dnes je 27.2.2024

Input:

Vyhláška č. 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky

28.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.15
Vyhláška č. 61/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky

Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů

61

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2010

kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 14 odst. 5 , § 19 odst. 3 , § 21 odst. 5 , § 22 odst. 2 , § 35 odst. 3 , § 45 odst. 3 a § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 7/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb.

Čl. I

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., se mění takto:

 1. V § 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

  "a) inertním odpadem - odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti a u něhož za normálních klimatických podmínek nedochází k žádným významným fyzikálním, chemickým nebo biologickým změnám. Inertní odpad nehoří ani jinak chemicky či fyzikálně nereaguje, nepodléhá biologickému rozkladu ani nezpůsobuje rozklad jiných látek, s nimiž přichází do styku, a to způsobem ohrožujícím lidské zdraví a ohrožujícím nebo poškozujícím životní prostředí nebo vedoucím k překročení limitů znečišťování stanovených zvláštními právními předpisy 2). Směsné odpady se nepovažují za odpad inertní,

 2. V § 2 písm. n) se slovo "pískovny“ nahrazuje slovem "odkaliště“.
 3. V § 2 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) a v), která znějí:

  "u) mechanicko-biologickou úpravou - úprava směsného komunálního odpadu nebo jiného podobného odpadu kategorie ostatní odpad spočívající v kombinaci fyzikálních a biologických postupů,

  v) recyklátem ze stavebního a demoličního odpadu - materiálový výstup ze zařízení k využívání a úpravě stavebních a demoličních odpadů kategorie ostatní odpad a odpadů podobných stavebním a demoličním odpadům, spočívající ve změně zrnitosti a jeho roztřídění na velikostní frakce v zařízeních k tomu určených.“.

 4. V § 3 odst. 2 písm. b) se bod 2 zrušuje.Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.

 5. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4 , který včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:

  "(4) Celkové množství vznikajících průsakových vod po uložení inertních odpadů na skládku a obsah znečišťujících látek v těchto odpadech stejně jako ekotoxicita průsakových vod musí být zanedbatelné a nesmí poškozovat jakost povrchových nebo podzemních vod 20). Koncentrace škodlivin v sušině a ve výluhu tohoto odpadu nesmí překročit žádný z ukazatelů stanovených pro skládky skupiny Sinertní odpad v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

  Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 5 až 7.

 6. V § 3 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6 , který zní:

  "(6) Záznam o umístění každého druhu nebezpečného odpadu na skládce je součástí průběžné evidence odpadů. Způsob záznamu a měřítko rastrové mapy, podle které se záznam provádí, jsou stanoveny v provozním řádu.“.

  Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

 7. V § 4 odst. 7 se písmeno a) zrušuje.Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

 8. V § 6 odst. 1 se slovo "využity“ nahrazuje slovem "použity“ a slovo "využít“ slovem "použít“.

 9. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Odpady využívané na povrchu terénu, s výjimkou odpadů využívaných k rekultivaci skládek podle § 13 odst. 1 , nesmí obsahovat vyšší koncentrace škodlivin, než je uvedeno v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k této vyhlášce a jejich vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 k této vyhlášce. Na povrchu terénu lze ze stavebních odpadů využívat pouze vytěžené zeminy a hlušiny a upravené odpady v podobě recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu nebo stavební a demoliční odpady, ze kterých byly odstraněny nebezpečné složky a lze z nich odebrat vzorek určený ke zkouškám.“.

 10. V § 12 odst. 2 se za slovo "nesmějí“ vkládá slovo "dále“.

 11. V § 15 odst. 1 se slova "písm. o)“ nahrazují slovy "písm. n)“.

 12. V příloze č. 1 bodě 2 písm. g) se slovo "předpisemu“ nahrazuje slovem "předpisem“.

 13. V příloze č. 1 bodě 5.2. písm. b) se na konci textu doplňují slova "ve vztahu ke každému ukazateli pro přijetí do příslušného zařízení stanovenému v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce“.

 14. V příloze č. 2 se na konci textu poznámky k tabulce č. 2.1. doplňují slova "a naopak“.

 15. V příloze č. 4 bodě 3 se slova " , S-OO2“ zrušují.

 16. V příloze č. 4 se bod 7 zrušuje.Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 7 až 9.

 17. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene b) doplňují slova "a odpady, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu podle § 3 odst. 2 písm. b) bodu 2“.

 18. V příloze č. 4 bodě 7 se na konci textu písmene c) doplňují slova " , výjimkou je pouze stabilizovaný bioodpad (výstup ze zařízení pro biologické zpracování bioodpadů 3. skupiny podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.), u kterého se ukazatel DOC nezjišťuje“.

 19. V příloze č. 4 se na konci bodu 7 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

  "f) výstup ze zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů, kterým je stabilizovaný bioodpad, může být přijímán bez zkoušek podle přílohy č. 2, pouze pokud vzniká úpravou směsných komunálních odpadů a odpadů jim podobných a za předpokladu splnění parametru stability AT4 uvedeného v tabulce 4.2 a pokud jeho výhřevnost nepřekročí hodnotu 8 000 kJ/kg“.

 20. V příloze č. 4 bodě 8 písm. c) se číslo "5“ nahrazuje číslem "6“ a na konci textu se čárka nahrazuje tečkou a doplňují slova "Obsah TOC v sušině stabilizovaného odpadu (kód D9 v příloze č. 6 k této vyhlášce) se nezjišťuje“.

 21. V příloze č. 4 bodě 9 úvodní části ustanovení se za slovo "ukazatelů“ vkládají slova "vyjma pH“.

 22. V příloze č. 4 bodě 9 písm. b) se slova "podle posouzení rizik (§ 12 odst. 4)“ zrušují a na konci textu se doplňují slova "podle zvláštních právních předpisů2) ".

 23. V příloze č. 4 bodě 9 písmeno g) zní:

  "g) bude ohlášeno podle přílohy č. 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.“.

 24. V příloze č. 4 se doplňuje bod 10, který zní:

  10. Odpady z mechanicko-biologické úpravy odpadů ukládané na skládky musí splňovat parametr stability AT4 uvedený v tabulce č. 4.2.

  Tabulka č. 4.2.

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...