dnes je 4.6.2023

Input:

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

6.10.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.8
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

352

VYHLÁŠKA

ze dne 5. září 2005

o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Ministerstvo životního prostředí v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 37f odst. 2, § 37h odst. 3, § 37i odst. 7, § 37j odst. 5, § 37k odst. 7, § 37l odst. 7, § 37n odst. 5, § 37o odst. 2 a § 39 odst. 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb. (dále jen "zákon“):

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a stanoví

 1. seznam výrobků, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona,

 2. bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců,

 3. obsah roční zprávy,

 4. bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu,

 5. způsob označení elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005,

 6. seznam látek a podmínek, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona,

 7. vzor grafického symbolu pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů,

 8. technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů, skladování a zpracování elektroodpadů,

 9. rozsah a způsob vedení evidence a ohlašování údajů o převzatých elektroodpadech a způsobech jejich zpracování, využití a odstranění a způsob ohlašování zařízení ke sběru, zpracování a využití elektroodpadů,

 10. podrobnosti způsobu provedení zpětného odběru elektrozařízení pocházejících z domácností.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

 1. bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005,

 2. bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh do dne 13. srpna 2005,

 3. bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady nepocházejícími z domácností.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 1. historickým elektrozařízením - elektrozařízení pocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které je určeno ke zpětnému odběru,

 2. historickým elektroodpadem - elektrozařízení nepocházející z domácností, uvedené na trh do dne 13. srpna 2005, které se stalo odpadem podle § 3 zákona,

 3. systémem - síť zařízení ke sběru elektroodpadů, míst zpětného odběru elektrozařízení a zařízení ke zpracování, využití a odstranění elektroodpadů a elektrozařízení a smluvní vztahy mezi jejich provozovateli a výrobci elektrozařízení, jejichž cílem je zajištění zpracování a využití zpětně odebraných elektrozařízení a odděleně sebraných elektroodpadů,

 4. individuálním systémem - systém vytvořený a provozovaný samostatně a na vlastní náklady jedním výrobcem,

 5. solidárním systémem - systém vytvořený a provozovaný dvěma nebo více výrobci,

 6. kolektivním systémem - systém vytvořený výrobci nebo výrobci pověřenou právnickou osobou a provozovaný právnickou osobou odlišnou od výrobce nebo výrobcem pověřené právnické osoby,

 7. provozovatelem kolektivního systému - právnická osoba založená jako obchodní společnost nebo družstvo nebo organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky provozující kolektivní systém,

 8. evidenčním číslem výrobce - pořadové číslo zápisu výrobce do Seznamu (§ 37i zákona),

 9. evidenčním číslem provozovatele kolektivního systému - pořadové číslo zápisu provozovatele kolektivního systému do Seznamu,

 10. příspěvkem - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem elektroodpadů,

 11. příspěvkem na historické elektrozařízení - finanční částka, kterou výrobce přispívá do kolektivního systému na zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění kusu nebo kilogramu historického elektrozařízení.

ČÁST DRUHÁ

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY

§ 3

Seznam elektrozařízení

(1) Seznam elektrozařízení, která náležejí do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) V případě pochybností o zařazení elektrozařízení do skupin je rozhodující, pro jaký účel použití výrobce elektrozařízení určil, nebo v případě, že výrobce elektrozařízení již neexistuje nebo neexistuje průvodní dokumentace, která stanoví účel použití elektrozařízení, pro jaký účel je nebo bylo toto elektrozařízení obvykle určeno.

§ 4

Bližší podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců

(1) Výrobci elektrozařízení zajišťují plnění svých povinností podle části čtvrté hlavy druhé dílu osmého zákona v rámci individuálního, solidárního nebo kolektivního systému.

(2) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci individuálního systému, plní povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

(3) Pokud se výrobce rozhodne plnit své povinnosti v rámci solidárního systému, plní povinnost podat návrh na zápis do Seznamu (dále jen "návrh na zápis“) a povinnost označit elektrozařízení samostatně. Povinnost finančního zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními podle části třetí této vyhlášky plní společně s výrobci stejné skupiny elektrozařízení prostřednictvím kolektivního systému.

(4) Pokud se výrobce zapojí do kolektivního systému, plní povinnost označit elektrozařízení samostatně.

§ 5

Bližší podmínky způsobu plnění povinností a zajištění financování pro účely zápisu do Seznamu

(1) Výrobci elektrozařízení, kteří plní povinnosti v rámci individuálního nebo solidárního systému, podávají návrh na zápis na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky. Za výrobce elektrozařízení, kteří jsou zapojeni do kolektivního systému, podává návrh na zápis provozovatel kolektivního systému na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Obdobně se postupuje i při ohlašování změn údajů.

(2) Pokud výrobci plní povinnosti dané zákonem pro jednotlivé skupiny nebo podskupiny elektrozařízení v rámci více systémů, podávají návrhy na zápis podle odstavce 1 samostatně za každý systém, ve kterém jsou zapojeni.

(3) Součástí návrhu na zápis je popis zajištění financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s elektroodpady nepocházejícími z domácností, bez ohledu na datum uvedení na trh, který obsahuje podrobnou metodiku financování, způsob a kontrolu použití příspěvků, zejména limitů mzdových prostředků a způsobu nakládání s vykázaným hospodářským výsledkem tak, aby žádný z výrobců přímo či nepřímo nezískal majetkový prospěch z titulu účasti v tomto systému.

(4) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis také plán zajištění vkladů peněžních prostředků na již založený účelově vázaný bankovní účet nebo kopii uzavřené platné pojistné smlouvy.

(5) Výrobci, kteří plní v rámci solidárního systému povinnosti nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, přikládají k návrhu na zápis dohodu o způsobu solidárního plnění s dalším nebo dalšími výrobci v něm sdruženými; dohoda obsahuje zejména podíl výrobců na financování, kontrolní mechanismy solidárního systému a způsob zajištění financování nakládání s elektrozařízeními v případě zániku solidárního systému.

(6) Provozovatelé kolektivního systému v návrhu na zápis též uvádí způsob výpočtu příspěvků nebo příspěvků na historické elektrozařízení a způsob, jakým výrobci budou odvádět příspěvky do kolektivního systému. Součástí příspěvků a příspěvků na historické elektrozařízení jsou i náklady výrobců na vytvoření a zprovoznění systému, s výjimkou nákladů na získání majetkové účasti v provozovateli kolektivního systému.

(7) Zápis provozovatele kolektivního systému je součástí zápisu jednotlivých výrobců do Seznamu.

(8) Provozovatel kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, v návrhu na zápis též uvádí výši podílu na trhu, který se určuje podle množství elektrozařízení uvedených v České republice na trh za předcházející kalendářní rok všemi výrobci, kteří plní své povinnosti prostřednictvím tohoto systému, a to samostatně pro každou skupinu elektrozařízení, za kterou byl návrh na zápis podán.

(9) Zápis provozovatele kolektivního systému, který zajišťuje financování nakládání s historickými elektrozařízeními, s největším podílem na trhu pro danou skupinu elektrozařízení do Seznamu se provádí podle odstavce 7.

(10) Za účelem plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému lze uzavřít dohodu o tom, že kolektivní systém bude zajišťovat plnění povinností výrobců pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy byla elektrozařízení uvedena na trh. Dohoda uzavřená podle věty první je součástí návrhu na zápis.

§ 6

Obsah roční zprávy o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok

Vzor a obsah roční zprávy o plnění povinností stanovených pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadů za uplynulý kalendářní rok je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 7

Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona

Seznam látek a podmínky, za kterých se na výrobce elektrozařízení nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 zákona, je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky.

§ 8

Způsoby označování elektrozařízení

(1) Elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 se označují symbolem výrobce a symbolem uvedení na trh.

(2) Označení symbolem výrobce elektrozařízení se provádí:

 1. vyznačením jména a příjmení, nebo obchodní firmy,

 2. uvedením značky, pod kterou výrobce dováží nebo uvádí elektrozařízení na trh a kterou uvede v návrhu na zápis, nebo

 3. evidenčním číslem výrobce v Seznamu.

(3) Označení symbolem uvedení na trh po dni 13. srpna 2005 se provádí:

 1. vyznačením data uvedení na trh,

 2. vyznačením symbolu "8/05“, nebo

 3. vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky.

(4) Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů se provádí vyznačením grafického symbolu podle vzoru č. 1 nebo č. 2 uvedeného v příloze č. 6 této vyhlášky.

(5) Označení elektrozařízení podle odstavců 1 až 3 se umístí na elektrozařízení tak, aby bylo viditelné, čitelné a nesmazatelné při jejich běžném používání.

(6) Pokud označení podle odstavců 1 až 3 není možné umístit přímo na elektrozařízení, uvádí se v průvodní dokumentaci. V případě velmi malých elektrozařízení, která jsou vyměňována kus za kus a nejsou vybavena průvodní dokumentací, se postup podle odstavců 1 až 3 nepoužije a výrobci tuto skutečnost uvedou v rámci návrhu na zápis.

§ 9

Technické požadavky na skladování elektroodpadů

(1) Skladování elektroodpadů musí splňovat obecné požadavky na shromažďování (soustřeďování) odpadů podle zvláštního právního předpisu 2). Sklady elektroodpadů musí být dále vybaveny v souladu s technickými požadavky stanovenými v příloze č. 7 této vyhlášky a provozovány podle provozního řádu.

(2) Při skladování a manipulaci s elektroodpady s obsahem nebezpečných nebo regulovaných látek podle zvláštního právního předpisu 3) nesmí dojít k poškození částí obsahujících nebezpečné nebo regulované látky a k úniku těchto látek. Elektroodpady, které obsahují nebezpečné nebo regulované látky, se přepravují tak, aby se zabránilo jejich poškození nebo rozbití a úniku nebezpečných nebo regulovaných látek 4).

(3) Provozovatelé skladů vedou o převzatých elektroodpadech nebo jejich částech odeslaných ke zpracování průběžnou evidenci.

§ 10

Technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí z elektroodpadů a na zpracování elektroodpadů

(1) Zpracovatelé elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o převzatých elektroodpadech a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 11, postupují podle provozního řádu a vedou provozní deník zařízení podle přílohy č. 7 této vyhlášky.

(2) Při demontáži elektroodpadů se postupuje v souladu s provozním řádem a přednostně se z nich odstraní části a materiály uvedené v příloze č. 7 této vyhlášky.

§ 11

Způsob vedení průběžné evidence a způsob ohlašování elektroodpadů

(1) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vedou průběžnou evidenci o elektroodpadech a jiných odpadech a způsobech nakládání s nimi za elektroodpady a jiné odpady vlastní a za elektroodpady a jiné odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh elektroodpadu a jiného odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:

 1. množství vzniklých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název, katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu 5) ; u odpadů vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu podle přílohy č. 8 této vyhlášky),

 2. způsob nakládání s odpady (přitom se použije příloha č. 8 této vyhlášky),

 3. množství odpadů předaných k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byly odpady předány podle přílohy č. 8 této vyhlášky,

 4. množství přijatých odpadů (u vyřazených elektrozařízení a jiných odpadů - název, katalogové číslo a kategorie odpadu podle zvláštního právního předpisu 5) ; u odpadů vzniklých při zpracování vyřazených elektrozařízení - název, číslo a kategorie odpadu podle přílohy č. 8 této vyhlášky), údaje o původci nebo oprávněné osobě, od které byly odpady přijaty, včetně identifikačních údajů podle přílohy č. 8 této vyhlášky,

 5. datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě.

(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se hlášení zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

(4) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky. Formulář uvedený v příloze č. 8 této vyhlášky se použije i pro hlášení o roční produkci a nakládání s odpady jinými než jsou elektroodpady, jejichž ohlašování je povinné podle § 39 odst. 1 zákona.

(5) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

BLIŽŠÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

§ 12

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005

(1) Výrobci, kteří plní v rámci individuálního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností, uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005, poskytují záruku pro účely jeho financování na zajištění nakládání s veškerými elektroodpady z těchto zařízení tak, že:

 1. zřídí účelově vázaný bankovní účet a ukládají na tento účet peněžní prostředky podle odstavce 2, nebo

 2. uzavřou pojistnou smlouvu podle odstavce 4.

(2) Je-li finanční záruka poskytována formou účelově vázaného bankovního účtu, ukládají výrobci na tento účet v souladu s plánem zajištění vkladů peněžních prostředků, alespoň však jednou za kalendářní čtvrtletí, peněžní prostředky. Minimální výše těchto peněžních prostředků se vypočte jako součet násobků příspěvků na historické elektrozařízení a množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v předcházejícím roce, vyjádřené v kusech nebo v kilogramech. V rámci roční zprávy o plnění povinností provedou výrobci vyúčtování a uvedou plán zajištění vkladů peněžních prostředků na další rok. Úroky z peněžních prostředků na vázaném bankovním účtu se stávají součástí peněžních prostředků na zajištění.

(3) Vzor žádosti o souhlas ministerstva s použitím peněžních prostředků z účelově vázaného bankovního účtu je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky.

(4) Je-li finanční záruka poskytována formou pojištění, musí být pojistné plnění sjednáno minimálně ve výši peněžních prostředků ukládaných na vázaný bankovní účet podle odstavce 2. Kopie uzavřené platné pojistné smlouvy je přílohou návrhu na zápis.

(5) Výrobci odvádějí příspěvky na nakládání s elektrozařízením pocházejícím z domácností uvedeným na trh po dni 13. srpna 2005 do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

§ 13

Bližší podmínky financování nakládání s elektrozařízeními pocházejícími z domácností uvedeným na trh do dne 13. srpna 2005

(1) Pro každou skupinu elektrozařízení zajišťuje společné plnění financování nakládání s historickými elektrozařízeními jeden kolektivní systém.

(2) Výrobci odvádějí příspěvky na historické elektrozařízení do kolektivního systému způsobem stanoveným provozovatelem kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

§ 14

Bližší podmínky financování nakládání s elektroodpady

Výrobci, kteří plní v rámci kolektivního systému povinnosti stanovené pro nakládání s elektroodpady, odvádějí příspěvky způsobem stanoveným provozovatelem daného kolektivního systému podle § 5, který posuzuje ministerstvo před zápisem do Seznamu.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Přechodná ustanovení

(1) Roční zprávu o plnění povinností výrobců za uplynulý kalendářní rok zasílají výrobci elektrozařízení poprvé za rok 2006.

(2) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 8 této vyhlášky se poprvé zasílá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za rok 2006.

(3) Provozovatelé kolektivního systému financování nakládání s historickými elektrozařízeními podávají návrhy na zápis nejpozději do dne 12. října 2005.

(4) Na výrobce, kteří nejdéle do dne 12. října 2005 plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který nebyl do tohoto dne do Seznamu zapsán, se do tohoto dne hledí stejně, jako na výrobce, kteří plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který do Seznamu ke dni 12. října zapsán je. Po dni 12. října 2005 již výrobce podle věty první plní své povinnosti prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, který je zapsán do Seznamu.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr

RNDr. Libor Ambrozek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona a elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona *

                                                                                                                                                                                                                 
1 Velké domácí spotřebiče
1.1. Velká chladicí zařízení
1.2. Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky
1.3. Mrazničky
1.4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin
1.5. Pračky
1.6. Sušičky
1.7. Myčky nádobí
1.8. Pečicí zařízení
1.9. Elektrické sporáky
1.10. Elektrické plotny
1.11. Mikrovlnné trouby
1.12. Ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin
1.13. Elektrická topidla
1.14. Elektrické radiátory
1.15. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
1.16. Elektrické ventilátory velké
1.17. Klimatizační zařízení
1.18. Ostatní ventilační, odsávací a klimatizační zařízení
1.19. Ostatní velké domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
2 Malé domácí spotřebiče
2.1 Vysavače
2.2 Čisticí stroje na koberce
2.3 Ostatní zařízení pro čištění
2.4 Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
2.5 Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
2.6 Topinkovače
2.7 Fritovací hrnce
2.8 Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
2.9 Elektrické nože
2.10 Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
2.11 Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
2.12 Váhy
2.13 Elektrické ventilátory malé
2.14 Ostatní malé domácí spotřebiče v jiné podskupině neuvedené
3 Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
3.1 Velké sálové počítače, servery
3.2 Minipočítače
3.3 Tiskové jednotky (samostatné centrální tiskárny)
3.4 Osobní počítače (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.5 Laptopy (včetně základní procesorové jednotky, myší, monitorů a klávesnic)
3.6 Notebooky
3.7 Elektronické diáře
3.8 Tiskárny
3.9 Kopírovací zařízení
3.10 Elektrické a elektronické psací stroje
3.11 Kapesní a stolní kalkulačky
3.12 Ostatní výrobky nebo zařízení pro sběr, ukládání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací elektronickým způsobem v jiné podskupině neuvedené
3.13 Uživatelské terminály a systémy
3.14 Dálnopisy
3.15 Faxy
3.16 Telefony
3.17 Telefonní automaty
3.18 Bezdrátové telefony
3.19 Mobilní telefony
3.20 Záznamníky
3.21 Ostatní výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací pomocí telekomunikací v jiné podskupině neuvedené
4 Spotřebitelská zařízení
4.1 Rádiové soupravy (radiobudíky, radiomagnetofony)
4.2 Televizory
4.3 Videokamery
4.4 Videorekordéry
4.5 Hi-fi rekordéry
4.6 Audiozesilovače
4.7 Hudební nástroje
4.8 Ostatní výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologií pro šíření zvuku nebo obrazu jiných než telekomunikací (spotřebitelská zařízení) v jiné podskupině neuvedené
5 Osvětlovací zařízení
5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
5.2 Lineární (trubicové) zářivky
5.3 Kompaktní zářivky
5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje, včetně vysokotlakých sodíkových, halogenidových a směsných výbojek
5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky
5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, s výjimkou přímo žhavených žárovek v jiné podskupině neuvedené
6 Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)
6.1 Vrtačky
6.2 Pily
6.3 Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
6.4 Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
6.5 Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
6.6 Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
6.7 Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
6.8 Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
6.9 Ostatní elektrické a elektronické nástroje v jiné podskupině neuvedené
7 Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
7.1 Elektrické vláčky nebo soupravy závodních autíček
7.2 Ruční ovladače videoher
7.3 Videohry
7.4 Počítače pro cyklistiku, skoky do vody, běh, veslování atd.
7.5 Sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi
7.6 Výherní mincovní automaty
7.7 Ostatní hračky, vybavení pro volný čas a sport v jiné podskupině neuvedené
8 Lékařské přístroje ** (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků) používané
8.1 v radioterapeutii **
8.2 v kardiologii
8.3 v hemodialýze
8.4 v respirační a anesteziologické praxi
8.5 v radioterapii **
8.6 v in-vitro diagnostice
8.7 k analýze fyziologických funkcí
8.8 k mrazení pro účely poskytování zdravotní péče
8.9 k diagnostice ultrazvukem
8.10 v dalších činnostech jako je zjišťování, prevence, monitorování, ošetření, zmírnění onemocnění, zranění nebo postižení v jiné skupině neuvedené.
9 Přístroje pro monitorování a kontrolu
9.1 Detektory kouře
9.2 Regulátory topení
9.3 Termostaty
9.4 Přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení
9.5 Ostatní monitorovací a kontrolní přístroje používané v průmyslových zařízeních (např. v kontrolních panelech)
9.6 Ostatní přístroje pro monitorování a kontrolu v jiné podskupině neuvedené
10 Výdejní automaty
10.1 Výdejní automaty na horké nápoje
10.2 Výdejní automaty na horké nebo chlazené lahve nebo konzervy
10.3 Výdejní automaty na tuhé výrobky
10.4 Výdejní automaty na peníze
10.5 Veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků v jiné podskupině neuvedená

Elektrozařízení vyjmutá ze skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 zákona

 1. Výrobky, pro které není elektrický proud hlavním zdrojem energie, např. plynový hořák s el. ovládáním, s výjimkou elektrických nebo elektronických součástí, např. termostat, které mohou být z výrobku vyčleněny.

 2. Výrobky, pro které elektronické součásti nejsou nezbytně nutné pro splnění jejich základní funkce, např. blahopřání, mluvicí hračka.

 3. Zařízení s elektrickými a elektronickými součástkami, které jsou stálou součástí jiného celku, např. autorádio, osvětlení v letadle.

 4. Velké stacionární průmyslové nástroje, tj. stroje nebo systémy sestavené kombinací jednotlivých zařízení nebo systémů za účelem společného provozu v jednom celku a ke specifickému účelu.

 5. Zařízení určená výlučně pro obranu státu, splňující definici elektrozařízení ***

 6. Lékařské přístroje, které jsou implantované nebo infikované.

 7. Běžné, přímo žhavené žárovky a svítidla pro zářivky z domácností.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Vysvětlivky
Přílohu č. 2 použijí výrobci, kteří svoje povinnosti podle osmého dílu hlavy druhé části čtvrté zákona v rámci individuálního nebo solidárního systému, jako formulář pro účely podání návrhu na zápis nebo pro podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu. Za účelem podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily.

Vysvětlivky k dílu I.
Identifikační údaje
Řádek 1 - vyplňuje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu
Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce, není-li v nabídce, vyplní se její název v řádku 3.
Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2
Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti výrobce - ulice, obec, PSČ
Řádek 5 - vyplňuje se identifikační číslo výrobce IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil
V řádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce uvedeného na řádku 1.
Podpis - podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu

Seznam a popis elektrozařízení
Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice, tzn. poprvé převede na území České republiky za účelem distribuce tohoto zařízení.
V řádcích 12 až 21 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona
Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č.1
Množství uvedené na trh v minulém roce - do sloupců se uvede množství elektrozařízení, které výrobce uvedl na trh v České republice v předcházejícím roce před rokem podání Návrhu na zápis do seznamu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech.
Řádek 22 - v příloze se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede, jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru např. přiložená kopie použitého symbolu, značky.

Vysvětlivky k dílu II.
Forma finanční záruky podle § 37n odst. 2 zákona - přílohy návrhu na zápis
Řádek 23 - uvede se číslo účelově vázaného bankovního účtu a plán zajištění, který musí obsahovat:

 • výpočet minimální výše peněžních prostředků ukládaných na účet,

 • výši měsíčních vkladů na účet, tj. plán zajištění vkladů peněžních prostředků na účelově vázaný bankovní účet

údaj o přiložení kopie o uzavření účelově vázaného bankovního účtu se uvádí v dílu III, řádek 42
Řádek 24 - uvede se číslo uzavřené pojistné smlouvy a způsob výpočtu pro sjednanou výši pojistného plnění, údaj o přiložení kopie pojistné smlouvy se uvádí v dílu III, řádek 43
Řádek 25 až 31 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.

Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejících z domácností podle § 37n zákona - přílohy návrhu na zápis
Řádek 25 - popis způsobu jakým bude postupováno, při stanovování příspěvku na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005. Jde o obdobu příspěvku, který bude vybírán na historický elektroodpad kolektivním systémem.
Řádek 26 - detailní popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování sběrným místům, svozovým společnostem, zpracovatelům, obecná informovanost.
Řádek 27 - popis způsobu kontroly hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen.
Řádek 28 - finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními - zapojení do kolektivního systému, včetně způsobu uvádění příspěvku na historická elektrozařízení při prodeji elektrozařízení.

Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis.
Řádek 29 - metodika financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení zařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky kus za kus.
Řádek 31 - způsob vedení účetnictví pro elektroodpad podle § 37o zákona.
Řádek 32 - popis kontroly hospodaření s finančními prostředky pro elektroodpad podle § 37o zákona tak, aby bylo zabráněno využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen.

Vysvětlivky k dílu III.
Způsob plnění povinností podle § 5 vyhlášky - přílohy návrhu
Řádky 32 až 38 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.

Další přidané přílohy
Řádek 39 až 44 - je-li požadovaná příloha (specifikované v jednotlivých řádcích) součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci ANO. Není-li příloha součástí návrhu, označí se v řádku křížkem buňka ve sloupci NE.
Řádek 40 - Smlouva o solidárním plnění musí obsahovat:
Předmět smlouvy

 1. Přistoupení k závazku druhého,

 2. Povinnost uhradit náklady spojené s financováním se zpětným odběrem a nakládáním s elektrozařízeními pocházejícími z domácností a s odděleným sběrem a nakládáním s elektroodpady,

Způsob záruky, vystoupí-li ze smluvního závazku jeden výrobce nebo zanikne-li jeden výrobce,
Zůstane-li jen jeden výrobce, poskytne záruku v rámci individuálního plnění, nebo uzavře smlouvu o solidárním plnění s jiným výrobcem, nebo se přihlásí do kolektivního systému, a to vše včetně převzetí všech závazků za dříve nabyté povinnosti z původního solidárního systému.
Řádek 42 - Smlouva o zřízení účelově vázaného bankovního účtu musí obsahovat ustanovení, že banka umožní čerpání z takto zřízeného účtu pouze na základě písemného rozhodnutí o souhlasu ministerstva. Předložená kopie výpisu z účtu je potvrzením o uložených peněžních prostředcích dle plánu zajištění (viz vysvětlivky k řádku 23).
Řádek 43 - Smlouva o uzavření pojištění musí obsahovat ustanovení o převedení peněžních prostředků z pojištění v případě, že výrobce změní způsob plnění svých povinností podle dílu 8 zákona. Předložení kopie platby pojistného.
Řádek 44 - v prázdné buňce na řádku 44 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny, např. Komentář k financování historického odpadu.

Rozhodnutí
Řádky 45 až 47 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva.
Řádek 47 - Evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max.12 znaků) bude přidělováno ve tvaru:
pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst) / poslední dvojčíslí kalendářního roku- ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. 00001/05-ECZ).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro kolektivní systém

Vysvětlivky
Přílohu č. 3 použijí výrobci, kteří svoje povinnosti podle osmého dílu hlavy druhé části čtvrté zákona v kolektivního systému, jako formulář pro účely podání návrhu na zápis nebo pro podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu. Za účelem podání změny údajů uvedených při zápise do Seznamu se na formuláři vyplňují pouze ty údaje, které se změnily.

Vysvětlivky k dílu I.
Díl I se vyplňuje samostatně pro každého výrobce daného kolektivního systému. Počet vyplněných dílů I musí odpovídat počtu výrobců zapojených v daném kolektivním systému a uvedených v seznamu výrobců daného kolektivního systému, včetně doložení souhlasu s návrhem systému s ověřeným podpisem statutárního orgánu nebo zástupce. Pouze údaje o množství elektrozařízení uvedených na trh v minulém roce (v tunách nebo kusech) zůstanou pro jednotlivé výrobce nevyplněny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnně - viz díl III, řádek 45.

Identifikační údaje
Řádek 1 - vyplňuje se název výrobce, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu
Řádek 2 - zaškrtne se právní forma výrobce, není-li v nabídce, vyplní se její název v řádku 3.
Řádek 3 - vyplní se jiný název právní formy výrobce, není-li uveden na řádku 2
Řádek 4 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti výrobce - ulice, obec, PSČ
Řádek 5 - vyplňuje se identifikační číslo výrobce IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Identifikace statutárního zástupce výrobce, který návrh vyplnil
V řádcích 6 až 11 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci výrobce uvedeného na řádku 1.
Podpis - podpis statutárního zástupce výrobce podávajícího návrh na zápis do Seznamu. Podpis může být nahrazen plnou mocí danou výrobcem pověřené právnické osobě podle § 5 odst. 1. Kopie plných mocí jsou přílohou Návrhu (řádek 48).

Seznam a popis elektrozařízení
Uvádí se údaje o elektrozařízeních, která výrobce uvádí na trh v České republice, tzn. poprvé převede na území České republiky za účelem distribuce tohoto zařízení.
V řádcích 12 až 21 se vyplňují údaje pro jednotlivé skupiny elektrozařízení.
Podskupina - v dané skupině se uvedou čísla podskupin podle přílohy č.1
Množství uvedené na trh v minulém roce - zůstanou pro jednotlivé výrobce nevyplněny. Uvádí je provozovatel kolektivního systému souhrnně - viz díl III, řádek 45.
Řádek 22 - v příloze návrhu na zápis se pro jednotlivé výrobky (jsou-li značeny rozdílně) uvede jakým způsobem budou výrobky značeny podle data výroby, značka pro identifikaci výrobce, značení pro účely zpětného odběru např. přiložená kopie použitého symbolu, značky.

Vysvětlivky k dílu II.
Díl II. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce daného kolektivního systému.

Identifikační údaje provozovatele kolektivního systému
V dílu II. Přílohy č.3 se vyplňují údaje o provozovateli kolektivního systému zajišťujícím plnění povinností výrobců v rámci kolektivního systému.
Řádek 23 - vyplňuje se název provozovatele kolektivního systému, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu
Řádek 24 - vyplní se právní forma provozovatele kolektivního systému
Řádek 25 - vyplní se přesná a úplná adresa sídla společnosti provozovatele kolektivního systému - ulice, obec, PSČ
Řádek 26 - vyplňuje se identifikační číslo provozovatele kolektivního systému IČ a má-li ho přiděleno, vyplňuje se i daňové identifikační číslo DIČ. Pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Identifikace statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému, který návrh vyplnil
V řádcích 27 až 32 se vyplní požadované údaje vztahující se ke statutárnímu zástupci provozovatele kolektivního systému uvedeného na řádku 23.
Podpis - podpis statutárního zástupce provozovatele kolektivního systému podávající návrh na zápis do Seznamu
Řádek 33 až 42 - vyplňují se názvy příloh vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji. Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována. Popis k řádkům 33 až 42 může být vyplněn do společné přílohy s členěním dle požadavků uvedených na jednotlivých řádcích.

Způsob financování zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení uvedených na trh po dni 13. srpna 2005 podle § 37n odst. 1 zákona - přílohy návrhu na zápis
Řádek 33 - popis způsobu, jakým bude postupováno při nakládání s elektrozařízením uvedeným na trh po dni 13. srpna 2005, včetně potvrzení závazku na určité období, např. rok k financování např. formou:

 1. příspěvku na jeden odebraný a identifikovaný kus (výrobek) od jednotlivého výrobce Jde o obdobu příspěvku na historické elektrozařízení a bude stanovován pro výrobce, kteří se rozhodnou řešit i elektroodpady z těchto zařízení kolektivním systémem. Vyplňuje se v případě, že kolektivní systéme plánuje tuto službu výrobcům také zajišťovat, a

 2. závazkem systému odebrat (např. veřejný příslib) elektrozařízení a elektroodpady od všech výrobců, kteří se zaváží v daném období plnit své povinnosti prostřednictvím daného systému.

Řádek 34 - popis způsobu hospodaření s příspěvkem na elektrozařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 - např. účtování sběrným místům, svozovým firmám, zpracovatelům, informovanost, Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům zajišťovat viz řádek 33.
Řádek 35 - nástroje provádění kontroly hospodaření s příspěvkem na nakládání s elektrozařízeními uvedenými na trh po dni 13. srpna 2005 tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Předkládání plánu odběru odpadu a financování jeho recyklace na určité období (1, 3 nebo 5 let). Vyplňuje se v případě, že kolektivní systém plánuje tuto službu výrobcům zajišťovat viz řádek 33.

Finanční zajištění nakládání s historickými elektrozařízeními (podle § 37n odst. 3 zákona) - přílohy návrhu na zápis
Řádek 36 - popis stanovení příspěvku na historická elektrozařízení (uvedená na trh do dne 13. srpna 2005) podle skupin a výrobků ve skupinách, které kolektivní systém hodlá zajišťovat včetně uvedení výše příspěvků pro jednotlivé podskupiny.
Způsob uvádění příspěvku podle § 37n odst. 3 zákona při prodeji elektrozařízení, který zvolí kolektivní systém. Zákon umožňuje uvádět příspěvek při prodeji nových elektrozařízení po dobu 8 (10) let od platnosti zákona.
Řádek 37 - popis způsobu, jakým bude kolektivní systém hospodařit s příspěvkem na historická elektrozařízení - např. účtování sběrným místům, svozovým firmám, zpracovatelům, obecná informovanost.
Řádek 38 - popis způsobu kontroly hospodaření s příspěvkem na historická elektrozařízení, který chce kolektivní systém nastavit tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen. Rozsah kontroly ze strany výrobců zapojených do kolektivního systému.
Řádek 39 - podle § 89 zákona povinnost výrobců zajistit financování nakládání s historickými elektrozařízeními ode dne 13. srpna 2005. Popis způsobu, jakým kolektivní systém tuto povinnost za výrobce splní.

Způsob financování odděleného sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadů podle § 37o zákona - přílohy návrhu na zápis
Řádek 40 - popis způsobu (metodika) financování elektroodpadu podle § 37o zákona - rozlišení zařízení uvedená na trh po dni 13. srpna 2005 a před dnem 13. srpna 2005, nahrazování novými výrobky, které kolektivní systém sjedná v výrobci.
Řádek 41 - způsob, jakým bude kolektivní systém hospodařit s příspěvkem na zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona.
Řádek 42 - popis kontroly hospodaření kolektivního systému s finančními prostředky pro zajištění nakládání s elektroodpadem podle § 37o zákona tak, aby se zabránilo využívání příspěvku na jiné účely, než na jaký je určen.

Pokud kolektivní systém zajišťuje financování podle § 37n a § 37o zákona pro všechna elektrozařízení v rámci dané skupiny elektrozařízení podle přílohy č. 7 zákona, bez ohledu na to, zda pocházejí z domácností či nikoli a bez ohledu na datum, kdy bylo elektrozařízení uvedeno na trh, doloží přílohy dle řádků 36 až 39. V řádcích 33 až 35 a 40 až 42 se do řádku vyplňují k předepsanému požadovanému údaji odkaz na řádky 36 až 39.
Na řádku 36 bude uvedena výše celkového příspěvku, kterou budou výrobci hradit ve prospěch kolektivního systému.

Vysvětlivky k dílu III.
Díl III. se vyplňuje jednou, společně pro všechny výrobce daného kolektivního systému.

Způsob plnění povinností podle § 5 vyhlášky - přílohy návrhu
Řádky 43 až 51 - vyplňují se názvy příloh k § 5 vždy do řádku k předepsanému požadovanému údaji.Vyplňovaný název přílohy může být např. Příloha s číslem příslušného řádku, ke kterému je vyplňována.
Řádek 45 - provozovatel kolektivního systému uvede seznam skupin, pro které zajišťuje povinnosti výrobců, včetně souhrnného množství elektrozařízení, které výrobci uvedli na trh v České republice v předcházejícím roce před rokem podání návrhu. Údaje se uvedou v tunách na tři desetinná místa a současně se uvede množství v kusech. K tomuto účelu se použije část dílu I - Seznam a popis elektrozařízení, řádky 12 - 21. Zároveň uvedou pro každou skupinu předpokládaný podíl na trhu všech výrobců zapojených do kolektivního systému.

Další přidané přílohy
Řádek 52 - v prázdné buňce na řádku 52 se uvede počet úředně ověřených kopií živnostenských listů nebo výpisů z obchodního rejstříku všech výrobců a právnické osoby zajišťující kolektivní systém přiložených k návrhu.
Řádek 53 - přílohou je vzorová smlouva, která bude uzavírána se všemi výrobci daného kolektivního systému, resp. se všemi výrobci v případě kolektivního systému pro financování historického odpadu.
Řádek 54 - v prázdné buňce na řádku 54 se uvede počet plných mocí od výrobců právnické osobě podle § 5 odst. 1 - provozovateli systému

Kopie plných mocí i s jejich abecedním přehledem podle názvů výrobců jsou samostatnou přílohou Návrhu.
Řádek 55 - v prázdné buňce na řádku 55 se uvede počet příloh k návrhu, které nejsou jinde v příloze uvedeny.

Řádky 56 až 59 se nevyplňují, slouží pro záznamy ministerstva
Řádek 58 - Evidenční číslo výrobce elektrozařízení (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru:
pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (5 míst)/poslední dvojčíslí kalendářního roku- ECZ, kde E značí Elektrozařízení
např. 00001/05-ECZ
Řádek 59 - Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému (max. 12 znaků) bude přidělováno ve tvaru:
Zkratka systému (2místa) K - kolektivní, KH - finanční zajištění nakládání s historickým elektrozařízením, pořadové číslo zápisu v daném kalendářním roce (3 místa) / poslední dvojčíslí kalendářního roku (2místa) - ECZ, kde E značí Elektrozařízení (např. KH001/05-ECZ).
Rozhodnutí o zápisu do Seznamu s přiděleným evidenčním číslem výrobce a evidenčním číslem provozovatele systému navrhovateli. Každý výrobce, který se zavázal plnit své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému, pokud návrh provozovatele tohoto kolektivního systému nebyl zamítnut, obdrží též samostatné rozhodnutí o zápisu do Seznamu s přiděleným evidenčním číslem.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

V kolonce "List č.“ se uvede pořadí vyplňovaného listu z celkového počtu listů

Vysvětlivky k tabulce Výrobce elektrozařízení
Evidenční číslo (vyplní MŽP) - evidenční číslo v pravém horním rohu slouží k záznamu o přijetí zaslané zprávy a výrobce elektrozařízení ho nevyplňuje.
Počet listů celkem - uvede se počet všech listů, které roční zpráva obsahuje tzn. součet všech listů vyplněných k jednotlivým tabulkám. Toto číslo by mělo být shodné s číslem uvedeným na posledním listu vyplněném v tabulce č. 6.
Evidenční číslo výrobce - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu. Neuvádí se v případě plnění povinností prostřednictvím kolektivního systému a tento řádek je nahrazen Seznamem výrobců, kteří se účastní na systému.
Evidenční číslo provozovatele kolektivního systému - Seznam - uvede se číslo přidělené ministerstvem (ve tvaru podle Přílohy č. 2 nebo 3) na základě rozhodnutí o zápisu do Seznamu
- vyplňuje se identifikační číslo výrobce; pokud má výrobce IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.
Výrobce elektrozařízení (název) - vyplňuje se název výrobce elektrozařízení, podle § 38 zákona o odpadech, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu
Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa výrobce elektrozařízení.
Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo výrobce elektrozařízení nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb., zveřejněné ve sbírce zákonů částka č. 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ).
IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy výrobce elektrozařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.
OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti výrobce elektrozařízení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.
Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, e-mail, číslo telefonu a faxu osoby, která hlášení vyplnila.
Za správnost - uvede se jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce výrobce elektrozařízení.

Upozornění:
V případě zasílání roční zprávy za solidární systém se v tabulce Výrobce elektrozařízení uvádí všechny údaje vztahující se k tomu výrobci, který je pověřen vypracováním a zasláním roční zprávy za solidární systém.
V případě zasílání roční zprávy za kolektivní systém, se v tabulce Výrobce elektrozařízení uvádí všechny údaje vztahující se k provozovateli kolektivního systému.
Údaje o jednotlivých výrobcích elektrozařízení, za které je roční zpráva zasílána, jsou uvedeny v tabulce č. 4.

Vysvětlivky k tabulce č. 1
Ve sloupcích 1 až 8 se vyplňují údaje pro skupiny elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona. Do řádku 5a se uvádí samostatně hodnoty pouze pro výbojky a zářivky, které jsou podmnožinou skupiny 5.

Hodnoty uváděné v tabulce musí odpovídat následující rovnici:

Vlastní výroba + dovoz - vývoz = uvedeno na trh v ČR

Údaje o množství elektrozařízení se vypočtou z takových podkladů, které lze kontrolnímu orgánu u výrobce doložit na místě.
Hmotnost se uvádí v tunách na tři desetinná místa a množství v kusech.
V případě, že roční zprávu podává kolektivní systém, uvádí se celkové údaje za

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...