dnes je 25.5.2024

Input:

Vedlejší energetické produkty - Záměr řešení na MPO

22.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2.2.2
Vedlejší energetické produkty – Záměr řešení na MPO

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

V České republice existuje dlouhodobě nevyjasněná situace v oblasti legislativy, týkající se využívání vedlejších produktů ze spalování tuhých paliv a energetického využívání odpadů. Hlavním problémem stále zůstává stav, kdy jsou tyto produkty posuzovány jako odpad a je tedy velmi obtížné je dále využívat například ve stavebnictví. Záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu, jako zadavatele úkolu, bylo stanovení optimalizace procesu certifikace s jednoznačně definovanými kritérii pro produkt, který by dále mohl být uváděn na trh a následně využíván.

Za tímto účelem vyhlásilo MPO veřejnou soutěž na zpracování zakázky "Optimalizace technické části certifikačního procesu pro produkty z procesů spalování, zejména z procesů spalování a spoluspalování odpadů“. Po vyhodnocení předložených nabídek se zpracovatelem zakázky stalo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Realizační tým ve složení Doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Doc. Ing. Jiří Brožovský, CSc., Doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D., Ing. Nikol Žižková, Ph.D., Ing. Karel Dvořák, Ph.D., Ing. Lenka Nevřivová, Ph.D., Ing. Vít Černý, Ing. Šárka Keprdová, pracoval pod vedením prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc.

V příloze č. 2 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je v seznamu stanovených výrobků uveden název "Popílky a směsi s popílkem“. Z tohoto lze odvodit, že surovinou pro stavební směsi může být jakýkoli popílek bez specifikace původu. Proto musí být optimalizace technické části certifikačního procesu řešena komplexně jak pro produkty z procesu spalování a spoluspalování odpadů, tak i produkty ze spalování uhlí.

V rámci úkolu Optimalizace technické části certifikačního procesu pro produkty z procesů spalování, zejména z procesů spalování a spoluspalování odpadů, si řešitelé vytkli jako hlavní cíl optimalizace zapracovat ustanovení směrnice ES č. 98/2008 a požadavky kladené na producenty podle nařízení REACH do vlastního procesu certifikace. Tímto dochází k zapracování jednotné metodiky posuzování vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, která je v současné době aplikována v členských zemích Evropské Unie.

Výstupem projektu je úprava stávajících a vytvoření zcela nových technických návodů používaných autorizovanými osobami pro činnost v oblasti posuzování shody. Finální soubor pro stanovení konkrétních funkčních technických parametrů vedlejších energetických produktů (VEP) byl zpracován formou koncepčních návrhů.

Stanovení souboru technických parametrů, jejichž stanovení bude součástí optimalizované certifikační procedury

Při procesu uvádění stavebního výrobku na trh je nejprve třeba rozhodnout, zda se jedná o výrobek stanovený a jakým způsobem k němu bude přistupováno. Zejména zda bude uplatněn postup evropským nebo ještě národním systémem posuzování shody.

Pokud je pro daný výrobek zaveden Evropský systém posuzování shody, je většinou již zrušena možnost postupu dle národního systém; tato premisa platí pro všechny členské státy Evropské unie. Je tedy nejprve nutné zjistit, zda výrobek pod tento systém již spadá. Tento stav nastane, pokud pro výrobek již byla zpracována Harmonizovaná evropská norma. Pokud je potvrzeno, že pro výrobek skutečně harmonizovaná norma existuje, jedná se o stanovený výrobek, který spadá pod Evropský systém posuzování shody. Výrobce nebo dovozce tedy musí pro uvedení na trh postupovat v souladu s požadavky dané harmonizované normy. Posouzení končí vystavením evropského prohlášení o shodě a připojením označení CE. Tím je výrobek uveden na trh a všechny legislativní požadavky jsou splněny.

V případě, že harmonizovaná norma ještě není k dispozici, je nutné ověřit, zda výrobek není zahrnut do systému národního. Tato skutečnost je lehce ověřitelná nahlédnutím do nařízení vlády č. 163/2002 Sb., které ve své příloze č. 2 přímo vyjmenovává stanovené výrobky. Pokud zde nalezneme příslušný výrobek, máme potvrzeno, že se jedná o stanovený výrobek, který spadá pod Národní systém posuzování shody a výrobce nebo dovozce tedy musí postupovat v souladu s požadavky, které mu určí zmíněné nařízení vlády, potažmo určené normy a stavebně technické osvědčení. Posouzení shody končí vystavením prohlášení o shodě. Tím jsou naplněny legislativní požadavky.

Když pro daný výrobek neexistuje ani harmonizovaná norma ani není vyjmenován v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jedná se o nestanovený výrobek.

Před samotným procesem posouzení shody a uvedením výrobku na trh je každý výrobce povinen zavést a udržovat "Systém řízení výroby“ daného výrobku tak, aby zajistil jednak jeho stálou kvalitu a dále zajistil, že výrobek bude trvale plnit základní požadavky na stavby. Požadavky na systém řízení výroby jsou stanoveny jednak nařízením vlády č. 163/2002 Sb. pro výrobky stanovené k tomuto nařízení a nebo příslušnou harmonizovanou normou pro výrobky, které spadají pod nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

Součástí systému řízení výroby je kromě dalších věcí i povinnost výrobce provádět stálou vnitřní kontrolu funkčních parametrů výrobků s četností, která může být stanovená v normách, technických předpisech, stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech a přizpůsobená výrobku a jeho výrobním podmínkám.

Kromě funkčních parametrů, které se mnohdy stanovují obtížně, případně je nelze zejména z časových důvodů provádět často, může výrobce zavést vnitřní systém identifikačních zkoušek, kterými prokáže identičnost průběžně vyráběného výrobku se vzorkem, který byl testován na všechny funkční parametry.

Od roku 2006 bylo do legislativy Evropské Unie zavedeno Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), které stanovuje producentům a dovozcům látek na území Evropské Unie povinnost zaregistrovat všechny látky uváděné na trh samostatně nebo jako součást směsi v množství 1 tuny nebo větším za rok. Uvedené nařízení se nevztahuje na odpady.

Tato registrace látek je nezbytnou podmínkou pro uvádění na trh (samostatně nebo obsažené ve výrobku). To znamená, že látky, které nebudou registrovány podle nařízení REACH, nemohou být uváděny na trh od 1. 12. 2010 (platí pro látky produkované v množství nad 1 000 t/rok). Látky produkované v menším množství mohou být uváděny na trh pouze za předpokladu provedené předregistrace příslušného výrobce, kterou bylo nutné provést již k 30. 11. 2008.

Producenti vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí provádějí v současné době registraci těchto produktů u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách (ECHA). Součástí registrace bylo provedení rozsáhlého a dlouhodobého testování zahrnující toxikologické a ekotoxikologické testy provedené v laboratoři pracující v systému GLP (Good Laboratory Practice) včetně Zprávy o chemické bezpečnosti a též scénářů expozice. Tyto testy a hodnocení probíhaly podle jednotné metodiky v rámci celé Evropské Unie a jejich účelem bylo identifikovat a podrobně vyhodnotit vliv těchto látek na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

Vedlejší energetické produkty byly zaregistrovány jako Ashes (residues), coal, což zahrnuje popílek, škváru a strusku z klasického spalování uhlí.

Další zaregistrované látky jsou FBC Ash, což je úletový popílek a ložový popel z fluidního spalování uhlí, Biomass Ash – popílek ze spalování biomasy, Calcium sulphate – produkt mokré metody odsíření a SDA Product – produkt polosuché metody odsíření.

Jednou z posledních registrovaných látek je také Mixed Ash – popílek ze spoluspalování vybraných odpadů jasně definovaných v registrační dokumentaci.

Z výše uvedených důvodů byly požadavky na testování látek dle nařízení REACH zahrnuty do procesu certifikace výrobků. Některé metodiky testování a byly vybrány pro posouzení vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí a zařazeny do revidovaných technických návodů.

Z pohledu vlivu vedlejšího energetického produktu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí byly vybrány testy Acute toxicity for Daphnia (EU C.2 / OECD 202) a Algal inhibition test (EU C.3 / OECD 201), které jsou vypracovány specializovanou skupinou OECD a jsou prakticky beze změn převzaty i legislativou EU. Jejich předností je především:

 • Schopnost reagovat na širokou škálu negativních vlivů v prostředí i v nízkých koncentracích,

 • jednoduchost,

 • reprodukovatelnost,

 • nenáročnost na přístrojové vybavení,

 • relativní rychlost provedení,

 • zkoušky jsou validovány na mezinárodní úrovni,

 • jsou dostupné okružní testy pro zjištění správnosti jejich provádění,

 • výsledky jsou využitelné i pro deklarování nutných údajů, vyžadovaných jinou legislativou než "odpadářskou“,

 • nevyužívají obratlovců v souladu s mezinárodními trendy na ochranu zvířat proti týrání,

 • malá prostorová náročnost, možnost provádění velkého množství zkoušek současně vedle sebe.

Kompletní seznam toxikologických a ekotoxikologických testů, které jsou požadovány v rámci přípravy registrační dokumentace podle nařízení REACH, je uveden v příloze 4.

Nezbytnou podmínkou při posuzování vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí je požadavek, aby pro žádnou z látek obsažených ve výrobku nevyplývala podmínka klasifikace podle nařízení REACH a CLP.

Splnění výše uvedených podmínek je nezbytnou podmínkou pro uvedení výrobku na trh. To znamená, že předložení registračního čísla přiděleného Agenturou ECHA každému výrobci po úspěšné registraci podle nařízení REACH a Zprávy o chemické bezpečnosti, ze které vyplývá, že se na látku nevztahuje povinnost klasifikace, musí být nedílnou součástí žádosti o posouzení shody (certifikace výrobku).

Podle našich dosavadních poznatků produkty ze spalování odpadů v současné době registrovány podle požadavků nařízení REACH nejsou a tudíž nebyl komplexně zhodnocen jejich vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. Proto v současné době nelze uvažovat o možnosti jejich certifikace.

Výše uvedený postup znamená oddělení legislativních požadavků vztahujících se na výrobky (včetně látek obsažených ve výrobcích) od legislativních požadavků vztahujících se na odpady.

 1. Schéma rozhodovacího procesu výrobek/odpad (příloha 1)

 2. Schéma procesu posuzování shody výrobku, v tomto případě vedlejšího energetického produktu (příloha 2)

Návrh koncepce posuzování shody vedlejších energetických produktů byl předložen v průběhu zpracování meziresortní pracovní skupině k posouzení. Tato pracovní skupina byla ustavena a koordinována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejími členy byli jmenovaní zástupci dotčených resortů, tj. MPO, MŽP, MF a z dalších odborných organizací: Státní zdravotní ústav, Česká obchodní inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká inspekce životního prostředí, Výzkumný ústav hnědého uhlí Most, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Sokolovská uhelná, a.s., ČEZ Energetické produkty, s.r.o. , EG7, s.r.o., ASVEP – ARCADIS geotechnika a VŠCHT Praha. Byla uplatněna řada konstruktivních připomínek, které byly zapracovány do jednotlivých návrhů. Upravený materiál byl opětovně zaslán všem členům meziresortní pracovní skupiny, kteří již další připomínky neuplatnili a s návrhem vyslovili souhlas.

Následně bylo přikročeno k zpracování kompletních souborů technických parametrů pro identifikační zkoušky výrobků. Soubor parametrů funkčních vlastností je shrnut v návrzích technických návodů pro činnost autorizovaných osob.

Návrh finálních verzí technických postupů a jejich oponentura

S pokračující harmonizací dochází k postupnému omezování národních systémů posuzování shody. Postupně začínají sloužit jako doplnění systému evropského a vztahují se na výrobky, pro které ještě nebyla zpracována harmonizovaná norma. Výrobky, na které se již harmonizované normy vztahují a jsou tedy výrobky stanovenými k NV č. 190/2002 Sb., není nutné se dále zabývat.

Ostatní výrobky však stále patří pod národní systém posuzování shody.

Finální soubor pro stanovení konkrétních funkčních technických parametrů vedlejších energetických produktů (VEP) byl zpracován formou koncepčních návrhů technických návodů pro činnost autorizovaných osob. Tyto technické návody slouží autorizovaným osobám při posuzování shody v případech, že na daný výrobek neexistuje určená technická norma, případně tato norma nepokrývá dostatečně všechny základní požadavky na stavby, nebo výrobce z různých důvodu nemůže podle této normy postupovat.

V případě vedlejších energetických produktů určené normy neexistují. Pro některé typy VEP již proto byly technické návody zpracovány, nicméně rozhodně nepokrývají všechna určená užití a dále zahrnují pouze úzkou skupinu těchto produktů.

Navržené technické návody jsou určeny jako podkladní materiál pro jednání v příslušných komisích a pracovních skupinách, které jsou za tvorbu těchto návodů zodpovědné. Pro tvorbu návrhů nových technických návodů byly využity již existující české normy pro vysokoteplotní a fluidní popílky v aktuálním znění.

Součástí tvorby těchto návodů byl i návrh úpravy nařízení vlády č. 163/2002 Sb. tak, aby příloha 2 tohoto nařízení zahrnovala i dosud neuváděné vedlejší energetické produkty, které proto dosud patří mezi nestanovené výrobky.

Zároveň je doporučeno zvolit pro posuzování shody těchto vedlejších energetických produktů nejpřísnější možný režim, který je uveden v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Stávající technické návody vypracované podle položek v seznamu stanovených výrobků pro položky "Popílky a směsi s popílkem“, umožňují producentům požadovat certifikaci výrobků z jakýchkoli popílků, případně i směsí popílku s odpady bez identifikace potenciálních rizik pro hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. Toto riziko je v nových technických návodech minimalizováno požadavkem na registraci všech komponent podle nařízení REACH.

Z výše uvedených důvodů byla navržena změna názvu položek č. 09.11 a 09.12, společně se specifikací původu VEP dle definice ve vyhlášce č. 13/2009 Sb. Tato změna by si však vyžádala změny v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění.

Navržené technické návody byly zpracovány pro VEP ze spalování pevných paliv, biomasy a produktů z odsíření spalin. Podle těchto technických návodů je možné posuzovat i produkty ze spoluspalování odpadů, ovšem s tím, že by musely být tyto produkty (popílky) rovněž posouzeny podle požadavků nařízení REACH.

Popílky ze spalování odpadů v současné době nejsou registrovány podle požadavků nařízení REACH a nebyl tak komplexně zhodnocen jejich vliv na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí. Proto v současné době nelze zatím uvažovat o možnosti jejich certifikace.

Další důvodem k provedení novelizace současných technických návodů, ve kterých jsou specifikovány požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, je implementace směrnice (ES) č. 98/2008 do zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle definice v § 3, odst. 5 nejsou (vedlejší) energetické produkty ze spalování uhlí odpadem, ale vedlejšími produkty. Odpadem se stávají pouze v případě, kdy nesplní jednu z uvedených podmínek (tedy pro danou věc není zajištěno její další využití – tedy odbyt, nebo by její použití vedlo k nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo životní prostředí).

Návrh úpravy rozsahu a znění přílohy č. 2 v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2002 Sb.

Úprava stávajících položek v NV

 1. 1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb
  Poř.
  číslo
  Název skupiny výrobků Postup
  posuz. shody
  3 Popílek do betonu § 5
  01.03.03 Popílek z fluidního spalování do pórobetonu
  8 Malty k injektáži § 6 § 5 (směsi s popílkem)
  01.08.03 Injektážní směsi s popílkem pro stabilizaci hornin a zemin
 2. 5. Ochranné, tepelně izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla
  Poř.
  číslo
  Název skupiny výrobků Postup
  posuz. shody
  9 Pórovité kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné
  výrobky určené pro tepelně izolační zásypy
  § 5 (agloporit)
  § 7 (ostatní)
  05.09.01 Výrobky určené pro tepelně izolační zásypy pro méně
  náročné podmínky použití (keramzit, agloporit, břidlice,
  jílovce apod.)
  05.09.02 Volně sypané zrnité tepelně a zvukově izolační výrobky
  pro náročnější podmínky použití (keramzit, agloporit,
  břidlice, jílovce apod.)
 3. 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
  Poř.
  číslo
  Název skupiny výrobků Postup
  posuz. shody
  11 Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv,
  biomasy a produkty z odsíření spalin pro inženýrské stavby
  § 5
  09.11.01 Vedlejší energetické produkty pro konstrukční vrstvy
  vozovek
  09.11.02 Vedlejší energetické produkty pro násypy a zásypy
  při stavbě pozemních komunikací
  09.11.03 Popílek pro výrobu stmelených směsí
  12 Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv,
  biomasy a produkty z odsíření spalin pro technickou
  rekultivaci
  § 5
  09.12.01 Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv,
  biomasy a produkty z odsíření spalin pro technickou
  rekultivaci
  18 Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené § 5
  09.18.03 Výplňové a zpevňující hmoty z popílku pro stabilizaci
  hornin a zemin

Návrh nových položek v NV

 1. 9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení
  Poř.
  číslo
  Název skupiny výrobků Postup
  posuz. shody
  23 Popílek pro výrobu maltovin § 5
  09.23.01 Popílek pro výrobu cementu
  09.23.02 Popílek pro výrobu maltovin vyjma cementu
  09.23.03 Popílek z fluidního spalování pro výrobu maltovin
  24 Sádrovec z energetických a chemických procesů
  pro výrobu cementu, sádry a sádrových výrobků
  § 5
  09.24.01 Sádrovec pro výrobu cementu
  09.24.02 Sádrovec pro výrobu sádry a sádrových výrobků
  25 Vedlejší energetické produkty ze spalování pevných paliv
  a biomasy pro výrobu pálených cihlářských výrobků
  § 5
  09.25.01 Vedlejší energetické produkty pro výrobu pálených
  cihlářských výrobků
  26 Popel ze spalování pevných paliv a biomasy pro výrobu
  umělého kameniva
  § 5
  09.26.01 Popel pro výrobu umělého spékaného kameniva
  09.26.02 Popel pro výrobu umělého kameniva za studena
  27 Popel ze spalování pevných paliv a biomasy pro asfaltové
  výrobky
  § 5
  09.27.01 Popel pro asfaltové výrobky

Návrh technických návodů byl konzultován se zástupci TZÚS Praha, s. p.

Návrhy konkrétních legislativních a nelegislativních opatření k podpoře využívání produktů ze spalování pevných paliv, biomasy a spoluspalování odpadů v energetických i dalších zařízeních

V této kapitole je uveden souhrn nových legislativních i nelegislativních opatření k podpoře využívání produktů ze spalování pevných paliv, biomasy a spoluspalování odpadů v energetických i dalších zařízeních. Navrhované změny jsou podrobně popsány v jednotlivých podkapitolách.

Změny pohledu na vedlejší energetické produkty ve smyslu implementace ustanovení Směrnice (ES) č. 98/2008 do zákona o odpadech.

Zohlednění požadavků nařízení REACH při posuzování vlivu na hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí.

Definice VEP ze spalování pevných paliv dle vyhlášky č. 13/2009 Sb.

Základním navrhovaným legislativním opatřením je úprava technických návodů používaných autorizovanými osobami pro činnost v oblasti posuzování shody. Součástí navrhovaných opatření je i zavedení jednotných identifikačních zkoušek vedlejších energetických produktů v rámci výrobní kontroly a systému řízení výroby.

Některé vedlejší energetické produkty jsou již v systémech posuzování shody zahrnuty. Existuje však poměrně široká skupina vedlejších energetických produktů a výrobků z nich vyráběných, které nejsou pokryty příslušným systémem posuzování shody. Vzhledem k tomu, že se jedná o produkty, kde hrozí zvýšené riziko nedodržení ochrany oprávněného zájmu z hlediska zajištění šesti základních požadavků kladených na stavby, je základním navrhovaným legislativním opatřením novelizace nařízení vlády č. 163/2002 Sb. tak, aby toto nařízení ve své příloze č. 2 zahrnovalo pokud možno všechny vedlejší energetické produkty, které se různými způsoby dále využívají ve stavebním průmyslu.

Dalším opatřením, které přímo souvisí s předchozím bodem, je úprava technických návodů používaných autorizovanými osobami pro činnost v oblasti posuzování shody. Technické návrhy by měly být zpracovány v souladu s nově navrhovanými, případně upravovanými položkami nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Pro tuto činnost byly již v rámci řešení projektu zpracovány koncepční návrhy technických návodů, které jsou určené k dalšímu projednání v příslušných komisích pro technické návody.

Zároveň je doporučeno zvolit pro posuzování shody těchto vedlejších energetických produktů přísný režim, který je stanoven v § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Tento režim zajistí nejen pravidelnou kontrolu systému řízení výroby daného

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...