dnes je 18.7.2024

Input:

Nebezpečný odpad - nebezpečné vlastnosti odpadů

10.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3.1 Nebezpečný odpad - nebezpečné vlastnosti odpadů

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Vytvoření základní definice nebezpečného odpadu je poměrně složité. Pro potřebu posouzení nebezpečnosti se vychází z obvykle používaných údajů o míře rizika škodlivin přítomných v odpadech především ve vztahu k riziku ohrožení zdraví člověka a životního prostředí. U nebezpečných látek, které odpad obsahuje, musí být zvažovány možnosti perzistence v prostředí, jejich schopnost kumulace, rychlost jejich rozložitelnosti v prostředí. V zásadě se za nebezpečný odpad považuje odpad, který má takové fyzikální, chemické, nebo biologické vlastnosti, které vyžadují speciální zacházení. Dále i odpad, který by mohl ohrozit zdraví člověka akutně i chronicky stejně jako prostředí.

Takto podaná definice nebezpečného odpadu nereflektuje pouze povahu problému prostředí, ale také sociální, politické i ekonomické podmínky, vlastní národní specifice. Z těchto aspektů je také přistupováno k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. V rámci implementace byly do české legislativy zapracovány všechny platné směrnice EU včetně definicí nebezpečných odpadů, nebezpečných vlastností i kriterií posuzování nebezpečnosti odpadu.

Definici nebezpečného odpad stanoví zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů v § 4.

 

Původci odpadů jsou povinni odpady zařazovat do kategorie nebezpečný odpad, který je podle § 6 zákona:

  • uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném ve vyhlášce MŽP č.381/2001, kterou se stanoví Katalog, Seznam nebezpečných odpadů a další seznamy

  • smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 zákona o odpadech

  • smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v právním předpise

  • má-li odpad jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech, jsou původci a oprávněná osoba, která s tímto odpadem nakládá, povinni zařadit tento odpad jako nebezpečný a nakládat s ním jako s nebezpečným, i když nesplňuje předchozí podmínky

  • směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný

  • pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu prokáží, že odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost, nejsou původci povinni dodržovat režim pro nebezpečné odpady, ale jsou povinni ověřovat zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI ODPADŮ - OBECNÉ PRINCIPY HODNOCENÍ
  • Způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je stanoven vyhláškou MŽP ČR a MZ ČR 376/2001 Sb., k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění posledních předpisů ve znění pozdějších předpisů. Zákon a prováděcí vyhláška vychází při hodnocení nebezpečných vlastností ze stejných principů

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...