dnes je 18.7.2024

Input:

Vybrané finanční zdroje EU dostupné v letech 2007 - 2013 v ČR pro podporu realizace cílů plánů odpadového hospodářství

11.1.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.1 Vybrané finanční zdroje EU dostupné v letech 2007 - 2013 v ČR pro podporu realizace cílů plánů odpadového hospodářství

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

Úvod

Evropská unie s cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost a snižovat rozdíly mezi jednotlivými členskými státy poskytuje členským zemím finanční podporu z

 • Fondu soudržnosti (dále jen FS),

 • strukturálních fondů (dále jen SF).

Východiskem pro čerpání podpor bylo zpracování Národního rozvojového plánu ČR 2007 - 2013 a následně Národního strategického referenčního rámce pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 - 2013 (schválen usnesením vlády č. 1477 ze dne 20. prosince 2006).

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. prosince 2006 č. 1477

o Národním strategickém referenčním rámci
České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů
a Fondu soudržnosti
Evropské unie v letech 2007 až 2013

Vláda

I. schvaluje Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, obsažený v části III materiálu č.j. 1913/06 (dále jen „Národní rámec“);

II. ukládá

 1. ministru pro místní rozvoj

  1. postupovat podle usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1301, k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013,

  2. předložit vládě další návrh Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však do 6. března 2007,

 2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí a ministryni školství mládeže a tělovýchovy zpracovat ve spolupráci s ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády, ministrem vnitra a informatiky a ministry kultury a zdravotnictví a předložit vládě další návrhy operačních programů uvedených v Národním rámci, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však do 6. března 2007;

III. doporučuje

 1. hejtmanům postupovat v souladu s usnesením vlády uvedeným v bodě II/1a tohoto usnesení,

 2. hejtmanům předložit ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj vládě další návrhy operačních programů uvedených v Národním rámci, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však do 6. března 2007.

Provedou:

místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr vnitra a informatiky,
ministři pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu,
dopravy, životního prostředí, kultury, zdravotnictví

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.


Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR

V programovacím období 2007 - 2013 bude mít Česká republika v programech spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti k dispozici více než 773 miliard korun. Na základě definovaných cílů a priorit

 • Národního rozvojového plánu České republiky pro období 2007 - 2013 a

 • Národního strategického referenčního rámce

je připraveno pro toto období celkem 24 operačních programů.

Rozdělení finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007 - 2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Operační program  mil EUR (odhad) 
OP Životní prostředí  5 176,50 
OP Doprava  5 564,70 
OP Podnikání a inovace  3 041,20 
OP Výzkum a vývoj pro inovace  2 070,60 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost  1 811,80 
OP LZ a zaměstnanost  2 588,20 
Integrovaný operační program  1 941,20 
Regionální operační programy  3 429,40 
OP Technická pomoc  258,80 
Celkem  25 882,30 

Zdroj MMR

Programy využitelné pro OH

Programy podpory využitelné pro podporu projektů v odpadovém hospodářství

Cílem následujícího přehledu je zmapovat a stručně identifikovat

 • možné zdroje financování pro řízení změn v odpadovém hospodářství („OH“) a

 • podporu klíčových investic, nutných k naplnění cílů plánu odpadového hospodářství ČR.

Podmínky pro jednotlivé podpory jsou v programech podrobně specifikovány.

V přehledu jsou popsány pouze zásady pro poskytování podpory a některé specifické podmínky podpory. Stěžejním zdrojem pro financování odpadového hospodářství v letech 2007 - 2013 bude především Operační program Životní prostředí 2007 - 2013. V některých specifických případech lze žádat o podporu i z dalších programů, buďto z jiných Operačních programů, nebo z podpor jiného druhu. Všechny podpory jsou určeny žadatelům se sídlem v České republice.

Následující výběr podpor je určen oborově pouze pro projekty z oblasti odpadového hospodářství a vychází ze stavu k 15. březnu 2007. Současné projednávání jednotlivých Operačních programů v Evropské komisi může přinést dílčí změny. 
Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 (dále jen OP ŽP, Operační program Životní prostředí, Operační program) byl vypracován Ministerstvem životního prostředí na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 22. února 2006 k návrhu Národního rozvojového plánu České republiky pro léta 2007 - 2013. Rozpracovává prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“, prioritní osy „Životní prostředí a dostupnost“. Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z prostředků Fondu soudržnosti (FS).

Pro předpokládané objemy prostředků EU bude nutné zajistit dostatečné národní veřejné spolufinancování (SFŽP ČR, státní rozpočet, prostředky obcí, měst a krajů).

Globálním cílem Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 je zlepšení kvality životního prostředí jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu a jeho regionů při využití inovačních efektů politiky životního prostředí pro udržitelný rozvoj.

Strategickým cílem Operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje se zaměřením na plnění požadavků právních předpisů ES v oblasti životního prostředí a požadavků vyplývajících z dalších mezinárodních závazků České republiky. Konečným výsledkem má být zvyšování zaměstnanosti a konkurenceschopného udržitelného hospodářského růstu v jednotlivých regionech. Ochrana a kvalita životního prostředí jsou také zásadními tématy v rámci realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v aktuálním programovém období. Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 vytváří rámec pro přípravu projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

Základní strukturu OP ŽP tvoří 9 prioritních os s 22 oblastmi podpory

Název prioritní osy  Oblast podpory 
Prioritní osa 1
FS 1  
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní  • Snížení znečištění vod 
• Zlepšení jakosti pitné vody 
• Omezování rizika povodní 
Prioritní osa 2
FS 
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí  • Zlepšení kvality ovzduší 
• Omezování emisí 
Prioritní osa 3
FS   
Udržitelné využívání zdrojů energie  • Výstavba nových zařízení a rekonstrukce  stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání  OZE pro výrobu tepla, elektřiny  a kombinované výroby tepla a elektřiny 
• Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry 
• Environmentálně šetrné systémy vytápění  a přípravy teplé vody pro fyzické osoby 
Prioritní osa 4
FS
 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží  • Zkvalitnění nakládaní s odpady 
• Odstraňování starých ekologických zátěží 
Prioritní osa 5
FS 
Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik  • Omezování průmyslového znečištění 
Prioritní osa 6
ERDF 2  
Zlepšování stavu přírody a krajiny  • Implementace a péče o území soustavy  Natura 2000 
• Podpora biodiverzity 
• Obnova krajinných struktur 
• Optimalizace vodního režimu krajiny 
• Podpora regenerace urbanizované krajiny 
• Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod 
Prioritní osa 7
ERDF 
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu  • Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství  a environmentálních informací 
Prioritní osa 8
FS 
Technická pomoc financovaná z Fondu soudržnosti  • Technická asistence při přípravě, realizaci,  monitorování a kontrole operací OP Životní  prostředí 
• Ostatní výdaje technické asistence OP Životní prostředí 
Prioritní osa 9
ERDF 
Technická pomoc financovaná z ERDF  • Technická asistence při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí 
• Ostatní výdaje technické asistence OP Životní prostředí 

Zdroj: OP ŽP 2007 - 2013

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 

Z programu bylo na tuto prioritní osu vyčleněno 15,79 % z celkové částky příspěvku společenství 4 917 867 098 EUR, tj. 776 505 331 EUR.

Globálním cílem prioritní osy je pro období 2007-2013 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží. Specifické cíle prioritní osy byly stanoveny jako snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady a odstraňování závažných starých ekologických zátěží. Podpora z OP ŽP poskytovaná v rámci prioritní osy 4 bude realizována na celém území ČR.

V rámci prioritní osy 4 budou realizovány následující oblasti podpory:

Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady

Oblast podpory 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží

4.1 Oblast podpory - Zkvalitnění nakládání s odpady 

Priority podpory jednoznačně určuje schválený Plán odpadového hospodářství České republiky. Cílem podpory je zejména snížení produkce odpadů, zvýšení podílu využívaných odpadů na základě podpory odděleného sběru odpadů, budování třídicích linek a zařízení na recyklaci odpadů, systémů na podporu odděleně sbíraných a následně využívaných specifických druhů odpadů (baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...