dnes je 30.5.2024

Input:

Prováděcí předpisy k zákonu o chemických látkách – VI. část

28.1.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace, balení, označování nebezpečných chemických látek a přípravků a použití názvu nebezpečné látky nebo přípravku.

8. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. dubna 2004 č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků provádí § 3 odst. 7, § 19 odst. 3 a § 20 odst. 7 zákona.

Vyhláška stanovuje v souladu s právem ES:

- seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek (dále jen „Seznam„) a způsob jeho používání (příloha č. 1),

- obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností látek a přípravků (příloha č. 2),

- konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí (příloha č. 3),

 - další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli (příloha č. 7),

- náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí (přílohy
č. 8 a 9),

- výstražné symboly a písmenná označení nebezpečných vlastností fyzikálně-chemických a vlastností nebezpečných pro zdraví nebo životní prostředí (příloha č. 4),

- standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věta) (příloha č. 5),

- standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta) (příloha č. 6).

Seznam zahrnuje nebezpečné látky, jejichž klasifikace byla harmonizována v rámci Evropských společenství.

Seznam pro každou látku uvádí:

- identifikaci nebezpečné látky zahrnující číslo CAS, číslo ES a indexové číslo,

- klasifikaci zahrnující písmenné označení a standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty),

- informace pro označení obalu zahrnující symbol, standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S- věty),

- informace pro klasifikaci přípravku zahrnující koncentrační limity a příslušnou klasifikaci a R-věty,

- poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování.

V obecných postupech pro hodnocení látek a přípravků jsou uvedena kritéria pro hodnocení na základě fyzikálně-chemických vlastností, kritéria pro hodnocení na základě toxikologických vlastností, kritéria pro hodnocení na základě specifických účinků na zdraví člověka, kritéria pro hodnocení na základě účinků na životním prostředí, komentář k použití S-vět a speciální případy klasifikace a označování látek a přípravků.

Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků stanovené vyhláškou zahrnují:

- konvenční výpočtové metody hodnocení fyzikálně-chemických vlastností přípravků zahrnující alternativní výpočtové metody pro plynné přípravky a pro ostatní přípravky,

- konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečnosti přípravků pro zdraví člověka zahrnující postupy používané pro přípravky s různou klasifikací a příslušné koncentrační limity,

- konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečnosti přípravků pro životní prostředí zahrnující příslušné postupy pro vodní a nevodní prostředí a odpovídající koncentrační limity.

Požadavky na obaly určené k prodeji spotřebitelům jsou uvedeny přímo v zákoně. Kromě toho však vyhláška stanovuje požadavky na obaly přípravků představujících nebezpečí poškození plic (Xn, R 65) a přípravků obsahujících methanol v koncentraci vyšší než 3 % nebo dichlormethan v koncentraci vyšší než 1 %, které musí být vybaveny uzávěry odolnými proti otevření dětmi. Tyto uzávěry musí vyhovovat příslušným technickým normám (ČSN EN 28317 resp. ČSN EN 862). Uvedené platí pro hmatatelné výstrahy pro nevidomé (ČSN EN ISO 11683).

V náležitostech označování nebezpečných látek a přípravků se uvádí pravidla pro přiřazování výstražných symbolů, R-vět a S-vět. Pokud látka je zařazena do několika skupin nebezpečnosti, jsou uvedena pravidla pro uvádění omezeného počtu výstražných symbolů. Podobně u přípravků jsou uvedeny zásady pro uvádění počtu nebezpečných složek v označení přípravku.

Dále jsou uvedeny požadavky na označování specifických případů nebezpečných látek a přípravků zahrnující:

- přípravky prodávané spotřebitelům,

- přípravky v aerosolových rozprašovačích,

- přípravky obsahující určitou složku (např. olovo, kadmium, isokyanáty),

- přípravky označené určitou R-větou,

- přípravky neklasifikované jako nebezpečné, ale obsahující nejméně jednu nebezpečnou látku.

Vyhláškou se ruší vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...