dnes je 6.6.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dílčí programy

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
 • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
 • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a  AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023. 

Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavbu a obnovu systémů pro sledování a hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší, a to včetně systémů určených k archivaci a ke zpracování údajů o zdrojích znečišťování ovzduší (emisních dat).

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 100 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, státní podniky, obchodní společnosti a družstva.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. července 2023.

 

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Zaměření dotačního titulu: Výzva se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti v gastro provozech a prádelnách v sektorech zdravotnictví, školství a v sociálních službách. Určena je pro Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 0,5 mld. Kč,
 • míra podpory (% CZV) 50 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Obce, městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. května 2023.

 

Udržitelné nakládání s odpady

Zaměření dotačního titulu: Dotace na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony).

Míra podpory:

 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů,
 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 500 mil. Kč,
 • z toho alokace na projekty opatření 1.5.5 je 150 mil. Kč, alokace na projekty opatření 1.5.7 je 150 mil. Kč a alokace na projekty opatření 1.5.8 je 150 mil. Kč. Projekty opatření 1.5.5 je možné kombinovat s projekty opatření 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 (přičemž alokace na tato opatření je 50 mil. Kč).

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. prosince 2023.

 

Srážkové vody a opatření proti povodním

Zaměření dotačního titulu: Dotace na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 500 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.3.3 je stanovena ve výši 1 000 mil. Kč, alokace pro opatření 1.3.4 je stanovena ve výši 1 500 mil. Kč,
 • Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %, propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů, a hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, Obce, Státní podniky, Organizační složky státu, Dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, Církve a náboženské společnosti,
 • městské části hl. města Prahy, Fyzické osoby podnikající, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. října 2023.

Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je pomoc podnikajícím chovatelům hospodářských zvířat, aby mohli zabezpečit svá stáda, a to zejména před útoky vlka obecného. Dále výzva nabízí podporu za účelem modernizace záchranných stanic a center pro ohrožené druhy živočichů. Předmětem dotace je předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů a modernizace či rozšíření stávající záchranné stanice či záchranného centra CITES.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 120 mil. Kč, z toho alokace pro opatření 1.6.1 je stanovena ve výši 20 mil. Kč, alokace pro opatření 1.6.3 je stanovena ve výši 100 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • záchranné stanice a centra CITES,
 • zemědělské subjekty.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2023.

 

Průzkum kontaminace životního prostředí

Zaměření dotačního titulu: Výzva se zaměřuje na projekty průzkumu kontaminace životního prostředí a jeho jednotlivých složek, tj. podzemních či povrchových vod, sedimentů, horninového prostředí či půdního vzduchu. Realizace průzkumných a do průzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit, a to včetně návrhu efektivního řešení.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč,
 • míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, obchodní společnosti a družstva, městské části hl. města Prahy, společenství vlastníků jednotek, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2023.

Veřejná zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině

Zaměření dotačního titulu: Výzva je určena pro projekty revitalizace sídelní zeleně prostřednictvím zachování, obnovy či zvyšování počtu a rozlohy ploch (a prvků) zeleně ve veřejném prostoru. Výzva také cílí na aktivity vedoucí k omezení negativní funkce odvodňovacího systému anebo prvků povrchového odvodnění.

Míra podpory:

 • alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč, z toho alokace pro aktivitu 1.3.1.4 je stanovena ve výši 100 mil. Kč a pro aktivitu 1.3.1.5 je stanovena ve výši 100 mil. Kč

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC (s výjimkou správ národních parků a Správy jeskyní ČR), organizační složky státu (s výjimkou AOPK ČR) veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby,
 • státní organizace, státní podniky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 20. 09. 2023.

Veřejné budovy v pasivním standardu

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora výstavby veřejných budov v pasivním energetickém standardu nebo tzv. plusových budov, které vyrobí více energie, než samy spotřebují. Dotaci lze čerpat na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy.

Míra podpory:

 • Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 800 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce, dobrovolné svazky obcí, kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby,
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky,
 • obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti,
 • právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. 6. 2023 (20:00).

Výměna kotlů pro nízkopříjmové domácnosti

Zaměření dotačního titulu: Předmětem výzvy je výměna kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Podporovanými zdroji jsou kotle na biomasu anebo elektrická a plynová tepelná čerpadla.

Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním1 v rodinných domech (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů, je poskytována prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027.

Míra podpory:

 • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1 700 000 000,- Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinných domů, bytových jednotek v bytových domech nebo trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2023.

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva se zaměřuje na snížení energetické náročnosti veřejných budov a je platná pro Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Míra podpory:

 • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 500 000 000,- Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 06. 2023.

Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Zaměření dotačního titulu: Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Míra podpory:

 • Celková alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 000 000,- Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 10. 2023.

Dotační tituly Ministerstva životního prostředí (MŽP)

 • Zdroje informací: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
 • Dílčí programy

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečné spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře. Dotaci lze čerpat na výměnu zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající fosilní paliva nebo elektrickou energii, rekonstrukce otopné soustavy a instalace tepelného čerpadla, kotle na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE, solárně termických systémů, fotovoltaických systémů.

Míra podpory:

 • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 825

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...