dnes je 5.3.2024

Input:

Novelizace prováděcích předpisů k zákonu o odpadech

22.4.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentář k novelizované prováděcí vyhlášce k zákonu o odpadech. Dnes se věnujeme vyhlášce č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

Významných změn doznala po novelizaci vyhláškou č. 503/2004 Sb. vyhláška
č. 381/2001 Sb, kterou se stanoví Katalog odpadů,
seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

A) Změny vyhlášky č. 381/2001 Sb. jsou především spojeny s adaptací naší právní úpravy přeshraničního pohybu odpadů na nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a na předpisy s ním související (adaptaci jako takovou vyžaduje pouze citované nařízení, předpisy s ním související budou přímo aplikovatelné a bezprostředně účinné bez nutnosti legislativních opatření českého zákonodárce).

V této souvislosti je třeba zmínit princip adaptace národního práva členských států EU na jednu z norem sekundárního práva Evropských společenství, kterou jsou nařízení. Nařízení jsou závazná ve své úplnosti – závazný je celý jejich text. Nařízení znemožňují použití všech domácích norem, které jim odporují. Nařízení mohou být použita okamžitě – není nutné čekat na jejich převedení do formy domácích zákonů. Ostatně to ani nelze, protože nesmí nařízení implementovat – tzn. nemohou být přepisovány jako celek ani jejich části do národních předpisů.. Do národních předpisů jsou inkorporována pouze ustanovení nutná k provedení nařízení. Nařízení může být publikováno pouze v Úředním věstníku Evropské Unie (Journal Officielle).

V souladu s uvedenými principy bylo nutné v souvislosti s adaptací legislativní úpravy přeshraničního pohybu odpadů na nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole a na předpisy s ním související, z vyhlášky vypustit původní § 5 až 8 a přílohy č. 3 až 10. Přílohami vyhlášky jsou tedy nadále kromě Katalogu odpadů (příloha č. 1) a Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2), příloha č. 3 – Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů a nově zařazená příloha č. 4 – Vzor potvrzení o převzetí kauce. Vypuštění odpovídajících částí i z názvu vyhlášky však bohužel odporuje Legislativním pravidlům vlády, která nepřipouštějí změnu názvu právního předpisu při jeho novelizaci, takže název této vyhlášky se stal zavádějícím.

Dosavadní texty § 5 až 8 a příloh č. 3 až 10 byly nahrazeny pouze ustanovením a přílohami nezbytnými k provedení citovaného nařízení. Nové znění § 5 vyhlášky podrobněji vymezuje náležitosti oznámení přeshraniční přepravy odpadů stanovené nařízením (EHS) č. 259/93 o náležitosti, které se při praktické aplikaci zákona č. 185/2001 Sb. ukázaly jako nezbytné a byly ministerstvem požadovány jako doplnění, které citované nařízení (EHS) připouští. Dosavadní zrušené přílohy č. 3 až 10 vyhlášky byly nahrazeny přílohami č. 3 a 4. Příloha č. 3 je provedením zmocnění § 55 odst. 6 zákona o odpadech a stanoví podrobnosti týkající se oznámení a jeho náležitostí a dokladů doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů. Jedná se o praktické návody k vyplňování a pohybu formulářů náležejících k dokladům doprovázejícím přepravu odpadů, jejichž obsah je stanoven právními předpisy Evropských společenství ale pokyny k jejich vyplňování si upravují jednotlivé členské státy. Případné rozpory v těchto pokynech by byly řešeny pomocí nového ustanovení § 5 odst. 6  vyhlášky. Příloha č. 4 je provedením zmocnění § 77 odst. 9 zákona o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb. Dosavadní, rušící se  přílohy č. 3, 4 a 5 (tzv. barevné seznamy) jsou přílohami nařízení (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, příloha č. 6 byla sestavena podle čl. 16 odst. 1 a přílohy č. V citovaného nařízení, příloha č.7 odpovídá čl. 18 nařízení, příloha č. 8 odpovídá čl. 11 nařízení, příloha č. 9 se redukuje na pokyny k vyplňování a pohybu nákladního listu - formulář je stanoven Nařízením komise 94/774/ES a zrušením přílohy č. 10 se odstraňují české výjimky ze zeleného seznamu odpadů.

Pravděpodobně největším problémem pro osoby zainteresované na přeshraniční přepravě odpadů  bude dostupnost přímo účinných předpisů ES a přehlednost, resp. nepřehlednost platné právní úpravy této oblasti nakládání s odpady, odkazující přímo na předpisy ES. Ministerstvo proto zveřejňuje informace na svých stránkách  na adrese www.env.cz/životní prostředí/odpady a obaly/odpady/přeshraniční přeprava. Informace lze získat rovněž na e-mail adrese: posta@env.cz nebo telefonicky (267 121 111).

B) Kromě přeshraniční přepravy odpadů se změny vyhlášky č. 381/2001 Sb. dotýkají způsobu zařazování odpadů podle druhů a kategorií odpadů a příloh č. 1 a 2 (Katalog a Seznam nebezpečných odpadů). Jsou to:

a) Změna ustanovení § 2 odst. 4, kterou se zjednodušuje nakládání s odpadem podobným komunálnímu odpadu z nevýrobní  činnosti (z úřadů, škol, kanceláří apod.) právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání v případě, že se nezapojí na základě písemné smlouvy do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech. Ustanovení § 4 odst. 2 vyhlášky v původním znění, kterým bylo stanoveno zařazování zbytkového odpadu po vytřídění nebezpečných a využitelných druhů odpadů z odpadu podobného komunálnímu odpadu pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu nebo jako směs v něm obsažených konkrétních druhů odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru a to ještě pouze v případě, že původce tohoto odpadu získá souhlas k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu od příslušného orgánu veřejné správy, se ukázalo v praxi problematickým, a to jak pro původce , tak

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...