dnes je 18.7.2024

Input:

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2.10 Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR - příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Povinnost vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů je stanovena v § 24 a § 40 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, a její způsob v § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění.

Účastníci přepravy jsou povinni vést evidenci a zasílat Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen evidenční list) při každé přepravě nebezpečných odpadů samostatně za každou přepravu. Výjimkou je přeprava nebezpečných odpadů uvnitř podniku (tj. když vozidlo nevyjelo z brány podniku na veřejnou komunikaci), která je zabezpečována vlastními prostředky, kdy se evidence nevede.

Při mezinárodní přepravě (do nebo ze zahraničí) se tento evidenční list nevyplňuje. Pro tuto přepravu slouží doklady uvedené v Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Povinnosti vyplývající z právních předpisů pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR:

  • Odesílatel odpadu je povinen zaslat evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení (příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.),

  • Příjemce odpadu je povinen zaslat evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů s potvrzením o převzetí odpadu odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí.

  • Odesilatel odpadu musí informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a Českou inspekci životního prostředí v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů o převzetí nebezpečného odpadu.

Používané pojmy

Manuál obsahuje pouze objasnění problematiky evidence přepravy nebezpečných odpadů, nikoliv jejího technického zabezpečení, které se řídí předpisy ADR* a RID* , které jsou v kompetenci Ministerstva dopravy (* zákon č. 111/1994 ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR - Ženeva 1957, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží - RID).

Zákon o odpadech neřeší přepravu nebezpečných odpadů, ale pouze její evidenci. Z tohoto důvodu evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR nenahrazuje Nákladní list a další doklady předepsané dle ADR (RID), které přepravce musí mít společně s evidenčním listem pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen evidenční list) včetně návodu k jeho vyplňování byl terminologicky přizpůsoben Nákladnímu listu pro přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po území ČR silničními motorovými vozidly (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na to, že přeprava odpadů je převážně zabezpečována silniční dopravou, jejíž evidence je již v ČR delší dobu zavedena a také vzhledem k tomu, že pro tuto dopravu platí mezinárodní dohoda ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.). Z toho důvodu jsou v evidenčním listě pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (dále jen evidenční list) používány i termíny odlišné od termínů užívaných v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K vyjasnění vzniklých disproporcí a také pro dořešení evidence komplikovaných způsobů přepravy nebezpečných odpadů by měl sloužit tento manuál, který doplňuje přílohu č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR se archivují po dobu nejméně 5 let.

Formulář uvedený v příloze č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., je distribuován i prostřednictvím SEVT, a. s., a je v jejích prodejnách ke koupi. K evidenci je možné použít i kopie formuláře z vyhlášky.

Přehled relevantních ustanovení zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb.

§ 13  Balení a označování nebezpečných odpadů 
§ 24  Povinnosti při přepravě odpadů 
§ 40  Evidence při přepravě nebezpečných odpadů 

Vyhláška č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 1 Katalog odpadů

Vyhláška č. 383/2001 Sb.

§ 25  Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů 
Způsob vyplňování formuláře - Příloha č. 26

Tento evidenční list slouží k vedení evidence přepravy nebezpečných odpadů po území ČR. Vyplňuje se pro každou jednotlivou přepravu. Způsob vyplňování a rozesílání evidenčních listů je stanoven v § 40 zákona o odpadech.

Tento evidenční list nenahrazuje nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů silničními vozidly. To znamená, že při přepravě nebezpečných odpadů vedle evidenčního listu musí přepravce mít i Nákladový list a další předepsané náležitosti požadované ADR.

Evidenční list se vyplňuje v 7 průpisech. V případě, že se na přepravě podílejí více než dva dopravci, pro další dopravce se pořizuje kopie listu č. 6 pro vedení jejich evidence.

Vyplněný evidenční list je ilustrační vzor, ve kterém jsou všechny údaje smyšlené a případná podobnost je čistě náhodná.

Některé pojmy používané v dalším výkladu:

Oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu (obchodní jméno).

Ulice, č.p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa původce nebo oprávněné osoby.

- vyplňuje se identifikační číslo původce nebo oprávněné osoby přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu, např. www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy původce, oprávněné osoby a dopravce nebo sídla jejich samostatné provozovny. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu, např. www.czso.cz Číselník obcí a městských částí, nebo získat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů o IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky vydaný ČSÚ.

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) - je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována.

Příslušný správní obvod hl. m. Prahy (SOP) - je správní obvod hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000), na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována.

Odesílatel

Odesílatelem je provozovna původce odpadů (ve smyslu § 4, písm. p) zákona o odpadech) nebo oprávněné osoby (ve smyslu § 4 odst. r) zákona č. 185/2001 Sb.), která odpad odesílá (má odpad ve svém vlastnictví). Odesílatel odpadu vyplní v evidenčním listu pro přepravu nebezpečného odpadu pro území ČR položky označené 1. až 5., 8. až 11. a 15. průpisem do všech sedmi listů.

IČZÚJ - se vyplňuje identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy provozovny, která odpad odesílá.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby, IČ, DIČ provozovny, její úplná adresa a IČZÚJ sídla provozovny, která odpad odesílá.

Odesílatel odpadu vyplní v evidenčním listu položky označené 1. až 5., 8. až 11. a 12. a 15. průpisem do všech sedmi listů (pokud nemá k dispozici průpisový formulář vyplní 7 stejných evidenčních listů, příp. zhotoví 7 kopií). Obchodní jméno se vyplňuje tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu. Pokud má firma IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

2. Příjemce

Příjemcem je provozovna oprávněné osoby (ve smyslu § 4, písm. r) zákona o odpadech), která odpad přejímá a dále s odpadem nakládá, tj. provádí jeho shromažďování, sběr a výkup nebo ho upravuje, využívá nebo odstraňuje.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

IČ a název oprávněné osoby a IČZÚJ a adresa provozovny, která odpad přijala, se vyplňuje tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

3. Místo nakládky

Místo nakládky je místo zahájení přepravy odpadu.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

IČ a název provozovny původce nebo provozovny oprávněné osoby, která odpad odesílá, její adresu a IČZÚJ. V případě, že je nakládka uskutečněna mimo areál odesílatele (sklad mimo areál firmy, železniční stanice ČSD apod.), vyplňuje se IČZÚJ a adresa skutečného místa nakládky.

4. Místo vykládky

Místo vykládky je místo ukončení přepravy odpadu.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

IČ a název provozovny oprávněné osoby, která odpad přijala, její adresu a IČZÚJ. V případě, že je vykládka uskutečněna mimo areál odesílatele (sklad mimo areál firmy, a pod.), vyplňuje se IČZÚJ a adresa skutečného místa vykládky odpadu.

5. Připojené doklady

Do evidenčního listu se vyplňují:

  1. Pokyny pro případ nehody

  2. Další doklady, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (ARD, RID zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) pro jednotlivé druhy přepravy.

6. Dopravce 1

Dopravce 1 je dopravce, který zahajuje přepravu odpadu od odesílatele. Jde o osobu zabezpečující pouze přepravu odpadu. Dopravce nepřebírá odpad do svého vlastnictví a nemusí mít souhlas příslušného úřadu k nakládání s nebezpečnými odpady.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

Dopravce 1 při převzetí odpadu vyplní do evidenčního listu v položce 6. a obchodní jméno dopravce a adresu a IČZÚJ provozovny, která zajišťuje přepravu a další náležitosti požadované v položce 6. Obchodní jméno se vyplňuje tak, jak je zapsáno v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

7. Další dopravce (dopravci)

Vyplňuje údaje v položce 7. v rozsahu jako dopravce 1, případní další dopravci vyplňují požadované údaje podle položky 7. na samostatné příloze.

Další dopravce (případně další dopravci) je dopravce, který zajišťuje další přepravu odpadu návazně na dopravce 1. Přeprava odpadu končí v místě stanoveném příjemcem odpadu.

Do evidenčního listu se vyplňuje:

IČ a obchodní jméno dopravce, IČZÚJ a adresa provozovny, která zajišťuje přepravu a další náležitosti požadované v položce 7. Následují-li ještě další dopravci odpadu, je nutno k sedmi průpisům evidenčního listu přidat další příslušný počet kopií pro evidenci pro tyto dopravce.

8. - 11. Údaje o odpadu

Do evidenčního listu se vyplňují v tiskopise předepsané údaje:

V položce 8 se vyplňuje pořadové číslo odpadu. Jednotlivé položky se vyplňují podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

12. - 14. Údaje o předání odpadu

Do evidenčního listu se vyplňují v tiskopise předepsané údaje:

Tyto údaje se vyplňují současně a ve shodném znění jako položky 19. - 21. Nákladního listu pro přepravu nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů po území ČR (dle vyhlášky č. 187/1994 Sb.).

15. Původce

Do evidenčního listu se uvede:

IČ a název původce odpadu. V případě přepravy odpadů od více původců se uvádějí všichni původci odpadů a jednotlivé kódy odpadů převzaté od každého původce, při nedostatku místa se uvedou na přiloženém listu spolu s uvedením kódu odpadu přepravovaného od každého původce. V případě překládky odpadu se uvádí tento původce (tito původci) i na novém evidenčním listu. U každého původce se uvede IČ obchodní název původce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo živnostenském listu. Pokud původce nemá přidělené IČ, uvede se jeho jméno, příjmení, úplná adresa a kód ORP trvalého pobytu. Uvedení rodného čísla je nepovinné a podléhá zákonu na ochranu osobních údajů.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Číslo dokladu 345/2003

1.  Odesílatel:  6.  Dopravce 1: 
  Oprávněná osoba (název): Solo, a. s.    Oprávněná osoba (název): Doprav, spol. s r. o. 
  Ulice: Nová 32    Ulice: Malá 234 
  Místo a PSČ: 234 65 Nová    Místo a PSČ: 312 34 Beroun 
  Telefon/Fax: 367 456 768    Telefon/Fax: 322 345 678 
  IČ: 34567895      IČZÚJ: 531146    IČ: 34234565 IČZÚJ: 531057 
2.  Příjemce:    Kód druhu dopravy *) : 1 
  Oprávněná osoba (název): Recyc, s. r. o.    SPZ taž. vozu: AB 34 56 
  Ulice: Stará 456    Užit. hm. taž. vozu (t): 10 
  Místo a PSČ: 345 56 Právo    Registrační značka návěsu: 
  Telefon/Fax: 311 345 234    Užit. hm. návěsu (t): 
  IČ: 23232156 IČZÚJ: 538574    Registrační značka přívěsu: 
3.  Místo nakládky:    Užit. hm. přívěsu (t): 
  Oprávněná osoba (název): Solo, a. s.    Číslo želez. vagonu: 
  Ulice: Nová 32    Číslo vodní, letecké zásilky: 
  Místo a PSČ: 234 65 Nová  7.  Dopravce **) : 
  Telefon/Fax: 367 456 768    Oprávněná osoba (název): 
  IČ: 34567895 IČZÚJ: 599719    Ulice: 
4.  Místo vykládky:    Místo a PSČ: 
  Oprávněná osoba (název): Recyc, s. r. o.    Telefon/Fax: 
  Ulice: Stará 456    IČ: ... IČZÚJ: ... 
  Místo a PSČ: 345 58 Staříč    Kód druhu dopravy *) : 
  Telefon/Fax: 367 456 768    Registrační značka taž. vozu: 
  IČ: 34567895  IČZÚJ: 564567    Užit. hm. taž. vozu (t): 
5.  Připojené doklady:    Registrační značka návěsu: 
  Pokyny pro příp. nehody: tel.: 312 456 345    Užit. hm. návěsu (t): 
  Další doklady: pokyny pro ochranu zdraví    Registrační značka přívěsu: 
      Užit. hm. přívěsu (t): 
      Číslo želez. vagonu: 
      Číslo vodní, letecké zásilky: 

Pol.  Název nebezpečného odpadu dle Katalogu odpadů  Kód odpadu dle
Katalogu odpadů
 
Množství (t) 
8.  9.  10.  11. 
Kyselina chlorovodíková  06 01 02  4,2 
Roztoky ustalovačů  09 01 04  0,6 
       
       

12. Náklad předán dopravci:  13. Náklad předán příjemci:  14. Náklad přijal: 
   dne 12. 3. 2003 8.30 hodin     dne 12. 3. 2003 13,45 hodin     dne 12. 3. 2003 13,45 hodin 
   Odesílatel: Solo, a. s.     Dopravce: Doprav, spol. s r. o.     Příjemce: Recyc, s. r. o. 
   Razítko a podpis:

   Razítko a podpis:     Razítko a podpis: 

15. Původce: IČ 23432345, Produkt, s. r. o., Nová Ves - 060102
IČ 76454345, Chemko a.s., Jemnice - 090104 
Způsob vedení evidence při jednoduchém případu přepravy

Rozesílání evidenčních listů je taxativně uvedeno v § 40 zákona č. 185/2001 Sb.

Důležité z hlediska kontroly přepravy je skutečnost, že vedle účastníků přepravy tento evidenční list musí obdržet i příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností podle místa zahájení a ukončení přepravy.

Při vedení evidence a rozesílání evidenčních listů je třeba si uvědomit dvě základní věci:

  1. Pro každou jednotlivou přepravu od jednotlivého odesílatele k jednotlivému příjemci musí být vyplněn vždy evidenční list v 7 průpisech.

  2. Každá sebe složitější přeprava se dá vždy rozdělit na 2 nebo několik dílčích jednoduchých přeprav od odesílatele k příjemci a pro každou pak platí zásada bodu 1).

Nejjednodušší je evidence při přepravě odpadu jedním dopravcem od jednoho odesílatele k jednomu příjemci. V tomto případě se jedná i o nejjednodušší rozesílání evidenčních listů přepravy.

Zasílání evidenčních listů

V tomto případě:

Odesílatel - vyplní v evidenčním listu položky 1. až 6 a 8 až 12 a 15 průpisem do všech sedmi listů. Ponechá si dopravcem potvrzený list 1 pro svou evidenci, list 2 zašle obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správnímu obvodu hl. m Prahy, příslušnému podle místa zahájení přepravy do 10 dnů od jejího zahájení. Zbývající listy 3 - 7 předá společně se zásilkou odpadu dopravci 1.

Dopravce převezme listy 3 - 7 spolu se zásilkou. Vyplní v evidenčním listu položky 6, příp. 7 a 13 průpisem do všech pěti listů. Po předání odpadu příjemci si ponechá příjemcem potvrzený list 6 pro svou evidenci. V případě více dopravců si tito dopravci ponechají kopii listu 6.

Příjemce odpadu potvrdí převzetí zásilky od dopravce v položce 14 průpisem do 3 - 7 listu. Zašle list 3 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy (nakládky), list 4 obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa ukončení přepravy (vykládky) a list 5 odesílateli odpadů, a to do 10 dnů od převzetí odpadu. Příjemce odpadu si ponechá list 7 pro svou evidenci.

Zasílání evidenčních listů je znázorněno na schématu č. 1.

Schéma
Schéma č. 1 Zasílání evidenčních listů při jednoduchém případu přepravy
(L1 = číslo evidenčního listu. V hl. m. Praze funkci obecního úřadu obce s rozšířenou působností vykonává příslušný správní obvod)

Způsob vedení evidence při komplikovaných případech přepravy odpadů

Komplikované případy přepravy odpadů můžeme vždy rozdělit na dva nebo více jednoduchých případů přepravy (fáze přepravy), při kterých probíhá zasílání evidenčních listů jako v případě 3.8.5. Je však třeba si vždy uvědomit, kdo je odesílatelem a kdo příjemcem odpadu. Každý sebevíce komplikovaný způsob přepravy

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...