dnes je 3.10.2022

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

29.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

Dílčí programy

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

   • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
   • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
   • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.
   • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů.  Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a  AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2023.

 

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

 

Dotační tituly Ministerstva životního prostředí (MŽP)

 • Zdroje informací: http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html
 • Dílčí programy

  

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany jako například realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Podporu lze získat na zajištění povinností orgánů ochrany přírody, péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, adaptaci vodních ekosystémů na změnu klimatu, adaptaci nelesních/lesních ekosystémů na změnu klimatu a na zajištění podkladových materiálů pro zlepšení prostředí.

Míra podpory:

 • minimální výše není stanovena,
 • maximální výše dotace pro aktuální rok je stanovena rozdělením finančních prostředků pro daného oprávněného žadatele,
 • výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

 • agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • správci národních parků a jeskyní ČR.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

Národní program životní prostředí

Zdroje informací: https://www.narodniprogramzp.cz/

Dílčí programy

Dešťovka II

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze využít na tři typy projektů: 1) zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady, 2) akumulaci srážkové vody pro splachování v domácnosti, 3) zalévání zahrady a využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové. Nejjednodušší systém využívající dešťovou vodu jen na zálivku zahrady je dotován částkou až 55 tisíc korun a bude podporován jen u stávajících domů v oblastech výrazně postižených suchem. Dotace na druhý, kombinovaný systém, který využívá srážkovou vodu nejen na zalévání zahrady, ale i ke splachování toalety je určen stavebníkům a majitelům domů již po celé ČR. V něm může dotace dosáhnout maximální výše 65 tisíc korun. Stejně tak třetí varianta dotace na systém na recyklaci přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody či bez je plošně bez omezení a může se vyšplhat až 105 tisíc korun. Oproti první výzvě se rozpočet dělí na dvě poloviny. Jedna jde výhradně na projekty v obcích akutně ohrožených suchem, aby se dotace dostali více lidem z oblastí, kde je nedostatek vody kritický. Druhých 120 milionů korun je určeno pro ostatní žadatele, jejichž nemovitost se nachází mimo suché oblasti. Další pozitivní změnou je prodloužení lhůty na doložení papírové žádosti a odborného posudku, místo pěti dnů to nyní bude až třicet.

Příjemci podpory: Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen při vyčerpání alokace.

 

Zelená stuha

Zaměření dotačního titulu: Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň), s možností rozdělení čerpání dotace na více let (maximálně 3 roky) včetně pořízení nezbytného technického vybavení. Revitalizace vodních toků a vodních ploch. Demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím. Projekty environmentálního vzdělávání a výchovy.

Příjemci podpory: Obce oceněné titulem „Zelená stuha“ (ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku), obce oceněné titulem „Zelená stuha ČR“ (ocenění v celostátním kole soutěže).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2019 do 1. 4. 2020 pro obce oceněné z roku 2019, ukončení realizace: 31. 12. 2023.

 

Obnova zeleně

Zaměření dotačního titulu: Předmětem podpory je zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných přírodních vodních prvků a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech. Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory poskytnuté na odstranění následků živelní pohromy a obnovu zeleně. Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty, dále výsadba stromů a keřů, případně obnova poškozených trávníků, trvalkových výsadeb a doprovodné infrastruktury (mobiliář). Předmětem podpory je i obnova poškozených realizovaných vegetačních prvků v tornádem postižených oblastech, podpořených z NPŽP, OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, včetně likvidace škod na vegetaci. Opatření by měla být realizována podle původních, případně aktualizovaných projektových dokumentací.

Míra podpory:

 • 100 tis. – 15 mil. Kč na jeden projekt,
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů,
 • celková alokace na výzvu: 100 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • Jihomoravský kraj a Ústecký kraj.
 • Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) dne 24. 6. 2021.

Termín: Žádosti je možné podat do 30. 11. 2022, 14:00 hod.

Výsadba stromů - individuální projekty

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody. Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání.

Míra podpory:

 • výše podpory: 151 000 – 250 000 Kč,
 • maximální míra podpory: 100 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Termín: Žádosti je možné podat do 30. 12. 2023, 14:00 hod., nejpozději však do vyčerpání alokace.

 

Podpora zdrojů pitné vody - města a obce

Zaměření dotačního titulu: Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty, to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR nabízí dotaci na posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Realizace nových nebo regenerace/intenzifikace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče apod.). Instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.

Míra podpory:

 • až 70 % ze způsobilých výdajů projektu,
 • celková alokace: 450 mil. Kč,
 • minimální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 200 tis. Kč,
 • maximální výše přímých způsobilých realizačních výdajů na jeden projekt činí 3 mil. Kč.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty,
 • zájmová sdružení právnických osob ovládaná z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023 (nebo do vyčerpání alokace).

Domovní čistírny odpadních vod

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či

Partneři
 


Nahrávám...
Nahrávám...