dnes je 3.2.2023

Input:

Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší 2022

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.1
Novela emisní vyhlášky k zákonu o ochraně ovzduší 2022

JUDr. Pavla Bejčková, Ph.D.

Na začátku září byla ve Sbírce zákonů publikována novela vyhlášky 415/2012 Sb. (dále také jako "emisní vyhláška"), která je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o vyhlášku č. 265/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela emisní vyhlášky nabyla účinnosti 6. září 2022, s výjimkou ustanovení, která vstoupí v účinnost až 1. ledna 2023, respektive 1. června 2024.

Důvody pro přijetí novely emisní vyhlášky

Novela doplnila do emisní vyhlášky specifické podmínky pro provoz určitých skupin spalovacích stacionárních zdrojů. Tyto podmínky se uplatní v případě, že z důvodu ohrožení dodávek energie Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí podle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů) tzv. předcházení stavu nouze, případně je vyhlášen přímo stav nouze. Cílem novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. je přispět k zajištění energetické bezpečnosti státu v případě výpadku dodávek zemního plynu dodávaného z Ruské federace. Novela rozšiřuje možnosti úspory zemního plynu tím, že v případě vyhlášení předcházení stavu nouze nebo stavu nouze umožňuje provoz stacionárních zdrojů, které dodávají energii s využitím jiného paliva, než je zemní plyn.

Novela emisní vyhlášky úzce souvisí s novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 232/2022 Sb., která mimo jiné nově upravila vyhlášení tzv. předcházení stavu nouze v teplárenství pro celé území státu. Ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. předcházení stavu nouze v teplárenství pro celé území České republiky na základě § 88 odst. 4 EneZ (energetického zákona) skutečně vyhlásilo, a to na dobu od 6. září 2022 do 31. srpna 2023. Důvodem pro vyhlášení předcházení stavu nouze v teplárenství byla dle Ministerstva průmyslu a obchodu existence reálného rizika vzniku stavu nouze podle § 88 odst. 1 písm. f) energetického zákona. To znamená, že hrozí riziko nevyrovnané bilance v soustavě zásobování tepelnou energií, která může způsobit významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti soustavy zásobování tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Provedené změny

  • § 14 odst. 5 vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Podle nového § 14 odst. 5 emisní vyhlášky se specifické podmínky provozu aplikují na spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 50 MW do 200 MW včetně, u kterých bylo první povolení provozu vydáno před 27. listopadem 2002 nebo pro které byla podána úplná žádost o první povolení provozu před tímto datem a které byly uvedeny do provozu nejpozději 27. listopadu 2003, za podmínky, že nejméně 50 % tepla dodávaného k využití z těchto stacionárních zdrojů, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období 5 let, je dodáváno ve formě páry nebo horké vody do soustavy zásobování tepelnou energií. Pro tyto zdroje se po dobu aktivace mechanismu předcházení stavu nouze nebo po dobu vyhlášení stavu nouze uplatňují specifické emisní limity, emisní stropy a technické podmínky provozu platné pro tyto zdroje v jejich povolení

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...