dnes je 18.7.2024

Input:

Souhlasy, pověření (činnosti, které lze v oblasti odpadového hospodářství vykonávat pouze na základě povolení vydaného správním rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy)

24.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.8 Souhlasy, pověření (činnosti, které lze v oblasti odpadového hospodářství vykonávat pouze na základě povolení vydaného správním rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy)

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Obecně

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, zákonem č. 275/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů, zákonem 356/2002 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 188/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech) je možné některé činnosti v oblasti nakládání s odpady vykonávat pouze na základě správního rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy.

Typy rozhodnutí

Typy správních rozhodnutí, na základě kterých lze některé činnosti vykonávat, jsou:

 • pověření (k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů)

 • souhlas

Orgány veřejné správy

Příslušnými orgány veřejné správy pro udělení povolení jsou

 • Ministerstvo životního prostředí

 • Ministerstvo zdravotnictví

 • krajské úřady

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Činnosti, které je možné vykonávat pouze na základě správního rozhodnutí, jsou:

 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (§ 7 zákona o odpadech)

 • míšení nebezpečných odpadů (§ 12 odst. 5)

 • upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (§ 16 odst. 2, § 18 odst. 2)

 • provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadu (§ 14 odst. 1)

 • nakládání s nebezpečnými odpady (§ 16 odst. 3)

 • dispozice s účtem pro účely ukládání finančních prostředků k vytváření finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a její asanaci (§ 50 odst. 2, § 51 odst. 1)

 • přeshraniční přeprava některých odpadů (Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

Sankce za porušení povinnosti vykonávat činnost pouze na základě povolení správního orgánu:

Podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12.1995, čj. 6 a 3/94 - 30 platí, že jestliže je k nějaké činnosti podle zákona třeba úředního povolení, je bez tohoto povolení činností zakázanou. Osobu, která ji bez dovolení koná, lze za výkon takové nedovolené činnosti postihnout (především za správní delikt nebo trestný čin).

Podle zákona o odpadech jsou stanoveny za porušení těchto povinností sankce v § 66 zákona v odst. 2, 3 a 4, za porušení povinností jmenovitě v § 66 neuvedených sankce § 66 odst. 5 (zbytková sankce).

Místní příslušnost orgánu veřejné správy

Podle ustanovení § 78 odst. 6 a § 79 odst.2, pokud zákon o odpadech nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je k rozhodování místně příslušný krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.

Udělení všech souhlasů podle zákona o odpadech může příslušný orgán státní správy vázat na podmínky. Podmínky zrušení nebo změny rozhodnutí, kterým je povolení uděleno, jsou obecně stanoveny v § 72 odst. 4 a 5 a v § 79 odst. 2 zákona o odpadech, konkrétně nebo odlišně u jednotlivých ustanovení.

K jednotlivým rozhodnutím

1) Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Relevantní ustanovení právní úpravy:

§ 6 odst. 1 písm. b) a c), § 7 a § 8 zákona o odpadech, vyhláška č. 376/2001 Sb.

Účel:

Podle § 7 odst. 1 zákona o odpadech může původce nebo oprávněná osoba, která se domnívá, že odpad, se kterým nakládá a který splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpečných vlastností, požádat o hodnocení nebezpečných vlastností tohoto odpadu.

Pokud tedy odpad je zařazen jako nebezpečný odpad na základě jeho smíšení nebo znečištění jiným nebezpečným odpadem nebo některou ze složek, které činí odpad nebezpečným a jsou uvedeny v příloze č. 5 k zákonu, je možné v případě pochybností požádat o hodnocení jeho nebezpečných vlastností pověřenou osobu, a pokud tato vydá osvědčení o tom, že odpad žádnou z nebezpečných vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu nemá, nakládat s ním za podmínek stanovených v osvědčení jako s odpadem ostatním.

Příslušný orgán veřejné správy:

Podle § 7 odst. 2 nebezpečné vlastnosti odpadů uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu

pod označením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená (dále jen „pověřená osoba“) Ministerstvem životního prostředí (dále jen „MŽP“), ostatní nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu (H 4 až H 11) hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba pověřená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“).

Podmínky pověření:

 • Pověřena může být fyzická osoba, která splňuje požadavky na odbornou způsobilost, nebo právnická osoba, která má ustanoveného odborného zástupce, který tyto požadavky splňuje

 • Požadavky na odbornou způsobilost odborného zástupce jsou stanoveny v § 7 odst. 6 pro MŽP a v odst. 7 pro Ministerstva zdravotnictví. Společné požadavky ministerstev jsou: VŠ vzdělání stanoveného směru, 10 let praxe v oboru, absolvování povinného školení s náplní schválenou ministerstvy nejpozději 6 měsíců před podáním žádosti o pověření nebo návrhu na prodloužení pověření. Obsah školení je stanoven vyhláškou o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

 • Pověření se uděluje na dobu určitou - maximálně na 5 let

 • Prodloužení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností provádějí ministerstva za stejných podmínek a na žádost stejného obsahu jako udělení pověření, rovněž na dobu maximálně 5 let (školení je tedy nutné absolvovat každých 5 let).

Povinnosti pověřené osoby:

 • Pověřená osoba nesmí hodnotit vlastní odpad a vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena.

 • Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů (§ 9) je možné vydat pouze po vyloučení všech 14 nebezpečných vlastností (pokud je osoba pověřena pouze k hodnocení jedné skupiny vlastností (jen MŽP nebo jen MZ), musí platné osvědčení vypracovat a podepsat dvě pověřené osoby.

 • Je-li některá z nebezpečných vlastností u odpadu potvrzena, vydá pověřená osoba „ sdělení “. Má- li být v osvědčení vyloučeno všech 14 nebezpečných vlastností, musí je vydat buď osoba pověřená oběma ministerstvy (musí mít tedy dvě pověření), nebo se úplné osvědčení bude skládat ze dvou osvědčení od dvou pověřených osob, nebo bude platné osvědčení oběma osobami podepsáno - každá pověřená osoba vypracuje hodnocení NV, k jejichž hodnocení byla pověřena.

Odejmutí a zánik pověření:

Podle § 8 odst. 1 Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své působnosti rozhodnutím odejme pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů pověřené osobě, pokud neplní postupy stanovené pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo nesplňuje podmínky, za kterých bylo pověření uděleno, nebo vystaví osvědčení na odpad, který má některou z nebezpečných vlastností.

Platnost rozhodnutí o pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle § 8 odst. 2 zaniká

 1. smrtí fyzické osoby,

 2. zánikem právnické osoby,

 3. prohlášením konkursu na majetek pověřené osoby,

 4. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo

 5. dnem doručení oznámení pověřené osoby o ukončení její činnosti jako pověřené osoby k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ministerstvu, které ji pověřilo.

Sankce za neplnění povinností pověřenou osobou:

 • pokutu do 300 000 Kč uloží Česká inspekce životního prostředí pověřené osobě - podnikateli, pokud hodnotí vlastní odpad nebo vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla pověřena (§ 66 odst. 2 písm. a)

 • pokutu do 1 000 000 Kč uloží obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí za porušení ostatních povinností (tzv. zbytková pokuta - § 66 odst. 5) - např. nedodržuje postupy stanovené prováděcím právním předpisem, vydá osvědčení na odpad, který některou z nebezpečných vlastností odpadů má, apod.

2) Souhlas k míšení nebezpečných odpadů

Míšení nebezpečných odpadů

Relevantní ustanovení:

§ 12 odst. 5, § 78 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech

Účel

Podle § 12 odst. 5 zákona o odpadech je ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady zakázáno. Ve výjimečných případech je míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi.

Ustanovení § 12 odst. 5 stanoví dvě obecné povinnosti:

 1. zákaz ředění a míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro přijetí na skládku

 2. zákaz míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný

Vzhledem k tomu, že jsou zákazy § 12 odst. 5 stanoveny jako obecná povinnost, vztahují se na všechny osoby nakládající s odpady - tj. původce i všechny oprávněné osoby. První zákaz - ředění a míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro přijetí na skládku - platí bez výjimky a vždy. Na druhý zákaz se vztahuje výjimka stanovená ve druhé a třetí větě § 12 odst. 5, kde se připouští míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady v případech, kdy míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí a (tedy zároveň) je-li účelem míšení nebezpečných odpadů splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů a zvýšení bezpečnosti při nakládání s nimi. V těchto případech lze míšení nebezpečných odpadů provádět na základě souhlasu krajského úřadu, místně příslušného podle místa nakládání s odpady. Vzhledem k tomu, že důvodem může být splnění požadavků technologie využití nebo odstranění odpadů (při současném neohrožení životního prostředí a zdraví lidí), je zřejmé, že tento souhlas budou moci získat pouze provozovatelé zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. K provozování těchto zařízení musejí mít provozovatelé rovněž souhlas téhož místně příslušného krajského úřadu (§ 14 odst. 1 zákona o odpadech). Je tedy zřejmé, že souhlas k míšení nebezpečných odpadů bude udělován spolu se souhlasem k provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů nebo v rámci něho.

Příslušný orgán veřejné správy

Krajský úřad místně příslušný provozování zařízení, ve kterém bude k míšení nebezpečných odpadů na základě souhlasu docházet.

Zrušení nebo změna rozhodnutí o vydání souhlasu:

Obecné ustanovení § 78 odst. 4 a 5 zákona o odpadech.

Sankce za míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu je stanovena v § 66 odst. 4 písm. c) (pokutu do výše 10 000 000 Kč ukládá Česká inspekce životního prostředí).

3) Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů

Relevantní ustanovení

§ 16 odst. 2, § 18 odst. 2, § 78 odst. 2 písm. j), § 79 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech

Účel

Vyplývá ze znění ustanovení § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona o odpadech:

 1. § 16 odst. 2: Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích.

 2. § 18 odst. 2: Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů se souhlasem příslušného krajského úřadu upustit.

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 16 odst. 2 se vztahuje k povinnosti původce odpadů a § 18 odst. 2 k povinnostem provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů shromažďovat nebo soustřeďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, budou o tento souhlas žádat pouze původci odpadů nebo provozovatelé zařízení ke sběru a výkupu odpadů, a to v tom případě a pouze pro ty odpady, které budou předávat dále k využívání nebo odstraňování společně, neboť způsob, jakým budou využity nebo odstraněny, jejich roztřídění nevyžaduje (např. směs odpadů stejné kategorie určená k uložení na skládku).

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný

 1. původci odpadů

 2. osoby oprávněné ke sběru a výkupu odpadů

Příslušný orgán veřejné správy

 1. Pro původce odpadů: Podle § 78 odst. 2 písm. j) uděluje místně příslušný krajský úřad souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok a podle § 79 odst. 1 písm. c) (nové po novelizaci zákona - duben 2004) uděluje tento souhlas příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností původci, který nakládá s odpady v množství menším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok (v zákoně č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. uděloval tento souhlas vždy krajský úřad. Zákonem č. 188/2004 Sb. byly kompetence upraveny podobně, jako v § 16 odst. 3 pro udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, aby v případě produkce nebezpečného odpadu mohl původce o oba souhlasy žádat u stejného orgánu státní správy. V případě téhož souhlasu pro provozovatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů tato změna v ustanovení § 18 odst. 2 provedena nebyla, protože souhlas k provozování zařízení vydává bez ohledu na množství odpadu vždy krajský úřad).

Souhlas uděluje krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný místu nakládání s odpady. Udělění souhlasu může být vázáno na podmínky.

Místní příslušnost orgánů veřejné správy:

 1. Původce nebezpečných odpadů může podle § 16 odst. 2 upustit od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů se souhlasem příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami v kompetencích, pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné.

  Podle § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech uděluje krajský úřad souhlas podle § 16 odst. 2 původci produkujícímu nebezpečné odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok. V ostatních případech tento souhlas uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro kterou je v § 79 odst. 1 písm. c) stanoveno, že uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech. Podle § 78 odst. 6 zákona o odpadech je pak, pokud není tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Obdobně platí podle § 79 odst. 2 zákona o odpadech pro místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

  Vzhledem k tomu, že souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech musí mít původce, nikoliv jeho jednotlivé provozovny, je i limit 100 t produkce nebezpečných odpadů za rok vztažen na celkovou produkci původce, dosaženou součtem ve všech jeho provozovnách nebo při činnostech, které vykonává. Místně příslušným je však úřad, v jehož obvodu je zařízení provozováno, tj. úřad místně příslušný sídlu provozovny, nikoliv původce (sídlu firmy). Pokud má tedy původce jednotlivé provozovny na území několika krajů a součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách přesahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech všechny krajské úřady, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny. Pokud původce součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách nedosahuje limit 100 tun za rok, udělují mu tento souhlas všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny, nebo obecně na jejichž území činnost, při níž nebezpečné odpady vznikají a on se stává jejich původcem, vykonává.

 2. Pro provozovatele zařízení ke sběru a výkupu se jedná vždy o krajský úřad místně příslušný provozovně (podle § 78 odst. 6 zákona o odpadech je, pokud není tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká).

Platnost souhlasů k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech:

Změna provedená zákonem č. 188/2004 Sb., v § 16 odst. 2 má účinnost od 1. 5. 2004 a podle přechodného ustanovení tohoto zákona (čl. II odst. 5) se souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem účinnosti tohoto zákona považují za souhlasy vydané podle tohoto zákona. To znamená, že jsou rovněž nadále platné po dobu v nich stanovenou, pokud se nezmění podmínky, za kterých byly vydány.

Sankce za porušení této povinnosti je pokuta do výše 1 000 000 Kč, kterou uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí podle § 66 odst. 5 (tzv. zbytková sankce).

Srovnání souhlasu k míšení nebezpečných odpadů a souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (reakce na dotazy a námitky, že tyto dva souhlasy vlastně jsou totéž):

Souhlas k upuštění od třídění podle § 16 odst. 2 a § 18 odst. 2 zákona se vztahuje na opačný případ, než souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady podle § 12 odst. 5 zákona. V prvém případě se jedná o souhlas k netřídění odpadů, které vznikají jako směs odpadů, nebo o souhlas k upuštění od jejich odděleného shromažďování, a to i když jsou všechny kategorie ostatní odpad, ve druhém případě jde o míšení odděleně vzniklých nebezpečných odpadů s jakýmkoliv jiným odpadem. Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování se týká původců a osob oprávněných ke sběru a výkupu odpadů, souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady se týká všech původců i oprávněných osob.

4) Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Nakládání s nebezpečnými odpady

Relevantní ustanovení zákona o odpadech:

§ 16 odst. 3, § 78 odst. 2 písm. i), § 79 odst. 1 písm. b).

Účel

§ 16 odst. 3 ve znění po novelizaci zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 188 /2004 Sb.:

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu.

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem musí mít jeho původce, pokud mu tento nebezpečný odpad nevzniká při provozu zařízení, k němuž má již souhlas příslušného krajského úřadu.

(Zde je třeba upozornit, že v původním znění zákona o odpadech /před změnami v kompetencích stanovených zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů/ uděloval souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady pouze okresní úřad a ve znění § 16 odst. 3 byla další věta ve znění: pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14. Změnou zákonem č. 320/2002 Sb., tato věta vypadla, tzn. že pokud při provozování zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů vznikal před účinností další novely zákona o odpadech - zákona č. 188 /2004 Sb. nebezpečný odpad, jehož původcem byl tedy provozovatel zařízení, musel mít na nakládání s tímto vznikajícím odpadem souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Novelou zákona o odpadech, schválenou v dubnu 2004 /s účinností od 1.5.2004/ bylo toto ustanovení znovu doplněno a § 16 odst. 3 byl rozšířen o větu „Přeprava nebezpečného odpadu nepodléhá souhlasu“. Tento souhlas nebyl sice vyžadován ani před přijetím této novely, neboť nepřímo vyplývá z ustanovení § 12 odst. 3 a § 24 odst. 2, doplnění však bylo provedeno z důvodu odstranění nejasností vznikajících při výkladu zákona).

Výjimky, zvláštní podmínky

Zvláštní ustanovení pro udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady původci odpadů z výroby oxidu titaničitého - doplnění věty na začátek odst. 2 § 34 (zákonem č. 188 /2004 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) ve znění: „Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady z výroby oxidu titaničitého příslušný orgán veřejné správy neudělí, pokud posuzování vlivů na životní prostředí8a) prokáže bezprostřední nebo předpokládá pozdější škodlivé účinky výroby na životní prostředí.“.

Poznámka pod čarou č. 8a) zní:

_____________

„8a) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)“.

Příslušný orgán veřejné správy:

Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem uděluje:

 1. původci s produkcí nebezpečných odpadů vyšší než 100 tun nebezpečného odpadu za rok - místně příslušný krajský úřad

 2. původci s produkcí nebezpečných odpadů nižší než 100 tun nebezpečného odpadu za rok - místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností

Místní příslušnost orgánů veřejné správy:

Původce nebezpečných odpadů může podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů, nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Podle § 78 odst. 2 písm. i) zákona o odpadech uděluje krajský úřad souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok. V ostatních případech tento souhlas uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro kterou je v § 79 odst. 1 písm. b) stanoveno, že uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j) zákona o odpadech. Podle § 78 odst. 6 zákona o odpadech je pak, pokud není tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveno jinak, k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká. Obdobně platí podle § 79 odst. 2 zákona o odpadech pro místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vzhledem k tomu, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 2 zákona o odpadech musí mít původce, nikoliv jeho jednotlivé provozovny, je i limit 100 t produkce nebezpečných odpadů za rok vztažen na celkovou produkci původce, dosaženou součtem ve všech jeho provozovnách nebo při činnostech, které vykonává. Místně příslušným je však úřad, v jehož obvodu je zařízení provozováno, tj. úřad místně příslušný sídlu provozovny, nikoliv původce (sídlu firmy). Pokud má tedy původce jednotlivé provozovny na území několika krajů a součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách přesahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny krajské úřady, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny. Pokud původce součtem produkce nebezpečných odpadů v těchto provozovnách nedosahuje limit 100 tun za rok, udělují tomuto původci souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž území jsou provozovány jeho provozovny, nebo obecně na jejichž území činnost, při níž nebezpečné odpady vznikají a on se stává jejich původcem, vykonává.

Platnost souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady, vydaných okresními úřady za účinnosti zákona č. 185/2001 Sb.:

Změna ustanovení § 16 odst. 3, provedená zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů, má účinnost dnem 1. 1. 2003. Vzhledem k tomu, že zákon č. 320/2002 Sb. nestanovil přechodné ustanovení, kterým by omezil platnost rozhodnutí vydaných okresním úřadem, jsou tato platná i nadále, a to na dobu v nich stanovenou nebo do doby, kdy bude nutné, např. z důvodu změny nakládání s odpady u původce, vydat rozhodnutí nové.

Sankce za nakládání s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním:

Pokuta do výše 10 000 000 Kč, uložená Českou inspekcí životního prostředí podle § 66 odst. 4 písm. d).

5) Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů

Provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů

Relevantní ustanovení zákona o odpadech

§ 14 odst. 1, § 78 odst. 2 písm. a)

Účel:

Podle § 14 odst. 1 lze zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále jen „souhlas k provozování zařízení“). V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky a plněny povinnosti při provozování skládky stanovené tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

Podle § 14 odst. 2 v zařízeních, která nejsou podle tohoto zákona určena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.20) K provozování takovýchto zařízení není požadován souhlas k provozování zařízení podle odstavce 1.

Smyslem obecných ustanovení § 12 a § 14 zákona o odpadech je zajistit odpovědnost za odpad v každém stupni nakládání s ním. Jednou z povinností původců i osob oprávněných k nakládání s odpady podle tohoto zákona je i vedení evidence a ohlašování nakládání s odpady podle § 39 zákona o odpadech, ze kterého musí být vždy zřejmý původce odpadu a osoba, které byl odpad předán k využití nebo odstranění. Na každou osobu, která převezme odpad od původce do svého vlastnictví, přecházejí všechny povinnosti původce, s výjimkou povinností uvedených v § 16 odst. 1 písm.i) a j).

Osoby, na jejichž činnost je souhlas nutný

Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů

Podmínky udělení souhlasu k provozování zařízení:

 1. obecné:

  • Souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů je udělován na základě žádosti, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 1 odst. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, jejíž přílohou musí být návrh provozního řádu s náležitostmi podle přílohy č. 1 k citované vyhlášce.

  • Při posuzování žádostí o udělení souhlasů hodnotí krajský úřad zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu odpadového hospodářství České republiky (§ 78 odst.3 zákona o odpadech).

  • Podle § 78 odst. 2 písm. a) může krajský úřad udělení souhlasu k provozování zařízení vázat na podmínky - to znamená, že specifické podmínky může krajský úřad stanovit podle konkrétního zařízení a situace.

  • Nahrazení souhlasu podle zákona o odpadech integrovaným povolením je stanoveno v § 82 odst. 2 zákona o odpadech, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který s účinností od 1. ledna 2003 stanoví, že souhlas k provozování zařízení podle § 14 odst. 1, § 16 odst. 3 a vyjádření podle § 79 odst. 5 písm. b) až e) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.

  (Podle přílohy č. 1 zákona o integrované

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...