dnes je 13.6.2024

Input:

Certifikační povinnost zpracovatelů odpadních zařízení

27.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.8
Certifikační povinnost zpracovatelů odpadních zařízení

Ing. Petr Šulc

Provozovatelé zařízení pro zpracování elektroodpadů dostali od 1. července 2023 novou povinnost, která vyplývá z ustanovení § 145 a § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, v platném znění. Jejím smyslem je zajistit průběžné ověřování způsobů nakládání s odpadními elektrozařízeními v zařízeních pro zpracování elektroodpadů.

Co tato povinnost pro provozovatele zařízení znamená

Zpracovatel elektrozařízení má kromě řady povinností vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále také "zákon o odpadech") dále také povinnost dle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb. provádět demontáž, soustřeďovat, skladovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s odpadním elektrozařízením v souladu s technickými požadavky a vybranými technickými normami Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále také "normy"). Tato povinnost vznikla již 1. 1. 2021. Uvedené normy pak určila vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, v platném znění ve své příloze č. 7. Vyhláška nabyla účinnosti 1. února 2022. Přehled relevantních norem je uveden v tabulce 1.

Zahrnutím požadavku certifikace zpracovatelů elektrozařízení do ustanovení § 69 odst. 2 písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., se ale stala certifikace pro zpracovatele elektrozařízení povinnou, a to od 1. 7. 2023. Zákon stanoví, že provozovatel zařízení pro zpracování elektroodpadů (dále také "zařízení") je povinen zajistit ověření plnění povinnosti zpracovatele stanovených v § 69 odst. 2 písm. b) odborně způsobilou třetí osobou (auditorem), která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci1 (dále také "ČIA") podle technických norem stanovených vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a na vyzvání předložit ministerstvu písemnou zprávu o tomto ověření, která nebude starší tří let.

Z toho vyplývá, že zpracovatel je povinen:

  1. provádět demontáž, soustřeďovat, skladovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s odpadním elektrozařízením v souladu s technickými požadavky a vybranými technickými normami,
  2. zajistit ověření souladu nakládání s odpadními elektrozařízeními v zařízení s technickými požadavky a vybranými technickými normami (pozn.: audity je nutno pravidelně opakovat min. 1 krát za 3 roky) a
  3. na vyzvání předložit ministerstvu písemnou zprávu o tomto ověření (auditu), která nebude starší tří let

Do zákona o odpadech se ustanovení § 69 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 542/2020 Sb. dostalo jako poslanecký pozměňovací návrh. MŽP jako zpracovatel návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností s těmito povinnostmi nepočítalo, ale podpořilo jejich začlenění do připravovaného zákona.

V době, kdy byl uplatněn pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně, nebyl akreditován ČIA v ČR žádný subjekt, ale k akreditaci jednoho subjektu došlo cca 2 měsíce před vyhlášením zákona ve Sbírce zákonů.

Po více než dvou a půl letech od nabytí účinnosti zákona se situace nezměnila. V ČR neexistuje konkurenční prostředí akreditovaných certifikačních subjektů a certifikaci ve smyslu § 69 odst. 2 písm. c) může realizovat pouze jeden akreditovaný subjekt s omezeným počtem auditorů. Omezená kapacita auditorů mohla vést k nedostupnosti certifikačních služeb a nesplnění termínu certifikace. Na tuto skutečnost, bohužel neúspěšně, upozorňovali v legislativním procesu odpůrci tohoto ustanovení.

Konkrétní výčet norem, jak již bylo uvedeno, je stanoven v příloze č. 7 k vyhlášce č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, v platném znění, v jejím bodě 1, která uvádí "Seznam vybraných technických norem podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., stanovujících standardy pro nakládání s odpadními elektrozařízeními" (viz tabulka 1):

Tab. 1 Přehled norem, podle kterých se ověřují způsoby nakládání s elektroodpady

Název normy Označení normy Odpadní elektrozařízení, pro které jsou normy relevantní
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování (369082) ČSN EN 50625-1 Všechna elektrozařízení
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-1: Specifikace k odstraňování znečištění-Obecně (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-1 Všechna elektrozařízení
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 2-2: Požadavky na zpracování OEEZ, obsahujících obrazovky (CRT) a ploché displeje (369082) ČSN EN 50625-2-2 Elektrozařízení obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ -Část 3-3: Specifikace k odstraňování znečištění -OEEZ obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje (369082) ČSN CLC/TS 50625-3-3 Elektrozařízení obsahující obrazovky (CRT) a ploché displeje
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ -Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů (369082) ČSN EN 50625-2-4 Solární panely

PartneřiNahrávám...
Nahrávám...