dnes je 22.5.2024

Input:

Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR - verze srpen 2010

11.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.3
Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR – verze srpen 2010

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Současný zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákon o odpadech“) je předpisem, kterým se řídí odpadové hospodářství v ČR již devět let. Za dobu své existence byl zákon mnohokrát novelizován, a to zejména v rámci transpozice nejrůznějších směrnic EU. Norma, která u nás implementuje celou skupinu vzájemně na sobě nezávislých směrnic, se tak postupem času stala normou velmi nepřehlednou.

Česká republika je však navíc jako členský stát Evropské unie povinna v letošním roce transponovat novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech (dále jako "rámcová směrnice o odpadech“), a to do 12. prosince 2010. Současně s tím jsou proti České republice v současnosti vedena tři řízení pro porušení Smlouvy o založení Evropských společenství, a to konkrétně pro nesprávnou transpozici směrnice o skládkách odpadů, neprovedení směrnice o bateriích a akumulátorech a nesprávné provedení směrnice o vozidlech s ukončenou životností. V souvislosti s tím byly na podzim loňského roku připraveny a předloženy vládě pro informaci tzv. Teze odpadového hospodářství v ČR, které obsahovaly dohodu klíčových zástupců z oblasti odpadového hospodářství, že problematika zahrnující transpozici a reakci na řízení vedená proti ČR bude řešena tzv. euronovelou stávajícího zákona o odpadech (dále jako "euronovela“). Ta byla na přelomu roku připravena a jako poslanecká iniciativa 4 poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a Vlastimila Aubrechta předložena Poslanecké sněmovně v lednu letošního roku. Euronovela byla vyhlášena dne 21. května 2010 ve Sbírce zákonů pod číslem 154 a účinnost nabývá 1. července. V rámci projednávání ve výborech Senátu bylo však rozhodnuto, že k euronovele bude připravena samostatná novela, která pozmění euronovelou stanovené povinnosti týkající se výrobců a akreditovaných zástupců při využití odpadů z vybraných autovraků (ustanovení § 37a zákona o odpadech). Tato novela byla 21. dubna 2010 přikázána k projednání ve výborech Senátu a v průběhu června bude projednána Senátem.

Vzhledem k vývoji odpadového hospodářství v ČR a jeho praktickým potřebám je však současný zákon značně nepřehledný a nevyhovující. Poradou vedení ministerstva bylo proto rozhodnuto, že od ledna letošního roku budou sestaveny pracovní skupiny k tvorbě nových zákonů řešící odpadové hospodářství v ČR. Rovněž bylo rozhodnuto, že napříště bude zákon o odpadech rozdělen do dvou zákonů, a to na zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Pro vytvoření dvou zákonů byly především tyto dva hlavní důvody:

  1. Nekompatibilita rámcové směrnice o odpadech se směrnicemi upravující zpětný odběr výrobků. Velmi často se od sebe liší např. definicemi jednotlivých pojmů používaných ve směrnicích, což způsobuje v praxi nemalé problémy.

  2. Směrnice týkající se výrobků jsou velmi často novelizovány. Z těchto důvodů pak musí být novelizován celý zákon o odpadech, ačkoliv se to "odpadové části“ zákona vůbec netýká.

Před vlastní přípravou legislativního návrhu bylo rozhodnuto, že prvním krokem bude podrobnější rozpracování Tezí odpadového hospodářství ČR, kde budou diskutovány zejména oblasti, ve kterých je nutné dosáhnout konsensu.

V souladu s rozhodnutím porady vedení byly v lednu letošního roku vytvořeny pro oba zákony pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny byli zástupci nejen Ministerstva životního prostředí, ale i Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a rovněž i kontrolních orgánů, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, Hospodářské komory ČR, zástupců neziskových organizací a dalších odborníků v odpadovém hospodářství. V rámci pracovních skupin pro zpětný odběr výrobků se jednání zúčastnili i zástupci výrobců a příslušných asociací (pneumatiky, oleje).

Jednotlivé pracovní skupiny se nejprve sešly v tzv. resortním složení, tzn. zástupci MŽP, České inspekce životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a CENIA. Tato jednání měla za cíl připravit jednotný postoj ministerstva v určených oblastech nakládání s odpady, se kterým poté tato skupina předstoupila před tzv. rozšířenou pracovní skupinu a předložila ho k diskusi. Smyslem jednání bylo, aby došlo v rámci pracovních skupin k diskusi jednotlivých návrhů a pokud možno ke shodě na způsobu řešení určitého problému. Pokud nedošlo ke shodě, je nutné, aby v nadcházejícím čase jednání pokračovala. Tento způsob práce má napomoci tomu, že při pozdějším projednávání paragrafovaného znění zákonů již nebudou uplatňovány a nebo uplatňovány v omezené míře zásadní připomínky k již dohodnutým závěrům, které jsou uvedeny v těchto Rozšířených tezích.

Uvedené Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR je nutné vnímat na pozadí současného znění zákona o odpadech, protože pouze spolu s jeho aktuálním zněním představují celkový rámec navrhovaného legislativního řešení. Ty oblasti odpadové problematiky, které nejsou v tezích uvedeny, budou řešeny v souladu se zněním současné právní úpravy mimo jiné i proto, že existuje široká shoda na funkčnosti dosavadní normy v těchto (neuvedených) oblastech. Rozšířené teze popisují pouze odchylky budoucí normy od současné úpravy nebo zavádějí ustanovení zcela nová, která se v současné úpravě nenacházejí. Ustanovení současné úpravy, která v tezích nejsou zmíněna, zůstanou v budoucí normě bez významné obsahové změny ve srovnání se současným

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...