dnes je 18.7.2024

Input:

274/2003 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 274/2003 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 7. srpna 2003,
kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
426/2003 Sb.
(k 1.1.2005)
v části první mění čl. II bod 17 a 18 - slova
„2003”na „2004”
316/2004 Sb.
(k 27.5.2004)
v části osmé čl. IX ruší bod 2
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
čl. II body 17 a 18,
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část čtvrtou
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část šestou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třináctou
255/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část desátou
268/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
ruší část sedmnáctou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část dvanáctou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. I
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se za slovo „onemocnění,” vkládají slova „ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku” a na konci odstavce se doplňuje věta „Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko poškození zdraví.”.
2. V § 2 odst. 3 větě první se slovo „odhad” nahrazuje slovem „posouzení”, za větu první se vkládá věta „Podkladem pro hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika [§ 80 odst. 1 písm. l)].” a na konci odstavce se doplňuje věta „Hodnocení rizik na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povinnosti zaměstnavatele v prevenci rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zvláštní právní předpisy.1”.
Poznámka pod čarou č. 1) zní:


1 Zákoník práce.
Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.”.
3. V § 2 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.
4. V § 2 odstavce 5 a 6 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) znějí:
„(5)  Izolací se rozumí oddělení fyzické osoby, která onemocněla infekční nemocí nebo jeví příznaky tohoto onemocnění, od ostatních fyzických osob. Podmínky izolace musí s ohledem na charakter přenosu infekce zabránit jejímu přenosu na jiné fyzické osoby, které by mohly infekční onemocnění dále šířit.
(6)  Karanténními opatřeními jsou
a)  karanténa, kterou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen „fyzická osoba podezřelá z nákazy”), od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit,
b)  lékařský dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením zdravotnického zařízení státu,3osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení4nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit, popřípadě sledovat podle pokynu příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při objevení se stanovených klinických příznaků oznámit tuto skutečnost příslušnému lékaři nebo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,
c) 

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...