dnes je 12.6.2024

Input:

Odpovědi na dotazy k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech

24.7.2003, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Další série dotazů a odpovědí.

 Nepovolené skládky odpadů

 Postup při řešení tzv. „černých skládek“, ohrožujících nebo poškozujících životní prostředí, vychází z ustanovení zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů na ochranu jednotlivých složek životního prostředí, které jsou těmito skládkami ohroženy, např. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

 V § 42 vodního zákona je tento problém řešen jako závadný stav, kdy vodoprávní úřad a ČIŽP ukládá povinnost provést opatření k nápravě tomu, kdo tento stav způsobil („původce závadného stavu“) nebo podle potřeby nabyvateli majetku podle zákona č. 99/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Nelze-li opatření k nápravě uložit a hrozí-li ohrožení nebo znečištění vod, zabezpečí nezbytná opatření k nápravě příslušný vodoprávní úřad z vlastního podnětu nebo z podnětu ČIŽP.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, tuto problematiku řeší pouze jako obecnou povinnost podle § 3 odst. 4 a obecně v rámci působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 79 odst.1 písm. e), f)).

Podle § 3 odst. 4 zákona o odpadech má každá osoba povinnost zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Podle § 79 odst.1 písm. e), f) obecní úřad obce s rozšířenou působností:

e) hrozí-li poškození lidského zdraví, životního prostředí nebo zvířat nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví, životního prostředí nebo zvířat na náklady odpovědné osoby,

f)  ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad, náklady vzniklé tímto rozhodnutím hradí okresní úřad,. který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna okresnímu úřadu uhradit osoba za odpad odpovědná.

Závěrem upozorňujeme, že obecní úřad obce s rozšířenou působností může zajistit ochranu podle § 79 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech nejen v případě, kdy již došlo k poškození lidského zdraví, životního prostředí nebo zvířat, ale i v případě, kdy toto poškození hrozí, tedy je zde možnost, že k poškození dojde, což jistě případ „černých skládek“ je.

Přejímka

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...