dnes je 15.7.2024

Input:

Požadavky na balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků dle nového zákona

22.1.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na balení nebezpečných chemických látek a přípravků jsou upraveny v Hlavě IV v § 19 nového zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, která uvádí na trh chemické látky nebo přípravky klasifikované jako nebezpečné nebo přípravky, které mohou představovat nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí jsou povinny tyto látky a přípravky náležitě zabalit.

Obaly a uzávěry musí splnit stanovené požadavky, a to zejména:

·        obaly a uzávěry musí být navrženy a konstruovány tak, aby obsah obalu nemohl uniknout, tento požadavek neplatí tam, kde jsou předepsána zvláštní bezpečnostní opatření,

·        materiály použité na zhotovení obalu a uzávěru nesmějí být obsahem narušován a nesmějí s ním vytvářet nebezpečné sloučeniny,

·        obaly a uzávěry musí být vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že odolají tlaku a deformacím vznikajícím při běžném zacházení a že nedojde k jejich uvolnění,

·        obal určený k opakovanému použití musí být navržen a konstruován tak, aby mohl být opakovaně uzavírán bez úniku obsahu.

Další požadavky stanoví zákon na obaly chemických látek a přípravků, které jsou určené k prodeji spotřebiteli. Další podrobnosti budou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu, která bude zveřejněna v průběhu roku 2004.

Jde zejména o následující požadavky na obaly obsahující chemickou látku nebo přípravek:

·         klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou výstrahu pro nevidomé,

·        klasifikované jako zdraví škodlivé,extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro nevidomé,

·        nesmí mít takový tvar nebo grafickou úpravu, kterou by mohl být spotřebitel uveden v omyl nebo kterou by mohlo dojít k záměně za hračky,

·        nesmí mít provedení nebo označení používané pro potraviny, pitnou vody, krmiva, léčiva nebo kosmetické prostředky.

Požadavky na obaly chemických látek a přípravků podle nové legislativy

Obaly odolné              Opětovně uzavíratelné obaly. odolné otevření dětmi, musí být

otevření dětmi            konstruované tak, aby je nebyly schopny otevřít malé děti. Obaly musí

                                     vyhovět normě ČSNEN 28317 +AC (ISO 8317) Balení odolné dětem.

                                     Požadavky a postupy  zkoušení opět uzavíratelných obalů. Za obal

                                     odolný otevření dětmi se považuje např. obal , k jehož otevření je

                                     potřebné použít zvláštní nástroj.Plnění požadavků citované normy

                                     musí ověřit a osvědčit zkušebna.

Obaly vybavené          Technické parametry hmatatelných značek na obalech musí

hmatatelnými              odpovídat požadavkům normy ČSN EN ISO 11 683 Balení

značkami                     Hmatatelné výstrahy. Požadavky.

Další možné                  V zemích EU je možné vedle již uvedených technických požadavků

požadavky na              na konstrukci a vlastnosti obalu předepsat, že obal musí být opatřen

konstrukci obalu          pečetí, která se neopravitelně poškodí při prvním otevření obalu.

Označování nebezpečných chemických látek a přípravků

Požadavky na označení na obalech

Nebezpečné chemické látky a přípravky je

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...