dnes je 18.9.2019
Input:

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery

3.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Typologie osobnosti pro vedoucí pracovníky a manažery

Současná doba velkého konkurenčního tlaku nutí podniky k novému přístupu ke svému zdroji výhod, kvality a inovací - k zaměstnancům. Největší důraz je na efektivní výběr a udržení si vhodných lidí. Především na vedoucí pracovníky jsou tak kladeny vysoké nároky.

Pro účinný výběr a vedení a řízení lidí je nezbytné rozumět faktorům, které působí na chování pracovníků připráci a ovlivňují jejich zařazení, výkon, motivaci, loajalitu, stálost apod. Dobrý vedoucí a manažer si musí všímat rozdílů (mezi vlastnostmi, charakterem, temperamentem, potřebami, snahami, přáními) a pružně na ně reagovat.

V této lekci on-line kurzu Manažerské dovednosti se dozvíte a naučíte:

 • Základní faktory účinného vedení podle poznání osobnosti.

 • Jak jednat s různými svízelnými typy osobnostní.

I. Jedinci v práci – typy osobností

Psychologická východiska

Každý člověk je osobnost, a to nejen pokud se stane významným či slavným. Osobnost je individuální celek duševního života v jednotě s tělem člověka a jeho okolním prostředím. Být osobností znamená, že ve stejných situacích různí lidé reaguje různě a že duševní život je nějak organizován. Zároveň to znamená, že každý člověk je výjimečný a jedinečný, specifická kombinace silných a slabých stránek. Každý je neopakovatelný originál s osobitým vybavením, nadáním a svými překážkami. I z toho vyplývá, že každý člověk zasluhuje úctu a každý má svou cenu.

Pro vedoucí pracovníky je důležité naučit se:

 • pozorovat a poznávat sebe i ostatní, stávat se tak lepšími a vstřícnějšími,

 • systematickým pozorováním odhalovat typické chování lidí v určitých situacích,

 • z typických projevů usoudit na rys nebo vlastnost a konečně se podle toho zařídit, předpovědět budoucí událost a provést potřebná opatření.

Typologie osobnosti – nejznámější, se kterými se mohou leadři setkat

 • Nejznámější typologie jsou modely faktorové analýzy, dnes především uplatňované v praxi klinické psychologie jako psychodiagnostický prostředek – testy osobnosti:
  - Catellův šestnácti-faktorový dotazník (16 PF)
  - Eysenckův faktorově analytický model.

  Oba přístupy vychází z podobných faktorů (seznamu vlastností osobnosti) a staví především na kombinaci tří základních rysů – afektovosti (vřelost, adaptabilnost → rezervovanost, rigidnost), inteligence, síla ega (stálost, zralost → proměnlivost, neurotičnost).

 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) v praxi asi nejvíce používaný. posuzuje osobnost podle 4 základních rysů – introverze a extroverze, orientace na smyslové vnímání a orientace na intuici, orientace na myšlení a orientace na cítění, orientace na usuzování a orientace na vnímání.

 • Seville and Holdsworth´s Occupational Personality Questionnaire (OPQ) Zaměřuje se na 3 oblasti osobnosti – způsob myšlení, vztahy s lidmi a cítění (emoce).

 • Gordon Personal Profile and Inventory (GPPI)

  Typ osobnosti se stanovuje v závislosti na charakteristikách – Osobnostního profilu: dominance, odpovědnost, citová stabilita, družnost; a Osobních vlastností: opatrnost, originalita myšlení, vitalita, osobní vztahy.

Typologie MBTI

Typologie MBTI slouží manažerům jako pomoc pro pochopení lidí, osobnostní rozvoj a dobrý výběr pracovníků. Nesmí se však stát nástrojem „škatulkování“ nebo omlouvání chyb a nevhodného chování. Osobnostní typ lze zjistit podle dostupných testů (ne klasických, tedy není dobrá nebo špatná odpověď); charakteristiky lze vysledovat z projevů jedince.

Základní východiska:

Každý jednotlivec má hlavní zdroj činnosti ve čtyřech skupinách stanovených otázkami:

 • kam se orientuje jeho energie,

 • jakým způsobem přijímá informace,

 • jakým způsobem se rozhoduje,

 • jaký preferuje životní styl.

V každé skupině existují ještě dvě možné preference. Každý člověk přirozeně preferuje v jednotlivé skupině jeden způsob více než druhý. Přesto, že se každý člověk pohybuje napříč celým spektrem preferencí, každý jednotlivec má přirozenou preferenci, která se kloní k jedné nebo druhé straně.Vzájemnou kombinací jednotlivých rysů vznikne 16 základních typů osobností.

Základní preference

*Používané zkratky jsou z anglického: Extroversion, Introversion, Sensing, iNtuition, Thinking, Feeling, Perceiving, Judging

Skupina Ozn. Preference Charakteristika osobnosti 
Aktivizace
(Orientace reagování)  
E Extroverze + Zaměření na okolí - svět lidí, přátelský, mluví více než poslouchá, vlídný.
- Otálí se záležitostmi vyžadující soustředění.  
I Introverze + Zaměření na vnitřní svět myšlenek, rád věci promýšlí, dobrý posluchač, rezervovaný.
- Váhá se záležitostmi vyžadující styk s lidmi.  
Získávání informací
(Získávání dat)  
S Smysly + Zaměření na současnost, hmatatelné výsledky, fakta; nedůvěřuje intuici, drží se při zemi.
- Problémy má při pohledech do budoucna, formulace koncepcí.  
N Intuice + Zaměření na budoucnost nebo minulost, možnosti, ideje, teorie; často myslí najednou na více věcí, raději dává obecné odpovědi, nerespektuje zavedené postupy, má fantazii.
- Zanedbává detaily.  
Rozhodování
(Zpracování dat)  
T Myšlení + Logické rozhodování, lepší paměť na čísla a obrazy než jména a tváře, zaměřený na výkon.
- Má problémy se vztahy na pracovišti.  
F Cítění + Rozhodování podle pocitů a vlastních hodnot, zájem o druhé, empatický.
- Hůře řeší neosobní problémy.  
Životní styl
(Preference problémů) 
J Usuzování + Rád plánuje, organizuje, dělá věci důkladně, včas (uzavřené problémy).
- Odkládá odpočinek.  
P Vnímání + Flexibilní, spontánní, neplánuje, odkládá rozhodnutí, miluje neznámo (otevřené problémy).
- Odkládá závazná rozhodnutí a plánování.  

Základní rozdělení a charakteristiky vedení

 1. Typy s dominantní kombinací Intuice – Myšlení (NT)

  Typy osobnosti: INTP, INTJ, ENTJ, ENTP

  Charakteristický rys: Vynalézavost. V komunikaci přímočarý a logický, neochota vyjadřovat se k samozřejmostem.

  Zaměření: Koncepce, věda a teorie. Pozice v týmu vizionář, systémový architekt, tvůrce.

  Motivace: Stimuly zaměřené na zvyšování kompetencí, znalostí a vedení, na růst osobní kariéry a větší odpovědnost a míru kontroly.

  Vedení: Potřebuje porozumět systému, proč to tak je a funguje. Vedení by se mělo zaměřit na stanovování cílů, zlepšování, dovednosti. Styl vedení, koučování či mentorování.

   
 2. Typy s dominantní kombinací Intuice – Cítění (NF)

  Typy osobnosti: INFP, INFJ, ENFJ, ENFP

  Charakteristický rys: Idealističnost, zaměření na dobro v druhých.

  Zaměření: Lidé, etika. Pozice v týmu: katalyzátor, mluvčí.

  Motivace: Pobídky by měly směřovat k seberealizaci a vytvoření harmonického prostředí. A k naplnění touhy inspirovat a přesvědčovat, být důležitý.

  Vedení: Potřeby směřují k hledání sebe sama a seberealizaci. Vedoucí by měl přispět jedinci jednoznačně se identifikovat.Vedení preferuje v přátelském rovnoprávném stylu. K náležitému výkonu potřebuje dobré vztahy v práci. Styl vedení a koučování.

   
 3. Typy s dominantní kombinací Smysly – Vnímání (SP)

  Typy osobnosti: ESFP, ESTP, ISTP, ISFP

  Charakteristický rys: Dobrodružnost a impulsívnost, obrovská vitalita.

  Zaměření: Činnost, umění a estetika. Pozice v týmu urovnávač sporů, vyjednávač.

  Motivace: Motivace se odvíjí od potřeby svobody, nezávislosti, spontánních projevů, potřeby radosti z práce. Je zaměřen na uspokojování současných spíše než budoucích potřeb.

  Vedení: Při vedení takto zaměřené osobnosti je třeba zachovávat určitou míru volnosti. Největší výkony jsou, pokud se práce stane jeho koníčkem. Rychle pracuje pod tlakem. Styl koučování.

   
 4. Typy s dominantní kombinací Smysly – Usuzování (SJ)

  Typy osobnosti: ESFJ, ESTJ, ISTJ, ISFJ

  Charakteristický rys: Tradice, citlivost pro detail.

  Zaměření: Procedury, služby, obchod, ekonomie. Pozice v týmu tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor.

  Motivace: Vhodné je přenášet odpovědnost, angažovat v uchovávání a určování tradic, organizace a plánování.

  Vedení: Má smysl pro tradice, systém a pořádek a podle toho vyžaduje vedení podle jasných kritérií a objektivních hledisek. Styl řízení a vedení.

   

II. Dimenze účinného jednání a přehled typů svízelných osobností včetně zvládací strategie

Základní pravidla účinného jednání:

 • Vést jednání z pozice společníků, kteří řeší společný problém.

 • Méně mluvit a více poslouchat.

 • Věnovat svou pozornost partnerovi komunikace, ať je jeho osobnost jakákoliv.

 • Vzbudit v partnerovi pocit, že je snaha mu porozumět.

 • Sledovat neverbální komunikaci partnera.

 • Zpětnou vazbou se přesvědčit, zda je správně rozuměno sdělení, z vaší i partnerovy strany.

 

Nejtěžší jednání je s tzv. “svízelnými typy“ osob, které svým zaměření a vlastnostmi vyvolávají konflikty a manipulují ostatními. Jaké typy to jsou a jak na ně uvádí následující přehled.

Úzkostný typ

Charakteristické znaky a projevy:

 • Schoulené držení těla, těkavý pohled, klopení zraku, nejistá gesta.

 • V řeči nejisté pomlky, časté opakování dotazů, vysloveny obavy a naléhavé žádosti o ujištění.

 • Bojí se učinit rozhodnutí. Trpí pochybnostmi a výčitkami. Volí únikové cesty, odstupuje od složitějšího jednání.

 • Bere si na pomoc jiné osoby. Odvolává se na autority.

Zvládací strategie:

 • Vyčkat, až se na nás obrátí, nezaujímat pozici tváří v tvář.

 • Hovořit pomalu, klidným hlasem, podat vyčerpávající informace.

 • Vyvarovat se nátlaku na rozhodnutí a otázek typu „buď a nebo“. Uvažovat za něho nahlas. Klást jím nevyslovené otázky a vyslovovat za něho

Partneři