dnes je 15.7.2024

Input:

Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10

16.4.2003, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Tento formulář nemá obecnou působnost. Pro provozovatele zvláště velkých a velkých zdrojů je závazný formulář a pokyny stanovené místně příslušným orgánem kraje. Pro provozovatele středních zdrojů je závazný formulář a pokyny stanovené místně příslušným orgánem obce s rozšířenou působností. Je doporučen k využití orgánům krajů a orgánům obcí s rozšířenou působností, pokud si samy nestanoví vlastní formulář a příslušnou metodiku.

Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pro rok 2003

 1. Toto oznámení podává provozovatel:
 2. Identifikační číslo provozovatele (IČ, DIČ)

  Obchodní jméno a sídlo

  Jméno, příjmení, bydliště1)

  Adresa a údaje o spojení (obec, část obce, ulice, číslo orientační, číslo popisné, evidenční nebo náhradní a PSČ; telefon, fax, elektronická adresa),

  Statutární zástupce

  Bankovní spojení

 3. Toto oznámení se vztahuje (nehodící se škrtněte):

A. Na provozovnu s jediným zdrojem znečišťování ovzduší2) provozovaným osobou podle oddílu I.

B. Na skupinu zdrojů znečišťování ovzduší umístěných v rámci jedné provozovny provozovaných osobou podle oddílu I.2)

III. Specifikace provozovny podle oddílu II. A3):

Identifikační číslo provozovny (IČP)

 

Název a adresa provozovny

 

Kategorie4) zdroje a název zdroje5)

Číslo listu: 2

IV. Specifikace provozovny podle oddílu II. B3):

Identifikační číslo provozovny (IČP)

 

Název5) a adresa provozovny

Kategorie4) provozovny

Počet zdrojů v provozovně

V. Specifikace zdroje6) podle oddílu II.A nebo všech zdrojů provozovaných v rámci

provozovny podle oddílu II.B:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pořa-dové číslo

Identifikační (event. pořadové – provozovate-lem interně zadané) číslo zdroje (PIČZ)

Kategorie zdroje4)

(MZ; SZ; VZ; ZVZ)

Název zdroje5)

Počet zařízení11) spalovacího zdroje

(ve smyslu § 2 písm. b) Nař. vlády č. 352/2002 Sb.)

U zdroje probíhá řízení7) podle § 21 zákona č. 86/2002 Sb. u znečišťu-jících látek č.9)

U zdroje probíhá řízení8) podle § 22 zákona č. 86/2002 Sb.

u znečišťu-jících látek č.9)

U zdroje je uplatněn plán snížení emisí znečišťují-cích látek č.9) 10)

Poplatek za samostatný zvláště velký, velký nebo střední stacionární zdroj jako součet poplatků za jednotlivé zpoplatněné znečišťující látky uvedené v seznamu v oddílu VI.

(Kč)

1.12)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.13)

Číslo listu: 3

VI. Seznam znečišťujících látek vnášených do ovzduší, které podléhají zpoplatnění

 

Poř. číslo látky

Třída podle pří-lohy č. 1 k záko-nu č. 86/2002 Sb.

Název látky nebo stanovené skupiny látek

Sazba (Kč/t)

1. Hlavní ZL Tuhé znečišťující látky,

3000

2. Hlavní ZL Anorganické kyslíkaté sloučeniny síry vyjádřené jako oxid siřičitý (dále jen ”oxid siřičitý”),

1000

3.

Hlavní ZL

Anorganické kyslíkaté sloučeniny dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (dále jen ”oxidy dusíku”),

800

4. Hlavní ZL Oxid uhelnatý,

600

5. Hlavní ZL Těkavé organické látky - vyjma zvláště vyjmenovaných mezi ostatními zpoplatněnými znečišťujícími látkami ve třídách I – II,

2000

6. Hlavní ZL Těžké kovy a jejich sloučeniny vyjádřené jako kov (dále jen ”těžké kovy”);

20 000

7. Hlavní ZL Amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak (amoniak),

1000

8. Hlavní ZL Polycyklické aromatické uhlovodíky,

20 000

9. Hlavní ZL Methan.

1000

10. I. třída Azbest,

20 000

11. I. třída Benzen,

20 000

12. I. třída Berylium a jeho sloučeniny vyjádřené jako Be.

20 000

13. II. třída Fluor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako F,

10 000

14. II. třída Chlor a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako Cl,

10 000

15. II. třída Brom a jeho organické sloučeniny vyjádřené jako Br,

10 000

16. II. třída Fluor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako F,

10 000

17. II. třída Chlor a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako C,

10 000

18. II. třída Brom a jeho anorganické sloučeniny vyjádřené jako Br,

10 000

19. II. třída Sulfan,

10 000

20. II. třída Sirouhlík.

10 000

Číslo listu: 4

VII. Celkové emise jednotlivých znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin

podle oddílu VI. u zdrojů podle oddílu V. za rok 2002:

Zdroj č. 1

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 2

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 3

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

Číslo listu: 5

 

Zdroj č. 4

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 5

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 6

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

Číslo listu: 6

 

Zdroj č. 7

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 8

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

 

Zdroj č. 9

 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

0.

         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         
 

Číslo znečišťující látky podle oddílu VI14)

Číslo ZL

                         

Emise v t/rok 2002

                         

Způsob zjištění15)

                         

Číslo listu: 7

VIII. Souhrnná výše vypočteného poplatku dle tohoto oznámení a prohlášení

provozovatele:

Toto oznámení se uplatňuje v souladu s ustanovením § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb. u správce poplatku, kterým je

………………… úřad16) v ………………………………17)

Celková výše vypočteného poplatku pro rok 2003, na kterou se vztahují ustanovení
§ 19 odst. 11 a 12 zákona č. 86/2002 Sb. činí jako součet sloupce č. 9 tabulky v oddílu V. tohoto oznámení18)

………………………… Kč (slovy ……………………..…………………………)

 

Jako provozovatel uvedený v oddílu I tohoto oznámení prohlašuji, že údaje mnou uvedené jsou úplné ve smyslu § 19 a dalších ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Jako doklad přikládám vyhotovení souhrnné provozní evidence za rok 2002 vztahující se ke zdrojům uvedeným v oddílu V. Dále přikládám kopie pravomocných rozhodnutí7)8)10) rozhodných pro výpočet poplatku a stanovení záloh na poplatek pro rok 2003.

V ………………….. dne ……………………..

…..…………………………..……………

podpis statutárního orgánu provozovatele19)

Číslo listu: 8

Návod k vyplnění tiskopisu oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pro rok 2003.

Základní informace:

 1. Oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10 zákona
  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, je povinen provozovatel zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje znečišťování ovzduší učinit do 15. února běžného roku – poplatkového období.
 2. Provozovatelé předávají oznámení příslušnému orgánu ochrany ovzduší bez vyzvání každoročně nejpozději do 15. února v jednom vyhotovení včetně příloh a všech vyplněných listů tiskopisu.
 3. V oznámení se uvádějí požadované údaje podle skutečnosti uplynulého roku nutné pro stanovení poplatku.
 4. Údaje nutné pro stanovení poplatků musí být patrné z:
 1. souhrnné provozní evidence zdrojů přikládané k oznámení, ve které musí být uvedeny postupy výpočtů stanovení celkových ročních emisí znečišťujících látek, a která musí vycházet z:
 2. protokolů o autorizovaném měření emisí,
 3. evidence údajů kontinuální měření emisí,
 4. protokolů a zápisů o plnění plánu snížení emisí u zdrojů a o plnění opatření prováděných podle § 21 a § 22 zákona č. 86/2002 Sb.
 1. V případech, že není dodržena lhůta pro podání oznámení podle § 19 odst. 10 nebo odst. 14 zákona č. 86/2002 Sb., podléhají provozovatelé sankci podle § 40 odst. 5 tohoto zákona.
 2. Identifikační čísla provozoven a zdrojů (IČZ a IČP) se uvádějí podle registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). V případě, že číslo provozovny či zdroje není přiděleno, uvede provozovatel tuto skutečnost do příslušného místa tiskopisu. Číslo bude přiděleno při zpracování údajů (dat) souhrnné provozní evidence v ČHMÚ pověřeném vedením registru.

Vysvětlivky k oznámení o výpočtu poplatku za znečišťování ovzduší podle § 19 odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, pro rok 2003.

 

Číslo vysvětli-vky

Vysvětlení nebo instrukce k vyplňování údajů v oddílech I. až VIII. tohoto oznámení

1)

Údaje v tomto rámečku vyplní provozovatel, který nemá přiděleno příslušné IČ.

2)

V oddíle II. zvolí provozovatel písmeno A, pokud podává oznámení za jediný zdroj, nebo B, pokud se jedná o více zdrojů v rámci jedné provozovny ve smyslu § 2 písm. cc) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a § 19 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. Volba písmena A, resp. B se provede proškrtnutím textu písmena nevoleného.

3)

Oddíl III. se nevyplňuje, pokud se oznámení vztahuje na oddíl II.B – provozovnu.

Oddíl IV. se nevyplňuje, pokud se oznámení vztahuje na oddíl II.A – jediný zdroj.

Číslo listu: 9

4)

V oddílu III. se kategorie uvede slovně podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., - konkrétně: zvláště velký, velký nebo střední zdroj.

V případě oddílu IV. se do kategorie provozovny vyznačí kategorie samostatného zdroje znečišťování ovzduší, který náleží k nejvyššímu stupni kategorizace z hlediska míry vlivu na ovzduší a podle něhož je obvykle (někdy) provozovna nazvána.

5)

Název zdroje v oddílu III. se uvede v souladu s názvem skupiny nebo podskupiny zdrojů do které náleží. Názvy jsou uvedeny v přílohách nařízení vlády č. 352/2002 Sb., 353/2002 Sb., 354/2002 Sb. a vyhlášek MŽP č. 355/2002 Sb. nebo 356/2002 Sb. V případech, že se nejedná o vyjmenovaný zdroj a nelze jej v přílohách jednoznačně identifikovat, použije se názvu či označení zdroje pod kterým je uváděn v rozhodnutích orgánů ochrany ovzduší (zejména v rozhodnutí o uvedení do provozu).

V případě oddílu IV se jako název provozovny uvede název provozovny shodný s obchodním názvem nebo název zdroje určujícího kategorii provozovny podle vysvětlivky 4).

6)

V tabulce oddílu V. vyplní provozovatel pouze řádek s pořadovým číslem 1, pokud se oznámení vztahuje na jediný zdroj podle oddílu II.A. Vyplňuje-li podle oddílu II.B uvede všechny zvláště velké, velké a střední zdroje umístěné v provozovně.

7)

Údaj ve sloupci 6 tabulky oddílu V. vyplní provozovatel pouze tehdy, uplatňuje-li podle § 21 zákona č. 86/2002 Sb. odklad placení části poplatků. Pro uplatnění tohoto nároku je nezbytné pravomocné rozhodnutí správce poplatku podle § 21 odst. 1 citovaného zákona. U zdroje, kterého se odklad týká vyplní provozovatel údaj vyjmenováním pořadových čísel znečišťujících látek, kterých se odklad poplatků týká. V příloze oznámení předloží provozovatel kopii příslušného pravomocného rozhodnutí.

8)

Údaj ve sloupci 7 tabulky oddílu V. vyplní provozovatel pouze tehdy, uplatňuje-li u zdroje podle § 22 zákona č. 86/2002 Sb. proúčtování prominutí nebo doplacení části poplatků. Pro uplatnění tohoto nároku je nezbytné pravomocné rozhodnutí správce poplatku podle § 22 odst. 3 až 5 citovaného zákona. U zdroje, kterého se prominutí nebo doplacení týká vyplní provozovatel údaj vyjmenováním pořadových čísel znečišťujících látek, kterých se to týká. V příloze oznámení předloží provozovatel kopii příslušného pravomocného rozhodnutí.

9)

Údaje ve sloupcích 6 a 7 tabulky oddílu V. vyplní provozovatel pouze tehdy, uplatňuje-li u zdroje podle § 21 nebo § 22 zákona č. 86/2002 Sb. odklad, proúčtování prominutí nebo doplacení části poplatků.

Údaje ve sloupci 8 tabulky oddílu V. vyplní provozovatel pouze tehdy, je-li u zdroje schválen a plněn plán snížení emisí znečišťujících látek.

Ve všech popsaných případech se do příslušného políčka vypíší pořadová čísla těch znečišťujících látek podle seznamu v oddílu V., kterých se odklad, prominutí, doplacení nebo plán snížení emisí u zdroje dotýká.

10)

Údaj ve sloupci 8 tabulky oddílu V. vyplní provozovatel pouze tehdy, je-li u zdroje schválen a plněn plán snížení emisí podle § 5 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb. a § 7 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. nebo přílohy č. 1 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. nebo § 13 odst. 7 nařízení vlády č. 354/2002 Sb. nebo § 2 písm. v) vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. U zdroje, u kterého je plán snížení emisí schválen a plněn vyplní provozovatel údaj vyjmenováním pořadových čísel znečišťujících látek, kterých se plán týká.

Číslo listu: 10

11)

Údaj ve sloupci 5 tabulky oddílu V. vyplňuje provozovatel pouze u spalovacích zdrojů, které sestávají ze dvou nebo více zařízení.

12)

Tento řádek se vyplňuje v souladu s instrukcí uvedenou pod vysvětlivkou 6) a to

 • jako jediný, pokud se jedná o oznámení podle oddílu II.A, nebo
 • pokud se jedná o oznámení podle oddílu II.B se do něj zásadně vypíší údaje o zdroji určujícím kategorii provozovny ve smyslu vysvětlivky 4).

13)

Pokud je v rámci provozovny provozováno více zdrojů znečišťování ovzduší než 8, použijte zápisu údajů o dalších zdrojích tabulky uvedené na listu 2/2, případně i o dalších na jeho xerokopii.

14)

Každá z tabulek uvedených v oddílu VII. popisuje emise u jednotlivého zdroje znečišťování ovzduší uvedeného ve výkazu v oddílu V. Pořadová čísla zdroje č. 1 až 9 jsou v tabulkách předepsána. Pokud je v rámci provozovny provozováno více zdrojů znečišťování ovzduší než 9, použije se k zápisu údajů o dalších zdrojích tabulek uvedených na listech 6/2 a 6/3, případně i o dalších na jejich xerokopii.

V prvních sedmi datových sloupcích uvádějících emise u zdroje jsou předepsána podle seznamu uvedeného v oddílu VI. čísla nejčastěji frekventovaných znečišťujících látek. Do dalších volných políček na řádcích “číslo ZL” se vepíší seznamová pořadová čísla dalších, u zdroje se vyskytujících, zpoplatněných znečišťujících látek.

Ve sloupečku nadepsaném symbolem “0” se zadávají data o zdrojích – hořících nebo zapařených částech uhelných dolů a lomů, kde je sazba poplatku 200 Kč za m2 hořící plochy nebo zapařeného objemu, o hořících skládkách a výsypkách, kde je sazba poplatku 2 000 Kč za m2 hořící plochy (příloha č. 1 zákona č. 86/2002 Sb.). V tomto sloupci se do řádku “Emise v t/rok 2002” uvádí výměra hořící plochy nebo povrchu zapařeného objemu v m2.

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...