dnes je 21.4.2024

Input:

Odpovědi na dotazy k zákonu o odpadech

10.9.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

paní Mgr. Věra Dubanská z MŽP odpovídá na Vaše dotazy týkající se nejasných formulací § 3 zákona 185/2001 Sb., o odpadech.

Z příručky Odpadové hospodářství .

Dotaz č. 1
Jedná se o odpad v případě materiálů vzniklých při stavebních a demoličních pracích firmy, která provádí stavební činnost na různých místech, když se jich jako jejich vlastník nehodlá zbavit ale naopak dále jej použít? (Je rozdíl, když se jedná o "odpady" získané z vlastních pozemků nebo z pozemků zadavatelů zakázek?)

Pojem „odpad" je definován v § 3 odst. 1 zákona o odpadech následovně:

 • (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 ktomuto zákonu.
  Dále v odst. 2 až 4 zákona o odpadech je stanoveno, kdy jsou naplněny podmínky definice pojmu odpad, tj. kdy dochází ke zbavování se věci jako  odpadu (odst. 2), kdy se předpokládá úmysl zbavit se věci jako  odpadu (odst. 3) a kdy nastává povinnost zbavit se věci jako odpadu (odst.4):
 • (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 ktomuto zákonu, kvyužití nebo kodstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama (tedy nikoliv, využije-li ji sama).
 • (3) Pokud vlastník vřízení o odstranění pochybností podle § 79 odst. 1 písm. a) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 ktomuto zákonu,
  • a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných kpodnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání slátkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo
  • b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo.
 • (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 ktomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá kpůvodnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

Z uvedeného vyplývá, že ve Vašem  případě se sice nejedná

 •  
  • a) ani o zbavování se věci, protože vedlejší produkt stavebních prací ani nepředáváte kvyužití nebo kodstranění ve smyslu tohoto zákona (tj. osobě oprávněné podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech) nebo osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona, ani věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 k tomuto zákonu neodstraňujete sám,
  • b) ani o povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených vpříloze č. 1 ktomuto zákonu, protože tento vedlejší produkt zřejmě ani neohrožuje životní prostředí ani nebyl vyřazen na základě zvláštního právního předpisu.

Jedná se však o případ stanovený v odstavci 3, tj. o věc, která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie nebo při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání, nebo při poskytování služeb a předpokládá se tedy úmysl se věci zbavit

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...