dnes je 24.7.2024

Input:

Práce s vyjmenovanými chemickými látkami

28.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.1.8
Práce s vyjmenovanými chemickými látkami

MUDr. Vít Mareček

Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním

Látky s pozdním účinkem karcinogenním a mutagenním karcinogeny skupiny 1 a 2 a mutageny skupiny 1 a 2 a látky označené větou R 45 a R 49.

Kontraindikace: prekancerózy (stavy signalizující možný vznik zhoubného nádoru), zhoubné nádory, přetrvávající jednoznačně patologické nálezy, těžké imunodeficience (nedostatečné odolnosti organismu) a léčba oslabující imunitní systém. Tam, kde je riziko výrazné a prekanceróza nebo prodělaný zhoubný nádor postihl orgán (popřípadě systém), který by mohl být rovněž daným karcinogenem postižen, je kontraindikace absolutní. V ostatních případech je nutno hodnotit individuálně s přihlédnutím k reálnosti rizika, možnosti ochrany, k osobnosti posuzovaného, jeho kvalifikaci a vztahu ke konkrétní rizikové práci. Posuzovaného je nutné seznámit se situací i s možnými riziky a učinit o jednání písemný záznam.

Poznámka: Kontraindikací se rozumí vyloučení osob trpících uvedenými onemocněními a stavy. Kontraindikace jsou uváděny jako relativní, tj. neplatí absolutně, ale je třeba je individuálně zvažovat podle zdravotního stavu vyšetřované osoby).

Náplň prohlídek:

Fyzikální vyšetření: je zaměřeno mimo jiné na projevy chronických kožních onemocnění (pigmentové změny, névy, hyperkeratózy, ekzémy, ulcerace, atrofie), slizniční změny v dutině ústní a nosohltanu, stav mízních uzlin, jater, sleziny a případné paraneoplastické projevy.

Při periodických prohlídkách se posuzující lékař musí zaměřit na příznaky případných počínajících změn v orgánech a systémech, které by mohly být danou noxou postiženy.

Základní laboratorní vyšetření u chemických karcinogenů.

Další specifická vyšetření, určená k průkazu expozice a zvýšené vnímavosti vůči genotoxickým látkám (např. cytogenetická analýza periferních lymfocytů se při preventivních prohlídkách provádějí cíleně u vybraných skupin exponovaných pracovníků po rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví).

Olovo a jeho sloučeniny

Kontraindikace: Anémie, všechny typy porfyrických nemocí, opakované známky zvýšené expozice olovu, závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, těžká prognosticky závažná onemocnění jater a ledvin, hypertenze, závažná onemocnění gastrointestinálního systému, tuberkulóza, kachexie, závažná endokrinní onemocnění.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, KO + dif., močový sediment, kreatinin.

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, BET: plumbémie.

Lhůty prohlídek: za dva měsíce po nástupu do rizikové práce kategorie 3,4,
event. 2R
1x za 1 rok
1x za 2–6 měsíců

Mimořádná preventivní prohlídka: vždy po opakovaném překročení plumbémie nad 400 mg Pb/l krve: základní vyšetření, močový sediment, KO + dif. + retikulocyty, kreatinin, BET: plumbémie, 5-aminolevulová kyselina, popřípadě koproporfyrin v moči

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodických prohlídek včetně BET.

Následné prohlídky: 0

Rtuť a její sloučeniny (kovová rtuť a její anorganické sloučeniny)

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně neurastenického syndromu, alkoholová nebo drogová závislost, onemocnění ledvin, prodělaná těžká otrava rtutí, závažná hyperfunkce štítné žlázy, závažná stomatitis, ekzém – dermatitis.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, alfa1mikroglobulin v moči.

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, alfa1mikroglobulin v moči, BET: rtuť v moči, doba odběru nerozhoduje.

Lhůty prohlídek: 1x za rok, rtuť v moči 1x za 1/2–1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Chróm a jeho VI-mocné sloučeniny*

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest a plic, zejména prekancerózy a stavy po terapii maligních tumorů, onemocnění ekzémová, další alergická onemocnění, těžká chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, včetně prekanceróz a karcinomů kůže, anosmie.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření (u CrVI základní vyšetření pro karcinogeny), funkce plic, pro práci s šestimocnými sloučeninami chrómu rtg hrudníku, ORL vyšetření s rinoskopií, vhodné je vyšetřit chróm v moči (bazální hodnota).

Periodické prohlídky: základní vyšetření (u CrVI základní vyšetření pro karcinogeny), funkce plic, ORL vyšetření nosu s rinoskopií, při práci s šestimocnými sloučeninami chrómu po 10 letech expozice rtg hrudníku 1x za 2 roky, BET: chróm v moči 1x za 6–12 měsíců, doba odběru: konec směny na konci týdne.

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky bez BET a funkcí plic 1x za 2 roky po dobu 20 let od skončení významné expozice chrómu a jeho šestimocným sloučeninám

* Do skupiny expozic CrVI nepatří mechanické opracovávání legované oceli s možnou alergizací stopami CrVI nebo expozice CrIII, obsaženému v cementu nebo použitých řezných olejích.

Nikl a jeho sloučeniny

Kontraindikace: chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění sliznice nosní a vedlejších dutin nosních, prekancerózy a stavy po terapii nádorových onemocnění v těchto lokalizacích, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, onemocnění ekzémová , další alergická onemocnění.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření (pro karcinogeny), funkce plic a rtg hrudníku.

Periodické prohlídky: základní vyšetření (pro karcinogeny), funkce plic, BET: nikl v moči, 1x za 1/2 roku až 3 roky, po 10 letech expozice oxidům, sulfátům a subsulfidu niklu navíc ORL vyšetření s rinoskopií a rtg hrudníku

Lhůty prohlídek: 1x za 1–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky. Při práci s oxidy nebo se subsulfidem niklu rtg hrudníku a ORL vyšetření s rinoskopií

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu výstupní prohlídky bez BET a plicních funkcí 1x za 2 roky po dobu 20 let od skončení významné expozice oxidům, sulfátům nebo subsulfidu niklu

Zinek a jeho sloučeniny

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alergická onemocnění, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, chronická oční zánětlivá onemocnění

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 2–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Vanad a jeho sloučeniny

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, astma bronchiale a další alergická onemocnění, závažná chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, závažná zánětlivá oční onemocnění, závažná onemocnění ledvin s poruchou funkce.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodických prohlídek

Následné prohlídky: 0

Chlór a jeho anorganické sloučeniny (chlornany, chlorečnany, kyselina chloristá; sem se nezařazuje chlorid sodný a chlorid draselný)

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alergická onemocnění horních i dolních dýchacích cest, chronická zánětlivá oční onemocnění, akne.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 1–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Oxid uhelnatý

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně těžšího neurastenického syndromu a alkoholové nebo drogové závislosti, anémie, onemocnění kardiovaskulárního systému včetně ischemické choroby srdeční, hypertenzní nemoc s orgánovým postižením, významná porucha metabolizmu lipidů.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, KO + dif.

Periodické prohlídky: základní vyšetření, EKG, KO + dif., BET: karbonylhemoglobin v krvi koncem směny

Lhůty prohlídek: 1x za 2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Oxidy dusíku

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alergická onemocnění dýchacích cest, chronická oční zánětlivá onemocnění, poruchy krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 1–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Kyanovodík a kyanidy

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychiatrická onemocnění včetně alkoholové a drogové závislosti, anémie, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce,chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, chronická zánětlivá oční onemocnění (keratitidy).

Vstupní prohlídka: základní vyšetření

Preventivní prohlídky: základní vyšetření

Lhůty prohlídek: 1x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Izokyanáty

Kontraindikace: chronická onemocnění dýchacích cest a plic i bez funkční poruchy, asthma bronchiale a jiná alergická onemocnění respiračního systému, alergická kožní onemocnění, závažná kardiální onemocnění s levostrannou dekompenzací. Při posuzování zařazení na přípravu na povolání je kontraindikací také atopie nebo bronchiální hyperreaktivita.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic, rtg hrudníku, před přípravou na povolání navíc alergologické vyšetření a nespecifický bronchoprovokační test.

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Sirouhlík

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně alkoholové nebo drogové závislosti, neurovegetativní labilita, ateroskleróza, těžší forma poruchy metabolizmu lipidů, neuspokojivě kompenzovaná hypertenzní nemoc, kardiální onemocnění s hemodynamickou poruchou, anémie, diabetes mellitus, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažná onemocnění gastrointestinálního systému.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG, cholesterol, triglyceridy, zkouška vibračního čití ladičkou, oční pozadí

Periodické prohlídky: základní vyšetření, EKG, cholesterol, triglyceridy, zkouška vibračního čití ladičkou a 1x ročně oční pozadí

Lhůty prohlídek: první za 3–6 měsíců, další 1–2x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Sirovodík a sulfidy (sirníky)

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění horních i dolních dýchacích cest a plic, porucha čichu, chronická zánětlivá oční onemocnění, závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, kardiovaskulární onemocnění s hemodynamickou poruchou, anémie, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, EKG

Periodické prohlídky: základní vyšetření, EKG

Lhůty prohlídek: 1x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Amoniak a hydroxidy (hydroxid sodný, draselný, vápenatý)

Kontraindikace: závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alergická onemocnění, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, chronická zánětlivá oční onemocnění.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, funkce plic

Lhůty prohlídek: 1x za 1–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Trichloretylen a tetrachloretylen (perchloretylen)

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně těžšího neurastenického syndromu, alkoholová nebo drogová závislost, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažné srdeční dysrytmie, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace .

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy, BET u trichloretylenu 1–4x za rok: trichloretanol koncem směny a kyselina trichloroctová v moči koncem týdne.

Lhůty prohlídek: 1x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Metylchlorid (monochlormetan)

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně výraznějšího neurastenického syndromu, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažné srdeční dysrytmie, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy, kreatinin, KO + dif., funkce plic

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy, kreatinin, KO + dif., funkce plic

Lhůty prohlídek: první za 3–9 měsíců, další za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Tetrachlormetan, chloroform, dichlormetan

Kontraindikace: chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně alkoholové nebo drogové závislosti a výraznějšího neurastenického syndromu, závažné srdeční dysrytmie, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy, kreatinin

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, jaterní testy, kreatinin

Lhůty prohlídek: 1–2x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: u příslušných látek individuálně zvážit.

* 1,2 dichloretan i některé další příbuzné látky jsou klasifikovány jako karcinogeny kat. 2, (dle IARC řazeny do 2. a 3. skupiny, není prokázán cílový orgán)

Vinylchlorid

Kontraindikace: chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, sklerodermie a chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie, závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, poruchy krvetvorby, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alkoholová nebo drogová závislost.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření pro karcinogeny, ALP, bilirubin, markery hepatitidy B (anti HBcAg) a C (anti HCV), ultrasonografie břicha

Periodické prohlídky: základní vyšetření pro karcinogeny, ALP, bilirubin, BET: kyselina thiodiglykolová v moči, ultrasonografie břicha 1x za 2–4 roky

Lhůty prohlídek: za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, dále po více než desetileté práci v riziku vodní chladový test a prstová pletyzmografie

Následné prohlídky: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky 1x za 2 roky od konce významné expozice trvající alespoň 2 roky po dobu alespoň 25 let (bez BET)

Alifatické nebo alicyklické uhlovodíky, destiláty ropy (etylen; acetylen, cyklopropan, cyklobutan, cyklohexan; benzín, petrolej)

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně výraznějšího neurastenického syndromu a alkoholové nebo drogové závislosti, závažné srdeční dysrytmie, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, ekzémová onemocnění, u kapalných uhlovodíků chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, plicní funkce, u n-hexanu zkouška vibračního čití ladičkou

Periodické prohlídky: základní vyšetření, plicní funkce, u n-hexanu zkouška vibračního čití ladičkou

Lhůty prohlídek: 1x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

1,3-butadien

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, psychická onemocnění včetně výraznějšího neurastenického syndromu a alkoholové nebo drogové závislosti, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic, ekzémová onemocnění, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, porucha krvetvorby.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, plicní funkce, KO + dif. a sedimentace krve

Periodické prohlídky: základní vyšetření, plicní funkce, KO + dif. a sedimentace krve

Lhůty prohlídek: 1x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: základní vyšetření a KO + dif. a sedimentace krve 1x 2 roky po dobu 20 let od skončení expozice

Alkoholy

Kontraindikace: závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému dle posouzení neurologa, psychiatrická onemocnění včetně výraznějšího neurastenického syndromu, alkoholová a drogová závislost, vestibulární poruchy, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, chronická onemocnění dýchacích cest a plic s poruchou funkce, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, jaterní testy

Preventivní prohlídky: základní vyšetření, jaterní testy

Lhůty prohlídek: 1 x za 1–2 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Methanol

Kontraindikace: závažná onemocnění centrálního i periferního nervového systému dle posouzení neurologa, včetně poruchy zrakového nervu, psychiatrická onemocnění včetně výraznějšího neurastenického syndromu, alkoholová nebo drogová závislost, vestibulární poruchy, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, chronická onemocnění dýchacích cest a plic s poruchou funkce, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, jaterní testy, oční vyšetření včetně barvocitu

Preventivní prohlídky: základní vyšetření, jaterní testy, BET: metanol v moči koncem směny

Lhůty prohlídek: 1–2x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky, oční vyšetření včetně barvocitu

Následné prohlídky: 0

Glykoly

Kontraindikace: chronická onemocnění ledvin a jater se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažná onemocnění nervového systému, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, jaterní testy

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, jaterní testy

Lhůty prohlídek: 1 x za 2–3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Propylenglykol

Kontraindikace: chronická onemocnění ledvin a jater se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, závažná onemocnění nervového systému, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment

Lhůty prohlídek: 1 x za 3 roky

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Étery

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa a psychická onemocnění včetně abúzu alkoholu a drogové závislosti, závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic s poruchou funkce, chronická onemocnění jater a ledvin se známkami aktivity procesu nebo s poruchou funkce, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, u p-dioxanu močový sediment, jaterní testy a kreatinin

Periodické prohlídky: základní vyšetření, u p-dioxanu močový sediment, jaterní testy a kreatinin

Lhůty prohlídek: 1x za rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

Glykolétery

Kontraindikace: závažná onemocnění nervového systému dle posouzení neurologa, onemocnění hematopoetického systému, chronická onemocnění ledvin s poruchou funkce, kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, chronická onemocnění dýchacích cest a plic, alergická onemocnění, chronická zánětlivá oční onemocnění.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, KO + dif.

Periodické prohlídky: základní vyšetření, močový sediment, kreatinin, KO + dif, BET: etoxyoctová kyselina v moči nebo butoxyoctová kyselina v moči, odběr koncem směny 1–3x ročně

Lhůty prohlídek: 1x za 1 rok

Výstupní prohlídka: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky: 0

* příbuzné látky klasifikovány jako látky poškozující reprodukci reprodukci kategorie 2, např. 2-methoxypropan-1-0l, (2-methoxypropyl)-acetát

Formaldehyd a jiné alifatické aldehydy

Kontraindikace: chronická onemocnění horních i dolních dýchacích cest a plic s poruchou funkce, chronická oční zánětlivá onemocnění, ekzémová onemocnění a další chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace, alergická

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...