dnes je 15.6.2024

Input:

Nové třídy nebezpečnosti v rámci systému klasifikací a označování dle nařízení CLP

30.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.9.2 Nové třídy nebezpečnosti v rámci systému klasifikací a označování dle nařízení CLP

Ing. Radka Vokurková

Od 29. dubna 2024 má výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor při uvedení látky na trh možnost zapsat i tyto nové třídy nebezpečnosti ve svém oznámení látky na ECHA prostřednictvím databáze IUCLID pomocí nově implementovaných číselníků.

Od jara 2023 je v platnosti Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707, které zavedlo tyto nové třídy nebezpečnosti:

Endokrinní disruptor pro lidské zdraví ED HH 1 
ED HH 2 
Endokrinní disruptor pro životní prostředí ED ENV 1 
ED ENV 2 
Perzistentní, bioakumulativní a toxický PBT  
Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní vPvB  
Perzistentní, mobilní a toxický PMT  
Vysoce perzistentní a vysoce mobilní vPvM  

Zároveň byly přiřazeny tyto EU standartní věty o nebezpečnosti (EUH věty):

Třída a kód kategorie nebezpečnosti Kód standardní věty o nebezpečnosti Standardní věta o nebezpečnosti 
ED HH 1  EUH380 Může způsobit narušení činnosti endokrinního systému u lidí  
ED HH 2  EUH381 Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému u lidí  
ED ENV 1  EUH430 Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí  
ED ENV 2  EUH431 Podezření, že vyvolává narušení činnosti endokrinního systému v životním prostředí  
PBT  EUH440 Hromadí se v životním prostředí a živých organismech včetně člověka  
vPvB  EUH441 Silně se hromadí v životním prostředí a živých organismech včetně člověka  
PMT  EUH450 Může způsobit dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů  
vPvM  EUH451 Může způsobit velmi dlouhodobé a difúzní znečištění vodních zdrojů  

Od 20. dubna loňského roku již mohou členské státy, výrobci, dovozci, následní uživatelé podávat návrhy harmonizované klasifikace a označování (CLH) s novými třídami nebezpečnosti a mohou odpovídajícím způsobem sami klasifikovat své látky a směsi na dobrovolné bázi. Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury ECHA posoudí veškeré návrhy harmonizované klasifikace a označování pro nové třídy nebezpečnosti dle běžných postupů a vydá k nim svá stanoviska.

Aktuálně od 29. dubna 2024 má výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor při uvedení látky na trh možnost zapsat i tyto nové třídy nebezpečnosti ve svém oznámení látky na ECHA prostřednictvím databáze IUCLID pomocí nově implementovaných číselníků.

V současné době nedochází k žádným změnám v kontrole úplnosti stávajících registrací podle nařízení REACH ve vztahu k novým třídám nebezpečnosti, pouze při předkládání dokumentací vás validační asistent IUCLID upozorní, abyste začali zadávat tyto údaje, jakmile budou k dispozici.

Agentura ECHA s EFSA připravuje Pokyny pro uplatnění kritérií CLP pro tyto nové třídy a plánuje jejich zveřejnění v polovině roku 2024.

V současné době lze čerpat informace pro postupy identifikace a klasifikace z připravovaných nebo existujících podkladů:

pro endokrinní disruptory jsou připravovány pokyny v kontextu nařízení (EU) č. 528/2012 a ES č. 1107/2009, které vychází z

Partneři


Nahrávám...
Nahrávám...