dnes je 5.12.2023

Input:

Jak správně používat nové kódy nakládání s odpady?

31.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.10
Jak správně používat nové kódy nakládání s odpady?

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Na základě častých dotazů na používání nových kódů nakládání připravili pracovníci VÚV ISOH (Výzkumný ústav vodohospodářský, Informační systém odpadového hospodářství) příklady, ve kterých je uvedeno jejich správné používání.

Nové kódy nakládání byly zavedeny vyhláškou č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška, vedle zavedení dalších kódů nakládání, upravila i "Tabulku způsobů nakládání s odpady“ přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. doplněním dalších sloupců, které usnadní původcům a oprávněným osobám vyplňování této přílohy č. 20 a vyplňování přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. i přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb.

Tabulka způsobů nakládání s odpady

                       
Původ odpadů Kód Množství
odpadu +/-
Partner
Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) A00 (+) NE
Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny B00 (+) ANO
Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. 1. vykazovaného roku ) C00 (+) NE
Způsob nakládání
Využívání odpadů
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie XR1 (-) NE
Získání/regenerace rozpouštědel XR2 (-) NE
Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) XR3 (-) NE
Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin XR4 (-) NE
Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů XR5 (-) NE
Regenerace kyselin a zásad XR6 (-) NE
Obnova látek používaných ke snižování znečištění XR7 (-) NE
Získání složek katalyzátorů XR8 (-) NE
Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů XR9 (-) NE
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii XR10 (-) NE
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10 XR11 (-) NE
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 XR12 (-) NE
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. 12. vykazovaného roku XR13 (-) NE
Odstraňování odpadů
Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) XD1 (-) NE
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě apod.) XD2 (-) NE
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) XD3 (-) NE
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) XD4 (-) NE
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí apod.) XD5 (-) NE
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 XD8 (-) NE
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) XD9 (-) NE
Spalování na pevnině XD10 (-) NE
Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) XD12 (-) NE
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 XD13 (-) NE
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13 XD14 (-) NE
Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. 12. vykazovaného roku XD15 (-) NE
Ostatní
Využití odpadů na terénní úpravy apod. XN1 (-) NE
Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě XN2 (-) ANO
Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně XN3 (-) ANO
Zůstatek na skladu k 31. 12. vykazovaného roku XN5 (-) NE
Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR BN6 (+) ANO
Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR XN7 (-) ANO
Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití XN8 (-) ANO
Zpracování autovraku XN9 (-) NE
Prodej odpadu jako suroviny ("druhotné suroviny“) XN10 (-) ANO
Využití odpadu na rekultivace skládek XN11 (-) NE
Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky XN12 (-) NE
Kompostování XN13 (-) NE
Biologická dekontaminace XN14 (-) NE
Protektorování pneumatik XN15 (-) NE
Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU BN16 (+) ANO
Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU XN17 (-) ANO
Zpracování elektroodpadu XN18 (-) NE
Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí dle § 37b zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob - občanů BN30 (+) ANO
Pro odpad po úpravě, když nedošlo ke změně kódu (druhu) odpadu BN40 (+) NE
Inventurní rozdíl - vyrovnání nedostatku odpadu XN50 (+) NE
Inventurní rozdíl - vyrovnání přebytku odpadu XN53 (-) NE
staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN60 (+) NE
staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod. XN63 (-) NE

Znaménko (+) v sloupci Množství odpadu +/- určuje, že při použití tohoto kódu se množství odpadu zapisuje do sloupce "Množství odpadu celkem“.

Znaménko (-) v sloupci Množství odpadu +/- určuje, že při použití tohoto kódu se množství odpadu zapisuje do sloupce "Množství z toho dle sloupce 7“.

V posledním sloupci "ANO“ nebo "NE“ určuje, zda musejí (ano) nebo nemusejí (ne) být požadované údaje o partnerovi uvedeny.

NOVÉ KÓDY ZPŮSOBŮ NAKLÁDÁNÍ

Jak je uvedeno v předchozí tabulce, vyhláška č. 351/2008 Sb. zavedla celkem šest nových kódů způsobů nakládání: BN30, BN40, XN50, XN53, XN60 a XN63. Všechny údaje v následujících příkladech, vč. IČ a IČZÚ, jsou vymyšlené.

KÓD NAKLÁDÁNÍ "BN30“

Tento kód nakládání se používá pro tři způsoby převzetí odpadu nebo zařízení:

 1. převzetí zpětně odebraného některého výrobku nebo zpětně odebraného elektrozařízení,

 2. první převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí autovraku,

 3. převzetí odpadu od nepodnikajících fyzických osob - občanů.

V následujícím jsou uvedeny příklady jednotlivých způsobů převzetí.

Příklad 1 - převzetí zpětně odebraných některých výrobků (vyhláška č. 383/2001 Sb., příloha č. 20)

Firma Zprac, a. s., přijala od firmy Sběr, s. r. o., Havířov, 35 t zpětně odebraných výrobků (Pb akumulátory), které zařadila pod druh odpadu 16 06 01*. Z tohoto převzatého množství 30 t odpadu 16 06 01* předala firmě Kovohutě, a. s., Příbram a 5 t jí zůstalo na skladě. Dále přijala 7 t zpětně odebraných pneumatik od firmy Dodav, s. r. o., Adamov, které zařadila pod druh odpadu 16 01 03 a celé toto množství spálila ve vlastní spalovně.

Evidenční záznam bude vypadat následovně:

Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

                         
Pořadové
číslo
Dle Katalogu odpadů Množství odpadu (tuny) Kód
způsobu
nakládání
Partner Pozn.
Kód druhu
odpadu
Kategorie
odpadu
Název druhu odpadu Celkem
(+)
Z toho dle
sloupce 7
(-)
IČ, název, adresa
a IČZÚJ provozovny
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 16 06 01 N Pb-akumulátor 35,000BN30 41256325, Sběr, s. r. o.,
adresa, Havířov, 555088
2 16 06 01 N Pb-akumulátor30,000 BN3 25412563, Kovohutě, a. s.,
adresa, Příbram, 539911
3 16 06 01 N Pb-akumulátor5,000 BN5
4 16 01 03 O pneumatika 7,000BN30 23652236, Dodav, s. r. o.,
adresa, Adamov, 535826
5 16 01 03 O pneumatika7,000 BD10

Poznámka: ve sloupci 8 - partner se vždy vyplňují požadované údaje o provozovně partnera, které byl odpad skutečně předán

Příklad 2 - převzetí zpětně odebraných elektrozařízení (vyhláška č. 352/2005 Sb., příloha č. 8)

Zpracovatel elektroodpadu přijal od firmy REO, s. r. o., Srbsko, ORP Beroun, která zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, 10 t velkých domácích spotřebičů a od obyvatel 1 t malých domácích spotřebičů. Velké domácí spotřebiče firma zpracovala a vzniklo jí: 6 t železných kovů (odpad 19 12 02), které předala provozovně firmy SS, s. r. o, Chlum, ORP Vlašim, 2 t neželezných kovů (odpad 19 12 03), které předala provozovně firmy Recyklace, a. s., Lidice, ORP Kladno, 1 t plastů (odpad 19 12 04), které předala provozovně firmy Zprac, s. r. o, Benešov, ORP Benešov, 0,5 t olověných akumulátorů (odpad 16 06 01), které prodala firmě Kovohutě, a. s., Příbram, ORP Příbram, a 0,5 t kabelů a vodičů (kód 17 04 11), které předala provozovně firmy Adam, a. s., Nespeky, ORP Benešov. Zpracováním 1 t malých domácích spotřebičů (20 01 36) firmě vzniklo: 0,3 t železných kovů (kód 19 12 02), které předala provozovně firmy SS, s. r. o, Chlum ORP Vlašim, 0,1 t neželezných kovů (kód 19 12 03), které předala provozovně firmy Recyklace, a. s., Lidice, ORP Kladno, 0,2 t malých elektrických motorků (odpad 16 02 16), které předala provozovně firmy Využ, a. s., Kozlov, ORP Jihlava, 0,1 plastů (kód 19 12 04), které předala firmě ABC, a. s., Čerčany, ORP Benešov a 0,3 t dřeva (kód 19 12 07), které spálila ve vlastní spalovně.

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

                                                                       
Poř.
číslo
Označení odpadů Označení
skupiny
elektrozařízení
Množství odpadu (tuny) Kód
způsobu
nakládání
Partner
IČ, název provozovny, IČZÚJ
a adresa provozovny,
kód obce s rozšířenou
působností provozovny
Kód druhu
odpadu
nebo číslo
z tab. č. 1
Název druhu
odpadu
Kategorie
odpadu
Celkem Z toho dle
sloupce 8
1 25) 35) 45) 5 6 7 8 9
1 16 02 13 zařízení N V 10,000BN30 23456701, REO, s.r.o.,
adresa, Beroun, 2102, 531057
2 16 02 13 zařízení N V10,000 BN18
3 19 12 02 železo O V 6,000A00
4 19 12 02 železo O V6,000 AN3 35674589, SS, s.r.o.,
adresa, Chlum, 2125, 529770
5 19 12 03 nežel. kovy O V 2,000A00
6 19 12 03 nežel. kovy O V2,000 AN3 24352323, Recyklace, a.s.,
adresa, Lidice, 2109, 532584
7 19 12 04 plast O V 1,000A00
8 19 12 04 plast O V1,000 AN3 25413652, Zprac, s.r.o.,
adresa, Benešov, 2101, 529303
9 16 06 01 akumulátor N V 0,500A00
10 16 06 01 akumulátor N V0,500 AN3 25412563, Kovohutě, a.s.,
adresa, Příbram, 2120, 539911
11 17 04 11 kabely O V 0,500A00
12 17 04 11 kabely O V0,500 AN3 25874121, Adam, a.s.,
adresa, Nespeky, 2101, 530263
13 20 01 36 El. zařízení O M 1,000BN30 Srbsko, 531758
14 20 01 36 El. zařízení O M1,000 BN18
15 19 12 02 železo O M 0,300A00
16 19 12 02 železo O M0,300 AN3 35674589, SS, s. r. o.,
adresa, Chlum, 2125, 529770
17 19 12 03 nežel. kovy O M 0,100A00
18 19 12 03 nežel. kovy O M0,100 AN3 24352323, Recyklace, a.s.,
adresa, Lidice, 2109, 532584
19 16 02 16 malé el. motorky O M 0,200A00
20 16 02 16 malé el. motorky O M0,200 AN3 00216352, Využ, a.s.,
adresa, Kozlov, 6105, 587427
21 19 12 04 plast O M 0,100A00 O
22 19 12 04 plast O M0,100 AN3 52147802, ABC, a.s.,
adresa, Čerčany, 2101, 529516
23 19 12 07 dřevo O M 0,300A00
24 19 12 07 dřevo O M0,300 AD10

Příklad 3 - převzetí autovraku (vyhláška č. 352/2005 Sb., příloha č. 4)

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků se sídlem v Benešově převzal od občanů 5 t (7 ks) vybraných autovraků zn. Škoda (kód odpadu 16 01 04*) a vydal potvrzení o převzetí. Ze všech odstranil všechny nebezpečné složky (např. olejové filtry - 0,3 t, oleje - 0,5 t a Pb akumulátory - 1,1 t), které předal oprávněným osobám č. 1 až 3, a autovraky zbavené všech nebezpečných složek předal firmě ABC, a. s., Beroun. V příkladu nejsou uvedeny všechny možné odstraněné nebezpečné složky.

Evidenční záznam bude následující:

Hlášení o sběru a zpracování vybraných autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady za rok

                                               
Pořadové
číslo
Katalogové
číslo
odpadu
Kategorie
odpadu
Výrobní značka auta,
z kterého se stal autovrag,
nebo název druhu odpadu
Množství odpadu (tuny) Kód
způsobu
nakládání
Partner Počet kusů sesbíraných autovraků
Sesbírané
množství
vybraných
autovraků
nebo množství
Odpadu
(+)
Celkové
množství,
se kterým
bylo
Nakládáno
(-)
IČ, název, adresa
a IČZÚJ provozovny
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 160104 N Škoda 5,000BN30 Benešov, IČZÚJ Benešova
(529303)
7
2 160104 N Škoda5,000 BN9
3 160107 N Olej. filtr 0,300A00
4 160107 N Olej. filtr0,300 AN3 IČ, název oprávněné osoby 1,
adresa, IČZÚJ
5 130205 N nechlor. olej 0,500A00
6 130205 N nechlor. olej0,500 AN3 IČ, název oprávněné osoby 2,
adresa, IČZÚJ
7 160601 N PbAKU 1,100A00
8 160601 N PbAKU 1,100 1,100 AN3 IČ, název oprávněné osoby 3,
adresa, IČZÚJ
9 160106 O Škoda 3,800A00
10 160106 O Škoda3,800 AN3 25632541 ABC, a.s., Beroun,
adresa, 531057(=IČZÚJ Berouna)

Příklad 4 - předání autovraku původcem a převzetí autovraku do zařízení na převzetí (vyhláška č. 352/2005 Sb., příloha č. 4)

Evidence při předání autovraků původcem autovraků (oprávněnou osobou) a provozovatelem zařízení ke sběru autovraků.

 1. Předání autovraků firmou Dopr, a. s. (původce autovraků), IČ 25412541

  Firma Dopr, a. s., vyprodukovala 7,5 t (6 ks) vybraných autovraků Škoda (kód odpadu 16 01 04*), které předala firmě Auto, s. r. o. (IČ - 25425845), která jí vystavila "Potvrzení o převzetí autovraků do zařízení ke sběru autovraků“.

  Předání autovraků firmou Dopr, a. s.:

  Evidenční záznam firmy Dopr, a. s., bude následující:

         
  Pořadové
  číslo
  Katalogové
  číslo
  odpadu
  Kategorie
  odpadu
  Výrobní značka auta,
  z kterého se stal autovrak.,
  nebo název druhu odpadu
  Množství odpadu (tuny) Kód
  způsobu
  nakládání
  Partner Počet
  kusů
  sesbíraných
  autovraků
  Sesbírané
  množství
  vybraných
  autovraků
  nebo množství
  Odpadu
  (+)
  Celkové
  množství,
  se kterým
  bylo
  nakládáno
  (-)
  IČ, název, adresa
  a IČZÚJ provozovny
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 16 01 04 N Škoda 7,500A006
  2 16 01 04 N Škoda7,500 AN3 25425845 Auto, s. r. o.,
  adresa, 123456

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...