dnes je 2.6.2023

Input:

103/2010 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 9.10.2015

č. 103/2010 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, ve znění účinném k 9.10.2015
VYHLÁŠKA
ze dne 30. března 2010
o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
257/2015 Sb.
(k 9.10.2015)
mění přílohu č. 1
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět vyhlášky
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) témata prostorových dat,
b) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech,
c) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,
d) lhůty, ve kterých musí povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata k jím pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech,
e) způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat.
§ 2
Témata prostorových dat
[K § 15a písm. a) zákona]
Témata prostorových dat jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech
[K § 15a písm. b) zákona]
(1) Při každém užití prostorových dat a služeb založených na prostorových datech se na viditelném místě uvede označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele. Označením je název nebo obchodní firma, popřípadě jméno a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, copyright nebo označení dat nemající vliv na jejich použitelnost, zejména vodoznak nebo mikroposuny dat.
(2) Nabyvatel na požádání poskytne povinnému subjektu nebo jinému poskytovateli ukázku nových prostorových dat vytvořených nad poskytnutými prostorovými daty.
(3) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel poskytne prostorová data a služby založené na prostorových datech zdarma, nesmí být na straně nabyvatele cena výsledného prodávaného produktu navýšena o cenu za prostorová data ani služby založené na prostorových datech.
(4) Prostorová data a služby založené na prostorových datech se poskytují pouze pro účel sjednaný ve smlouvě, pro další užití dat se vždy uzavírá nová licenční smlouva nebo mění platná smlouva.
(5) Nabyvatel zajistí ochranu prostorových dat před nepovoleným používáním.
(6) Nabyvatel může pověřit třetí stranu zpracováním prostorových dat pro potřeby nabyvatele. Pokud je nabyvatel současně zadavatelem veřejné zakázky realizované prostřednictvím třetí strany, je nabyvatel oprávněn pro účely zpracování zadávací dokumentace zpřístupnit nezbytnou část prostorových dat této třetí straně. Nabyvatel o poskytnutí dat třetí straně informuje primárního poskytovatele dat.
(7) Prostorová data a služby založené na prostorových datech jsou pro účely výběrového řízení nebo plnění zakázky orgánů veřejné správy poskytovány zdarma.
(8) Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel za poskytovaná prostorová data nebo služby založené na prostorových datech žádá úplatu, zpracuje podrobný přehled obsahující ceny za prostorová data a služby založené na prostorových datech a za hodinu práce při poskytování jiných služeb, než jsou služby založené na prostorových datech. Přehled cen zpřístupní povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostřednictvím metadat.
§ 4
Rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu
[K § 15a písm. d) zákona]
Za průběžně aktualizovaná data velkého objemu jsou považována taková prostorová data, u kterých je nejvýše každých 10 dní aktualizováno alespoň 5 % všech entit v sadě prostorových dat, přičemž celkový objem sady prostorových dat obsahuje více než deset tisíc entit.
§ 5
Lhůty pro vytvoření metadat
[K § 15a písm. e) zákona]
V případě nově vzniklých prostorových dat a služeb založených na prostorových datech vytvoří povinný subjekt nebo jiný poskytovatel metadata současně se vznikem prostorových dat nebo služeb založených na prostorových datech.
§ 6
Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat
[K § 15a písm. f) zákona]
Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 7
Přechodná ustanovení
Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel prostorových dat vytvoří metadata podle § 11b odst. 4 zákona
a) do 24. prosince 2010 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v částech I. a II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,
b) do 24. prosince 2013 v případě již existujících prostorových dat, jejichž témata jsou uvedena v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Šebesta v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 103/2010 Sb.
TÉMATA PROSTOROVÝCH DAT
Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu zpřístupňují prostorová data odpovídající alespoň jednomu z témat dále uvedených, která povinné subjekty tvoří, přijímají, spravují nebo aktualizují. Na geoportálu se zpřístupní i jiná prostorová data než ta, jejichž témata jsou dále uvedena, pokud o to povinný subjekt požádá a pokud jsou splněny technické požadavky. Na geoportálu se zpřístupní i prostorová data jiného poskytovatele prostorových dat, pokud o to jiný poskytovatel prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis a pokud jsou splněny technické požadavky.
ČÁST I.
1. Souřadnicové referenční systémy
Systémy umožňující jednoznačné přiřazení polohy prostorovým informacím pomocí soustavy souřadnic (x, y, z) nebo zeměpisné šířky, zeměpisné délky a výšky, které jsou vztažené k polohovému a výškovému geodetickému datu.
2. Systémy geografických souřadnicových sítí
Harmonizovaná souřadnicová síť s víceúrovňovým rozlišením, normalizovanou polohou a velikostí buněk souřadnicové sítě a společným počátkem.
3. Zeměpisná jména
Názvy oblastí, krajů, okresů, měst, obcí, částí obcí nebo jakýchkoli zeměpisných nebo topografických prvků veřejného zájmu nebo historického významu.
4. Územní správní jednotky
Územní správní jednotky, které rozdělují území pro účely státní správy a samosprávy a jsou vymezené hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
5. Adresy
Poloha nemovitostí podle adresních míst, identifikovaných způsobem stanoveným zákonem o základních registrech2) .
6. Parcely
Území vymezená v katastru nemovitostí.
7. Dopravní sítě
Silniční dopravní sítě (včetně cyklostezek), železniční, letecké a vodní dopravní sítě a související infrastruktura. Zahrnují spojnice mezi jednotlivými dopravními sítěmi. Zahrnují rovněž transevropskou dopravní síť vymezenou předpisy Evropské unie3) .
8. Vodstvo
Prvky vodstva, včetně mořských oblastí a všech ostatních s nimi souvisejících vodních těles a prvků, povodí a dílčích povodí podle právních předpisů8) transponujících definice uvedené v předpisu práva Evropské unie9) , kterým se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.
9. Chráněná území
Území určená nebo spravovaná v rámci mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie a právních předpisů České republiky pro dosažení konkrétních cílů jejich ochrany.
ČÁST II.
1. Nadmořská výška
Digitální výškový model pevniny, povrchu ledovců a oceánů. Zahrnuje nadmořské výšky pevnin, vodní hloubky a pobřežní čáru.
2. Krajinné pokrytí
Fyzický a biologický pokryv zemského povrchu, včetně uměle vytvořených ploch, zemědělských oblastí, lesů, přirozených a částečně přirozených oblastí, mokřadů, vodních těles.
3. Ortofotografícké zobrazení
Georeferencovaná obrazová data pořízená satelitními nebo leteckými senzory.
4. Geologie
Geologie charakterizovaná podle složení a struktury. Zahrnuje skalní podloží, zvodně a geomorfologii.
ČÁST III.
1. Statistické jednotky
Jednotky pro šíření nebo používání statistických informací.
2. Budovy
Zeměpisná poloha budov.
3. Půda
Půda a její podloží popsané podle hloubky, textury, struktury a obsahu částic a organického materiálu, podílu skeletu, erozí, případně průměrného sklonu svahu a očekávané kapacity jímavosti vody.
4. Využití území
Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko-hospodářských účelů (např. obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační).
5. Lidské zdraví a bezpečnost
Zeměpisné rozložení převládajícího výskytu patologických stavů (např. alergií, rakovin, nemocí dýchacího ústrojí), informace o dopadu na zdraví (biomarkery, pokles plodnosti, epidemie) nebo životní podmínky (např. únava, stres) související přímo (např. znečištění ovzduší, chemikálie, ztenčování ozónové vrstvy, hluk) nebo nepřímo (např. potraviny, geneticky modifikované organismy) s kvalitou životního prostředí.
6. Veřejné služby a služby veřejné správy
Zařízení pro provoz kanalizace, nakládání s odpady, zásobování energií a zásobování vodou; správní a sociální státní služby, jako například veřejná správa, zařízení civilní ochrany, školy a nemocnice.
7. Zařízení pro sledování životního prostředí
Rozmístění a provoz zařízení pro sledování životního prostředí, která zahrnují pozorování a měření emisí, stavu složek životního prostředí a dalších ukazatelů ekosystému (např. druhové rozmanitosti, ekologické podmínky rostlinstva) orgány veřejné správy nebo jejich jménem.
8. Výrobní a průmyslová zařízení
Místa s průmyslovou výrobou, včetně zařízení, na která se vztahuje jiný právní předpis4) , a zařízení najímání vody, těžbu, skladiště a úložiště.
9. Zemědělská a akvakulturní zařízení
Vybavení a zařízení zemědělské výroby, včetně zavlažovacích systémů, skleníků a stájí.
10. Rozložení obyvatelstva - demografie
Zeměpisné rozložení obyvatelstva, včetně charakteristik obyvatelstva a druhů činnosti, seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.
11. Správní oblasti, chráněná pásma, regulovaná území a jednotky, za které se podávají zprávy
Oblasti spravované, regulované nebo používané pro hlášení na mezinárodní, evropské, celostátní, regionální nebo místní úrovni. Zahrnuje skládky, pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, oblasti zranitelné dusičnany, regulované plavební dráhy na moři nebo rozsáhlých vnitrozemských vodních plochách, oblasti pro ukládání odpadů, pásma s omezením hladiny hluku, povolená průzkumná a těžební území, oblasti povodí, příslušné jednotky pro podávání hlášení a pásma pobřežní správy.
12. Oblasti ohrožené přírodními riziky
Zranitelné oblasti označené podle přírodního nebezpečí (všechny povětrnostní, hydrologické, seismické a sopečné úkazy, jakož i ničivé požáry, které mohou mít vzhledem ke svému výskytu, závažnosti a četnosti vážný dopad na společnost), např. povodně, sesuvy a sesedání půdy, laviny, lesní požáry, zemětřesení, sopečné výbuchy.
13. Stav ovzduší
Fyzikální stav ovzduší. Zahrnuje prostorová data založená na měřeních, modelech nebo jejich kombinaci, jakož i místa měření.
14. Meteorologické jevy
Povětrnostní podmínky a jejich měření; srážky, teplota, výpar z půdy a rostlinného pokryvu, rychlost a směr větru.
15. Oceáno grafické j evy
Fyzikální stav oceánů (např. proudy, slanost, výška vln).
16. Mořské oblasti
Fyzikální stav moří a slaných vodních útvarů rozdělených do regionů a subregionů se společnými vlastnostmi.
17. Bioregiony
Oblasti s poměrně stejnorodými ekologickými podmínkami a společnými vlastnostmi.
18. Stanoviště a biotopy
Zeměpisné oblasti vyznačující se zvláštními ekologickými podmínkami, procesy, strukturami a funkcemi důležitými pro život skýtající fyzickou podporu organismům, které v nich žijí. Zahrnují pozemské a vodní oblasti rozlišené podle zeměpisných, abiotických a biotických prvků, přirozené i částečně přirozené povahy.
19. Rozložení druhů
Zeměpisné rozložení výskytu živočišných a rostlinných druhů seskupených podle souřadnicové sítě, regionu, správní jednotky nebo jiné analytické jednotky.
20. Energetické zdroje
Energetické zdroje, včetně uhlovodíků, vodní energie, bioenergie, sluneční a větrné energie a dalších zdrojů energie, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.
21. Nerostné suroviny
Nerostné suroviny, včetně kovových rud, průmyslových surovin a dalších užitkových nerostů, případně včetně informací o hloubce nebo výšce týkajících se rozsahu zdroje.
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 103/2010 Sb.
Způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování prostorových dat
I. Pojmy
Pro účely této přílohy se rozumí
a) pravidly pro metadata prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí5) , která stanoví požadavky na vytváření a údržbu metadat pro prostorová data, série prostorových dat a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) pravidly pro interoperabilitu prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí6) , která stanoví technická opatření pro interoperabilitu,
c) pravidly pro služby založené na prostorových datech prováděcí pravidla přijatá podle předpisů Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí7) , která stanoví požadavky na zřízení a údržbu služeb založených na prostorových datech a povinnosti související s dostupností těchto služeb.
II. Způsob vedení evidence
(1) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel vytvoří seznam svých prostorových dat a služeb založených na prostorových datech (dále jen „seznam”), které odpovídají tématům prostorových dat a které zpřístupňují prostřednictvím geoportálu, a seznam předává Ministerstvu životního prostředí. Prostorová data budou uspořádána podle témat a služby založené na prostorových datech budou uspořádány podle druhu služeb založených na prostorových datech.
(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel předává jen ty níže uvedené ukazatele, pro které jsou účinné příslušné přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti zpřístupňování prostorových dat pro účely politik životního prostředí.
(3) Evidence a předávané zprávy zpřístupní Ministerstvo životního prostředí na geoportálu.
III. Metadata
III.a. Sledování existence metadat
(1) K posouzení existence metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat se použijí tyto ukazatele:
a) obecný ukazatel (MDi1), který posuzuje existenci metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat,
b) specifické ukazatele:
1. MDi1.1, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům prostorových dat uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce,
2. MDi1.2, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce,
3. MDi1.3, který posuzuje existenci metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce,
4. MDi1.4, který posuzuje existenci metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat.
(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data a pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda existují metadata, a prostorovým datům nebo službě založené na prostorových datech přidělí tyto hodnoty:
a) hodnotu 1, pokud metadata existují,
b) hodnotu 0, pokud metadata neexistují.
(3) Obecný ukazatel MDi1 se vypočítá vydělením počtu prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat, pro něž existují metadata, celkovým počtem prostorových dat a služeb založených na prostorových datech odpovídajících tématům prostorových dat.
(4) Specifické ukazatele se vypočítají takto:
a) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.1),
b) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.2),
c) počet prostorových dat odpovídajících tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem prostorových dat odpovídajících těmto tématům (MDi1.3),
d) počet služeb založených na prostorových datech odpovídajících všem tématům prostorových dat, pro něž existují metadata, vydělený celkovým počtem služeb založených na prostorových datech odpovídajících těmto tématům (MDi1 .4).
III.b. Sledování shody metadat s pravidly pro metadata
(1) K posouzení shody metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata se použijí tyto ukazatele:
a) obecný ukazatel (MDi2), který posuzuje shodu metadat pro prostorová data a služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata,
b) specifické ukazatele:
1. MDi2.1, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části I. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,
2. MDi2.2, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části II. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,
3. MDi2.3, který posuzuje shodu metadat pro prostorová data odpovídající tématům uvedeným v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce s pravidly pro metadata,
4. MDi2.4, který posuzuje shodu metadat pro služby založené na prostorových datech odpovídající tématům prostorových dat s pravidly pro metadata.
(2) Povinný subjekt nebo jiný poskytovatel pro všechna prostorová data a pro každou službu založenou na prostorových datech uvedenou na seznamu stanoví, zda jsou odpovídající metadata ve shodě s pravidly pro metadata, a přidělí prostorovým datům nebo službě založené na prostorových datech tyto hodnoty:
a) hodnotu 1, jsou-li odpovídající

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...