dnes je 3.6.2020

Input:

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – září 2019

7.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH: Změna metodiky a postupů hodnocení některých nebezpečných vlastností. Biocidy: oprava nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Oprava nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin natrh. Prováděcí nařízení oprodloužení doby platnosti schválení některých účinných látek.

Za měsíc září bylo vydáno a na stránkách EUR LEX zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • Nařízení Komise (EU) 2019/1390 ze dne 31. července 2019, kterým se přizpůsobuje technickému pokroku příloha nařízení (ES) č. 440/2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

Změna se týká metodiky a postupů hodnocení některých nebezpečných vlastností (246 stran):

 • „B.4 AKUTNÍ DRÁŽDIVÉ A LEPTAVÉ ÚČINKY NA KŮŽI
 • 17 ZKOUŠKA NA GENOVÉ MUTACE V BUŇKÁCH SAVCŮ IN VITRO S POUŽITÍM GENŮ HPRT A XPRT
 • „B.22 DOMINANTNÍ LETÁLNÍ ZKOUŠKA NA HLODAVCÍCH
 • „B.23 ZKOUŠKA NA CHROMOZOMOVÉ ABERACE VE SPERMATOGONIÍCH SAVCŮ
 • „B.40 LEPTAVÉ ÚČINKY NA KŮŽI IN VITRO: ZKUŠEBNÍ METODA TRANSKUTÁNNÍHO ELEKTRICKÉHO ODPORU (TER)
 • „B.40a LEPTAVÉ ÚČINKY NA KŮŽI IN VITRO: ZKUŠEBNÍ METODA ZA POUŽITÍ REKONSTRUOVANÉ LIDSKÉ EPIDERMIS (RhE)
 • „B.46 DRÁŽDĚNÍ KŮŽE IN VITRO: ZKUŠEBNÍ METODA ZA POUŽITÍ REKONSTRUOVANÉ LIDSKÉ EPIDERMIS
 • „B.63 SCREENINGOVÁ ZKOUŠKA NA REPRODUKČNÍ/VÝVOJOVOU TOXICITU
 • 64 KOMBINOVANÁ STUDIE TOXICITY PO OPAKOVANÝCH DÁVKÁCH SE SCREENINGOVOU ZKOUŠKOU NA REPRODUKČNÍ/VÝVOJOVOU TOXICITU
 • 65 ZKUŠEBNÍ METODA S VYUŽITÍM MEMBRÁNOVÉ BARIÉRY IN VITRO PRO LEPTAVÉ ÚČINKY NA KŮŽI
 • 66 ZKOUŠKY IN VITRO FORMOU STABILNĚ TRANSFEKOVANÉ TRANSAKTIVACE SLOUŽÍCÍ K DETEKCI AGONISTŮ A ANTAGONISTŮ ESTROGENOVÝCH RECEPTORŮ
 • 67 ZKOUŠKA NA GENOVÉ MUTACE V BUŇKÁCH SAVCŮ IN VITRO S POUŽITÍM GENU THYMIDINKINÁZY
 • 68 ZKUŠEBNÍ METODA VYUŽÍVAJÍCÍ KRÁTKODOBOU EXPOZICI IN VITRO PRO IDENTIFIKACI i) CHEMICKÝCH LÁTEK VYVOLÁVAJÍCÍCH VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ A

Partneři