dnes je 21.6.2024

Input:

INFORMACE O PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVĚ ODPADŮ ZELENÉHO SEZNAMU K VYUŽITÍ

29.12.2006, Zdroj: ČIŽP

NEJPRVE JE POTŘEBA URČIT, ZDA JE VŮBEC PŘEPRAVOVANÁ VĚC ODPADEM?

Definice odpadu je uvedena v § 3 zákona o odpadech. Kompetenci rozhodovat v pochybnostech, zda něco odpadem je nebo není, má příslušný krajský úřad. Tato kompetence je stanovena v § 78 odst. 2 písm. h) zákona o odpadech.

Informace o zákoně o odpadech: Jedná se o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má velké množství novelizací a proto je výhodné pracovat s úplným zněním zákona, které bylo publikováno 8. března 2005 v částce 33 Sbírky zákonů pod číslem 106/2005 Sb. Úplné znění zákona je např. na webových stránkách ministerstva vnitra na adrese:

http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb033-05.pdf

Zákon o odpadech lze nalézt i na webových stránkách MŽP:

http://www.env.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/93D8BD285CDA403EC1257014004627A4/$file/OL-Z185_01_ODPADY_UPLZNENI-050602.doc.

Cesta z úvodní stránky MŽP (http://www.env.cz/):

Rubriky:  Legislativa // legislativa // 03 Odpadové hospodářství // Zákon // 185/2001 Sb., Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. …

Pokud přepravovaná věc není odpadem, nevztahují se na ni komunitární ani národní předpisy upravující přeshraniční přepravu odpadů a následující odstavce tedy nejsou pro Vás relevantní.

ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ K VYUŽITÍ

Zelený seznam odpadů je seznam odpadů podle přílohy II Nařízení 259/93 (Zelený seznam odpadů – Green list of wastes). Viz webové stránky MŽP (http://www.env.cz/), a následující cesta: Rubriky:  Životní prostředí // Odpady a Obaly // Odpady // Přeshraniční přeprava odpadů // Barevné seznamy odpadu k využití.

Odpady zeleného seznamu se přepravují k využití:

BUĎ jako volně obchodovatelné zboží - pokud k této přepravě není nutno podávat oznámení a není nutný písemný souhlas Ministerstva životního prostředí České republiky (dále jen "ministerstvo"), ani příslušných orgánů ostatních dotčených států. 

NEBO je k přepravě odpadu nutno nejprve podat oznámení ministerstvu a všem ostatním dotčeným příslušným orgánům a přepravu je možno zahájit až poté, co bude vydán souhlas ministerstva a všech ostatních orgánů v ostatních státech dotčených plánovaným pohybem.

V kterých případech je nutno podávat oznámení a ve kterých nikoli, je uvedeno dále:

TYPY PŘESHRANIČNÍHO POHYBU ODPADU ZELENÉHO SEZNAMU, KE KTERÝM JE NUTNO PODAT OZNÁMENÍ A ČEKAT NA PÍSEMNÝ SOUHLAS:

1. Vývoz všech odpadů zeleného seznamu do Polska, Slovenské republiky, Lotyšska a Malty. Takové přepravy odpadů zeleného seznamu podléhají oznamovací proceduře s následnými souhlasy příslušných orgánů dotčených států – podobně, jako je tomu u odpadů žlutého seznamu. Bližší informace viz webové stránky ministerstva www.env.cz: Rubriky:  Životní prostředí (2. volba) // Odpady a obaly (9. volba) // Odpady (1. volba) // Přeshraniční přeprava odpadů (4. volba)// Metodický pokyn pro přepravu odpadů uvedených na zeleném seznamu k využití z ČR do Polska, Slovenska, Maďarska, Lotyšska a Malty.

Přímá adresa:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJZF9J7WZL

2. Vývoz některých odpadů zeleného seznamu do některých států, které nepřijaly rozhodnutí OECD. V některých případech stát mimo OECD stanovil režim zeleného seznamu, jindy je nutné řádné oznámení, často je vývoz odpadů zeleného seznamu do určitého státu zakázán.  Pro každý konkrétní odpad zeleného seznamu a každou cílovou zemi je nutno najít v současné době platná pravidla v evropský nařízeních. Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999. Konsolidovaná znění (tedy znění, která zahrnují i novelizace těchto předpisů) lze najít na webových adresách:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/consleg/1999/R/01999R1420-20050211-en.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/consleg/1999/R/01999R1547-20050211-en.pdf

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

3. Tranzit všech odpadů zeleného seznamu v případě, že cílovou zemí je Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta. Tento typ tranzitu odpadů zeleného seznamu přes ČR podléhá oznamovací proceduře s následnými souhlasy příslušných orgánů dotčených států, podobně, jako je tomu u odpadů žlutého seznamu.

4. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD. V některých případech stát mimo OECD stanovil režim zeleného seznamu, jindy je nutné řádné oznámení, často je vývoz odpadů zeleného seznamu do určitého státu zakázán.  Pro každý konkrétní odpad zeleného seznamu a každou cílovou zemi je nutno najít v současné době platná pravidla v evropský nařízeních. Jedná se o Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999. Konsolidovaná znění (tedy znění, která zahrnují i novelizace těchto předpisů) lze najít na webových adresách:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/consleg/1999/R/01999R1420-20050211-en.pdf

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/consleg/1999/R/01999R1547-20050211-en.pdf

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

TYPY PŘESHRANIČNÍHO POHYBU ODPADU ZELENÉHO SEZNAMU, KE KTERÝM NENÍ NUTNO PODAT OZNÁMENÍ A NENÍ NUTNO ČEKAT NA PÍSEMNÝ SOUHLAS:

1. Vývoz odpadu zeleného seznamu do jiného státu EU. Jsou to přepravy odpadu zeleného seznamu do jiného státu EU, splňující podmínku, že cílovou zemí není Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta.

2. Vývoz odpadu zeleného seznamu z ČR do státu, který přijal Rozhodnutí OECD

3. Vývoz odpadu zeleného seznamu do státu, který nepřijal Rozhodnutí OECD Týká se to pouze malé části tohoto typu vývozů. Musí být splněna podmínka, že se jedná se o odpad zeleného seznamu, a cílový stát, který je uveden v příloze D Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999.

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

4. Dovoz odpadu zeleného seznamu do ČR Pokud je odpad zeleného seznamu dovážen do ČR k využití ze států mimo EU, tento stát musí být členem OECD nebo Basilejské úmluvy.

5. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do státu EU nebo do státu, který přijal Rozhodnutí OECD. Podmínkou je, že cílovou zemí není Polsko, Slovensko, Lotyšsko a Malta

6. Tranzit odpadu zeleného seznamu přes ČR do státu, který nepřijal Rozhodnutí OECD. Týká se to pouze malé části tohoto typu tranzitů. Musí se jednat o odpad zeleného seznamu a současně i cílový stát, jak jsou uvedeny v příloze D Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999.

Podrobněji je problematika přeshraniční přepravy odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD, popsána níže pod nadpisem „Obecná informace o vývozu odpadů do států, které nepřijaly rozhodnutí OECD“

V případě těchto pohybů odpadů není nutno podávat oznámení ani čekat na souhlasy dotčených orgánů. Při přeshraniční přepravě  odpadu zeleného seznamu musí být zásilka odpadu

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...