dnes je 24.7.2024

Input:

Povinnosti pro původce odpadů v roce 2025

27.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1.1 Povinnosti pro původce odpadů v roce 2025

Ing. Petr Šulc

Od ledna 2025 dochází ke změně povinností v evidenci a ohlašování odpadů. Některých typů původců odpadů se mohou týkat zcela nové evidenční kódy, začne platit povinnost používat i tzv. poddruhy odpadů.

Vyhláškou č. 445/2022 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále také „vyhláška”), došlo ke změně termínů v přechodných ustanoveních ve vztahu k evidenčním povinnostem a ohlašování odpadů.

Evidence odpadů

Do 31. 12. 2024 povedou původci odpadů průběžnou evidenci podle předchozí právní úpravy, konkrétně § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Podle předchozí právní úpravy budou rovněž původci odpadů realizovat hlášení o odpadech za rok 2024.

Od 1. 1. 2025 pak bude vedena průběžná evidence odpadů již podle nové úpravy, kterou stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále také „vyhláška”). Konkrétně se jedná o povinnosti v části šesté vyhlášky, § 26.

V praxi to znamená, že pro vedení průběžné evidence odpadů je závazný formát dle přílohy č. 13 vyhlášky.

Kromě toho musí průběžná evidence odpadů obsahovat datum a číslo zápisu do evidence, dále jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Záznam do průběžné evidence provede původce odpadu v následujících případech:

  • při každém naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu

  • při každém předání nebo převzetí odpadu

  • odlišně od písmen a) a b) jednou měsíčně v případě periodického svozu komunálního odpadu

  • při přeshraniční přepravě – vývozu odpadu

  • vždy na konci kalendářního roku k zaznamenání zůstatku odpadů k 31. prosinci

Z dlouhodobé výkladové praxe se za naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu nepovažuje např. naplnění odpadkového koše, ale naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu, ze kterého je odpad předáván do zařízení oprávněné osoby. Tedy pokud se odpady „sesypávají” z provozovny do centrálního kontejneru, pak se za naplnění prostředku pro soustřeďování odpadu považuje naplnění takového centrálního kontejneru.

Nadále trvá povinnost pro průběžnou evidenci i ohlašování odpadů označovat (identifikovat) provozovnu. K tomu slouží identifikační číslo provozovny přidělené živnostenským úřadem. Pokud provozovna nemá přiděleno identifikační číslo provozovny, používá se k identifikaci interní číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám (zde postupuje původce v souladu s § 26 odst. 4 vyhlášky).

Průběžná evidence musí být vedena tak, aby bylo možné ohlašovat podle § 27.

Ohlašování odpadů

Od 1. 1. 2025 se mění i způsob ohlašování odpadů = hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (roční hlášení).

Základní parametry pro roční hlášení stanovil zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v § 95 a jsou účinné již od 1. 1. 2021. Jedná se o ohlašovací limity a termín podání hlášení. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok.

Formu ročního hlášení stanovuje § 27 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Původci odpadu zasílají roční hlášení podle listů 1 a 2 přílohy č. 13 k této vyhlášce. Původce odpadu podává samostatné hlášení za každou svou

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...