dnes je 28.5.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přehled legislativních předpisů týkajících se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH) ze dne 18. prosince 2006 bylo změněno:

  • nařízením Rady (ES) č. 1354/2007 ze dne 15. listopadu 2007;
  • nařízením Komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008, pokud jde o přílohu IV a V;
  • nařízením
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Envi profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Typ informace

Partneři