dnes je 22.5.2024

Input:

Označování skladovacích prostor

8.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4.2 Označování skladovacích prostor

Ing. Radka Vokurková

Označování skladovacích prostor z pohledu chemických látek se řídí nařízením vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Toto nařízení je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. zapracovává do národní legislativy zejména směrnici Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Nevztahuje se na označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh (to je řešeno přímo evropským nařízením 1272/2008 [CLP] Klasifikace, balení a označování chemických látek a směsí).

Typy značek a jejich význam

Tabulka barev značek a světelných signálů

Zákazové značky

Mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; červený okraj a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky. Červený šikmý pruh prochází středem značky přes piktogram a směřuje zleva shora doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny.

Výstražné značky

Výstražné symboly nebezpečnosti podle nařízení CLP (černý symbol na bílém pozadí v červeném čtverci postaveném nakoso) se používají pro označení nádob s CHLS, ale i prostor, kde se CHLS skladují nebo shromažďují. Tyto výstražné symboly lze v souladu s nařízením č. 375/2017 Sb. nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení (černě orámovaný trojúhelník se žlutým pozadím), pokud tyto značky obsahují shodný piktogram rizika.

Výstražné značky dle Přílohy 1 nařízení č. 375/2017 Sb. mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; žlutá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

S výjimkou případů označení skladů většího počtu NCHLS podle § 4 odst. 3 nesmí být tato značka používána k varování před NCHLS.

Příkazové značky

Mají kruhový tvar s bílým piktogramem na modrém pozadí; modrá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Požadavky na označení

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství

Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musejí být označeny vhodnou značkou výstrahy nebo výstražným symbolem nebezpečnosti, pokud nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, zejména s ohledem na jeho velikost a zřetelnost.

Sklady nebezpečných látek nebo směsí musejí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu; při skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí (vykřičník ve žlutém trojúhelníku).

Toto platí i pro bezpečnostní skříně pro skladování CHLS.

Nádoby používané při práci s CHLS

Jedná se o provozní nádoby, které se opakovaně plní CHLS a s nimiž většinou pracuje skupina lidí, která je proškolena na práci s rizikovými CHLS a dobře zná riziko dané látky nebo směsi.

Nádoby na CHLS klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví musejí být označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi,

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...