonní čísla

 • Hlášení úrazu – každý úraz hlaste svému vedoucímu zaměstnanci, nepodceňujte ani malé zranění!

 • Opatření při odchodu z práce – Zkontrolujte vypnutí elektrického zařízení, zavření plynového rozvodu, uložení hořlavin a jedů, uzavření oken apod., aby za vaší nepřítomnosti nemohlo dojít k požáru, k zatopení a k jiným škodám!

Bezpečně v laboratořích

V kontextu s odděleným skladováním neslučitelných chemických látek se doporučuje v laboratoři dodržovat následující zásady:

 • V laboratoři skladovat jen minimální množství chemických látek.

 • Větší množství skladovat v jiných prostorách.

 • Chemikálie skladovat při vyhovující teplotě a vzdušné vlhkosti. Neskladovat chemikálie v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla a na přímém slunečním světle.

 • Na obale musí být vyznačeno datum přijetí a otevření.

 • Chemikálie nesmějí být skladovány na těžko dostupných místech a na podlaze.

 • Hořlaviny nesmějí být skladovány v chladničkách, které se používají v domácnostech. Na jejich uskladnění je třeba chladničky s nehořlavého materiálu, který je odolný i vůči explozi.

 • Ke každé chemické látce přiložit bezpečnostní list látky nebo přípravku, který obsahuje následující údaje:

 • obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt fyzické osoby, která uvádí nebezpečnou chemickou látku nebo nebezpečný chemický přípravek na trh,

 • název nebezpečné chemické látky nebo název nebezpečného chemického přípravku a informaci o jeho složkách a komponentech,

 • identifikaci vlastností nebezpečné chemické látky nebo nebezpečného chemického přípravku,

 • pokyny pro první pomoc,

 • protipožární opatření, opatření pro zdolávání požáru,

 • opatření při úniku, mimořádných situacích a haváriích,

 • požadavky na nakládání a skladovaní,

 • požadavky na ochranu osob pred expozicí,

 • informace o fyzikálních a chemických vlastnostech,informace o stabilitě a reaktivitě,

 • informace o toxicitě,

 • ekologické informace,

 • podmínky zneškodňování,

 • podmínky přepravy,

 • další informace, např .datum vypracování bezpečnostního listu, požadavky na odbornou způsobilost, školení, doporučené použití, omezení.

Základní povinnosti při práci v laboratořích

 • v laboratořích je zakázáno jíst, pít a kouřit. Pro tyto účely jsou zřizovány zvláštní prostory,

 • každá látka v laboratořích musí být označena,

 • zařízení, přístroje musí být udržovány v provozuschopném a bezpečném stavu. únikové cesty a manipulační prostory, uzávěry plynu, vody a el. proudu musí být trvalé volné.

 • laboratorní nádoby se nesmí používat při jídle, pití, k přechovávání potravin. potraviny ani nápoje určené ke konzumaci nesmějí být ukládány do chladniček a

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...