dnes je 4.7.2022

Input:

dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek

20.5.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.3 dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek

Ing. Radka Vokurková

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek – dále jen "nařízení PIC" z anglického "The Prior Informed Consent Regulation" (konsolidovaná verze z 1.9.2020) upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemických látek a ukládá povinnosti společnostem, které chtějí vyvážet tyto chemické látky do zemí mimo Evropskou Unii.

Poslední aktualizace příloh proběhla prostřednictvím NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/643 ze dne 10. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů, průmyslových chemických látek, perzistentních organických znečišťujících látek a rtuti a o aktualizaci celních kódů.

Cílem tohoto nařízení je:

  • Implementovat Rotterdamskou úmluvu (http://www.pic.int/) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu,

  • Podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodním obchodu s nebezpečnými chemickými látkami a chránit lidské zdraví a životní prostředí na základě poskytování informací rozvojovým zemím o tom, jak bezpečně skladovat, dopravovat, používat a likvidovat nebezpečné chemické látky.

Tohoto cíle je dosahováno pomocí:

  • Postupu předchozího souhlasu - mechanismus pro formální získávání a šíření rozhodnutí dovážejících smluvních stran o tom, zda povolí či nepovolí budoucí dovoz určitých chemických látek. Klíčovou zásadou je, že k dodávce těchto chemických látek nesmí dojít bez předchozího souhlasu dovážející smluvní strany. Jedná se o chemické látky uvedené v příloze III úmluvy, kde je nyní uvedeno celkem 52 chemických látek, 35 pesticidů, 16 průmyslových chemických látek a 1 chemická látka v kategoriích pesticidů i průmyslových chemikálií. Příloha III Chemické látky (pic.int)

  • Oznámením o vývozu - od postupu předchozího souhlasu se oznámení o vývozu liší tím, že nežádá smluvní strany o přijetí rozhodnutí o budoucím dovozu chemické látky. Pouze smluvní strany informuje, že se předpokládá dodávka chemické látky, která je zakázána nebo přísně omezena na území vyvážející smluvní strany.

Oblast působnosti nařízení

Toto nařízení se vztahuje na chemické látky, které jsou v EU zakázány nebo přísně omezeny v alespoň jedné ze čtyř podkategorií použití definovaných v nařízení PIC:

  • Chemické látky

−chemické látky pro profesionální použití,

−chemické látky pro použití veřejností.

  • Pesticidy

−pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin,

−jiné pesticidy, jako jsou biocidní přípravky, dezinfekční prostředky, insekticidy a paraziticidy

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) Omamné a psychotropní látky, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

b) Radioaktivní materiály a látky, na něž se vztahuje směrnice Rady 96/29/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření.

c) Odpady, na něž se vztahuje rámcová směrnice o odpadech 2008/98/EC30. Odpad je v této směrnici definován jako jakákoli látka nebo předmět, kterých se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se zbavit nebo se od něho požaduje, aby se jich zbavil. Může se jednat o odpad z domácností (např. noviny, oblečení, potraviny, plechovky nebo lahve), z profesionální činnosti či průmyslu (např. pneumatiky, struska, vyřazené okenní rámy).

d) Chemické zbraně, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

e) Potraviny a potravinářské přídatné látky, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

f) Krmiva, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, včetně doplňkových látek, zpracovaná, částečně zpracovaná nebo nezpracovaná, určená ke krmení zvířat orální cestou.

g) Geneticky modifikované organismy podle směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.

h) Hromadně vyráběné léčivé přípravky a veterinární léčivé přípravky, na něž se vztahují směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků a směrnice 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků. Chemické látky, jež patří této kategorie, jsou z ustanovení nařízení PIC vyjmuty, s výjimkou biocidních přípravků, desinfekčních prostředků, insekticidů a paraziticidů, které jsou považovány za pesticidy ve smyslu definice stanovené Mezinárodním kodexem chování pro distribuci a používání pesticidů organizace FAO. V případě jakýchkoli pochybností by se mělo předpokládat, že se na chemickou látku nařízení PIC vztahuje.

Toto nařízení se dále nevztahuje na chemické látky vyvážené pro účely výzkumu nebo analýzy v množstvích, která pravděpodobně neovlivní zdraví člověka nebo životní prostředí a v každém případě nepřekračují 10 kg od každého vývozce do každé dovážející země za rok.

Definice

Chemická látka: Látka jako taková nebo obsažená ve směsi nebo směs vyrobená nebo získaná z přírodních zdrojů, s výjimkou živých organismů, jež patří do některé z těchto kategorií:

a) pesticidy, včetně vysoce nebezpečných pesticidních přípravků;

b) průmyslové chemické látky.

POZOR!:

Nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) definuje směs jako "směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek". Pro účely požadavků týkajících se oznámení o vývozu a výslovného souhlasu spadají směsi do oblasti působnosti nařízení PIC, pokud jedna nebo více chemických látek uvedených v příloze I jsou přítomny v koncentraci, v jejímž důsledku se vyžaduje označení podle nařízení CLP, a to bez ohledu na přítomnost jakýchkoli jiných látek.

Výrobek: Konečný výrobek, který zahrnuje nebo obsahuje chemickou látku, jejíž použití bylo v tomto konkrétním výrobku zakázáno nebo přísně omezeno právními předpisy EU.

Vysoce nebezpečný pesticidní přípravek: Chemická látka připravená pro použití jako pesticid, která za podmínek použití vyvolá vážné účinky na zdraví nebo na životní prostředí pozorovatelné krátce po jediné nebo opakované expozici.

Zakázaná chemická látka:

a) chemická látka, jejíž všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Unie za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, nebo

b) chemická látka, jejíž první použití nebylo schváleno nebo kterou výrobci stáhli z trhu Unie nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí.

Přísně omezená chemická látka:

a) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Unie za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, ale jejíž určitá zvláštní použití zůstávají povolena, nebo

b) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití nebyla schválena nebo kterou výrobci stáhli z trhu Unie nebo vyloučili z dalšího posuzování v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud je prokázáno, že ohrožuje zdraví člověka nebo životní prostředí.

Vývozce - jakákoli z těchto fyzických nebo právnických osob:

a) osoba, jejímž jménem je vydáno vývozní prohlášení, tj. osoba, která má v době, kdy je prohlášení přijato, smlouvu s příjemcem ve smluvní straně nebo jiné zemi a je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území Unie;

b) v případě, že nebyla uzavřena smlouva o vývozu, nebo v případě, že smluvní strana smlouvy o vývozu nejedná svým jménem, osoba, jež je oprávněna rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní území Unie;

c) v případě, že podle smlouvy, na které je vývoz založen, má právo nakládat s chemickou látkou osoba usazená mimo Unii, smluvní strana smlouvy o vývozu usazená v Unii.

Vývoz:

a) "trvalý nebo dočasný vývoz chemické látky, která splňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU" (tj. zboží Unie). V souladu s touto definicí jsou tyto celní režimy (v závorce jsou uvedeny kódy možných režimů):

  • celní režim vývozu (10, 11, 22 a 23),

  • celní režim pasivního zušlechťovacího styku (21),

  • celní režim tranzitu jiného než vnější tranzit Unie (T2, T2F, T2SM).

b) "zpětný vývoz chemické látky, která nesplňuje podmínky čl. 28 odst. 2 Smlouvy o fungování EU a na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu Unie pro pohyb zboží přes celní území Unie".

Dovozce: Každá fyzická nebo právnická osoba, která je v době dovozu na celní území Unie příjemcem chemické látky.

Dovoz: Fyzické uvedení chemické látky, na kterou se vztahuje jiný celní režim než režim vnějšího tranzitu Unie pro pohyb zboží přes celní území Unie, na celní území Unie.

Referenční identifikační číslo (RIN) se vygeneruje

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...